ora051

Boxtel, inv. nummer 51, periode 27 oktober 1571 (oudste akte ) tot en met 23 november 1691 (jongste akte).
Minuten van allerlei akten, gepasseerd voor schepenen in Boxtel maar bevat verder ook enkele afschriften van notarissen. Het inventarisnummer 51 is in drie submappen gesplitst. Echter die splitsing lijkt niet relevant, want de bladen zijn doorlopend genummerd en de mappen zijn NIET chronologisch of op soort akte gegroepeerd. Zie verder de potloodnummering rechts onderaan de bladzijde, foliogewijs genummerd van pagina 1 tot en met 440. Er ontbreken nogal wat bladen qua nummering die mogelijk elders zijn ondergebracht, omdat in een aantal andere protocollen er bladen met nummering zonder nadere uitleg werden aangetroffen, die mogelijk oorspronkelijk tot deze serie 1-440 hoorden. Slechtere bladen zijn onlangs netjes gerestaureerd. Het is een verzameling minuutaktes geschreven door verschillende secretarissen uit Boxtel. Hoe de bundeling tot stand is gekomen is onduidelijk, het grootste deel ervan zijn door comparanten ondertekende minuutaktes.
================001================
Aktennr : 001
Folio :1-r
Soort akte : testament
Datum : 18-11-1604
Voor ons is op 18 november 1604 verschenen Elisabeth dochter van wijlen Goijaert Aerts, weduwe van Jan Aerts van Fladeracken, gezond van lijf en leden etc. Ze beveelt haar ziel na haar overlijden aan bij de almachtige God en wil in gewijde grond worden begraven. Ze vermaakt aan de fabriek van de St. Janskerk in Den Bosch een stuiver eens, de 4 biddende orden ook elk een stuiver, het altaar van het H. Sacrament in de kerk van Boxtel een daalder voor haar doodskist. Verder vermaakt ze aan de Clarissen te Boxtel een rijksdaalder het O.L. Vrouwenaltaar een el doek en ook het St. Annenaltaar een el doek. Nog vermaakt ze voor 7 missen elk jaar op St. Caharinadag te zingen een gouden ring en 2 zilveren lepels, een paternoster van koraal en daarvoor zal Andries Timmermans samen 19 gulden betalen aan heer en meester Peter van de Schoot en dat geld als rente te beleggen om daarmee de missen te kunnen laten doen. Verder vermaakt ze haar zuster Jenneken 3 malder rogge per jaar of zoveel als ze rechten heeft, steeds op Maria Lichtmisdag te ontvangen na haar dood uiit een hoeve genoemd Bobbennagel onder Rode. Verder vermaakt ze aan Lijntje zijnde de vrouw van Jan Goijaerts, haar zwarte *vlieger*, haar *maert* Lijntken krijgt vanwege haar trouwe diensten haar huik. Haar zuster Jenneken krijgt verder het restant vab alle bezit dat in dit testament niet werd genoemd en ze krijgt daarvan het vruchtgebruik en na haar dood krijgen Wouter en Andriessen zijnde haar kinderen daarvan het erfrecht. Haar verdere gereedschap zoals rokken, hemden, halsdoeken, hosen en pantoffels moet worden weggegeven. Ze verklaart dat dit haar testament is en wil het zo hebben nagekomen. Ze behoudt zich het recht voor om dit testament later te mogen wijzigen etc. Haar bezit moet later worden geinventarizeerd en in handen worden gesteld van meester Peter de Bresser en Andries Timmermans zijnde haar neef (of neven), die eerst alle schulden uit de nalatenschap moeten betalen. De uitvoerders moeten daar wel verantwoording over afleggen aan haar zuster Jenneken en aan niemand anders. Dit testament is in haar woonhuis in het dorp Boxtel opgemaakt. Getuigen Jan Jan Roeffen en Adriaen Lenaerts.
================002================
Aktennr : 002
Folio :2-v
Soort akte : testament
Datum : 24-11-1604
Op 24 november anno 1604 heeft Elisabeth van hiervoor (Fladeracken) een aanvulling gedaan. Ze vermaakt aan Metken dochter van Wouter Timmermans, zijnde haar petekind, haar zwarte tabbard, verder vermaakt ze aan Lijntken dochter van meester Andries Timmermans haar zwarte rok en facettenrok. Getuigen Jan Jan Roeffen en Arien Lenaerts. Verder ondertekend door Guilelmus Peter van den Bolck, notaris. (op de achterkant staat ze als Lijsken Goijaert Coppelmans vermeld, ze is gestorven op 3 december 1604 en Jan Aerts is gestorven op 27 juni 1604).
================003================
Aktennr : 003
Folio :5-r
Soort akte : openbare verkoop inboedel
Datum : 06-08-1604
Onder de volgende voorwaarden wil Maeijken weduwe van wijlen Jans Jacobs, dochter wijlen Jans Aertssen van Vladeracken de oude, door deze Jan Aertssen verwekt bij wijlen diens vrouw Anneken, dochter wijlen Mathijs van de Wiel, verder Martijntken dochter wijlen Jans Aerts van Vladeraeken de jonge, zoon wijlen Jans Aerts de oude en genoemde Anneken, zijnde allen erfgenamen van genoemde Jan Aerts de oude en van Anneken, de volgende inboedel etc. in het openbaar verkopen zoals werd aangetroffen in het sterfhuis van wijlen Jans Aerts de Oude en zoals werd geerfd door genoemde Maeijken en Martijnken. Elke slag tot 3 gulden is 2 stuivers, tussen 3 gulden en 6 gulden is 4 stuivers en boven de 6 gulden is 6 stuivers, elk de helft te voldoen. Betreft : een *geldcastodieken* gemijnd door Arien Willem Peters; een manetelcastodieken, Jan leijten; allerhande rommel, Goessen Henricks; een … tieken tabbaard, de zelfde; 4 telioor huiskens, Jacob Willems; een balans, Goessen Henricks; 1 houten kaarsvorm, Geerling Antonis; een tafereelraam, Goessen van der Borcht; een eveler (?), Jan Leijten; 2 geweerhouten, Peter Jacobs; 1 tafereel,Michiel Willems; 1 tafereel Sebert Geldens; 1 tafereel, Magdalena Dekens; 2 taferelen van Holifernus en Judith, Jacob Willems, met 8 slagen; 1 tafereel, Niclaes Peters; 1 tafereel, de zelfde; 2 ramen, Goessen van de Borcht, 5 slagen; 1 ledikanten stijl, Jacob Willems; 3 stukken van een kleine kast, Goessen van der Borcht; 2 stoelen, Andries Henricks; 1 asbak, Andries Lenaerts; 1 tafel met voet, Jan Leijten; 1 ronde tafel, Niclaes Peters, 2 slagen; 1 tafelblad met schragen, Jacques de la Vigne, 5 slagen; 2 stoelen, Andries Henricks; 2 vrouwenstoelen, Thoniske Willems; 1 stoel, Michiel Willems; 1 stoel, Michiel Willems; 1 stoel, Andries Henricks; 1 stoel, Jacob Willems; 1 stoel, de zelfde; 1 kraamstoel , Michiel Willems; 2 brandijzers, heer Jasper; 1 koperen zeeppot, Niclaes Peters; 1 kantoortafel, Goessen Henricks, Maijken Schoolmeesters nog 2 slagen; 1 kantoortafel, Jenneken Dircks; een kantoorvoet, meester Peter Bressers; 1 kist voor linnengoed, Simon Vos en Goessen Henricks met slagen, Steven Janssen met slagen; 1 zitten, Gijsbert Ansems; 1 zitten, Henrick van de Borcht, Willem Herberts slagen;
1 kist, Adriaen Bernaerts; 1 kist zonder deksel, Jan Hanssen; 3 wagenhaar (?), 1 lange.. ; 1 kist Adriaen Bernaerts; 1 zitten Jacob Willem Jacobs, Antonis slagen, Sebert Geldens, Joest Matijssen; 1 blok, Jan Leijten, Jan Alaerts, slagen; 1 blok, Jan Leijten; Goessen van der Borcht; 1 tresoer, Merten Janssen, Bernaert Willems; 1 scherm, Jan Jan Goijaerts; 1 hoog kantoor, de kapellaan, Arien Willems; het ledikant in de stoof, Geerling Antonis, de kapellaan; 1 zitten, Theunisken Willems,Joest Thijssen geslagen;
het buffet in de kamer, Geerling Antonis, Sebert Geldens geslagen; 1 mersman (?), Jacob Willems; 1 zitten in de kamer, Gerit Franssen; 1 kleerkast, Merten Janssen, Goessen van de Borcht geslagen; een kast, Jan van Doeijenbraeck. Totale opbrengst : 106 gulden 15 stuivers 3 oort. In aanwezigheid van Jan Alaerts en Niclaes Peters als schepenen datum 6 augustus 1604. Aan Maeijken Jan Jacops en aan Martijnken Jan Aerts is er op 23 augustus 48 gulden, 8 en een halve stuiver betaald. Aan Maijken Jan Jacops door Jacop Willems betaald voor diens diverse aankopen, 3 gulden 12 stuivers. Aan Maijken door Michiel Willems betaald 2 gulden 3 stuivers en aan Maeijken betaald door door meester Jan Alaerts voor diens blok 3 gulden 7 en een halve stuiver. Margriet Jan Aerts te korten op Magdalena Dekens 19 stuivers. Jan Goessen van de Borcht op rekening gekocht 8 gulden, 10 stuivers 2 oort.
================004================
Aktennr : 004
Folio :9-r
Soort akte : testament
Datum : 12-11-1609
Testament van Jan Jacobs Pauwels en Marijken dochter Jans Aerts van Fladeracken. Voor begane onrechtvaardigheden vermaken ze aan de kerk van Boxtel 2 stuivers eens, verder vermaken ze elkaar over en weer aan de langslevende van hen beiden alle roerend en onroerend bezit, om daarmee naar eigen keuze te kunnen handelen, maar de langstlevende moet daarmee wel hun beider kinderen grootbrengen. Genoemde testateur verklaart dat hij bij de laatste afrekening nog 140 gulden van het dorp heeft te vorderen (of is verschuldigd?), waarvan 100 gulden staat te voldoen aan de weduwe van Aert van Hoerenbeeck en de 40 gulden komen hem toe. Nog is hij aan heer Eijndhouts 400 gulden schuldig, die hij vanwege het dorp moet betalen aan de deken van de St. Janskerk in Den Bosch en daarop komen de 40 gulden in mindering en daarop heeft hij aan Coeverincks… gulden 5 stuivers betaald vanwege de *fouten* (oninbaar?) van het land op de Berselaer en nog meer *fouten* zoals zal blijken in het register van Peter Conincks. Verder is hij aan Claes Peters 200 gulden schuldig. Daar tegenover heeft hij van Dirck Rutten ca. 90 gulden te vorderen en van Dierck de Snijder vanwege geleend geld ca. 40 gulden en meer etc. van Claes Thijssen voor het dorp. Verder is Jan Schilders te Diessen hem ca. 35 gulden schuldig en het pastoorken te Malis (?) voor gekochte schoenen ca. 13 of 14 gulden. Verder heeft hij samen met Dierck Rutten van Jan Peters een bedrag van 250 gulden geleend, waarvan Dirck Rutten de helft moet betalen en Dirck moet aan hem testateur de helft van de betaalde rente teruggeven. Verder heeft …. aan de zoon van Jan Aerts op rekening … voor verkocht band te Vught…… (valt weg door beschadiging onderkant) dat Jan Aerts moest betalen. Verder heeft hij van Rutger Jacobs een obligatie te vorderen van 170 gulden volgens de obligatie die bij Berselaer in bewaring is en ook moet Rutger hem nog ca. 40 gulden geven voor het verbergen in de kelder en de molder(?). Verder moet Willem van Oers hem vanwege verkochte schoenen 3 gulden 14 stuivers betalen. Verder heeft hij als voogd over zijn nicht Lisbeth, aan de secretaris te Oisterwijk zijn afrekening overlegd waarnaar hij verwijst. Verder heeft de testateur van Jacob van Strijp in Den Bosch een rente gekocht van 6 gulden op onderpand van het land van zijn vader (=schoonvader in dit geval) Jan Aerts te Maren. Nog heeft hij een rente gekocht van 3 gulden op onderpand van het huis van Jan Aerts en van Jan zoon van Jenneken Henrick Wouters. Actum 12 november 1609, getuigen Jan Alarts en Jan Goijaerts als schepenen.
================005================
Aktennr : 005
Folio :10-r
Soort akte : testament
Datum : 19-09-1636
Wij, Roelof Andriessen Santegoets en Henrick Michielssoen van Hal, schepenen verklaren dat verschenen is Luijcas Lambrechts van Roij inwoner te Boxtel, ziek zijnde maar wel in het bezit van zijn verstandelijke vermogens etc. Hij beseft de zekerheid van de dood en onzekerheid van de tijd waarop en wil daarom eerst zijn testament opmaken. Hij beveelt zijn ziel zodra hij is komen te overlijden aan bij de almachtige God en wil in gewijde grond worden begraven. Hij vermaakt aan Joost zoon van Hercules van de Wege die deze Hercules heeft verwekt bij Catharina zijnde dochter van de testateur, 3 kisten, waarvan een in de kerk hier op de Tempel of de kerkwelf.. (?), de andere staande op de zolder van de kerk en de derde kist staande in de kamer waarin hij nu is tegenover het venster. Verder wil hij dat zijn zwager Adriaen van Berendonck, zolang tot dat genoemde Joost meerderjarig is geworden, jaarlijks hem 4 van de oude hemden van de testateur zal geven met nog 2 nieuwe hemden, verder 4 van de oude omslagen van de testateur en nog 2 nieuwe. Verder vermaakt hij aan deze Joost het onderste bed waarop hij nu als testateur ligt, verder een nieuwe tiek met hoofdpeluw en 3 oude oorkussens, nog 7 paar slaaplakens, oude als nieuwe, 10 servetten etc. Verder vermaakt hij aan Joost 22 pond tin, 7 pond kandelaars, 4 pellen tafellakens, alles op te bergen in de genoemde kisten en die over te brengen naar Den Bosch ten huize van Servaes Jacops van Weert, welke spullen alleen voor Joost zijn bestemd en niet voor de familie van zijn vader. Verder vermaakt hij aan genoemde Joost de mantel en de testateurs rok, verder zijn beste zwarte broek en wambuis met zilveren knoppen en een gekleurde broek etc. Nog krijgt Joost 3 paar kousen, een paar wollen… en twee paar gebreide, die Adriaen van de Merendonck (=foutje, hiervoor en hierna heet hij van Berendonck) zal moet geven. Alle andere bezit vermaakt hij voor de helft aan zijn schoonzoon of dochter ten behoeve van Joost als die meerderjarig is geworden en daarmee zal Adriaen van Merendonck die is gehuwd met Maria dochter van de testateur tevreden moeten zijn. Nog vermaakt hij aan Joost een gouden trouwring, een zilveren beugel en een paternoster. Verder wil hij dat genoemde Adriaen en diens vrouw Maijken in het huis van de testateur te Boxtel binnen de bruggen zullen blijven wonen, zonder daarvoor iets te hoeven betalen, maar moeten het wel goed onderhouden. Alle verder bezit van de testateur zal onverdeeld blijven totdat Joost meerderjarig is geworden en tot die tijd zal zijn dochter en zwager het beheer van het bezit voor hem voeren. Als Joost zonder wettig nageslacht te hebben verwekt komt te sterven, komt diens erfdeel toe aan genoemde Maria of haar wettige kinderen. Als Maria zonder wettig nageslacht overlijdt, vervalt het bezit aan de familie vanwaar het is gekomen. Als Joost tegen dit testament in verweer zou komen, sluit hij hem verder uit en dat versterft dan op Maria. Actum 19 september 1636, in aanwezigheid van schepenn en meester Henrick Leermakers bij afwezigheid van de secretaris. Ondertekend : Lucas Lamberts van Roij, Roelof Andriessen, Hendrick Michiels van Hal, H. Leermakers.
================006================
Aktennr : 006
Folio :15-r
Soort akte : testament
Datum : 10-12-1605
Vandaag 10 december 1605 verklaart Jan Dircks dat hij aan zijn zoon Lambert Jan Dircks, naast de 2 koeien die Jan als bij testament aan zijn zoon heeft vermaakt, nog een roodbonte koe geeft en 2 zwarte blaarkoeien die drachtig zijn, genoemd
*maelen*, met witte strepen, welke door Lambert zelf zijn gekocht en waarvoor Jan en diens vrouw het voer aan hun zoon hebben gegeven vanwege verstrekte diensten. Verder geeft hij kwijting aan zijn zoon Lambert voor 1 mud en 12 lopen rogge, die Lambert hem eerst schuldig was. Nog verklaart Jan dat Evert Arien Everts van de 100 gulden die Jan in de huwelijkse voorwaardes door deze Evert met diens dochter Maaijken waren beloofd, die eerder weduwe was van Jan Adriaens, daarvan bij afrekening nog 18 gulden schuldig waren gebleven. Die 18 gulden zullen worden ontvangen door genoemde Lambert. Verder heeft Lambert met zijn eigen geld aan varkens etc. de som van 19 gulden 10 stuivers besteed en ook dat geld moet na dood vande testateur eerst aan Lambert worden betaald uit de meest courante bezittingen. Verder behoort het gereedschap aan Lambert toe, ook de stande, de kuipen, koebakken omdat Lambert alles met zijn eigen geld heeft betaald gehad. Getuigen Niclaes Peters en Peter Gerits als schepenen.
================007================
Aktennr : 007
Folio :16-r
Soort akte : testament
Datum : 13-08-1613
Vandaag 13 augustus 1613 verschenen voor ons schepenen te Boxtel, Jan Eijmberts van Oetelaer, weduwnaar van Elisabeth, eerder weduwe van wijlen Dircx Clercx, inwoners te Boxtel, beiden ziek in bed liggend maar wel in het bezit van hun verstandelijke vermogens. Ze beseffen de zekerheid van de dood en de onzekerheid van de tijd waarop en willen daarom eerst hun testament opmaken. Ze herroepen alle eerdere testamenten en bevelen hun zielen na hun dood aan bij de almachtige God en willen in gewijde grond worden begraven. Ze vermaken aan de St. Janskerk in Den Bosch en aan de St. Peterskerk te Boxtel elk een stuiver vanwege begane onrechtvaardigheden als die zijn begaan. De testateur vermaakt aan Jacop Willems van Den Bosch een rente van 21 stuivers per jaar die worden betaald door de weduwe op de Coeverincksmolen te St. Oedenrode. Alle andere bezit van welke aard dan ook en waar dan ook, vermaakt hij aan Jenneken dochter van Dierck Clercxs, zijnde de dochter van zijn vrouw waarmee die naar eigen keuze mag handelen. De testateur verklaart dat dit zijn testament is en wil het als zodanig hebben uitgevoerd, ook al zou het strijdig zijn met ander recht. De testateur houdt de bevoegdheid om het testament later te mogen wijzigen. Aldus opgemaakt ten huize van de testateur in de zijkamer van zijn huis in aanwezigheid van heer Jan Antonissen, vicepastoor te Boxtel en verder Claes Peters en Jan Jan Roeffen als schepenen. Ondertekend : Claes Peters (van Zutphen is dan 56 jaar), Jan Antonis vicepastoor, A. Leijtens.
