Notitieblok door Piet Dorenbosch
Blad J10 Achterzijde
Verslag van het onderzoek met schrijven van de architect overlegd. Machtiging tot het aanbrengen van de nodige restauratiewerken.
Bossche bijdragen VI-2 mei 1924
p216 AM Frenken , pr De naasting, in-dienstname,restauratie en afbraak der St Lambertuskerk te Helmond.
P216 Na de inname van den Bosch door de Franschen op 10 oct 1794 had zich daar onmiddellijk een Comité de Surveillance gevormd, dat het bestuur van de Meierij op zich nam, den godsdienst vrij verklaarde en de recognitie-gelden afschafte …
p219 Krachtens het 6e Additionele artikel der Constitie van 23 april 1798 en de daarop volgende publicatie van het Intermediair Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek
dd 12 juli 1798 moesten kerken en kerkelijke goederen-zoals algemeen bekend- onder de onderscheidene kerkelijke Genootschappen naar het aantal respectievelijke lidmaten verdeeld worden, terwijl de relatieve meerderheid de voorkeur kreeg, kerken, en pastorieën tegen taxaat en voorzover zij geen particulier eigendom waren te naasten. De torens en klokken werden aan de Burgerlijke Gemeenten als eigendom toegewezen.
Zoo kregen de Katholieken in de Meierij bijna overal het recht tot naasting hunner kerken.
P244 De commissie uit de Municipaliteit bleef echter diligent.
Om de waarde van de kerken te doen schatten ontbood zij drie deskundigen:
Jan van Wanrooij, meester metselaar, Jan de Waal meester molenmaker en timmerman, beide wonende in ‘s Bosch en A. Borrenbergen, meester metselaar en landmeter te Riethoven.
Blad J11 St Petruskerk
De waarde der kerk werd door hen 6 juli begroot op 5875 gulden[Een van de deskundigen nl Jan de Waal was een gereformeerde]
Vervolgens noodigde de commissie beide Kerkgenootschappen uit om, 16 juli des voormiddags 11 uur ter raadkamer gevolmachtigden te zenden, ten einde met elkander ten overstaan van de Municipaliteit of hare commissarissen in onderhandeling te treden.
P227 .. de Helmondsche advocaat Petrus Verhoysen, die als Representant in het Vertegenwoordigend Lichaam veeltijds in Den Haag verbleef. Deze was vraagbaak der Roomsche commissie …
De (raads) vergadering besloot hierop eerst het aantal zielen der onderscheiden Kerkgemeenschappen te tellen, om zoodoende de relatieve meerderheid op te maken. Door 5 commissiën elk van 2 leden , zou de telling ‘s anderdaags plaats hebben.
Er werden geteld en levenden: 2415 zielen: 59 Gerefeormeerden, 1 Lutheraan en 2355 Roomschen.
Bossche bijdragen VI 3
p241 Met de kereken zo werd hem [d.i. Dominee Hanewinkel de schrijver der “Reize door de Majorij in den jaar 1799] hem mede gedeld , blijkbaar kort vóór de keuze van Paus Pius Vii (14 maart 1800) is het in het algemeen dus gelegen. De nuntius van den Paus heeft eene order aan de Vicarie gezonden, welke inhoud: dat overal waar de Gereformeerde Kerken in handen der Roomschen zijn en er reeds wezenlijke dienst in gedaan wordt, dat zal blijven voortduren totdat de Paus zal gekozen zijn, wiens uitspraak men daarover moet afwachten, maar dat alle anderen waarin nog geen Dienst is gedaan moeten blijven in status quo en er ook geen dienst in mag gedaan worden, hoewel de Gereformeerden die

fbicon twiticon