================008================
Aktennr : 008
Folio :18-r
Soort akte : testament
Datum : 08-07-1613
Wij Niclaes Peters van Sutphen en Adriaen Eijmberts Henricx schepenen te Boxtel verklaren dat voor ons op 8 juli 1613 verschenen is Peter Jacops van Rund, weduwnaar van Margareta zijn eerste vrouw met thans Antonia, dochter wijlen Willem Robberts, naegelaten weduwe wijlen Henricx Henricx de Hondt, inwoners van Boxtel, welke Peter ziek in bed ligt, maar wel in het bezit van zijn verstandelijke vermogens en Antonia gezond van lijf en leden. Ze overdenken de broosheid van het menselijk bestaan en willen daarom eerst over hun tijdelijk bezit hebben beschikt. Ze bevelen
hun zielen na hun overlijden aan bij de almachtige God en willen in gewijde grond worden begraven, waarbij Peter begraven wil worden op het kerkhof van Boxtel of in de kerk van Boxtel zelf al naar keuze van zijn kinderen. Ze vermaken aan de St. Janskerk in Den Bosch en de Sint Peterskerk te Boxtel elk een stuiver eens, vanwege evntueel begane onrechtsvaardigheiden. De testateur wil dat Antonia na zijn dood alle roerende bezittingen, meubels en huisraad krijgt die ze eerder heeft ingebracht, zijnde een kleerkast, een ronde kast met twee deuren, een cantoir, een nederslach, een ledikant, een stoel met sloten, het beste bed met hoofdpeluwen, nog een klein bedje met een hooftpeluw, drie zitkussens, een blauwe sartse, twee *sijperse* potten met deksels, een koperen vuurschop, een schouwerketel, een handketel, vier koperen kandelaars, een witten ketel, een vijzel, een cantoerkleed, twee zilveren lepels, een zilveren beker, een ijzeren braadpan met twee ijzeren speeten, twee rode zijden gordijnen, een dozijn tinnen telioeren en vijf tinnen schotels. De testateur vermaakt aan Antonia de beide koeien en een *maele* die ze samen hebben gekocht met nog de korenoogst zoals die door hen samen werd ingezaaid op de Comakker die door hen gepacht is van de rentmeester van de heer van Boxtel, zowel de gemaaid als ongemaaid zijnde, maar Antonia moet wel aan de rentmeester de huur van de Comakker betalen voor dit jaar 1613 maar verder niet. Verder vermaakt hij aan Antonia de andere oogstgewassen op zijn ander bezit. Nog vermaakt hij haar de meubels en huisraad bij hen samen gekocht zijn in het sterfhuis van Lamberts Meters zoals koperwerk, tinwerk, linnengoed, een koffer, een mantel en andere spullen en al het garen en ook krijgt ze alle kleren van haarzelf met nog een zilveren keten en sleutelriem met twee gouden ringen door hem testateur aan haar in hun huwelijk waren gegeven, met de twee beste hemden van hem. Verder wil de testateur dat zijn uitvoerders na zijn dood met zijn vrouw alle linnengoed zal afdelen dat in het sterfhuis wordt bevonden naast hetgeen hiervoor al is vermeld, behalve twee hemden aan zijn zoon Jacob. Zijn vrouw krijgt daarvan de helft omdat ze al dat linnengoed zelf samen hebben gemaakt behalve een pellen tafellaken en een half dozijn servetten dat van de testateur is. De testateur vermaakt haar dat bezit om daarmee naar eigen keuze te mogen handelen en zulks vanwege de liefe die hij haar toedraagt. Verder vermaakt de testateur aan zijn zoon Jacop Peters al zijn kleren met twee van zijne beste hemden en twee kragen verder de beide bogen (pijl en boog) en toebehoren. Nog vermaakt de testatuer aan de gildebroeders van Sint Sebastiaan een halve ton bier eens als dank aan het gilde. Verder wil hij dat zijn uitvoerders na zijn dood alle meubels en huisraad zullen inventariseren die hiervoor niet staan vermeld en hij geeft hen volmacht om dat bezit openbaar te verkopen en met het geld daarmee de schulden van de testateur te betalen en de kosten van de uitvaart en kerkerechten. Alles wat er daarna overschiet is voor de betaling van de schulden van zijn dochter Marijke en voor Ariaentken dochter van genoemde Marijken zoals in zijn eerdere testament was toegezegd. Als de uitvoerders daaraan niet genoeg hebben, zal dat door zijn kinderen worden betaald uit het bezit van de testateur en zijn eerste vrouw Margriet. Verder wil de testateur dat na zijn dood zijn naam in het zielboek van Boxtel wordt opgeschreven naast de naam van Margriet, zijn overleden vrouw. Verder verklaart de testateur dat de 200 gulden
die hij vanwege een vonnis moest betalen aan de erfgenamen van Antonis Henrick Schellekens, hij dat geld echter niet schuldig was, maar dat het geld vanwege de gemeente Boxtel was betaald. Genoemde Antonia testatrice vermaakt aan haar man in het geval zij ale eerste overlijdt, de twee kamers onder een enkel dak aan het kleine begijnhof in Den Bosch met een tuin er achter, zoals haar testatrice als weduwe door haar broer Jacob Robbers in diens testament was vermaakt met ook alle meubels etc. en alle roerend bezit zoals door haar in het huwelijk was ingebracht, welk bezit Javcop mag verkopen of belasten etc. Als Peter eerder komt te sterven houdt ze dat legaat echter voor haarzelf. De testateurs verklaren dat dit hun testament is en willen het zo hebben uitgevoerd, ook al zou er niet aan alle voorschriften zijn voldaan. De testateurs
behouden zich het recht voor om dit testament later te mogen wijzigen. Als uitvoerders van zijn testament benoemd Peter Jacobs als testateur, joncker Richart van Vlierden schout van Boxtel en meester Rochus Lemnius rentmeester van Boxtel en ze krijgen elk 6 gulden voor hun moeite. Aldus gedaan ten woonhuize van de testateurs waar de testateur thans ziek in bed ligt. Ondertekend : Claes Peters (56 jaar oud).
================009================
Aktennr : 009
Folio :22-r
Soort akte : testament
Datum : 09-08-1583
Testament van heer Johan Goossens, kanunnik.(volledig latijnse tekst). In de naam van de heer Amen. Voor mij openbaar notaris verscheen op 9 augustus 1583 de heer en meester Johan Goossens, priester van de St. Peterskerk te Hilvarenbeek in het diocees Den Bosch, kanunnik, ziek zijnde maar wel in het bezit van zijn verstandelijke vermogens. Hij wil allereerst beschikken over zijn tijdelijk bezittinhgen en wil dat zijn testament als zodanig zal worden uitgevoerd. Hij herroept alle eerdere wilsbeschikkingen van voor deze datum. Hij beveelt zijn ziel zodra hij is overleden aan bij de almachtige God en alle heiligen en diens moeder Maria en wil dat zijn lichaam wordt begraven in de kerk van de Predikheren in Den Bosch, naar keuze van zijn uitvoerders. Hij vermaakt aan dat klooster van de Predikheren een boek in het vlaams (nederlands) maar dat klooster moet tot 3 jaar nadien voor zijn zieleheil bidden. Vanwege zijn jaargetijde in de kerk van Hilvarenbeek vermaakt hij aan de kanunnikken het geld daarvoor en de fabriek van de St. Janskerk in Den Bosch krijgt een karolusgulden. Verder vermaakt hij na zijn dood het vruchtgebruik van zijn bezit aan het kerkkoor van heer Peter van Beeck die binnen 2 jaar daarvoor de zaak moet regelen. Verder vermaakt hij aan dat kerkkoor van Beek een bedrag van 50 karolusguldens eens. Nog vermaakt hij aan Cornelis Adriaen Gijsberts zijn *supellectilem* maar moet wel de missen daarvoor doen. Nog vermaakt hij aan heer en meester Peter Simons, vicedekaan en kanunnik te Hilvarenbeek een gouden *cochlear* en ring. Nog vermaakt hij aan heer en meester Simon Verrepeo (=Vereept), kanunnik te Hilvarenbeek zijn *holosericam* met alba, stola, manipulo en amictum. Heer Jacop Cuijpers, kanunnik en collega krijgt zijn brevier en heer en meester Cornelis Baerlemans krijgt een franse *dalerium*. Heer Antonius Nauwen, kanunnik te Hilvarenbeeck krijgt het *herbarium Remberti Dodonei*, heer en meester Jacob Schilders als pastoor van de kerk te Beeck krijgt het *Opuscula domini Augustini*. Hij vermaakt aan kapelaan meester Franck het * Historiam Ecclesiasticam Eusebij*. Verder krijgt meester Dirck Peters het * Missale Romanum* Nog vermaakt hij aan meester Cornelis van Poppel het * Opera Originis*, meester Christiaen Daniels als pastoor in de kerk van Goirle krijgt het boek *Opera Clichtovei* , meester Peter Daniels krijgt het * Farraginen Epistolarum Erasmi*. Heer Cornelis Paludano (=van den Broeck) krijgt een korporaal met de *custodia holoserica*. Heer Art Smeets krijgt * Flores Doctorum*, meester Jan Custers krijgt een * pilen..* dat men noemt een zijden ondermutsken. Verder krijgt Jan Cornelissen als koster van het altaar van Maria in de kerk van St. Jan in Den Bosch een franse *dalerium*. (daalder). De dekaan van het altaar van Pistorum (de bakkers) in de kerk van St. Jan krijgt een enkele *dalerium*. Verder krijgt heer Peter als rector van het altaar de Pistorum (altaar van de bakkers) een boek genoemd *Nempe Summarij Caietani*. De testtateur vermaakt verder aan de armen in Goirle 12 lopen rogge te distribueren zoals gebruikelijk en Jan de knecht van heer Peter als vicedekaan te Hilvarenbeek krijgt een franse daalder en Barbara de dienstmeid krijgt ook een franse daalder. Hij vermaakt aan Catharina de dienstmeid van heer Jan Helsen, kanunnik te Hilvarenbeek een franse daalder. Verder vermaakt
hij aan Amer de dienstmeid van heer Willem van Laerhoven ook een franse daalder. Elisabeth Nicolaessen uit Goirle begijn in Den Bosch, krijgt eveneens een franse dalerum. Nog vermaakt hij aan zijn dienstmeid Barbara voor haar trouwe diensten 2 boeken in het vlaams, nog de … pannum, 2 collarinus en 2 pileris. Verder vermaakt hij aan zijn twee broers Jan en Willems als zoons van Marten Goossens, om samen te delen, al zijn brevieren, quotidiani, talari domestica en pannum lineum. Nog krijgt zijn broer Jan een bedrag van 100 gulden om diens studie voort te zetten maar als die niet goed studeert, of komt te sterven, gaat dat geld naar de armen in Hilvarenbeek. Verder krijgt deze Jan alsmede zijn zuster Elisabeth dochter van Marten Goossens zijn huis en tuin, etc. genoemd aan het Slibbroeck, nog de helft van het perceel aan de Moelenberch, de helft van een perceel aan de Elst, nog de helft van een weiland ter plaatse genoemd aan het Duijmkenslaer. Verder vermaakt hij aan Heijlwig als weduwe van zijn broer het vruchtgebruik dat de testateur heeft in het bezit aan de Moelenberch, zolang Heijlwig leeft en na haar dood versterft dat vruchtgebruik op de broers van genoemde Marten Goossens. Alle andere bezit dat hiervoor niet is vermeld is bestemd ten behoeve van een studiebeurs om studenten aan de Leuvense universiteit te kunnen laten studeren. De beurs is bestemd voor jonge studenten die bekwaam zijn om te studeren hetzij uit Hilvarenbeek of uit Goirle en kinderen zijnde van zijn vader Marten Goossens of diens nageslacht. Ze moeten pedagogie studeren en als ze na 4 jaar daarmee klaar zijn mogen ze theologie gaan studeren. Als beheerders van deze beurs benoemt hij heer en meester Simon Verrepeus, kanunnik en Antonis Nauwen zijnde cantors van de kerk van Hilvarenbeek en hij benoemt hen beiden ook als uitvoerders van dit testament. Aldus opgemaakt ten huize van hem in Den Bosch, ter plaatse aldaar genoemd op de Oude Dieze in aanwezigheid van heer Lenaert Bornberghe, priester en Jan Wouters van Heeswijck, priester in Den Bosch. Ondertekend : Jan Hogaert Kelders, notaris.
================010================
Aktennr : 010
Folio :26-r
Soort akte : testament
Datum : 20-09-1583
Ik, Jan Goossens, kanunnik te Hilvarenbeek maak nu op 9 augustus 1583 nog de volgende aanvulling : Ik vermaak nog aan Elisabeth Nicolaessen, een franse daleri (daalder) en nog 2 vlaamse boeken. Aan mijn dienstmeid Barbara Joosten vermaak ik 2 vlaamse boeken, aan Anne van Brueghel alle andere boeken en mijn *bernacula lingua*. Verder aan Jan de knecht van de heer videdeken van Beeck een franse daalder. Aan Thielman Hagens *virgesero* schepen in Den Bosch vermaak ik 2 karolusguldens. Datum 20 september 1583. Ondertekend : Ik, Jan Goossens.
================011================
Aktennr : 011
Folio :28-r
Soort akte : testament
Datum : 29-12-1628
Voor mij Rogier Hessels, notaris te Breda verscheen op 29 december 1628 de heer Geerit Claes de Gruijter, thans pachter van de groten brabantse zwijgende landtol, de brug- en pontgelden in de stad Breda, en diens vrouw Anneken dochter van Dirck Sebrechts Brants, toen deze Dirck leefde wonend in *de Eenhoren* te Breukelen onder Boxtel, beide testateurs thans wonend te Breda. Beiden zijn gezond van lijf en leden en beseffen de broosheid van het menselijk bestaan, dat er niets zekerder is dan de
dood en niets onzekerdere dan het uur waarop en willem daarom eerst over hun tijdelijk bezit hebben beschikt. Ze bevelen hun ziel na hun dood aan bij de almachtige God en willen een behoorlijke begrafenis naar hun staat. Ze vermaken aan de armen hier of elders een bedrag van 20 gulden eens, door de langstlevende kort na dood van de eerstoverledene te betalen. Al hun bezit, roerend en onroerend, goud, zilver, vorderingen etc. zoals zal resteren na betaling van hun schulden, kerkerechten etc. vermaken ze aan de langstlevende van hen beiden die daarmee naar eigen keuze kan handelen zonder dat iemand daar bezwaar in kan maken, maar de langstlevende is wel verplicht om daarmee hun kinderen groot te brengen en ervoor zorgen dat die de kost kunnen verdienen en alles daarin doen dat een goede vader of moeder dient te doen. De testateurs verklaren dat dit hun testament is en willen het als zodanig hebben uitgevoerd, ook al zou het op sommige punten in tegenspraak zijn met ander geldend recht. Aldus opgemaakt in de stad Breda in aanwezigheid van Gielis Peters van de Kieboom, brouwer alhier en Thomas P… (?). Quod attestor R. Hessels, notarius publicus.
================012================
Aktennr : 012
Folio :32-r
Soort akte : testament
Datum : 26-03-1616
Wij Adriaen Eijmbert Henricks en Jan Jan Roeffen, schepenen van Boxtel verklaren dat voor ons is verschenen Adriaen zoon Mathijs Aertssoen Smit, bij de zelfde Mathijs en wijlen diens eerste vrouw Peterken verwekt, inwoner te Boxtel ziek in bed liggend maar wel in het bezit van zijn verstand en geheugen. Hij overdenkt de broosheid van het menselijk bestaan en wil daarom eerst over zijn bezit hebben beschikt. Hij beveelt zijn ziel na zijn dood aan bij de almachtige God en wil in gewijde grond worden begraven. Hij vermaakt aan de St. Janskerk in Den Bosch en aan de St. Peterskerk te Boxtel elk een stuiver eens vanwege eventuele begane onrechtvaardigheden. Hij vermaakt aan Jenneken dochter van Mathijs Aerts, zijnde deze Jenneken de halfzusters van de testateur, de som van 25 gulden eens, te bekomen uit het erfdeel van het huis, hofstad etc. gelegen te Boxtel binnen de bruggen, ter plaatse genoemd de Corte Steenstraat, belendend Ariaen Eijmberts, Lucas Lamberts, van welk huis de testateur het vruchtgebruik van zijn vader heeft verkregen. Jenneken krijgt dat bedrag vanwege de trouwe diensten die ze aan de testateur heeft verleend. Verder vermaakt hij zijn rechten in dat huis en bezit verder aan zijn halfbroer Peter, aan Marijken en Jenneken zijnde zijn halfzusters, allen kinderen van Mathijs Aerts verwekt door deze Mathijs bij diens tweede vrouw Elisabeth en hij benoemt hen als zijn universele erfgenamen. De testateur verklaart dat dit zijn testament is en wil het zo hebben uitgevoerd. Hij behoudt zich het recht voor om dit testament later te mogen wijzigen. Aldus opgemaakt ten woonhuize van de testateur op 26 maart 1616, ondertekend : Jan Jan Roeffen, Adriaen Eijmberts, mij present A. Leijten, secretaris.
================013================
Aktennr : 013
Folio :34-r
Soort akte : testament
Datum : 26-09-1607
Wij Willem Jans van de Weghe en Jan Jan Goijaerts, schepenen te Boxtel verklaren dat voor ons is verschenen Henrick zoon wijlen Eijmberts Henricxzoen en diens vrouw Catharina, dochter wijlen Henrick Wouters, inwoners van Boxtel. Genoemde Henrick
ligt ziek in bed, maar Catharina is gezond van lijf en leden en beiden zijn in het bezit van hun verstand en geheugen. Ze maken hierbij met instemming van hen beiden hun testament op en willen dat het als zodanig wordt uitgevoerd, ook al zou het op sommige punten strijdig zijn met andere recht. Ze herroepen alle eerdere testamenten en bevelen hun ziel zodra ze zijn komen te overlijden aan bij de barmhartige God en diens moeder Maria en willen in gewijde aarde worden begraven. Ze vermaken aan de fabriek van de St. Janskerk in Den Bosch twee stuivers eens en de kerk van Boxtel ook 2 stuivers eens, voor eventueel begane onrechtvaardigheden. Ze vermaken verder over en weer aan de langstlevende van hen beiden alle bezit, waarmee de langstlevende naar eigen keuze mag handelen om daarmee hun schulden te betalen. Als er bezit van de testateur moet worden verkocht moet dat gebeuren met instemming van Adriaen Eijmert Henricks, zijnde de broer van de testateur. De langstlevende mag verder dat bezit verkopen tot aan een bedrag toe van 300 gulden, waarmee de langstlevende dan naar keuze mag handelen. Verder zal de langstlevende alle roerend bezit krijgen dat door de eerstoverlijdende zal worden nagelaten, waarmee de langstlevende naar keuze mag handelen. De langstlevende houdt na betaling van de schulden en boven de 300 gulden het vruchtgebruik van het verdere bezit en na dood van de langstlevende versterft dat bezit op hun beider kinderen. De langstlevende moet daarmee wel de kinderen grootbrengen en als een van de kinderen komt te trouwen of tot andere status komt, moet er een uitzet worden gegeven. Als een van hun kinderen lichamelijke gebreken zou krijgen zodat het kind niet zelf de kost kan winnen, mag er na advies van de voogden zoveel bezit worden verkocht dat het kind daarmee in leven kan blijven zonder klacht van de andere kinderen. De testateurs verklaren dat dit hun testament is en willen het zo hebben uitgevoerd. Als voogden over hun kinderen benoemen ze Adriaen Eijmberts Henricxs en Adriaen Wouters. Aldus gedaan op ten woonhuize van de testateurs ter presentie van Willem Jans van den Weghe en Jan Jans Goijaerts, schepenen in Boxtel. Ondertekend : Willem van de Wege en A. Leijtens, secretaris
================014================
Aktennr : 014
Folio :36-r
Soort akte : testament
Datum : 17-03-1617
Wij Niclaes Peters van Sutphen en Lucas Lambert Henricks, schepenen te Boxtel verklaren dat verschenen is Aleijt dochtere wijlen Peter op de Loo, weduwe Jan Denis, inwoonster van Boxtel, gezond zijnde en in het bezit van haar verstandelijke vermogens. Ze overdenkt de broosheid van het menselijk bestaan en wil daarom eerst over haar tijdelijk bezit hebben beschikt en wil dat het als zodanig zal worden nagekomen ook zal zou er daarbij niet aan alle voorschriften zijn voldaan. Ze beveelt haar ziel zodra ze is komen te overlijden aan bij de almachtige God en diens moeder Maria. Ter erkenning van haar patroon vermaakt ze aan de St. Janskerk in Den Bosch en aan de St. Peterskerk te Boxtel elk een stuiver eens. Ze herroept verder alle eerdere testamenten die ze heeft gemaakt. Ze vermaakt aan haar nicht Maria, dochter van Wouter Peters een obligatie van 50 gulden eens die door Willem Janssen de Visscher dienen te worden betaald volgens de brief van Boxtel waarvan Maria zolang ze leeft het vruchtgebruik krijgt en na dood van Maria versterft de rente op Jenneken dochter van Marten Jans van de Venne, zijnde het petekind van de testatrice. Verder vermaakt ze aan Maria Wouters haar huik, met een paar slaaplakens na dood van de testatrice te aanvaarden. Verder vermaakt ze aan Adriaen zoon van Servaes Hanricx een *tresoor* staande te Boxtel ten huize van deze Servaes. Verder vermaakt ze aan het altaar van O.L. Vrouw alhier te Boxtel 2 gulden eens en aan haar petekind Marijke
dochter van Henrick Ariens een gulden eens, verder aan Jenneken en Lijsken als dochters van Willem Jacobs elk 2 guldens in mindering op de som van 8 gulden die deze Jacob aan haar schuldig is vanwege geleend geld. Al haar verder bezit vermaakt ze aan Arijken, vrouw van Hanrick Jans Hoevenaers, dochter van Jans Berbelen, die deze Jan heeft verwekt bij diens vrouw Marijke Peters (op de Loo) zijnde deze Marijke de zuster van de testatrice, verder aan de twee kinderen van Wouter Janssen, de kinderen Dirck Janssen verwekt bij Anneken als dochter van Jan Berbelen, aan Adriaen Lamberts, wiens moeder was Anneken Peters en aan Willem Jans Berbelen, wonend in het kwartier van Antwerpen, zijnde de zoon van haar zuster en nog aan Catarina en Arijken, kinderen van Peters van de Loo, zijnde de kinderen van haar broer. Ze behoudt zich het recht voor om haar testament later alsnog te mogen wijzigen. Aldus gedaan ten woonhuize van Maeijken weduwe Peter Conicx in aanwezigheid van Niclaes Peters van Sutphen en Lucas Lamberts Hanricxs. Datum 17 maart 1617. Ondertekend : Claes Peters, Lucas Lamberts, mij present A. Leijtens, secretaris.
================015================
Aktennr : 015
Folio :38-r
Soort akte : testament
Datum : 28-10-1597
Testament opgemaakt in presentie met toediening van het sacrament der stervenden, door Jaexken, dochter Jacob van den Adehorst (=Ahorst) op 28 oktober 1597. Ze is in het bezit van haar verstandelijke vermogens. Ze vermaakt aan Wouter Willems, wever van beroep en diens vrouw Geritke Adriaens alias de Moije, het huis met tuin etc. gelegen te Boxtel waarin zij thans als testatrice woont, na haar dood door hen te mogen bewonen zolang ze zullen leven zonder dat iemand daar bezwaar in kan maken en zulks als compensatie voor de trouwe diensten die ze aan de testatrice in haar nood hebben verleend. Na het overlijden van deze Wouter en Geritke versterft dat bezit op de armen van Boxtel of op de tafel van de H. Geest en zulks als compensatie voor hetgeen zij van de tafel van de H. Geest genoten heeft gehad. Verder vermaakt ze haar *koets* waarin ze nu ziek ligt aan Goijaert Diercks als aalmoes. Haer *schapraije* geeft zij aan Jan Diericxs op het Boseijnde. Aldus opgemaakt met Gerardt Goijaerts als koster, Laureijs Willems en Adam Janssen als getuigen. En door mij getekend : Balthasar Peters a Tilla (van Till) als Boxtels priester en vicaris alhier. (op de omslag staat dat zij haar huis buiten de bruggen, achter de *Beir* heeft vermaakt aan de armen, JT)
================016================
Aktennr : 016
Folio :40-r
Soort akte : testament
Datum : 01-02-1588
Vandaag 1 februari 1588 verscheen voor ons Corstiaen Goijarts van den Hoevel en diens vrouw Gheritken dochter van Henrick Willems, inwoners van Boxtel wonend op de Borchakker aldaar. Genoemde Corstiaen ligt ziek te bed, maar is wel in het bezit van zijn verstandelijke vermogens etc. Hij bedenkt dat er niets zekerder is dan de dood en niets onzekerder dan de tijd waarop en wil daarom eerst over zijn aardse bezit hebben beschikt. Ze herroepen alle eerdere testamente die ze hebben gemaakt en willen dat alleen dit huidige zal worden nagekomen ook al zou er daarbij niet aan alle voorschriften zijn voldaan of zaken zijn vergeten dan willen ze dat die bepalingen alsnog worden nagekomen. Ze bevelen hun zielen zodra ze zijn komen te overlijden
aan bij de almachtige God en willen behoorlijk uitvaart in de kerk van Boxtel. Voor hun jaarlijkse gedachtenis vermaken ze aan het kapittel te Boxtel 2 karolusguldens die aflosbaar zijn met 29 gulden. Ze vermaken aan de St. Janskerk in Den Bosch voor eventueel begane onrechtvaardigheden twee stuivers eens en ook aan de kerk te Boxtel 2 stuivers eens en de 4 biddende ordes die in Boxtel zijn vertegenwoordigd ook elk 2 stuivers. Het altaar van O.L. Vrouw krijgt na dood van Gheritken haar falie om daarvan een kazuifel te maken. Het altaar van St. Anna krijgt 2 stuivers en eveneens het St. Catharina en het altaar van St. Berbelen elk ook 2 stuivers. De kerk van St. Odulphus te Best krijgt een wassen kaars van een pond. Al hun bezit laten ze over en weer verder na aan de langstlevende van hen beiden die daarmee naar keuze mag handelen. Als hun erfgenamen benoemen ze hun beider naaste neven en nichten, te weten de kinderen van Meeus, Goijaert, Peter, Henrick, Iken, Griet ende Meriken, allen broers en zusters van Corstaens die 10 gulden krijgen en de kinderen van Aernt, Roelof, Dries, Jan, Henrick ende Jutken, allen broers en zusters van Gheritgens krijgen samen ook 10 gulden, waarbij de levende partij met de dode moet delen. Als iemand het hier niet mee eens is zal die worden uitgesloten met een oude grote. Het bezit dat de testateurs nog hadden in een heiveldje in de Smalbroeck dat ze hadden gekocht van de erfgenamen van Lijn Stopen en van Aelken haar nicht, vermaken ze om Godswil aan de armen of zoals de langstlevende van hen beiden daarover zal beschikken. Als uitvoerders van dit testament kiezen ze Bartholomeus zijnde de broer van de testateur en diens zwager Lambert, verder Aert Henricks en diens broer Dries. Hierbij waren aanwezig meester Gooswijn Gerits en Wouter Meeussen als getuigen, inwoners van Boxtel. (hetgeen ik ook verklaar : frater Johannes Donschot uit Lierop als Dominicaan in Den Bosch, destijds vice-pastoor te Boxtel)
================017================
Aktennr : 017
Folio :42-r
Soort akte : invoering honderdste penning te Esch
Datum : 27-10-1571
Wij, Peter Wouter Erberts en Cornelis Willems Scheijmaeckers, schepenen in Esch verklaren hierbij dat wij ten tijde van het opmaken van de lijsten voor de honderdste penning, die door de inwoners en de *geerfden* van het dorp Esch werden gemaakt,
dat daarbij toen op verzoek Jan Wouters, Willemen Willemssen van Giersbergen en Jannen Schuermans als taxateurs voor die honderdste penning tot Esch aanwezig waren en dat die toen voor deze inwoners en voor elke grondeigenaar hun rapport opmaakten en daarbij in elk geval apart hebben onderzocht en mensen hebben ondervraagd of zij bij hun opgave wel alles juist hadden opgegeven, of dat ze zo hadden betaald en of ze bereid zouden zijn zulks onder ede te bevestigen. Ook was er gevraagd of ze geen andere inkomsten hadden dan was opgegeven. En ook of de huurders of de pachtesr niet meer hadden betaald dan dat ze hadden opgegeven etc. en of er geen huurcedeullen van waren. En of het bezit niet voor meer geld was verpacht dan volgens de opgave was gezegd. Daarop hadden de eigenaars zowel als de huurders respectievelijk neen geantwoord. Verder had de vorster namens de schout van Boxtel en van Esch, elk van de aangevers onder ede laten ondervragen. En genoemde aanbrengers verklaren dat zulks daarom naar beste weten werd gedaan. En daarna zeiden de taxateurs nog *welaen, dan ghij moeght zien, dat ghij u dingen te recht doet, want wij dencken ons met u te verantwoirden*. Wij verzoeken daarom deze schepenverklaring. Daarop hebben wij schepenen deze akte voorzien van ons schependomszegel op 27 october 1571, J. Leijtens.
================018================
Aktennr : 018
Folio :44-r
Soort akte : testament
Datum : 04-06-1613
Wij Henrick Jan Schellekens en Peter Gerit Henricks als schepenen van Boxtel verklaren dat vandaag 4 juni 1613 voor ons zijn verschenen Henrick zoon wijlen Antonis Schellekens, woonachtig onder de parochie van Gemonde, ziek in zijn bed liggend, maar wel in het bezit van zijn verstand en geheugen. Hij overdenkt de broosheid van het menselijk bestaan en wil daarom eerst over zijn tijdelijke bezit hebben beschikt. Hij beveelt zijn ziel zodra hij is overleden aan bij de almachtige God en wil zijn lichaam in gewijde aarde hebben begraven. Hij vermaakt aan de St. Janskerk in Den Bosch en de kerk van emonde elk een stuiver eens vanwege eventueel begane onrechtvaardigheden. Hij vermaakt aan de tafel van de H. Geest te Gemonde een rente van 3 gulden per jaar, aflosbaar met 50 gulden die wordt betaald door Jan Claessen te Zelissel. Verder wil hij dat zijn vrouw Margriet, dochter van Jan Gielis datgene vooraf krijgt dat hij haar in de huwelijkse voorwaarden met haar had beloofd. Nog vermaakt hij aan Jan, natuurlijke zoon Evert Antonis om Godswil een koe en een paard en alle andere roerend bezit dat hij nu samen met zijn vrouw heeft, vermaakt hij aan zijn vrouw die daarmee naar keuze kan handelen, mits zij daaruit wel de schulden betaalt. Verder wil hij dat zijn vrouw na zijn dood de helft van alle bezit zal houden dat ze samen in hun huwelijk hebben verworven, en daarvan krijgt zij 10 jaar lang nog het vruchtgebruik van de andere helft. Maar als Margriet binnen die 10 jaar komt te sterven komt dat vruchtgebruik te vervallen zonder dat haar familie daarin dan rechten heeft. Verder vermaakt hij aan Jan natuurlijke zoon van Evert Antonis een deel van zijn erfelijk bezit en in het geconquesteerde bezit zoals de kinderen van Jasper Dircks de Bresser verwekt bij Geertruijt dochter wijlen Antonis Schellekens na de periode van dat vruchtgebruik hoofdelijk zullen delen, waarbij deze Jan voor een gelijk deel zal meeparten zoals de kinderen van Jaspar. Als Jan Everts zonder wettig nageslacht komt te overlijden, versterft diens erfdeel weer op de wettige erfgenamen waarvan het bezit afkomstig is. De testateur verklaart dat dit zijn testament is en wil het zo hebben uitgevoerd. Hij behoudt zich het recht voor om het later te mogen wijzigen etc. Ondertekend : dit is het merk van Henrick Jan Schellekens, dit is het merk van Peter Gerits, mij present A. Leijten.
================019================
Aktennr : 019
Folio :46-r
Soort akte : huwelijkse voorwaardes
Datum : 01-02-1618
Wij Jan Janssen Roeffen en Willem Janssen de Visscher, schepenen van Boxtel verklaren dat voor ons is verschenen Willem zoon van Jaspar Wouters (= van der Camme, JT) , geassisteerd zijnde met deze Jasparen als zijn vader en met Dierick Wouters en Evertden Aerts zijnde zijn ooms als a.s. bruidegom ter ener zijde en Marijken dochter wijlen Jan Michielssoen van de Zande weduwe van wijlen Jan Elias, geassisteerd zijnde met haar moeder Aleijt weduwe wijlen Jan Michiels van de Zande en met Michiel en Henricken, haar broers, zonen wijlen Jan Michiels van de Zande verwekt bij Henricken Janssen, zijnde haar zwager (schoonzus bedoeld, JT), als a.s. bruid ter andere zijde. Ze maken hierbij hun huwelijkse voorwaardes op. Als het toekomstig echtpaar kinderen bij elkaar zou verwekken, zullen die kinderen met ook de eerdere kinderen van Marijken na dood van hun moeder meeparten in het haar bezit en ook in het *geconquesteerd* bezit, hoofdelijk te delen. Als een van die voor-
of nakinderen komt te huwen of tot andere goedgekeurde status komt, krijgen die een eerlijke uitzet, zijnde kleren, een koe, bed, rogge, geld en andere huisraad al naar hun mogelijkheden waarbij alle kinderen evenveel dienen te krijgen. Als er geen nieuwe kinderen komen, zal het *geconquesteerde bezit in twee delen worden verdeeld en de meubels en roerend bezit zullen voor de langstlevende blijven om daarmee de schulden te betalen, de kosten van de uitvaart etc. In dat geval zal de bruidegom zolang hij leeft het vruchtgebruik houden van 100 gulden die Aleijt weduwe van Jan Michiels van de Sande aan haar dochter Marijke als huwelijksgoed had meegegeven en na dood van Willem zal die 100 gulden versterven op Margriet en haar kinderen. Jaspar geeft aan zijn zoon een eerlijke uitzet. Partijen verklaren alle afspraken zo na te komen. Datum 1 februari 1618, ondertekend Jan Jan Roeffen, Willem Jan de Visscher, mij present A. Leijten.
================020================
Aktennr : 020
Folio :48-r
Soort akte : testament
Datum : 14-01-1625
Wij Jan Jans Roeffen en meester Geraert Roijmans schepenen in Boxtel verklaren
dat voor ons verschenen is jonker Richardt van Vlierden, schout van Boxtel etc. en diens vrouw jonkvrouwe Anna de Borchgraeve dochter wijlen heer Willem de Borchgraeve heer van Oerle en Meerveldhoven. Ze overhandigen hierbij aan ons dit cohier of papier met de schepenzegel van Boxtel toegezegeld, waarvan ze verklaren dat het hun testament bevat door hen persoonlijk ondertekend. Ze willen dat dit testament na hun dood zal worden opengemaakt en als zodanig zal worden uitgevoerd. Ze willen dat dit testament wordt bewaard in de *dorpscomme* totdat een van hen beiden is komen te overlijden en dient dan aan de laatstlevende te worden overhandigd, etc. Ondertekend : Jan Jan Roeffen, G. Roijmans, P. van Limborch.
================021================
Aktennr : 021
Folio :48-r
Soort akte : testament
Datum : 19-03-1626
Vandaag 19 maar 1626 is dit testament op verzoek van joffrouwe Anna de Borchgrave, weduwe wijlen joncker Richaert van Vlierden in zijnen leven schouth, in presentie van Niclaes Peters, Jan Jans Roeffen en meester Geraert Roijmans schepenen van Boxtel geopend waarvan deze joffrouwe heeft verzocht kopie geleverd te werden. Actum P.van Limborch.
================022================
Aktennr : 022
Folio :49-r
Soort akte : testament
Datum : 14-01-1625
In de naam van de heer Amen. Wij jonker Richart van Vlierden schout van Boxtel en Liempde en jonkvrouw Anna de Borchgrave dochter van wijlen heer Willem de Borchgrave eerder heer van Oerle, Meerveldhoven etc. overdenken de broosheid van het menselijk betaan, de zekerheid van de dood en de onzekerheid van de tijd waarop en willem daarom over ons tijdelijke bezit te hebben beschikt. We maken daarom na
rijpe overwegingen ons testament op en willen dat het zo wordt nagekomen. We bevelen onze zielen zodra we zijn komen te overlijden aan bij de barmhartige God en willen in gewijde aarde worden begraven en onze lichamen in de St. Peterskerk te Boxtel voor het altaar van de H. Geest en we vermaken de kerk daarvoor een rente van 3 gulden per jaar uit ons bezit, aflosbaar met 50 gulden. Vanwege begane zonden vermaken we aan de Clarissen te Boxtel de som van 20 stuivers eens om na onzer beider dood te betalen. De eerste termijn van 3 gulden voor de kerk vervalt op het eerste jaargetijde van de langstlevende. We vermaken elkaar aan de langslevende van ons beiden alle roerend en onroerend bezit, vorderingen etc. waarvan de langstlevende het vruchtgebruik krijgt en ter betaling van onze schulden mag de langstlevende voor zover nodig het bezit verkopen, of belasten zonder dat daarvoor van iemand toestemming nodig is of van het Hof van Brabant, of van schepenen of de voogden van onze kinderen. Het restant van ons bezit na dood van de langstlevende vermaken wij aan onze wettige kinderen de jonkers Charles, Willem, Evert, Rombout als broers en aan joffrouw Henrieksken hun zuster en bij afwezigheid daarvan hun kinderen en wij benoemen deze kinderen als onze universele erfgenamen. Maar Charles, Evert, Rombout en Henrieksken moeten aan hun jongste broer Rombout de som van 100 karolusguldens geven elk voor een deel, die Rombout boven diens normnale erfdeel toekomen omdat die ons veel minder heeft gekost dan de andere kinderen. Datum 14 januari 1625, ondertekend : Richaert van Vlierden, Anna de Borchgrave.
================023================
Aktennr : 023
Folio :52-r
Soort akte : testament
Datum : 31-12-1604
Vandaag 31 december 1604 heeft Peter Henrick Goijaerts van Overbeeck ziek in bed liggend, maar wel in het bezit van zijn verstand en geheugen, verklaart dat zijn aandeel in de *commer* (dorpsbijdrage) van Boxtel door Lambert Erberts van der Stappen als borgemeester opgelegd zoals blijkt uit een kwitantie van Lambert, te hebben betaald. Eerstens heeft hij 3 gulden aan Roelof Adriaen Smits betaald en van de naheffing nog 2 en een halve gulden aan de zelfde Roelof betaald, nog 3 gulden eens aan Antonis van Asten. Verder is Antonis Rutten aan hem vanwege hop die Antonis van Arien op ten Wiel had gekocht, met instemming vanwege de overname een bedrag schuldig, verder vanwege een reep met touw en nog hopzakken samen meer dan 16 gulden. Nog verklaart Peter dat hij bereid is *daarvoor de dood te sterven*. Getuigen Claes Peters en Henrick Antonis Schellekens als schepenen te Boxtel.
================024================
Aktennr : 024
Folio :53-r
Soort akte : bezwaar tegen opgelegd vonnis
Datum : 22-01-1615
Gericht aan de schout en schepenen van Boxtel : heer schout en schepenen van Boxtel, hierbij dient Dierck Ariens Snijder bezwaar in tegen de tweede verkoop die is gedaan vanwege het vonnis dat in Esch werd uitgevaardigd ten nadele van hem Dirck en ten voordele van Cornelis Lourenssen van de Schoot zoals geschied is afgelopen maandag en protesteert daarom over de opgelegde boete en ageert opnieuw tegen het vonnis om dat te doen herzien en wil daarom dat dit appel door de scretaris van Boxtel etc. wordt vastgelegd. Als borgen voor zijn beroepschrift benoemt hij Jan Daniels als
inwoner te Boxtel. (dit verzoek is op 21 en 22 januari 1615 aan jonker Richaert van Vlierden als schout te Boxtel en bij Willem van de Wege en Claes Peters van Sutphen en Jan Jans Roeffen als schepenen in Boxtel ingediend).
================025================
Aktennr : 025
Folio :60-r
Soort akte : testament
Datum : 10-04-1613
Wij Niclaes Peters van Sutphen en Jan Jan Roeffen, schepenen van Boxtel verklaren dat vandaag 10 april 1613 voor on is verschenen Aelbert, zoon wijlen Willem Diericx, weduwnaar van Marijken dochter van Jacobs Peters en thans gehuwd met Elisabeth, dochter Laureijs Goijaertssoen van de Schoor, inwoners van Boxtel. Genoemde Aelbert ligt ziek in bed maar is wel in het bezit van zijn verstand en geheugen en zijn vrouw gezond van lijf en leden. Ze beseffen de broosheid van het menselijk bestaan, de zekerheid van de dood en de onzekerheid van het uur waarop en willen daarom eerst hun testament hebben opgemaakt. Hij gebruikt de volmacht hem gegeven in het testament met zijn eerdere vrouw en ze herroepen beiden al hun eerdere testamenten en willen dat alleen dit huidige testament wordt nagekomen. Ze bevelen hun zielen zodra ze zijn komen te overlijden aan bij de almachtige God en willen hun lichaam in gewijde grond hebben begraven. Ze vermaken aan de St. Janskerk in Den Bosch en de kerk te Boxtel elk een stuiver eens voor eventueel begane onrechtvaardigheden. Ze vermaken elkaar over en weer de langstlevende van hen beiden een jaarlijkse rente van 5 gulden die ze hebben te vorderen van Jan Claessen wonend te Zelissel, waarmee de langstlevende naar eigen keuze mag handelen. Elisabeth vermaakt uit het bezit van haar vader Laureijs Goijaerts van de Schoor, zoals haar was gegeven in haar huwelijk gelegen uit bezit te Liempde de som van 100 karolusguldens, waarmee Aelbert naar eigen keuze kan handelen. Aelbert vermaakt verder aan de twee voorkinderen uit zijn eerste huwelijk een *renne* met een kist, 3 tinnen schotels, om na dood van de langstlevende te verkrijgen. Verder vermaakt Aelbert aan zijn vrouw de *koets* waarin ze thans slapen met een kist en dat bezit versterft na dood van de laatstlevende op deze voorkinderen van Aelbert. Van alle andere bezit krijgt de langstlevende het vruchtgebruik en hun beider kinderen het erfrecht. Verder wil Aelbert dat de voorkinderen van Aelbert en diens nakinderen inzake het bezit van zijn kant evenveel zullen krijgen, hoofdelijk te delen en dat de nakinderen hoofdelijk zullen delen in het bezit van hun moeder. Alle bezit, roerend en onroerend gaat naar de langstlevende wat betreft vruchtgebruik en naar de resp. kinderen qua erfrecht. De langstlevende moet daarmee wel hun kinderen grootbrengen en de wettige schulden voldoen en de kosten van de uitvaart etc. betalen. Als Elisabeth eerst komt te sterven moet er uit haar bezit aan de voorkinderen van Aelbert de som van 200 gulden worden gegeven. De testateurs verklaren dat dit hun testament is en willen het als zodanig hebben hebben uitgevoerd. Ze behouden het recht om dit testament te wijzigen etc. Actum ten woonhuize van de testateurs in Boxtel ter plaatse genoemd ter Aa. Ondertekend : Claes Peters (56), A. Leijten.
================026================
Aktennr : 026
Folio :63-r
Soort akte : testament
Datum : 30-03-1622
Wij Willem Jans van den Weghe en Aernt Ansem Hoppenbrauwer, schepenen te Boxtel
verklaren dat voor ons is verschenen heer Abel Goijaerts Outhuesden, priester en kanunnik te Boxtel, ziek in bed liggend maar wel in het bezit van zijn verstand en geheugen etc. Hij overdenkt de broosheid van het menselijk bestaan en wil daarom eerst over zijn tijdelijk en aardse bezit te hebben beschikt. Hij herroept alle eerdere testamenten of codillen en wil dat uitsluitend dit huidige testament wordt gehandhaafd, ook al zou het op sommige punten strijdig zijn met ander recht en wil dat die tegenstrijdigheden er buiten worden gehouden. Hij beveelt zijn ziel zodra hij is komen te overlijden aan bij de almachtige God en wil dat zijn lichaam in de kerk van St. Peter te Boxtel wordt begraven alwaar zijn uitvoerders van zijn testament het zal goeddunken en wil verder dat er een degelijke uitvaart wordt gehouden van ca. 40 personen. Hij wil dat op de dagen van zijn uitvaart aan de arme mensen het brood van een mud rogge wordt uitgedeeld. Hij vermaakt aan de St. Janskerk in Den Bosch 5 stuivers eens, de biddende ordes alhier te Boxtel twee stuivers eens na zijn dood te betalen voor zover hij onrechtvaardig zou zijn geweest. Hij vermaakt aan het klooster van de Minderbroeders in de stad van Den Bosch de som van 15 karolusguldens eens en vermaakt verder aan het klooster van de arme Clarissen te Boxtel de som van 200 gulden eens. De arme Bonifanten in den Bosch krijgen de som van 15 guldens. Verder moeten zijn uitvoerders voor de arme Capucijnen in Den Bosch boeken kopen voor hun bibliotheek ter waarde van 15 gulden. Nog vermaakt hij aan het altaar van O.L. Vrouw, van St. Anna en van Sint Barbara in de kerk van Boxtel, jaarlijks de som van 3 gulden, het altaar van St. Catharina aldaar de som van 12 gulden eens, alles voor de reparatie van die altaren. Verder vermaakt hij aan zijn huidige dienstmaagd Margriet in zovere ze tot zijn dood bij hem blijft, de som van 100 gulden eens met het bed waar zij op slaapt met toebehoren, verder nog een malder rogge en dat vanwege haar trouwe diensten tot nu toe en in de toekomst. Verder vermaakt hij aan zuster Jenneken, kloosterlinge te Orthen in Den Bosch de som van 25 karolusguldens en verder wil hij dat zuster Anneken Lamberts wonend in het Clarissenklooster te Boxtel, voor haar gedienstigheden en affectie die ze aan hem testateur heeft betoond gehad, 10 ellen gebleekt linnen lakenstof of 12 stuivers voor elk el krijgt. Verder vermaakt hij aan de tafel van de H. Geest in Boxtel de som van 50 gulden eens en vermaakt aan zuster Lijsken Lenaerts wonend in het klooster van Orthen zijn laken tabbert waarin de voorste panden met haar zijn gevoerd. Verder vermaakt hij voor een herinnering en een gedenkmis zijn *duernael* zijnde beslagen met zilver aan heer en meester Peter de Bresser deken van het kapittel en heer Willem van Buerden, confrater van de testateur krijgt zijn kast waar hij nu zijn boeken in heeft staan afkomstig zijnde van heer Frans van de Borcht zaliger gedachtenis en zijn beste brevier en een van zijn boeken naar diens keuze. Nog vermaakt hij aan zijn *couzijn* Jan wonend in de stad Geertruidenberg zijnde een muzikant en de vrouw van Jan zijnde …(?), en omdat ze katholiek zijn de som van 60 karolusguldens eens. Verder vermaakt hij aan de navolgende familie in 5 parten te delen zijnde de eerste staak die van Adriaen Goijaerts, de tweede, derde en vierde staak die van de drie wettige kinderen wijlen Aerts Goijaerts, zijns testateurs broeder, de vijfde staak die van Elisabeth Lenaerts, wier moeder was Catarina zijns testateurs zuster en elke staak krijgt 200 gulden. De testateur verklaart dat dit zijn testament is en wil het zo hebben uitegevoerd. Zijn uitvoerders dienen na zijn dood het huis en bezit te verkopen te Boxtel waar hij nu woont en ook alle andere bezit dat hij heeft. Alle andere bezit dat na de legaten overblijft vermaakt hij aan de heren kanunnikken van Boxtel ten hunnen behoeve en voor het onderhoud van 2 vicarissen in de kerk van Boxtel. Aldus opgemaakt ten woonhuize van de testateur in aanwezigheid van Willem Jans van de Weghe en Aernt Ansems Hoppenbrouwer, schepenen van Boxtel. Datum 30 maart 1622. Ondertekend. Abel Goijaerts, priester, Willem van de Weghe, Aert Hoppenbrouwers, mij present A. Leijten, secretaris Boxtel
================027================
Aktennr : 027
Folio :69-r
Soort akte : testament
Datum : 16-10-1609
Wij Jan Alaerts en Jan Jan Roeffen, schepenen van Boxtel verklaren dat voor ons is verschenen Adriaen Eijmberts Henricxs en diens vrouw Marijken, dochter van Laureijns Adriaenssen, inwoners van Boxtel, welke Adriaen gezond van lijf en leden is en diens vrouw ziek in bed lig, beiden in het bezit van hun verstand en geheugen. Ze beseffen de zekerheid van de dood en de onzekerheid van de tijd waarop en willen daarom eerst hun testament opmaken. Ze herroepen alle eerdere testamenten van voor deze datum en willen dat alleen dit huidige wordt nagekomen. Ze bevelen hun ziel zodra ze zijn komen te overlijden aan bij de almachtige God en willen hun lichamen in gewijde grond hebben begraven. Ze vermaken aan de kerk van de St. Jan in Den Bosch en de St. Peterskerk te Boxtel elk 2 stuivers, na hun dood te voldoen als erkenning van hun patroonsheiligen en voor eventueel begane onrechtvaardigheden. De testaterur vermaakt aan de familie van zijn vrouw van de kant van haar vader, in plaats van de *stokgoederen* afkomstig van haar vader, de som van 450 gulden, waarbij de dode partij met de levende moet delen. Dat betreft het bezit onder Zelissel dat van de vader van Marijke afkomstig is. Verder vermaken de testateur en speciaal Marike als testatrice aan de kinderen van wijlen Jan Besselen de som van 300 gulden, waarvan 100 gulden aan Marijke dochter van Jan Besselen en de andere 200 gulden aan de kindskinderen van wijlen Jan Besselenm, waarbij de dode partij met de levende zal delen. Die 300 gulden moeten de erfgenamen van Marijke van de moederskant na hun beider dood betalen uit het bezit van hierna. Verder vermaakt Marijke al het bezit afkomstig van haar moeder aan de kinderen van Jan van Thuijl en aan Jan Elias hoofdelijk te delen, als naaste erfgenamen van Marijke daarin, maar pas na haar dood, mits die daaruit de 300 gulden dienen te betalen en haar man als langstlevende krijgt het vruchtgebruik van de hiervoor vermelde 300 gulden en hij krijgt ook het vruchtgebruik van het bezit van haar moeder. Verder vermaakt Adriaen aan zijn familie ook de dode partij met de levende te delen, in plaats van de *oude stokgoederen* afkomstig van zijn ouders, een bedrag van 300 gulden om na dood van de testateurs te worden betaald. Inzake al die *stokgoederen* van beide zijnde en ook het bezit dat de testateurs samen in hun huwelijk hebben verworven, waarvan nog geen melding is gemaakt en ook inzake voderingen etc. vermaken ze over en weer aan de langstlevende van hen beiden ter compensatie van de trouwe diensten die ze elkaar hebben verleend, hun bezit, welke langstlevende daarvan het erfrecht zal hebben en waarmee die naar eigen keuzen kan handelen, mits daaruit de vermelde 450 gulden en de 300 gulden worden betaald. Verder moet de langstlevende daaruit alle schulden betalen en ook de uitvaart en begrafenis. Indien iemand van de erfgenamen hiertegen in verzet komt, wordt die uitgesloten met een oude grote. De testateurs verklaren dat dit hun testament is en behouden zich het recht voor om het te mogen herzien. Aldus opgemaakt ten woonhuize van de testateurs in Boxtel in hun kamer. Datum 16 oktober 1609 omstreeks 8 uur in de morgen. Ondertekend : Jan Alaerts en Jan Jan Roeffen.
================028================
Aktennr : 028
Folio :73-r
Soort akte : testament
Datum : 30-03-1619
Wij Jan Alaerts en Willem Janssen van de Weghe, schepenen te Boxtel verklaren dat
voor ons is verschenen Peter Henrick Goijaerts van Overbeeck, weduwnaar van Catarina dochtere wijlen Aert Wouters. Vanwege zijn ouderdom ligt hij ziek op bed, maar is wel in het bezit van zijn verstand en geheugen. Hij overdenkt de zekerheid van de dood en de onzekerheid van de tijd waarop en wil daarom eerst zijn testament hebben opgemaakt. Hij herroept alle eerdere testamenten van voor deze datum en wil dat uitsluitend dit huidige testament wordt nagekomen, ook al zou het op sommige punten strijdig zijn met ander recht etc. Hij beveelt zijn ziel zodra hij is komen te overlijden aan bij de almachtige God en wil in gewijde grond worden begraven. Hij vermaakt aan de St. Janskerk in Den Bosch en aan de St. Lambertuskerk te Gemonde elk 2 stuivers, na zijn dood te betalen, als erkenning van zijn patroonsheilige en voor eventuele begane onrechtvaardigheden. Hij vermaakt aan zijn zoon Aert Peters (van Overbeeck), een stuk land genoemd de Rouwen Camp gelegen aan de Gemontsche Steegde aan Elde, belendend de gemeenschappelijke straat, Peter Huijberts, welke perceel zijn kinderen aan de testateur hebben opgedragen. Nog een heiveldje te Hooggemonde tegenover Hoelt waarvan Willem Kempt de andere helft heeft welk perceel de testateur als weduwnaar heeft geerfd van zijn zuster Iken. Daarvan zal zijn zoon Aert die thans is gehuwd met Anna dochter van wijlen Seger Jacops van Groeningen, het vruchtgebruik hebben en na diens dood krijgen diens kinderen het erfrecht ervan. Zulks is gedaan vanwege de kost en inwoning die de testateur steeds heeft genoten voor meer dan 21 jaar. Genoemde Aert mag deze Rouwen Camp belasten met een bedrag van 150 gulden eens om daarmee naar keuze te mogen handelen. Als de kinderen van Aert eerder komen te overlijden dan hun vader, zal Anna als moeder daarvan toch het vruchtgebruik houden zolang ze leeft en na haar dood zal het versterven op de erfgenamen van haar kinderen vanwaar het gekomen is, de dode partij daarin met de levende te delen. Verder moet Aert uit het kleine heiveldje jaarlijks aan de pastoor en de koster van Gemonde 7 stuivers betalen om daarmee zielmissen voor de testateur te laten opdragen. Verder krijgt Aert alle huisraad etc, die deze Aert heeft ingebracht behalve 2 bedden waarvan het grootste is vermaakt aan Peternella en het kleinste aan Catharina zijnde de kinderen van genoemde Aert. Verder krijgt Aert de twee kisten waarvan een die in de kerk van Gemonde staat en de andere in Den Bosch met al hetgeen daarin zit, mits Aert ook alle schulden zal betalen en Aert moet ook een behoorlijke uitvaart laten verzorgen etc. Verder vermaakt de testateur aan zijn zwager Peter Janssen en diens vrouw Catrharina zijnde deze Catharina de zus van de testateur, alle huisraad en ook 6 gulden die door zijn zoon Aert betaald zullen moeten worden. Verder vermaakt de testateur aan zijn dochter Henrixken een gulden en 10 stuivers eens. Als iemand van zijn erfgenamen zich tegen dit testament verzet, sluit hij die verder uit met een oude grote en diens portie gaat dan naar de H. Geest te Gemonde. De testateur verklaart dat dit zijn testament is en behoudt zich het recht voor om het te mogen herroepen. Aldus opgemaakt ten huize van de testateur. Datum 30 maart 1619. Ondertekend : Jan Alaerts en Willema van de Weghe.
================029================
Aktennr : 029
Folio :76-r
Soort akte : testament
Datum : 30-04-1611
Wij Willem Jans van de Weghe en Niclaes Peters van Sutphen, schepenen van Boxtel verklaren dat voor ons op 30 april 1611 is verschenen Dierick zoon wijlen Lamberts Bartholomeussen en diens vrouw Margriet, dochter wijlen Dierick Cornelissen, inwoners van Boxtel. De testateur ligt ziek op bed maar is wel in het bezit van zijn verstand en geheugen. Ze maken hierbij hun testament op en willen het als zodanig hebben
uitgevoerd, oo al zou er daarbij niet aan alle voorschriften zijn voldaan. Ze herroepen alle eerdere testamenten van voor deze datum en bevelen hun zielen na hun dood aan bij de almachtige God en willen in gewijde aarde worden begraven. Ter erkenning van hun patroonsheiligen vermaken ze aan de kerk van St. Jan in Den Bosch 2 stuivers eens en aan de kerk van Boxtel ook 2 stuivers eens voor eventueel begane onrechtvaardigheden ook. De testateur vermaakt aan zijn vrouw al zijn bezit dat ze nu samen hebben maar als de testatrice zou komen te hertrouwen na zijn dood, krijgt ze alleen het vruchtgebruik van zijn bezit en het erfrecht is dan voor hun beider 2 kinderen. Als zijn vrouw geld nodig heeft voor haar onderhoud of de schulden, mag zijn vrouw met advies daarin van de voogden over hun kinderen, zoveel geld opnemen op het bezit tot aan een bedrag van 100 gulden. Omdat de testateur van de erfgenamen van wijlen Jan Pauwels Verhoort de helft van een stuk land had gekocht gelegen te Boxtel in de Smaelbroecken, bepaalt de testateur dat zijn vrouw dat dan mag verkopen en geeft haar daarvoor toestemming , mits er met het geld een rente wordt afgelost van 3 gulden per jaar die de testauer heeft geleend ten behoeve van het altaar van St. Cathelijnen in de kerk van Boxtel. Als voogden over zijn kinderen en zijn vrouw kiest de testateur Willem van der Braecken zijnde de oom van zijn vrouw en zijn neef Lambert Philips. De testateur verklaart dat dit zijn testament is en behoudt zich het recht voor om het later te mogen wijzigen. Aldus opgemaakt ten huize van de testateurs in Boxtel in de herdgang van Lennesheuvel. Ondertekend : Willem van de Weghe, Claes Peters (54), mij present A. Leijten.
================030================
Aktennr : 030
Folio :78-r
Soort akte : testament
Datum : 06-01-1622
In de naam van de heer Amen. Wij, Johan van Wasselijn, heer van Watijnes, ridder etc. en mijn vrouw Margareta van Brecht vrouwe van Watijnes etc. overdenken de broosheid van het menselijk bestaan, dat er niets zekerder is dan de dood en niets onzekerder dan de tijd waarop en willen na daarvoor octrooi te hebben verkregen van de Raad van Brabant d.d. 19 juni 1619, ons testament opmaken. Wij bevelen onze zielen na onze dood aan bij de almachtige God en willen in gewijde aarde worden begraven. Wij vermaken aan de St. Janskerk in Den Bosch elk 25 stuivers eens en aan de St. Peterskerk te Boxtel ook 25 stuivers eens, direkt na onze dood te betalen. Wij vermaken aan vrouwe Johanna de Prouville, vrouwe van Lanoij etc. zijnde de moeder van mijn vrouw, een zilveren schaal van 50 rijnsguldens eens.Verder krijgt juffrouw Josina Maes thans vrouw zijnde van kapitein Boisot zijnde onze nicht, een zilveren schaal van 30 rijnsguldens eens, of 30 rijnsguldens in plaats ervan, dat door de langstlevende betaald zal worden direkt na dood van de eerstoverlijdende. Daarmee zal genoemde joffrouwe verder uitgesloten zijn van ons bezit. Verder vermaken we aan joffrouw van Isselsteijn, onze tegenwoordige stiefdochter alle kleren van de vrouwe van Watijnes die ik na mijn dood zal nalaten. Nog vermaken we aan joffrouw van Isselsteijn 25 rijnsguldens per jaar ofwel een kapitaal van 400 gulden naar keuze van de langstlevende te betalen na dood van de eerstoverlijdende. Als ik, heer van Watijnes eerder komt te sterven dan mij beminde vrouw, willen wij dat juffrouw Isselsteijn na onzer beider dood nog een rente krijgt van 100 gulden ofwel 1600 gulden kapitaal eens. In dat geval ook als ik eerder dan mijn vrouw sterf, willen wij dat jonker Jan de Wasselijn, natuurlijke zoon van mij heer van Watijnes, zolang mijn vrouw leeft een rente krijgt van 100 guldens, puur als aalmoes en na de dood van de vrouwe van Watijnes 300 gulden erfelijk en dat in plaats van de 100 gulden, danwel een kapitaal van 4800 gulden eens. Beide genoemde rentes van 100 gulden en 300
gulden dus alleen te betalen als ik eerder dan mijn vrouw overlijdt en in het andere geval dus niet. Verder vermaken wij elkaar de langstlevende van ons beiden al ons bezit dat we na onze dood zullen nalaten waar dan ook en van welke aard dan ook, leenbezit of chijnsbezit en we benoemen elkaar daarin als onze erfgenaam. Daaruit moet de langstlevend wel alle schulden betalen die dan openstaan. Als een van onze bloedverwanten of erfgenamen zih tegen dit testament verzet, of ons kwelt met een proces, hetgeen ze eigenlijk niet kunnen omdat wij separaat octrooi hebben verkregen om over ons bezit te mogen beschikken, heeft de langstlevende het recht om ofwel alle bezit tot zich te nemen danwel een prelegaat te krijgen van 35000 rijnsguldens en zulks op onderpand van ons huis te Boxtel met alle landerijen etc. zoals we dat thans bewonen en bezitten. Als dit huidig testament niet kan worden nagekomen als testament willen wij dat het als codicil zal fungeren of als *donatie causa mortis of inter vivos * etc. Wij herroepen alle eerdere testamnten en ook het besloten testament dat werd gemaakt op 22 maart 1617 voor notaris Somers. Aldus opgemaakt op 6 januari 1622, ondertekend : Johan de Wasselin, Margareta van Brecht.
================031================
Aktennr : 031
Folio :81-v
Soort akte : testament
Datum : 10-11-1625
Op 10 november anno 1625 compareerde voor mij openbaar notaris etc. en getuigen hieronder genoemd, de edele jonker Philip van Brecht hoogschout van de stad Den Bosch en haar Meierij, verder jonker Goijaert van Erp, jonker Johan van Leeffdael heer te Waalwijk en Joseph van Heijmssel als gemachtigde voor Josijna Maes, weduwe van wijlen heer Jacop Boisot onder de voorwaarde dat men nadrukkelijk alle brechten wenst te blijven behouden en van deze *dispositie niet te advoijeren* (niet toe te stemmen of te bevestigen) vanwege de meeste vrienden van vrouwe Margreta van Brecht, zijnde genoemde jonker Philips als broer van de testatrice, verder vanwege Peter Beers namens heer Johan als prior van het klooster van de Predikheren van deze stad, meester Geraert van Zoemeren licentiaet in de rechten etc. als schepen van de stad van Den Bosch. Wij hebben verzocht in in aanwezigheid van mij als notaris en getuigen tot opening van het dokument en testament met het opschrift als zodanig. Actum als boven in de stad Den Bosch in aanwezigheid van Claes Peters, voorschepen en Jan Roeffen beiden schepenen van Boxtel als getuigen. Ondertekend : Claes Peters, Jan Jans Roeffen, coram me : notario H.van Craenven.
================032================
Aktennr : 032
Folio :81-v
Soort akte : testament
Datum : 17-02-1622
Op 17 februari 1622 zijn voor ons schepenen van Boxtel verschenen de edele welgeboren heer Johan van Wasselijn, heer van Wattines ridder etc. en de edele vrouwe Margareta van Brecht zijn gezellin, met in hun handen hun tegenwoordig testament toegevouwen en met de zegel van Boxtel toegesloten, en verklaren dat daarin hun testament is en willen dat ik Leijten daarvan twee *instrumenten* maak, het ene ervan te bewaren in de schepencomme van Boxtel en de andere vanwege de kans van brand etc. om dat zelf te bewaren. Getuigen Jan Jans Joesten, Adriaen Eijmberts, mij present J. Leijten.
================033================
Aktennr : 033
Folio :82-r
Soort akte : testament
Datum : 26-10-1607
In de naam van de heer Amen. Vandaag 26 oktober 1607 verschenen voor ons Niclaes Peters van Sutphen en Willem Janssen van de Weghe als schepenen van Boxtel, Jan zoon wijlen Jans Goijaerts en diens huidige vrouw Catharina, dochter wijlen Lucas Goijaerts, inwoners van Boxtel. Genoemde Jan zit ziek in zijn stoel maar is wel in het bezit van zijn verstand en geheugen en Catharina is gezond van lijf en leden. Ze overdenken de zekerheid van de dood en de onzekerheid van het uur waarop en willen daarom eerst hun testament opmaken. Ze herroepen alle eerdere testamenten van voor deze datum of huwelijkse voorwaardes etc. en willen dat alleen dit tegenwoordig testament wordt nagekomen. Ze bevelen hun zielen zodra ze zijn komen te overlijden aan bij de almachtige God en willen in gewijde aarde worden begraven. Ze vermaken aan de St. Janskerk in Den Bosch en de St. Peterskerk te Boxtel elk 2 stuivers eens, na hu dood te betalen ter erkenning van hun naamspatroon en voor eventueel begaan onrecht. Ze vermaken aan de de tafel van de H. Geest te Boxtel een jaarlijkse rente van 12 gulden op onderpand van hun huis etc. te Boxtel binnen de bruggen achter aan de Strijpt, zoals ze zelf thans gebruiken, welke rente na dood van de langslevende kan worden ontvangen en waarmee hun meest schamele familieleden voedel en kleding kan worden gegeven, welk brood etc. de H. Geestmeesters mogen distribueren . Verder vermaken ze aan het altaar van O.L. Vrouw en het altaar van St. Anna in de kerk van Boxtel elk 2 gulden jaarlijks uit een rente van 4 gulden die ze ontvangen van een zekere gerit Mertens te Gestel nabij Oisterwijk voor het onderhoud van die altaren. Verder vermaken ze twee gulden eens aan het altaar van St. Catharina, een gulden eens aan het altaar van St. Barbara, een gulden eens aan het altaar van St. Antonis en een gulden eens aan het altaar van het H. Sacrament in de kerk van Boxtel. Nog vermaken ze aan Lucas zoon van Merten Jan Goijaerts, zijnde het petekind van Catarina een rente van 3 gulden per jaar die worden betaald door de erfgenamen van Adriaen Pauwels, uit onderpanden onder Groot Liempde. Nog vermaakt Jan als testateur aan Dingen dochter Aerts Andriessen van de Loo, nu zijnde de vrouw van Peter Henricx een rente van 6 gulden per jaar, die wordt betaald door Jenneken Segers te Cleijn Liempde, en wel vanwege de vriendschap die hij als testateur heeft toen hij met haar moeder was getrouwd. Verder vermaken ze aan Marijken dochter van Adriaens Lenaerts, het petekind van de testateur een gulden eens. Ze vermaken aan Jenneken weduwe wijlen Jans Timmermans, dochter wijlen Goijaerts Coppelmans of als ze eerder dan te testateurs komt te sterven aan haar kinderen, waarin de dode partij met de levende zal delen daarin voor de helft, al hun erfelijk bezit en de erfgenamen van Catharina als testatrive van moederskant, voor de andere helft de *beterschap* van hun huis aan de Strijpt, boven de 12 gulden die daaruit jaarlijks staan te betalen aan de tafel van de H. Geest. Omdat Jan Jan Goijaerts als testateur schulden had gemaakt en daarvoor aan het kapittel te Boxtel een rente had overgedragen van 4 guldens en nog 14 stuivers per jaar die hem werden betaald door Jenneken weduwe van Peter Wouters, door Jan Gijsberts en door Jan van Gruenendael, nog een rente van 4 gulden 5 stuivers die hij placht te ontvangen van Jenneken weduwe van Huijbert Hoecx, van Jan Jan Peters en van Dierck Lucas, afkomstig van zijn kant van het bezit, zal in plaats van al die rentes na dood van Catharina de familie van Jan Jan Goijaerts daarvoor de som van 150 gulden ontvangen uit het meest courante bezit van Catharina.Verder verklaren de testateurs dat ze in hun huwelijk van wijlen heer Jan Smits een rente hebben gekocht van 6 gulden die wordt betaald door Henrick zoon wijlen Joerden Peters, nog een rente van 12 gulden per jaar die Gerit Jan Conincks en
Antonis de Cuijper te Vught jaarlijks betalen uit onderpanden te Lennesheuvel. Daarom zal de ene helft van de twee rentes voor Catharina zijn die daarover kan beschikken en de andere helft na dood van de beide testateurs versterft op de familie van Jan Jan Goijaerts. Verder verklaren ze dat ze aan Willem Janssen de Visscher de som van 50 gulden hebben geleend en die zal als een jaarlijkse rente worden uitgemaakt en is bestemd voor de langstlevende van hen beiden. Na dood van de langstlevende vermaken ze die rente dan aan Willem Janssen de Visscher. Verder vermaken ze elkaar aan de langstlevende van hen beiden het gebruik van alle meubels en roerend bezit waarmee de langstlevende naar eigen keuze mag handelen, maar de langstlevende moet daaruit wel de schulden betalen en de kosten van de uitvaart etc. Verder vermaken ze elkaar over en weer aan de langstlevende van hen beiden het vruchtgebruik van hun beider bezit, zowel erven, rentes etc. De testateur vermaakt nog aan zijn broer Merten Jan Goijaerts de helft van een jaarlijkse rente van 12 gulden die wordt betaald door Geraert Jan Conincks en Anthonis Cuijpers te Vught, nog de helft van een rente van 6 gulden die wordt betaald door Henrick Joerden Peters, verder vermaakt hij aan zijn broer Merten of diens kinderen zijn huis, hofstad etc, gelegen te Boxtel onder Munsel, zoals in gebruik is bij Aelbert Geverts. Maar Merten moet na dood van de langstlevende aan Henrick Aelberts als man van Lijsken, zijnde deze Lijsken de zuster van de testateur, aan de kinderen van Aelbert en Lijsken de som van 233 gulden geven en aan Jenneken dochter van Andries Peters verwekt bij Iken, zijnde deze Iken de zuster van de testateur ook 233 gulden. Alle andere bezit dat de testateur zal nalaten vermaakt hij aan aan zijn broer Merten, zijn zuster Lijsken en zijn nicht Jenneken als dochter van Iken zijn deze Iken de zus vande testateur en hij benoemt hen als zijn universele erfgenamen. De testatrice behoudt verder alle aanspraken in het bezit dat van haar familie afkomstig is. Indien iemand het niet eens is met dit testament sluiten ze uit met een oude grote. De testateurs verklaren dat dit hun testament is en willen het zo hebben uitgevoerd. Aldus ten woonhuize van de testateurs te Boxtel, getuigen Niclaes Peters van Sutphen en Willem Jans van de Weghe als schepenen. Ondertekend : Claes Peters, Willem van de Weghe, mij present A. Leijtens.
================034================
Aktennr : 034
Folio :86-r
Soort akte : verzoek aan schepenen tot verkoop bezit
Datum : 25-06-1624
Aan de heren schepenen van Boxtel : Ondergetekende, Adriaen Bartholomeussen
weduwnaar van Elken dochter van wijlen Jans Willemssen verklaart hierbij dat zijn kinderen verwekt bij vermelde Elken nog minderjarige zijn en in de deling van een erfenis een perceel grond hebben toebedeeld gekregen met een schuur daarop maar zonder woning, maar het is hard nodig dat ze een huis hebben en daarom verzoekt hij hierbij om verdere toestemming omdat hij al bezig is van de schuur een woning te maken, hetgeen ten voordelern van zijn kinderen is, maar dat hij daarvoor meer geld nodig heeft om dat te kunnen doen. Daarom heeft hij samen met Margareta als weduwe van Henrick Jans Willemssen zijnde tante van zijn kinderen, na een voorafgaande openbare verkoop een klein deel van een heiveld verkocht, temeer omdat Margareta daarvoor volgens het testament met wijlen haar man daarin was bevoegd en deze Margareta daartoe ook bereid was omdat er weinig profijt uit het perceel viel te halen. Het deel van de opbrengst van de kinderen bedraagt 60 gulden en hij wil dat geld graag gebruiken voor de verbouw van de schuur etc., alles ook zoals twee buurlieden voor hem hebben verklaard dat zulks beter wel dan niet wordt gedaan. Maar hij kan dat alleen doen met Uw toestemming die hij hierbij vraagt. Hij
belooft dat hij later rekenschap over het bestede geld etc. zal afleggen. (in de marge: gelet op het verzoek van de indiener etc. geven wij toestemming aan Margareta weduwe van Henrick Jan Willems als tante van de vermelde kinderen om het geld van de opbrengst zijnde 60 gulden aan te wenden tot bouw van het woonhuis voor die kinderen, ook gelet op de verklaring van de buurlui dat zulks beter wel dan niet wordt gedaan, onder voorwaarde dat er niet meer wordt besteed dan die 60 gulden en dat de vader daarvan later verantwoording over af zal leggen. Datum 25 juni 1624, ondertekend P. van Limborch.)
================035================
Aktennr : 035
Folio :88-r
Soort akte : verzoek aan schepenen tot verkoop bezit
Datum : 08-06-1624
Voor mij notaris en getuigen verscheen Geraert Jan Antonissen oud ca. 60 jaar en Henrick Jan Henricks oud ca. 36 jaar, inwoners van Boxtel teulmannen van beroep, die op verzoek van Adriaen Bartholomeus als weduwnaar van Elken dochter van wijlen Jan Willems, een verklaring hebben afgelegd die ze bereid zijn onder ede te bevestigen. Het is hen bekend dat het bezit van deze Adriaen vanwege diens kinderen beter wel dan niet kan worden verkocht. Dat betreft hun rechten in een heiveld en het geld ervan zijnde 60 gulden zou gebruikt kunnen worden ter reparatie van een nieuw huis op het erf van die kinderen, gelegen naast een bepaalde schuur zonder woonhuis. Dat perceel er naast had Adriaen laten verkopen om daarmee een nieuw huis op te bouwen, maar er is meer geld nodig. De getuigen verklaren dat ze naaste buurlui zijn en dat als ze zelf in die situatie waren, hetzelfde zouden doen omdat het het voordeligste is en er zeer weinig inkomsten uit het perceel zijn te halen. Aldus opgemaakt op 8 juni 1624 in aanwezigheid van Jan Henrick van de Sande en Goijaert Dircks als getuigen. Mede ondertekend door Gerart Goossens, notaris te Liempde. Ondertekend : G. Goossens, notaris.
================036================
Aktennr : 036
Folio :90-r
Soort akte : testament
Datum : 19-10-1622
In de naam van de heer Amen. Vandaag 19 oktober 1622 verscheen voor mij Geraert Roijmans openbaar notaris de geachte Handrick Jan Willems en diens vrouw Margareta Willems, welke genoemde Hendrick is ziek maar wel in het bezit van zijn verstand en geheugen en Margareta gezond van lijf en leden. Ze overdenken de broosheid van het menselijk bestaan, de zekerheid van de dood en de onzekerheid van de tijd waarop en willen daarom eerst hun testament hebben opgemaakt ook al zou er niet aan alle voorschriften zijn voldaan. Ze bevelen hun zielen zodra ze zijn komen te overlijden aan bij de almachtige God en willen in gewijde aarde worden begraven met een uitvaart volgens de wil van de laatstlevende. Ze vermaken elkaar over en weer aan de langstlevende van hen beiden de bevoegdheid om zoveel bezit te mogen verkopen als nodig is om de schulden te betalen en dat met advies van de voogden. De rest van het na te laten bezit waarin de langstlevende het vruchtgebruik heeft gehad gaat daarna gaat naar hun beider kinderen qua erfrecht.Als hun kinderen overlijden zonder wettig nageslacht te hebben verwekt, gaat dat bezit naar de kant van de familie waarvan het afkomstig is, waarbij de dode partij met de levende zal delen. De testateurs verklaren dat dit hun hun testament is en willen het zo hebben uitgevoerd. Als hulp voor de
laatstlevende kiezen ze als voogden Jan Geraert Avenioens, Adriaen Bartholomeus en Bartholomeus Willemssen. Aldus gedaen in presentie van Jan Jans Roeffen, schepen en Roelof Goessens als getuigen. Opgemaakt door Gerardus Roijmans openbaar notaris, 19 oktober 1622.
================037================
Aktennr : 037
Folio :92-r
Soort akte : invoering honderdste penning te Esch in 1571
Datum : 27-10-1571
Wij, Peter Wouter Erberts en Cornelis Willems Scheijmaeckers, schepenen in Esch verklaren hierbij dat wij ten tijde van het opmaken van de lijsten voor de honderdste penning, die door de inwoners en de *geerfden* van het dorp Esch werden gemaakt,
dat daarbij toen op verzoek Jan Wouters, Willemen Willemssen van Giersbergen en Jannen Schuermans als taxateurs voor die honderdste penning tot Esch aanwezig waren en dat die toen voor deze inwoners en voor elke grondeigenaar hun rapport opmaakten en daarbij in elk geval apart hebben onderzocht en mensen hebben ondervraagd of zij bij hun opgave wel alles juist hadden opgegeven, of dat ze zo hadden betaald en of ze bereid zouden zijn zulks onder ede te bevestigen. Ook was er gevraagd of ze geen andere inkomsten hadden dan was opgegeven. En ook of de huurders of de pachtesr niet meer hadden betaald dan dat ze hadden opgegeven etc. en of er geen huurcedeullen van waren. En of het bezit niet voor meer geld was verpacht dan volgens de opgave was gezegd. Daarop hadden de eigenaars zowel als de huurders respectievelijk neen geantwoord. Verder had de vorster namens de schout van Boxtel en van Esch, elk van de aangevers onder ede laten ondervragen. En genoemde aanbrengers verklaren dat zulks daarom naar beste weten werd gedaan. En daarna zeiden de taxateurs nog *welaen, dan ghij moeght zien, dat ghij u dingen te recht doet, want wij dencken ons met u te verantwoirden*. Wij verzoeken daarom deze schepenverklaring. Daarop hebben wij schepenen deze akte voorzien van ons schependomszegel op 27 october 1571, J. Leijtens. (dit is een afschrift van de akte van folio 42 verso)
================038================
Aktennr : 038
Folio :93-r
Soort akte : testament
Datum : 08-08-1635
In de naam van de heer Amen. Wij Marten Marten Huijbrechts en Michiel Henrick Michiels, schepenen van Liempde verklaren dat voor ons is verschenen Gielis Rutgers en diens vrouw Meriken Joordens. Genoemde Peter is ziek maar wel in het bezit van zijn verstand en geheugen, maar Meriken is gezond van lijf en leden. Ze maken hierbij hun testament. Ze vermaken over en weer aan elkaar de langstlevende van hen beiden, al hun bezit zowel vast als roerend, waarmee de langstlevende naar eigen keuze mag handelen alsof ze beiden nog in leven waren en alle bezit dat na hun beider dood overblijft is voor hun beider zoon en ze benoemen die daarin als hun universele erfgenaam. Als oorkonde opgemaakt etc. Datum 8 augustus 1635. Ondertekend : dit merk is van de Gielis Rutten , dit merk is van Meriken Joordens, Marten Marten Huijberts, Michiel Henricks, aldaar aanwezig H. Leermakers, secretaris.
================039================
Aktennr : 039
Folio :93-v
Soort akte : testament
Datum : 09-08-1635
In de naam van de heer Jezus Christus Amen. Wij Rutten Marten Huijbrechts en Jan Peter Scheutgens, schepenen van Liempde, verklaren dat voor ons is verschenen Peeter Lambrechts en diens vrouw Meriken, dochtere wijlen Jan Adriaens Niclaessen. Genoemde Peter is gezond van lijf en leden maar Meriken is ziek, echter wel in het bezit van haar verstand en geheugen. Ze maken hierbij hun testament op met wederzijdse instemming. Ze vermaken elkaar over en weer aan de langstlevende van hen beiden de som van 200 gulden, waarmee de langstlevende naar eigen keuze kan handelen. Verder vermaken ze elkaar het vruchtgebruik van alle bezit dat ze thans hebben. Omdat alle bezit echter afkomstig is van de testateur danwel met diens geld is gekocht, zal dat bezit na dood van de langstlevende versterven op de wettige kinderen van genoemde Peter als testateur of de kinderen die hij nog zal verwekken, en die kinderen zullen hoofdelijk delen waarbij de dode partij met de levende zal delen. Als een van hun kinderen een ongeval krijgt of armoede lijdt, mag de langstlevende al naar diens inzicht daarbij helpen alsof beide testateurs nog in leven waren. Als oorkonde opgemaakt. Datum 9 augustus 1635, ondertekend : dit merk is van Peter Lamberts, dit merk is van Meriken Janssen, Marten Marten Huijberts, Jan Peters , mij present H. Leermaekers.
================040================
Aktennr : 040
Folio :95-r
Soort akte : testament
Datum : 27-08-1630
In de naam van de heer Jezus Christus Amen. Wij, Henrick Janssen ter Aa en Peter Geraert Henricks als schepenen van Boxtel verklaren dat voor ons is verschenen Jacop Peters van Rund en diens vrouw Maeijken, dochter wijlen Jan Eijmberts, inwoners van Boxtel. Beiden zijn gezond van lijf en leden en in het bezit van hun verstand en geheugen. Ze overdenken de broosheid van het menselijk bestaan, dat er niets zekerder is dan de dood en niets onzekerder dan de tijd waarop en willen daarom hun testament opmaken. Ze herroepen hierbij alle eerdere testamenten of codicillen van eerdere datum en willen dat alleen dit huidige wordt nagekomen. Ze bevelen hun zielen zodra ze zijn komen te overlijden aan bij de almachtige God en willen in gewijde aarde worden begraven. Als erkenning van hun patroonsheilige vermaken ze aan de St. Petruskerk te Boxtel 1 gulden en 10 stuivers, voor eventuele begane onrechtvaardigheden, direkt na hun dood te betalen. Nog vermaken ze aan het altaar van St. Barbara in de St. Peterskerk een gulden 10 stuivers, de tafel van de H. Geest te Boxtel ook 1 gulden 10 stuivers, na hun dood uit te reiken. Ze vermaken over en weer de langstlevende van hen beiden een stuk akkerland genoemd de *Steenen Camer*, gelegen te Boxtel onder Breukelen, waarmee de langstlevende naar eigen keuze mag handelen alsof ze beiden nog in leven waren en daarin benoemen ze elkaar als erfgenaam. De langstlevend is verplicht als een van hun beider kinderen komt te huwen dat kind een uitzet mee te geven van 200 gulden eens. De testateurs willen dat omdat de twee voorkinderen van de testateur na dood van hun grootouders en na de dood van hun moeder al voldoende bezit hebben geerfd zonder dat de testateur daarvan ooit het vruchtgebruik heeft gehad, dat daarom na dood van de testateurs deze 2 voorkinderen, de dode hand met de levende te delen, alleen hun legitieme portie zullen hebben in het bezit van de testateur. Alle andere bezit en ook het bezit dat zijn vrouw na dood van de testeuren nog zou erven, gaat naar de nakinderen van
de beide testateurs en ze benoemen hun voor-kinderen en nakinderen ieder voor hun aanspraken daarin als hun erfgenamen. De testateurs verklaren dat dit hun testament is en willen het zo hebben uitgevoerd. Datum 27 augustus 1630, ondertekend : Jacop Peters van Rund, Hendrick Jans ter Aa, dit merk is van Peter Gerit Aerts, dit merk is van Maijken Jan Eijmberts, me present : H. Leermakers, secretaris.
================041================
Aktennr : 041
Folio :97-r
Soort akte : testament
Datum : 27-03-1613
In de naam van de heer Amen. Voor ons Gerart Roijmans, Hercules van de Weghe als schepenen van Boxtel is verschenen Henrick Servaessen en diens vrouw Emken van der Ameijden, inwoners van Boxtel. Genoemde Henrick is ziek maar wel in het bezit van zijn verstand en geheugen en Emken is gezond van lijf en leden. Ze hebben hierbij hun testament opgemaakt. Genoemde Henrick vermaakt aan zijn vrouw een obligatie van 225 gulden te vorderen van Gerit Janssen de Putter wonend te Amsterdam d.d. 24 augustus 1630 afkomstig van verkocht bezit van de moeder van Emken. Als Emken eerder dan hijzelf komt te overlijden zal hij de obligatie aan haar kinderen overhandigen. Verder willen de testateurs dat de meubels die Henrick eerder heeft gehad voordat hij met Emken kwam te trouwen, zullen versterven op de wettige kinderen of kindskinderen van Henrick Servaessen, waarbij de dode hand met de levende zal delen. Ook het andere bezit dat Henrick van Emkens moeder zal verkrijgen, zal na haar dood direkt versterven op de wettige kinderen van Emken of bij overlijden daarvan op de kindskinderen en ze benoemen die als hun erfgenamen. Ieder van de testateurs doet ook afstand van het recht van vruchtgebruik ten opzichte van het bezit van de ander en alle bezit zal versterven volgens het gebruikelijk recht daarin. De testateurs verklaren dat dit hun testament is en willen het zo hebben uitgevoerd. Aldus gedaan ten huize van de testateurs op 27 maart 1613. Ondertekend : Henrick Servaessen, bij mij Emken van der Ameijden, G. Roijmans, Hercules van de Wege, aldaar present H. Leermakers.
================042================
Aktennr : 042
Folio :99-r
Soort akte : testament
Datum : 31-05-1630
In de naam van de heer Amen. Voor ons Peter Gerit Henricks en Jan Nicolaes Goossens verschenen Lucas Lamberts van Roij en diens vrouw Lijsken, dochtere wijlen Marcelis Audijns (?), welke Lijsken ziek is maar wel in het bezit van haar verstandelijke vermogens en Lambert gezond van lijf en leden. Ze bevelen hun ziel zodra ze zijn komen te overlijden aan bij de almachtige God en willen in gewijde aarde worden begraven. Ze herroepen alle eerdere testamenten of huwelijkse voorwaardes etc. Ze willen dat Deliana zijnde de zuster van Lijsken na dood van Lijsken haar dagelijkse huik krijgt, een rode rok en een zwart lijfje met nog 3 hemden. Als Lijsken als eerste komt te sterven wil ze dat Lucas het vruchtgebruik houdt van alle roerend en onroerend bezit dat Lijsken in dit huwelijk heeft ingebracht of dat ze samen in hun huwelijk hebben verworven, om daarmee naar eigen keuze te mogen handelen. Als Elisabeth later dan haar man Lucas komt te overlijden wil Lucas, die daarbij de volmacht gebruikt van zijn eerste vrouw Maijken, opgemaakt voor Peter van Meeuwen als notaris, dat Lijsken het vruchtgebruik houdt van alle meubels die Lucas voor deze
datum in bezit heeft gehad en dat Lijsken ook de bevoegdhied krijgt over alle geld, vorderingen etc. Alle andere bezit zal versterven zoals dat zou gebeuren *ab intestato*. De testateurs verklaren dat dit hun testament is en willen het zo hebben uitgevoerd ook al zou het op sommige punten strijdig zijn met andere recht. Datum 31 mei 1630, ondertekend : Lucas Lamberts, dit merk is van Lijsken Ouwijens (Ouddeijens?), Peter Gerit Henrick, J. Goossens, te me presente H. Leermakers.
================043================
Aktennr : 043
Folio :101-r
Soort akte : testament
Datum : 09-09-1630
Wij Jan Niclaes Goossens en Frans Janssen als schepenen verklaren dat voor ons zijn verschenen Catharina, weduwe wijlen Henrick Eijmbers, ziek zijnde maar wel in het bezit van haar verstand en geheugen. Ze maakt hierbij een codicil op. Ze keurt alsnog het testament goed dat eerder werd gemaakt met wijlen haar man op 26 september 1607 voor Willem van de Wege en Jan Jan Goijaerts als schepenen te Boxtel, om alle bezit dat ze zal nalaten door haar kinderen te worden gedeeld, de levende partij met de dode. Verder wil ze met advies daarin van Adriaen Eijmberts als voogd van haar kinderen dat haar zoon Henrick vanwege diens gebrek als hij niet komt te huwen, vooraf een som van 300 gulden zal krijgen te verkrijgen door verkoop van bezit. Verder wil de testatrice dat de 3 kinderen die thans nog bij haar wonen en ongehuwd zijn alsnog per a.s. Pinksteren over een jaar daar mogen blijven wonen en alle roerend en onroerend bezit houden en daarvan de inkomsten krijgen zoals de testatrice het thans in gebruiik heeft, en dat daarna het bezit wordt gedeeld. Maar de kinderen die nog niet gehuwd zijn zullen vooraf ook eerst een uitzet krijgen zoals de anderen hebben gehad. Als de nu gehuwde kinderen niet toestaan dat de ongehuwden nog een jaar lang de inkomsten krijgen zullen die de 300 gulden krijgen waarover ze als testatrice door haar man de zeggingsmacht heeft gekregen. Verder krijgt haar zoon vooraf de wagen die ze heeft gekocht op het sterfhuis van joffrouw Maria van Isselsteijn. Datum 9 september 1630. Verder wil de testatrice nog dat haar dochter Anneken de huik van haar krijgt en haar dochter Catharina de andere huik. Verder zullen de 4 kindskinderen die de naam van wijlen haar man Henrick voeren, vooraf 6 gulden krijgen. Verder zullen de 3 nieuwe kisten door de 3 ongehuwde kinderen worden verdeeld. Ondertekend : dit merk is van Catharijn Henricks, J. Goossens, Adriaen Eijmberts, F. Janssen, te me presente H. Leermakers, secretaris.
================044================
Aktennr : 044
Folio :103-r
Soort akte : huwelijkse voorwaardes
Datum : 19-11-1629
Wij, Geraert Roijmans en Peter van Limborch, schepenen te Boxtel verklaren dat voor ons is verschenen Lambert zoon van Michiel Laurenssen als a.s. bruidegom en Meriken dochter van Willem Lambrechts (op de omslag staat ze vermeld als Meriken Willem Lambrechts van Asten) als a.s. bruid. Ze hebben de volgende huwelijkse voorwaardes met elkaar gemaakt. Als Lambert als eerste zou komen te overlijden, zal Marijke in dat geval direkt een bedrag van 200 gulden krijgen, verder twee koeien en daarmee zal Marijke afstand doen van verder aanspraken qua vruchtgebruik waarin ze normaal recht op zou hebben. Ze doet ook afstand van het erfrecht waarop ze aanspraken zou kunnen maken op Lambert Michiels in geval er kinderen door hen zouden worden
verwekt, die eerder dan de moeder zouden overlijden. Als Marijke komt te overlijden zal alle bezit dat van Lambert afkomstig is versterven op diens naaste familie. De partijen beloven deze afspraken zo na te zullen komen. Datum 19 november 1629. Ondertekend : dit merk is van Lambert Michiels, G. Roijmans, mij present. H. Leermakers secretaris.
================045================
Aktennr : 045
Folio :105-r
Soort akte : huwelijkse voorwaardes
Datum : 23-06-1630
In de naam van de heer Amen. Wij, Gerart Roijmans en Frans Janssen als schepenen van Boxtel verklaren dat voor ons is verschenen Goijaert Goijaerts van den Bichelaer, geassisteerd met Henrick Goijaerts van den Bichelaer zijn broeder ter ener zijnde als a.s. bruidegom en Catharina dochtere wijlen Anthonis Bartholomeussen als a.s. bruid en Luijtghen dochter wijlen Henrick de Gruijter als vrouw van Anthonis, verder geassisteerd met haar broer Goijaert ter andere zijde. Ze hebben met elkaar de volgende huwelijkse voorwaardes gemaakt om problemen tussen de families te voorkomen. Als Goijaert als a.s. bruidegom eerder dan Catharina komt te overlijden, zonder wettig nageslacht te hebben verwekt, zal Catharina de volle recht blijven houden in een zesterzaad land dat Willemke dochter van Gijsbert Willems zijnde de eerste vrouw van Goijaert, in haar testament aan Goijaert had vermaakt, waarvan Goijaert aan Catharina haar de volle bevoegdheid geeft om dat te mogen verkopen, belasten etc. alsof ze samen nog in leven zouden zijn geweest. Verder wil Goijaert dat als hij als eerste komt te overlijden dat Catharina de schulden die in het sterfhuis worden aangetroffen, zal mogen betalen uit het bezit van Goijaert dat van hem afkomstig is of van zijn eerste vrouw, te weten van elk bezit daarin de helft. In het geval Catharina als eerste zou overlijden wil Catharina als er geen wettig nageslacht is verwekt, dat Goijaert het vruchtgebruik blijft houden van het bezit dat Catharina zal nalaten en dat ze nog zal erven, maar verder niet. Partijen beloven deze afspraken zo na te komen. Datum 23 juni 1630, ondertekend : Goijaert Goijaerts, dit merk is van Catharina Antonis Bartholomeus, Geraert Roijmans en Frans Janssen.
================046================
Aktennr : 046
Folio :107-r
Soort akte : testament
Datum : 25-04-1630
In de naam van de heer Amen. Wij, Gerart Roijmans en Jan Niclaes Goossens, schepenen van Boxtel verklaren dat voor ons is verschenen Aert zoon wijlen Peter Huijberts van Tuijl en diens vrouw Margriet dochter wijlen Jan Matijssen. Genoemde Aert is ziek, maar wel in het bezit van zijn verstand en geheugen en Margriet is gezond van lijf en leden. Ze overdenken de zekerheid van de dood en de onzekerheid van de tijd waarop en willen daarom eerst hun testament hebben opgemaakt. Ze bevelen hun zielen zodra ze zijn komen te overlijden aan bij de almachtige God en willen in gewijde aarde worden begraven. Ze willen over en weer dat de langstlevende van hen de volle bevoegheid houdt van al hun na te laten bezit wat betreft het vruchtgebruik, voor drie vierde deel van dat bezit dat afkomstig is van de kant van de langstlevende. De langstlevende mag dat bezit verkopen, belasten etc. alsof beide testateurs nog in leven waren zonder dat die daarvoor enige toestemming nodig heeft. Van het resterende vierde part en het bezit van de eerstoverledene daarvan houdt de langstlevende het
vruchtgebruik en hun minderjarie zoon Peter of de kinderen die ze samen nog zullen krijgen daarin het erfrecht. De langstlevende mag ook alle eikenhout op het bezit onder Gemonde dat nu kapbaar is, verkopen en met het geld naar eigen keuze handelen. Als de langstlevende komt te hertrouwen en daarbij wettige kinderen verwekt en als er van de drievierde gedeelte niets was ingebracht, zullen de kinderen uit het eerste en uit het tweede huwelijk hoofdelijk delen in het bezit van de langstlevende. Als een van de kiinderen komt te huwen zal er een behoorlijke uitzet moeten worden gegeven van 250 gulden. Als voogden over hun minderjarig kind Peter kiezen ze Hubert Peters van Tuijl, broer van de testateur en Gielis Jans Matijssen, broer van de testatrice. De testateurs verklaren dat dit hun testament is en willen het zo hebben uitgevoerd. Datum 25 april 1630. Ondertekend : dit merk is van Aert Peters, dit merk is van Margriet Janssen, J. Goossens te me presente H. Leermakers, secretaris.
================047================
Aktennr : 047
Folio :109-r
Soort akte : testament
Datum : 18-01-1630
In de naam van de heer Amen. Wij, Geraert Roijmans en Jan Niclaes Goossens, schepenen van Boxtel verklaren dat voor ons is verschenen Jacob Janssen van de Zande, ziek zijnde maar wel in het bezit van zijn verstand en geheugen. Hij wil eerst zijn testament opmaken en wenst het als zodanig uitgevoerd te hebben. Hij beveelt zijn ziel zodra hij is komen te overlijden aan bij de almachtige God en wil zijn lichaam in gewijde aarde hebben begraven. Hij vermaakt aan de St. Peterskerk te Boxtel een malder rogge eens, aan het klooster van de Clarissen te Boxtel 2 mudde rogge eens, aan Rut Daniels een mud rogge eens, aan Jacop Peters ten Asch een mud rogge eens, aan Lambert Aelberts de Wever een mud rogge eens. De testateur wil dat die rogge door zijn erfgenamen zal worden uitgereikt, de ene helft direkt na zijn dood en de andere helft in de oogsttijd erna. Verder vermaakt hij aan Eijmbert zoon van Jacop Joordens de som van 18 gulden eens en aan Marijke dochter van Aert Janssen Grunendael de som van 18 gulden eens. Aan Antonis zoon van Jacop Peters ten Asch vermaakt hij de som van 6 gulden eens, te betalen door zijn erfgenamen na dood vande testateur. Verder vermaakt hij aan zijn broer Roover die thans in Douai studeert, de som van 250 gulden, ook na zijn dood door de erfgenamen te voldoen. Verder vermaakt hij aan Henrick en Merijken zijnde zijn halfbroer en halfzuster zijnde kinderen van Peter Henricks van Eijndoven, de som van 100 gulden eens, ook te betalen als voor. Nog vermaakt hij aan zuster Jenneken dochter van Peter Henricks (van Eijndoven) zijnde non in het klooster op de Windmolenberg in Den Bosch, de som van 25 guldens. Inzake zijn andere na te laten bezit, zowel vee, meubels, graan etc, waarin hij recht heeft als pachter van de hoeve van de Cartuijzers, waarvan de andere twee derde delen worden gepacht door zijn hele broer Jan en zijn hele zuster Catharina, en al zijn andere bezit boven de hiervoor vermelde legaten, zal dat bezit versterven op Dimpna als vrouw van Peter Henrick van Eijndoven zijnde de moeder van de testateur, verder op Jan, Roover, Ariken, Engelken en Catharina zijnde broers en zusters van de testateur en allen kinderen van wijlen Jan van de Zande en diens moeder Dimpna, elk daarin voor een zesde deel en hij benoemt hen daarin als zijn universele erfgenamen. Datum 18 januari 1630. Ondertekend : Jacop Janssen, G. Roijmans, J. Goossens, mij present H. Leermakers, secretaris.
================048================
Aktennr : 048
Folio :111-r
Soort akte : testament
Datum : 30-03-1630
In de naam van de heer Amen. Wij Jan Niclaes Goossens en Frans Janssen als schepenen van Boxtel verklaren dat voor ons is verschenen Jan zoon wijlen Diercx Jan Willems en diens vrouw Judith dochter Jan Jans Goossens. Genoemde Judith is ziek maar wel in het bezit van haar verstand en geheugen en Jan Dircks gezond van lijf en leden. Ze hebben met wederzijdse instemming hun testament opgemaakt. Ze bevelen hun zielen zodra ze zijn komen te overlijden aan bij de almachtige God en willen in gewijde aarde worden begraven. Ze vermaken elkaar over en weer aan de langstlevende van hen beiden een nieuw heiveld gelegen in herdgang Luijcel dat de testateurs onlangs van de gemeente hebben gekocht waarmee de langstlevende naar eigen keuze kan handelen. Verder mag de langstlevende zoveel bezit verkopen of belasten om daarmee dat veld te kunnen betalen. Verder willen de testateurs dat de langstlevende van hen het bezit zal mogen verkopen te Oirschot en het geld ervan te mogen ontvangen. Van alle resterend bezit krijgt de langstlevende het vruchtgebruik en het erfrecht is voor hun beider kind of kinderen en ze benoemen dat kind of kinderen tot hun universele erfgenaam of erfgenamen. De testateurs verklaren dat dit hun laatste wil is en willen het zo hebben uitgevoerd. Datum 30 maart 1630. Ondertekend. dit merk is van Jan Dircks, dit merk is van Judith Janssen, J. Goossens, F. Janssen, me present H. Leermakers, secretaris.
================049================
Aktennr : 049
Folio :113-r
Soort akte : testament
Datum : 04-02-1630
In de naam van de heer Amen. Wij, Geraert Roijmans en Hercules van de Weghe, schepenen van Boxtel verklaren dat voor ons is verschenen Anneken weduwe van Jan Geraertsen, ziek zijnde maar wel in het bezit van haar verstand en geheugen. Ze maakt hierbij haar testament op. Ze beveelt haar ziel zodra ze is komen te overlijden aan bij de almachtige God. Ze legateert aan haar dochter Willemken verwekt bij haar man Jan Geraerts vanwege de trouwe diensten aan de testatrice en vanwege de koe die de andere kinderen al hebben gehad, het bed met toebehoren waarin de testatrice nu ligt, verder de beste *koets* en de grote *tresoire*, de haal met twee kleine ketels, de koperen pot, en verder alle wollen kleren van de testatrice. Verder vermaakt ze puur als aalmoes aan Jenneken zijnde de bastaarddochter van haar dochter Willemken, een vuurpan en wat linnengoed en het garen dat eigendom is van de testatrice. Alle verdere bezit wil ze als testatrice dat zulks zal versterven op al haar kinderen en ze benoemt hen daarin als haar universele erfgenamen. De testatrice verklaart dat dit haar testament is. Aldus opgemaakt op 4 februari 1630. Ondertekend : dit is het merk van Anneken weduwe van Jan Gerarts, G. Roijmans, Hercules van de Wege, mij prestent H. Leermakers, secretaris.
================050================
Aktennr : 050
Folio :115-r
Soort akte : testament
Datum : 21-12-1629
In de naam van de heer Amen. Wij, Jan Niclaes Goossens en Frans Janssen als
schepenen van Boxtel verklaren dat voor ons is verschenen Henrick zoon wijlen Peeter Denis, ziek zijnde maar wel in het bezit van zijn verstand en geheugen. Hij wil hierbij zijn testament opmaken. Hij beveelt zijn ziel zodra hij is komen te overlijden aan bij de almachtige God en wil in gewijde aarde worden begraven. Hij vermaakt aan Mariken, vrouw zijnde van Huijbert Peeters tot Moergestel zijnde de zuster van de testateur, zijn kist met kleren en linnenwaad zoals hij nu in bezit heeft. Verder vermaakt hij aan zijn broer Herman Peter Denis, de som van 25 gulden eens, direkt na dood van de testateur te betalen vanwege de gedane moeite voor de testateur. Verder vermaakt hij Anthonis zoon van Jacops ten Asch een schaap staande in de kooi van Jacop Janssen. Verder vermaakt hij aan Jenneken dochter van Jan Peeter Denis, zijnde zijn petekind, de som van 6 gulden eens voor een nieuwe rok. Verder wil hij dat zijn erfgenamen voor zijn zieleheil 30 zielmissen zullen laten doen. Al zijn andere bezit zal voor een derde part versterven op zijn broer Herman Peter Denis, voor een derde part op zijn zuster Maijken en het andere derde deel op de drie kinderen van zijn broer wijlen Jan Peeter Denis verweckt bij diens vrouw Heijlken. Als deze 3 kinderen van zijn broer eerder overlijden dan dat ze meerderjarig zijn geworden of zonder wettig nageslacht zijn gebleven, zal in dat geval dat erfdeel versterven op de andere erfgenamen van de testateur. De testateur verklaart dat dit zijn testament is en wil het zo hebben uitgevoerd. Datum 21 december 1629, ondertekend : dit merk is van Henrick Peter Denis, J. Goossens, Frans Janssen, mij present H. Leermakers, secretaris.
================051================
Aktennr : 051
Folio :117-r
Soort akte : testament
Datum : 08-01-1630
In de naam van de heer Amen. Wij, Geraert Roijmans en Frans Janssen, schepenen te Boxtel verklaren dat voor ons is verschenen Jan Janssen Craenen en diens vrouw Lijntgen dochter wijlen Jan Aelbrechts. Genoemde Jan is ziek maar wel in het bezit van zijn verstand en geheugen en Lijneken is gezond van lijf en leden. Ze willen met wederzijdse instemming hun testament opmaken. Ze bevelen hun zielen zodra ze zijn komen te overlijden aan bij de almachtige God en willen in gewijde grond worden begraven. Ze vermaken elkaar over en weer aan de langstlevende van hen beiden de som van 100 gulden eens te verkrijgen uit de verkoop van bezit, voor de helft uit bezit van de ene kant en de helft uit bezit van de andere kant. De testateurs willen dat alle bezit na dood van de eerstoverlijdende voor het vruchtgebruik toekomt aan de langstlevende en aan hun beider kinderen voor het erfrecht. Als ze beiden komen te overlijden voordat de kinderen volwassen zijn geworden benoemen ze als voogden over hun minderjarige kinderen Jan Bartholomeussen Glaesmaecker en Henrick Jans Craenen, maar die voogden mogen geen bezit verkopen of belasten anders dan met toestemming van de magistraat van Boxtel. De testateurs verklaren dat dit hun testament is en willen het zo hebben uitgevoerd. Datum 8 januari 1630, Ondertekend : dit merk is van Jan Janssen Cranen, dit merk is van Lijntgen Ariens, Frans Janssen.
================052================
Aktennr : 052
Folio :119-r
Soort akte : testament
Datum : 25-06-1628
In de naam van de heer Amen. Wij Roelof Andries Santegoets en Adriaen Eijmberts als schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Jan Janssen Roeffen, president-
schepen van Boxtel, ziek zijnde maar wel in het bezit van zijn verstand en geheugen. Hij wil voordat hij komt te overlijden eerst over zijn bezit hebben beschikt en daarvoor toestemming te hebben verkregen door de hertog van Brabant d.d. 13 februari 1619. Hij vermaakt aan de fabriek van de St. Peterskerk te Boxtel 10 stuivers eens, direkt na zijn dood te betalen. Hij vermaakt aan zijn jonste zoon Leon een pacht van 3 malder rogge per jaar die hem in de deling waren toebedeeld met Geerlinck Antonis Schalcken als man van Jenneken, uit bezit te Gestel nabij Oisterwijk en zulks vanwege diens *impotentheid* en andere redenen. Verder wil de testateur dat als een van zijn kinderen komt te huwen of tot andere status komt met advies daarin van de naaste familie, de som van 500 gulden krijgt, en dat geld vrij te maken uit verkoop van zijn bezit. Als de familie het niet eens is met de keuze van het kind, vervalt deze toezegging. Als een van de kinderen komt te huwen vooraleer er een boedelscheiding is gemaakt en in het geval dat er geen goedkeuring van de familie is, zal dat kind die 500 gulden in de erfenis moeten inbrengen voordat er wordt gedeeld. Verder moeten zijn kinderen alle leengoed en ander bezit voor een periode van 8 jaar onverdeeld laten na het overlijden van de testateur en als zijn kinderen wel geld nodig hebben zullen de voogden daarover een besluit nemen voor de mindrejarige kinderen. Elk van de kinderen die dan tot goedgekeurde status komt zal voor diens erfdeel het profijt mogen hebben voor dat deel zowel in *hafelijk als erfelijk* bezit, welke inkomsten door de voogden zullen worden ontvangen en dat zal bij de deling worden verrekend. Na die 8 jaar zal het bezit hoofdelijk worden verdeeld tussen zijn wettige kinderen te weten Leon, Jan, Peter, Maria en Margariet, zowel leen- als chijnsgoederen en hij benoemt hen als zijn erfgenamen. Datum 25 juni 1628. getuigen Roelof Andriessen Santegoets en Adriaen Eijmerts. Daarna heeft de testaeur als voogden benoemd meester Gerard Roijmans en Jan Adriaen Willem Leunis (?) zijnde zijn neven. Ondertekend : Jan Jan Roeffen, Roelof Andriessen, Ariaen Eijmberts , H. Leermakers. (vreemd dat de naam van de vrouw van de testateur NIET voorkomt, JT).
================053================
Aktennr : 053
Folio :123-r
Soort akte : testament
Datum : 07-02-1630
In de naam van de heer Amen. Wij Jan Niclaes Goossens en Frans Janssen als schepenen verklaren dat voor hen is verschenen Joost Janssen van Roij en diens vrouw Anneken dochter Jan Henricx. Genoemde Joost is ziek maar wel in het bezit van zijn verstand en geheugen en Anneken is gezond van lijf en leden. Ze maken met wederzijdse instemming hun testament op. Ze bevelen hun zielen zodra ze zijn komen te overlijden aan bij de almachtige God en willen in gewijde aarde worden begraven. Ze vermaken elkaar over en weer aan de langstlevende van hen beiden al hun beider *erfhafelijk en hafelijk* bezit, waarmee de langstlevende naar eigen keuze kan handelen, maar de langstlevende moet daarmee wel de kinderen grootbrengen. Wat betreft hun huis te Boxtel krijgt de langstlevende daarvan het vruchtgebruik en hun wettige kinderen daarvan het erfrecht welke kinderen ze daarin als hun erfgenamen benoemen. Aldus opgemaakt ten woonhuize van de testateurs op 7 februari 1630. Ondertekend : Joost Janssen van Roeij, Anneken Janssen, J. Goossens, Frans Janssen. Mij present : H. Leermakers, secretaris.
================054================
Aktennr : 054
Folio :125-r
Soort akte : testament
Datum : 23-09-1628
In de naam van de heer Amen. Voor mij als pastoor van de parochie van Boxtel verscheen Lijsken Henricks van de Amer en heeft hierbij haar testament opgemaakt. Ze vermaakt aan haar dochter Truijken haar huik en een staalgrouwe rok en zulks vanwege de trouwe diensten die ze aan de testatrice heeft verleend. Verder vermaakt ze aan Adriaen en Henrick, beiden kinderen Adriaen Henricx Leermaeckers ieder van hen een malder rogge eens. Ze vermaakt verder aan de St. Peterskerk te Boxtel de som van 12 guldens eens en aan de H. Geest te Boxtel ook 12 guldens eens, door haar erfgenamen na haar dood te betalen. Verder wil ze dat haar zoon Henrick de 4 mud rogge die hij aan haar schuldig is, mag betalen met 40 gulden danwel in rogge zelf. Al haar bezit zal hoofdelijk worden gedeeld, waarbij de 3 kinderen van Adriaen Henricks (Leermakers) verwekt bij diens eerste vrouw Anneken zijnde deze Anneken de dochter van de testatrice, de plaats van de moeder krijgen waarbij de levende partij met de dode zal delen en ze benoemt hen als haar universele erfgenamen. Niemand van haar erfgenamen mag het bezit aan derden verkopen maar zal de vernadering overlaten aan de andere erfgenamen op straffe van dat degeen die daarin niet juist handelt, diens erfdeel zal moeten afstaan. Dat betreft het bezit dat de testatrice als weduwe heeft verkregen. De testatrice verklaart dat dit haar testament is en wil het als zodanig hebben nagekomen. Aldus opgemaakt te Boxtel ten huize van de testatrice op 23 september 1628, getuigen Arien Ariens en Antonis Henricx. Opgemaakt door Gerardus Verdonck, pastoor van de parochie Boxtel.
================055================
Aktennr : 055
Folio :127-r
Soort akte : testament
Datum : 27-10-1630
In de naam van de heer Amen. Wij, Jan Henrick Schellekens en Frans Janssen als schepenen van Boxtel verklaren dat voor ons zijn verschenen Jan Henrick Hoevenaer en diens vrouw Henricxken, dochter van Peeter Wouters, welke Jan ziek is maar wel in het bezit van zijn verstand en geheugen en genoemde Henrixken gezond van lijf en leden is. Ze wensen hun testament op te maken. Ze bevelen hun zielen zodra ze zijn komen te overlijden aan bij de almachtige God en willen in gewijde aarde worden begraven. Ze geven elkaar over en weer aan de langstlevende van hen beiden de volmacht om bezit te verkopen met advies daarin van de familie voor zover de langstlevende geld nodig heeft om de schulden te betalen die zullen worden aangetroffen in het sterfhuis. Verder vermaken ze elkaar het deel van een hooibeemd gelegen te Boxtel in de herdgang van Luijcel genoemd de Emmervoert, waarvan de andere helft eigendom is van Marijken zijnde de zuster van de testatrice, waarmee de langstlevende naar eigen keuze kan handelen, het verkopen, belasten etc. Verder willen ze dat alle andere bezit zal versterven * ab intestatato*. (alsof er geen testament werd gemaakt, in dat geval volgt men de wettige en gebruikelijke vererving). De testateurs verklaren dat dit hun testament is en willen het als zodanig hebben uitgevoerd. Aldus opgemaakt te Boxtel ten huize van de testateurs op 27 oktober 1630. Ondertekend : dit merk is van Jan Hendricks, dit merk is van Henrikxken Peters, J.H. Schellekens, F. Janssen, me present H. Leermakers, secretaris.
================056================
Aktennr : 056
Folio :128BIS-r
Soort akte : testament
Datum : 09-07-1632
Wij Jan Dircks van Haut en diens vrouw Anneken dochter van wijlen Jan Denis van Dijck, eerder weduwe van Erbert Huiberts, inwoners van Boxtel ter plaatse genoemd Cleijnder Liempde. overdenken de zekerheid van de dood en de onzekerheid van de tijd waarop en willen daarom eerst huin beider testament opmaken en willen dat het als zodanig zal worden nagekomen. Ze bevelen hun zielen zodra ze zijn komen te overlijden aan bij de almachtige God en willen een christelijke begrafenis. Ze vermaken aan de kerk van Boxtel ter erkenning van hun naamspatroon 6 stuivers eens. Anneken verklaart dat ze over het bezit van wijlen haar eerste man Erbert een testament had laten opmaken voor heer Lamberden Franssen, pastoor te Boxtel d.d. 29 maart 1611 destijds in aanwezigheid van de heilige sacramenten. Daarbij was aan de langstlevende het vruchtgebruik vermaakt en aan hun beider kinderen het erfrecht inzake alle bezit behalve een bedrag van 150 guldens, waarmee de langstlevende naar eigen keuze kon handelen. Wij willen daarom dat na dood van Anneken dat eerdere testament van kracht zal blijven. Anneken verklaart nog dat ze daarna als weduwe een jaarlijkse rente had opgenomen van 3 gulden te betalen uit het huis, hofstad etc. waarvan ze het vruchtgebruik had behouden en waarvan het erfrecht toekomt aan mijn kinderen. Verder hebben wij in dit huwelijks samen nog een stuk heide verkregen van ca. een zesterzaad gelegen te Boxtel onder Cleijnder Liempde meestal genoemd het Bijsterveld, zoals is gekocht van Cornelis van de Leemput. Nog de helft van een hooibeemdje genoemd de Wolfskeel eveneens aldaar gelegen en gekocht van Cornelis van de Leemput. Nog een akker groot ca. een zesterzaad genoemd het Hooch Eeuwsel ook aldaar gelegen welke akker de testateur had gekocht met het geld van mijn bezit onder Tongeren. Nog twee rentes, de ene van 10 gulden en de andere van 7 gulden jaarlijks die onze zwager Peter Geraerts uit zijn bezit onder Boxtel betaalt. Verder nog een jaarlijkse rente van 5 gulden te betalen uit het bezit van Pauwels Cornelissen onder Cleijnder Liempde. Alle samen verworven bezit en roerend bezit etc. krijgt de langstlevende van ons voor het vruchtgebruik voor zolang als men niet komt te hertrouwen en als het nodig is mag het bezit worden verkocht of belast voor het levensonderhoud etc. Alle bezit dat de langslvende zal nalaten gaat naar onze wettige kinderen en we benoemen die als onze universele erfgenamen, met uitsluiting van de kinderen uit het eerste huwelijk die uit vriendschap elk 3 gulden eens krijgen. Als iemand van onze kinderen of erfgenamen komt te sterven zonder wettig nageslacht, gaat diens erfdeel naar de andere erfgenamen die dan in leven zijn waarbij de dode hand met de levende zal delen. Als al onze kinderen zonder wettig nageslacht komen te sterven, zal alle bezit voor een helft versterven op de voorkinderen van Anneken en op de naaste familie van mijn man Jan voor de andere helft, daarbij de dode partij met de levende te delen. De testateurs verklaren dat dit hun testament is en willen het als zodanig hebben uitgevoerd. Datum 9 juli 1632, ondertekend : dit is het merk van Jan zoon wijlen Jan Diercks van Haut, dit is het merk van Anneken dochter wijlen Jan Denis van Dijck, L. van Kessel, notarius.
================057================
Aktennr : 057
Folio :131-v
Soort akte : testament
Datum : 09-07-1632
Vandaag 9 juli 1632 verscheen voor mij Laurens van Kessel als openbaar notaris en getuigen in de stad Den Bosch, Jan zoon wijlen Jans Diercx van Haut en diens vrouw Anneken dochter wijlen Jans Denis Jan Dijck, inwoners van Boxtel onder Cleijnder
Liempde beiden gezond zijnde en in het bezit van verstand en geheugen. Ze hebben
aan mij dit toegevouwen papier overhandigd, op 5 plaatsen met een zegel gesloten en ze verklaren dat daarin hun testament zit en door hen persoonlijk is ondertekend en willen dat het als zodanig wordt uitgevoerd en dat het niet eerder zal worden geopend dan na dood van de eerstoverlijdende. Actum in Den Bosch in aanwezigheid van van meester Roelof Bloemaerts en Herman Peeters van Stiphout, beiden poorters van Den Bosch als getuigen, die mede hebben ondertekend. Ondertekend : dit merk is van Jan zoon wijlen Jans Diercx van Haut testateur, dit merk is van Anneken dochter wijlen Jans Denis van Dijck testatrice, notarius L. van Kessel, R. Bloemaerts en Herman Peters.
================058================
Aktennr : 058
Folio :132-r
Soort akte : testament
Datum : 03-04-1631
In de naam van de heer Amen. Wij, Jan Niclaes Goossens en Frans Janssen, schepenen te Boxtel verklaren dat voor ons is verschenen Adriaen Daniels en diens vrouw Jenneken, dochtere wijlen Henrick Gerit Elias, welke Jenneken ziek is maar wel in het bezit van haar verstand en geheugen en genoemde Adriaen gezond van lijf en leden. Ze hebben hierbij hun testament opgemaakt. Ze bevelen hun zielen zodra ze zijn komen te overlijden aan bij de almachtige God en willen hun lichamen in gewijde aarde hebben begraven. Ze willen dat de langstlevende van hen beiden al hun bezit zal verkrijgen zonder enige uitzondering en daarin de volmacht krijgt dat bezit te verkopen etc. om daarmee hun beider schulden te voldoen en tot onderhoud van de langstlevende en hun beider kinderen. Alle bezit dat overblijft na dood van de langstlevende versterft op hun beider kinderen waarbij de dode partij met de levende zal delen, hoofd voor hoofd en ze benoemen hun kinderen daarin als hun universele erfgenamen. De testateurs verklaren dat dit hun laatste wil is en willen het zo hebben uitgevoerd. Als oorkonde opgemaakt ten huize van de testateurs te Boxtel op 3 april 1631. Ondertekend : dit merk is van Jenneken als testarice, dit merk is van Arien Daniels, J. Goossens, F. Janssen.
================059================
Aktennr : 059
Folio :134-r
Soort akte : testament
Datum : 16-10-1643
In de naam van de heer Amen. Vandaag 16 oktober 1643 heb ik Josina, weduwe van Michiels Verbeeck dochter wijlen Cornelis Clercx, verweckt door deze Cornelis bij diens vrouw Cristophora, in het bezit van mijn verstand en geheugen, mijn besloten testament gemaakt en ik wil dat het na mijn dood zo zal worden uitgevoerd. Ik beveel mijn ziel zodra ik ben overleden aan bij de almachtige God en wil mijn lichaam begraven te worden in de kerk van Boxtel nabij het altaar van de Driekoningen bij wijlen mijn man Michiel. Ik vermaak aan de 3 altaren te Boxtel zijnde dat van O.L. Vrouw, St. Catharina en St. Barbare elk 6 gudlens eens. Nog aan Dingen Simons vermaak ik als aalmoes mijn slecht zwart ongeboord rokje, nog aan Beelken Goijaerst mijn staalgrauwe rokje. Degeen die mijn dood lichaam zal *rechten* (?) vermaak ik mijn blauw geschilderd rokje. Aan Henriekxken zijnde de vrouw van Joorden Geraerts vermaak ik een paar hemden en een paar mutsen en een paar van mijn *coovelen*. De huisarmen van Boxtel krijgen 2 pond groot eens en ook al mijn andere kleren van wol en linnen. Mathijs Dircks krijgt als aalmoes een pond groot eens. Ik vermaak voor
een mis voor mijn *zevensten* 3 gulden eens. Mechteld Martens Verbeeck krijgt mijn zilveren ijzertje en 3 servetten. Aan haar zoon Jacob zijnde mijn petekind vermaak ik 6 gulden eens, aan Catharijn zijnde de vrouw van Jan de Visscher voor haar trouwe diensten vermaak ik mijn laatste * vlieger* van lakenstof, nog mijn beste zwarte *geboonde* rok en mijn zwarte satijnen *gecoonden borste*, nog mijn beste paar slaaplakens, mijn houten kist en de andere slaaplakens gaan naar de huisarmen. Verder vermaak ik nog aan Catharina de vrouw zijnde van Jan de Visscher al mijn tinnen schotels en telioeren, koperwerk, ijzerwerk en houtwerk. Ik vermaak aan Jacop zoon van Jan de Visscher een pond groot eens, aan Peter zoon van Floris Aerts 10 gulden eens te ontvangen van Jan Marten Dielis. Nog vermaak ik aan Christophora Cornelissen, aan Josijn Cornelissen en aan Tobias Cornelissen of aan de kinderen van diens vrouw en aan alle visverkopers in Bergen op Zoom elk 4 guldens eens. Nog vermaak ik aan Adriaen zijnde de vrouw van Laurens Volders als secretaris te Asten mijn Antwerpse huik met het slot, en Jenneken de vrouw zijnde van Adriaen Janssen krijgt mijn Bossche huik. Ik vermaak aan Barbara zijnde de vrouw van Joost Goossens mijn blok en Anna dochter van Michiel Verbeeck krijgt mijn gouden ring, Catharina dochter van Michiel Verbeeck krijgt mijn bed met hoofdpeluw en …. kussens en koffer … Ik vermaak aan Anna dochter van Jans de Visscher mijn gordijnen met de sargie, de omloop, twee slechte kussen, vier oorfluwijnen. Alle legaten zullen worden ontvangen van Cornelis Peters. Alle andere bezit waarvan geen melding is gemaakt vermaak ik als aalmoes aan de Clarissen te Boxtel met de verplichting daarvoor 60 missen op te dragen, 30 voor mijn ziel en 30 voor de ziel van wijlen mijn man Michiel. Opdat dit testament zal worden uitgevoerd benoemd ik al uitvoerder Antonij Adriaens de Roij en geeft hem daarin alle volmacht. Ondertekend : Josijn Michiels Verbeeck.
================060================
Aktennr : 060
Folio :135-v
Soort akte : testament
Datum : 10-12-1643
Vandaag is voor ons Geerlinck Ruijs en Jan Poppels als schepenen van Boxtel verschenen Josijna weduwe van Michiel Willems Verbeeck en heeft dit besloten testament aan ons overhandigd en wil dat het na haar dood zal worden uitgevoerd. Actum 10 december 1643, ondertekend : G. Ruijsch, Jan Poppels.
================061================
Aktennr : 061
Folio :136-r
Soort akte : testament
Datum : 01-06-1615
Wij, Willem Jans van de Weghe en Adriaen Eijmbert Henricks, schepenen van Boxtel verklaren dat eerder op 2 augustus 1577 omstreeks 3 uur namiddag, Jan Adriaen Aerts in bijzijn van zijn vrouw Hilleken dochter van Peter Wouters, in aanwezigheid van de heilige sacramenten voor heer Jan Hendricks van Veghel, priester en vicecureijt van de St. Peterskerk te Boxtel en voor Eijmbert Eijmerts als koster en Henrick Huiberts als getuige, zijn testament heeft opgemaakt. Hij heeft daarbij toen aan zijn vrouw Hilleke alle roerend en onroerend bezite vermaakt, die daarmee naar eigen keuze kon handelen, het bezit verkopen of belasten etc. Voor ons schepenen is nu verschenen genoemde Hillen als weduwe van wijlen Jan Adriaen Aerts ziek zijnde maar wel in het bezit van haar verstand en geheugen. Ze gebruikt nu de machtiging die haar eerder door haar man Jan was gegeven. Ze overdenkt de broosheid van het leven, de
zekerheid van de dood en de onzekerheid van het uur warop en wil daarom over haar tijdelijke bezit hebben beschikt. Ze herroept alle eerdere testamenten en beveelt haar ziel zodra ze is komen te overlijden aan bij de almachtige God en wil haar lichaam in gewijde aarde te worden begraven. Ze vermaakt aan de St. Janskerk in Den Bosch en de St. Peterskerk te Boxtel elk een stuiver eens vanwege eventueel begane onrechtvaardigheden. Nog vermaakt ze aan haar natuurlijke zoon Jan Peters de som van 50 guldens en zulks om Godswil en als aalmoes, boven de 50 gulden die ze eerder al aan hem heeft gegeven. Ze vermaakt het altaar van St. Catharina in de kerk van Boxtel 4 lopen boekweit en het klooster van de Clarissen te Boxtel krijgt ook 4 lopen rogge eens. Nog vermaakt ze aan haar zwager Marten Claes die is gehuwd met Ariken, een mudde boekwijt en dat als uitzet en zulks te betalen uit hetgeen haar zoon Wouter haar schuldig is vanwege de pacht van haar *stede*. Als haar zoon Aert Janssen aan haar dienstbode Jan Gerits niet de 16 gulden zou betalen die hij haar schuldig is vanwege de koop van een *maalkoe* zullen in dat geval haar zoon Wouter en haar zwager Merten Claessen daarvoor ook ieder 16 gulden krijgen vooraf aan de deling. Verder zullen Wouter en Merten elk 5 lopen rogge krijgen en wel van haar zoon Aerden. Verder wil ze dat haar zoon Wouter Jansen nog 3 jaar lang haar bezit zal mogen huren en gebruiken, zoals is vastgelegd in de pachtovereenkomst die onder de secretaris van Boxtel berust, maar Jan moet haar wel vooraf alle pachten, rentes en chijnsen betalen. Verder wil ze dat haar zoon Wouter en haar zwager Merten elk vooraf 16 gulden krijgen die haar zoon Aert heeft ontvangen vanwege aanspraken op d iens zuster Peterken. Alle andere bezit dat na betaling van de legaten overblijft, vermaakt ze aan haar zoons Aert en Wouter verwekt bij haar man Jan Adriaens en aan Merten Claessen als man van Ariken zijnde haar dochter, hoofdelijk te delen en ze benoemt hen al haar universele erfgenamen. Verder verklaart ze door Wouter te zijn voldaan voor de korenpacht van haar bezitvoor 2 jaar en de geldboetes etc. De testatrice verklaart dat dit haar testament is en wil het zo hebben uitgevoerd, ook al zou daarbij niet aan alle voorschriften zijn voldaan. Ze behoudt zich het recht voor om dit testament te mogen wijzigen. Aldus opgemaakt ten haren huize op 1 juni 1615, omstreeks 9 uur in de morgen. Ondertekend: Willem van de Weghe, Adriaen Eijmberts, mij present A. Leijtens.
================062================
Aktennr : 062
Folio :138-r
Soort akte : kwitering
Datum : 00-00-16??
Enkele dagen na het maken van dit testament heeft Wouter Jan Adriaens namens zijn moeder Hilleken in aanwezigheid van schepenen aan Jan Peters de som van 25 gulden betaald in mindering op de 50 gulden die door Hilleken in haar testament waren beloofd. Quod attesor : J. Leijten.
================063================
Aktennr : 063
Folio :138-r
Soort akte : kwitering
Datum : 11-07-1617
Genoemde Jan Peters (natuurlijke zoon van Hilleken) heeft op 11 juli 1617 verklaard van Wouter Jan Adriaens het derde deel te hebben ontvangen in de som van 25 gulden die hem nog resteerden van de 50 gulden. Ondertekend : dit is het merk van Jan Peters. Quod attestor J. Leijten.
================064================
Aktennr : 064
Folio :138-v
Soort akte : kwitering
Datum : 27-12-1618
Op 27 december 1618 heeft Jan Peters bekend een derde deel van de 25 gulden te hebben ontvangen uit de som van 50 gulden zoals beloofd door Hilleken en geeft kwijting aan Merten (Claessen.) Ondertekend ; dit is het merk van Jan Peters, quod attesttor J. Leijten.
================065================
Aktennr : 065
Folio :139-r
Soort akte : testament
Datum : 17-05-1621
Wij, Aert Ansem Hoppenbrouwers en Henrick Jan Henricks, schepenen te Boxtel verklaren dat voor ons is verschenen omstreek half 12 voormiddag, Andries zoon wijlen Niclaes Andriessen, jongeman, inwoner van Boxtel, ziek zijnde maar wel in het bezit van zijn verstand en geheugen. Hij overdenkt de broosheid van het menselijk bestaan, de zekerheid van de dood en de onzekerheid van de tijd waarop en wil wil daarom eerst over zijn bezit hebben beschikt en wil dat deze laatste wil als zodanig zal worden uitgevoerd ook al zou het op sommige punten strijdig zijn met ander recht. Hij beveelt zijn ziel zodra hij is overleden aan bij de almachtige God en wil in gewijde aarde worden begraven. Ter erkenning van zijn naamspatroon en vanwege eventueel begane onrechtvaardigheden vermaakt hij aan de kerk van St. Jans in Den Bosch en de St. Peterskerk te Boxtel elk 2 stuivers eens. Hij vermaakt aan Marta weduwe van Adriaen Adriaens zolang ze leeft een malder rogge per jaar, verder aan Claes Willems Colen en Willemke diens vrouw zolang ze leven ook een malder rogge per jaar, en aan Peterken en Geritken dochters van Claes Driessen zolang ze leven een mud rogge per jaar, die door zijn erfgenamen na zijn dood betaald moeten gaan worden, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van zijn bezit. Nog vermaakt hij aan zijn zuster Geritken de helft van een geldsom die hij in Den Bosch heeft liggen met alle koren of graan waarop hij rechten heeft en zulks vanwege de trouwe diensten die aan hem zijn verleend. Maar zij moet wel zijn uitvaart regelen en bekostigen. De andere helft van dat geld vermaakt hij aan zijn zuster Peterken ook zolang ze leeft het inkomen ervan en waarvan haar dochter het erfrecht krijgt. Nog vermaakt hij aan Corstiaen en Cornelis, gebroeders zonen Jan Corstiaens Vercuijlen, elk van hen 4 lopen rogge jaarlijkse na zijn dood te ontvangen steeds te betalen op Maria Lichtmisdag. Als Corstiaen en Cornelis meerderjarig zijn geworden maar niet eerder, mogen die de twee vierde delen ervan aflossen, elk vierde part ervan met 25 gulden eens. Als een van hen komt te sterven zonder wettig nageslacht te hebben, versterft die rogpacht op de erfgenamen van de testateur. Allen andere bezit vermaakt hij aan de kinderen van zijn genoemde 2 zusters, zijnde zijn neven en nichten om dat hoofdelijk te delen waarvan die zolang ze leven het vruchtgebruik krijgen en hun wettige kinderen daarvan het erfrecht. waarbij de dode partij met de levende zal delen en hij benoemt hen als zijn universele erfgenamen. Als een van de erfgenamen komt te sterven zonder wettig nageslacht gaat dat erfdeel naar de erfgenamen van hem waarvan het afkomstig is. Als Peterken zijn zuster of haar erfgenamen niet met de kinderen van zijn zuster Geritken hoofdelijk willen delen in het nagelaten bezit van zijn broer Cornelis Claessen, sluit hij hen daarbij verder uit van dat bezit met elk 3 gulden eens en dan versterft dat
op de kinderen van zijn zuster Geritken. Als men Jenneken zijnde de natuurlijke dochter van Marijken dochter van Willem Claessen verwekt bij Peter Henricx, niet evenveel zal mee laten parten in het bezit dat door haar moeder is nagelaten, vermaakt hij aan deze Marijke om Godswil en als aalmoes haar een erfdeel, waarbij Marijke daarbij dan in de plaats van haar moeder Jenneken komt, en waarbij de moeder met 3 gulden verder wordt uitgesloten. Als Jenneken komt te overdelijden zonder wettig nageslacht gaat haar deel weer naar de wettige erfgenamen. Als Jenneken komt te huwen krijgt ze nog 50 gulden van de testateur als uitzet. Alle andere bezit gaat naar zijn vrienden die hij nog zal aanwijzen. De testateur verklaart dat dit zijn testament is en wil het zo hebben uitgevoerd. Hij behoudt zich het recht voor om het later alsnog te mogen wijzigen. Aldus opgemaakt in Boxtel ten huize van Geritken weduwe van Willem Elias onder Tongeren. Datum 17 mei 1621, ondertekend : Aert Hoppenbrouwers, Handrick Janssen, mij present A. Leijten.
================066================
Aktennr : 066
Folio :143-r
Soort akte : testament
Datum : 11-10-1615
Wij, Willem Janssen van de Weghe en Jan Jan Roeffen, schepenen te Boxtel verklaren dat voor ons is verschenen Jan Andries Peterssen, nagelaten weduwnaar van wijlen Mariken, dochter Aert Ansems zijn eerste vrouw, en Mariken zijn tegenwoordige wettige huisvrouw, dochter wijlen Mertens Peters, inwoners van Helvoirt, beiden gezond zijnde en in het bezit van hun verstand en geheugen. Ze overdenken de broosheid van het menselijk bestaan en willen daarom eerst over hun tijdelijk bezit hebben beschikt. Ze herroepen alle eerdere testamenten of legaten etc. Ze bevelen hun zielen zodra ze zijn komen te overlijden aan bij de almachtige God en willen in gewijde aarde worden begraven. Ze vermaken aan de St. Janskerk in Den Bosch en de kerk te Helvoirt elk 2 stuivers eens vanwege begane onrechtvaardigheden etc. Ze vermaken aan de wetttige voorkinderen van Jan Andriessen de som van 100 gulden eens, te betalen na dood van de langstlevende uit de nalatenschap te voldoen, waarbij de dode partij met de levende zal delen. Ze vermaken verder over en weer aan de langstlevende van hen beiden al hun roerend en onroerend bezit, dat ze nu samen bezitten en dat ze ook samen in hun huwelijk hebben verworven. Dat bezit zal de langstlevende mogen verkopen of belasten etc. om daarmee de kinderen groot te brengen. Maar de langstlevende moet wel de schulden betalen, de uitvaart en kerkerechten etc. Als de langstlevende komt te hertrouwen zal alle bezit van de eerstoverleden versterven op hun beider wettige kinderen en ze benoemen hun kinderen hierin als hun universele erfgenamen. Als een of meer kinderen komen te sterven zonder wettig nageslacht te hebben verwekt, gaat dat erfdeel van dat kind of kinderen naar de voorkinderen van de testateur, maar daaruit zullen de broer en zuster van de testateur vooraf de som van 300 gulden krijgen waarbij de dode partij met de levende zal delen. De testateurs verklaren dat dit hun testament is en willen het zo hebben uitgevoerd, ook al zou er daarbij niet aan alle voorschriften zijn voldaan etc. Ze behouden zich het recht voor om hun testament later te wijzigen. Aldus opgemaakt ten huize van Maijken weduwe van Peter Conincks staande te Boxtel op 11 oktober 1615. Ondertekend : A. Leijten.
================067================
Aktennr : 067
Folio :146-r
Soort akte : testament
Datum : 17-11-1629
In de naam van de heer Amen. Wij, Roelof Andries Santegoets en Peter Geraert Henricks, schepenen van Boxtel verklaren dat voor ons is verschenen Peeter zoon Geraert Geraerts en diens vrouw Merijken, dochtere Jans van Hout. Genoemde Peter is ziek maar wel in het bezit van zijn verstand en geheugen en Marijken is gezond van lijf en leden. Ze willen eerste over hun tijdelijk bezit hebben beschikt en maken daarom dit testament. Ze bevelen hun zielen zodra ze zijn komen te overlijden aan bij de almachtige God en willen in gewijde grond worden begraven. Ze geven elkaar aan de langstlevende van hen beiden de bevoegdheid om bezit te mogen verkopen, zoals het meest raadzaam is volgens advies van de voogden over hun kinderen en wel ter somme toe van 1000 gulden om daarmee hun rentes af te lossen. Daarnaast krijgt de langstlevende in geval van nood een bedrag van 100 gulden eens van hun bezit. Verder zal al hun bezit na dood van de eersteoverlijdende overgaan naar de langstlevende wat betreft vruchtgebruik en naar hun kinderen wat betreft erfrecht en ze benoemen hun kinderen daarin als hun universele erfgenamen. Verder verklaart Peter dat hij het bezit dat hij te Rijen heeft gekocht, volledig heeft betaald behalve ca. een gulden en hij is bereid *daarvoor de dood te sterven*. De testateurs verklaren dat dit hun testament is en willen het als zodanig hebben uitgevoerd. Aldus opgemaakt ten huize van de testateurs op 17 november 1629. Als voogden over hun kinderen benoemen ze Jan van Hout en Peter zoon van Dierck Gerits. Ondertekend : dit merk is van Peter Gerits, Roeloff Andriessen Santegoits en Peter Geraerts Henricx, dit merk is van Marijke Jans van Hout, mij present H. Leermakers,secretaris.
================068================
Aktennr : 068
Folio :148-r
Soort akte : testament
Datum : 26-11-1649
Voor ons schepenen verscheen Jan Andries Santegoets en diens vrouw Anneken dochter wijlen Goijaert Bernaerts die hun testament hebben opgemaakt. Ze zijn beiden in het bezit van hun verstandelijke vermogens en willen eerst hun testament hebben opgemaakt. Ze herroepen alle eerdere testamenten en willen dat uitsluitend dit huidige testament wordt nagekomen. Ze vermaken over een weer aan de langstlevende van hen beiden de helft van een hooiveld gelegen te Boxtel onder Onroije, belendend joffrouw Deliana de Roij, Henrick Corstiaen Eijmberts en meer anderen, de heer van Boxtel, de rivier de Dommel. Nog een stuk akkerland gelegen onder Luijcel, belendend Thomas Gijsberts, Sijken weduwe van Jacop de la Vignie, Jan Jasperts de Bresser, Jan Henrick Santegoets. Nog een stuk akkerland genoemd de *Steenoven*, gelegen in herdgang Onroije, belendend Goijaert Dircks van Rund, de gemeijnte van Ell, het Hulser daar. De langstlevende mag daarmee naar eigen keuze handelen, het verkopen, belasten etc. alsof ze beiden nog in leven waren, ook wat betreft alle hout. Verder willen ze dat hun zoon Goijaert de helft van de steenoven zal krijgen die hij met Henrick Roelofs samen heeft gekocht gehad met het nieuwe land aan de Elde, belendend Geraert Wouters, de gemeijnte van Elle, doctor van de Wege, Mathijs Huijberts en meer anderen, maar de langstlevende en diens kinderen mogen dat aflossen met 450 gulden. Als zulks binnen een jaar wordt afgelost na dood van de eerstoverlijdende zal Goijaert niet het inkomen van die twee percelen krijgen. Verder willen de testateurs dat hun ongetrouwde kinderen Jan en Peter, ieder als uitzet een paard met twee koeien krijgen ofwel 150 gulden, nog een bed met toebehoren, een kist, twee mud rogge en 2 nieuwe zakken, een nieuwe koperen moespot, een koperen ketel en verder zoals de andere kinderen hebben gehad, verder krijgt Peter een paar
nieuwe zwarte kleren. Verder willen ze dat hun zwager (schoonzoon) Adam Bartholomeussen als uitzet 100 gulden zal krijgen. Nog willen de testateurs dat elk van hun ongetrouwde zoons een koets zal krijgen zoals de getrouwde kinderen. Jan krijgt ook de beste kist en Peter de andere met 12 gulden. Verder vermaken ze aan hun kinderen Goijaert en Andries een stuk akkerland gelegen te Munsel genoemd de Legedries Lopensaten, zoals hem is overgedragen door jonker Henrick van Bergagnien, om na dood van de testateur te hebben, die het perceel dan dienen over te dragen aan zijn natuurlijke zoon Henrick samen met de lasten erop. Als Henrick natuurlijke zoon komt te sterven vooraleer deze overdracht is gebeurd, en als die zoon zonder wettig nageslacht is gebleven, gaat dat perceel naar hun andere kinderen, de dode partij met de levende te delen. Verder vermaken ze aan Henrick als natuurlijke zoon nog 100 gulden eens om na dood van de testateurs betaald te worden met nog een koets staande op de zolder, mits dat Henrick om legitimatie zal verzoeken. De testateurs verklaren dat dit hun testament is. Datum 26 november 1649, getuigen Goijaert Martens van Hees en Willem Verbeeck, schepenen. Ondertekend : Jan Andriessen, Emken Goijaerts, Goijaert Martens van Hees, Willem Verbeeck, P. Roeffen, secretaris
================069================
Aktennr : 069
Folio :150-r
Soort akte : huwelijkse voorwaardes
Datum : 07-02-1650
Voor ons schepenen verscheen Willem Maurus Slegers, a.s. bruidegom en Jenneken, dochter Goijaert Jan Segers als a.s. bruid geassisteerd door haar vader Goijaert. Ze hebben met elkaar de volgende huwelijkse voorwaardes opgemaakt. Willem zal het vruchtgebruik inbrengen van een zesterzaad land met nog 250 guldens, twee koeien, een bed met toebehoren, 6 nieuwe zakken gevuld met koren, een voeder rogge met het stroo van het veld te halen, nog een half varken met een steen vlas en een lopen lijnzaad op het land te zaaien en zulks zal verdubbeld worden als het huwlijk wordt gesloten zoals is overeengekomen met zijn schoonvader. Genoemde Goijaert Jan Segers met zijn dochter zal de helft van zijn bezit inbrengen alhier te Boxtel onder Cleijnder Liempde, verder nog 3 dagmaten hooiland genoemd de Stercx Heurck (?) en als er vernaderd zou worden daarvoor ander bezit in de plaats maar hij houdt wel zelf de helft van de houtopstand in de Stercx Heurck. Verder zal hij nog 100 pattacons betalen, een paard, twee koeien, een bed, 6 zakken met koren, twee voeder rogge met het stroo, een zijde spek, twee stenen vlas, een lopen lijnzaad. Als de a.s. bruid of bruidegom komt te sterven zonder wettig nageslacht met elkaar te hebben, zal alle erfelijk bezit weer versterven op de familie waarvan het afkomstig was. Als Willem eerste komt te sterven zal Jenneken alle roerend bezit behouden en als Jenneken als eerste sterft zal Willem alle roerend bezit behouden of in plaats daarvan 100 dukatons. Datum 7 februari 1650, getuigen Jan Niclaes Goossens en Peter Cornelis Seumeren. me presente P. Roeffen, secretaris.
================070================
Aktennr : 070
Folio :152-r
Soort akte : testament
Datum : 10-12-1648
Voor ons schepenen verscheen Jan Henricx Hoevenaer en diens vrouw Henricxken dochter van Peeter Wouters. Ze hebben hun testament opgemaakt en vermaken over en weer aan de langstlevende van hen beiden twee stukken akkerland gelegen te
Boxtel, het ene genoemd de Grootakker afkomstig van Jan Henricks en het andere genoemd de Aertsakker afkomstig van Aert Peters. Als de langstlevende niet voldoende heeft aan het vruchtgebruik ervan, mag die daar verder naar keuze mee handelen alsof ze beiden nog in leven waren. Alle bezit dat na dood van de langstlevende resteert gaat naar hun beider kinderen waarbij de dode partij met de levende zal delen. Datum 10 december 1648, getuigen Goijaert Martens en Peter Cornelis Seumeren. Ondertekend : Jan Henricks, dit merk is van de testatrice, Goijaert Martens van Hees, Peter Suemeren, me presente P. Roeffen, secretaris.
================071================
Aktennr : 071
Folio :154-r
Soort akte : testament
Datum : 06-09-1648
Voor ons schepenen verscheen Corstiaen Geerlincx Schalcken en diens vrouw Cathelijn dochter van Joost Goossens, welke Corstiaen ziek in bed ligt en Catharina gezond van lijf en leden, beiden in het bezit van hun verstand en geheugen. Ze willen hierbij hun testament opmaken. Ze bevelen hun zielen zodra ze zijn komen te overlijden aan bij de almachtige God en willen hun lichaam in gewijde grond hebben begraven. Ze vermake over en weer aan de langstlevende van hen beiden al hun bezit maar de langstlevende moet aan hun kinderen bij huwelijk of ander goedgekeurde status die een eerlijke uitzet meegeven en wel 300 gulden die de langstlevende kan verkrijgen door verkoop van het erfgoed voor zover nodig danwel het bezit daarmee belasten met advies daarin van de voogden van hun kinderen. Verder geven ze elkaar machtiging voor totaal 100 pattacons in geld vanwege de aankoop van hun huis om dat bedrag op onderpand van dat huis te lenen. De testatrice vermaakt aan haar man verder het erfelijk bezit dat ze nu samen hebben voor zover dat bezit van de testateur is voor het geval de testateur als laatste sterft. Als de testateur als eerste sterft vermaakt bij aan zijn vrouw de som van 600 gulden die de testatrice mag bekomen door verkoop van grond etc. of daarop geld opnemen. Van alle overblijvende bezit na de uitzetten, krijgt de laatstlevende het vruchtgebruik en na dood van de laatstlevende versterft het bezit op de kinderen en ze benoemen deze kinderen daarin als hun erfgenamen. Als hun kinderen zonder wettig nageslacht sterven, komt dat bezit weer in handen van de erfgenamen van de testateurs waarbij de dode partij met de levende zal delen. De testateurs verklaren dat dit hun testament is en willen het als zodanig hebben uitgevoerd. Datum 6 september 1648, getuigen Jan Niclaes Goossens en Cornelis Diercx Marijnen, schepenen. Ondertekend : Corstiaen Geerlicks Schalcken, Katalijn Joesten, Jan Niclaes Goossens, Cornelis Dirck Marijnen, me presente P. Roeffen secretaris.
================072================
Aktennr : 072
Folio :155-v
Soort akte : testament
Datum : 30-11-1648
Voor ons schepenen verschenen de vermelde testateur (Corstiaen Schalcken en Katalijn Joesten) en maken nog het volgende codicil. Als hun kinderen komen te overlijden zonder wettig nageslacht te hebben verwekt, moeten de erfgenamen na hun beider dood aan het gasthuis hier de som van 100 gulden betalen en aan de armentafel hier ook 100 gulden eens, al naar inzichten van hun erfgenamen hier te Boxtel of elders. Verder moeten die erfgenamen aan Jan zoon van Adriaens zijnde de
broer van de testateur, de som van 200 gulden geven. Verder wil de testateur dat als zijn kinderen zonder wettig nageslacht sterven, dat de testatrice in dat geval uit hun beider bezit de som van 400 gulden krijgt, boven de 600 gulden die er al in het andere testament aan haar was toegezegd. De testateurs willen dat al deze punten zo worden uitgevoerd. Opgemaakt in het woonhuis van de testateurs op 30 november 1648 in aanwezigheid van getuigen.
================073================
Aktennr : 073
Folio :158-r
Soort akte : testament
Datum : 08-10-1648
Voor ons schepenen en secretaris verscheen Margriet weduwe van Andries Andriessen enigermate ziek zijnde maar wel in het bezit van haar verstand en geheugen. Ze wil nu haar testament opmaken. Ze beveelt haar ziel zodra ze is komen te overlijden aan bij de almachtige God. Ze vermaakt aan haar twee zoons met name Steven en Jan verwekt bij Andries Driessen al haar roerend en vaste bezit en dat vanwege de trouwe diensten die ze aan haar hebben bewezen en in plaats van een huwelijkse uitzet. Verder zullen deze zoons naast de oogstgewasen die bij haar overlijden in het huis worden gevonden, nog een jaar lang die oogst mogen genieten en het huis en de groes gebruiken tot aan *vervaerenstijd* zonder dat ze daarvoor aan de andere erfgenamen iets hoeven te geven. Maar de zoons moeten daaruit wel haar schulden betalen en de uitvaart. Verder moeten haar erfgenamen aan haar zoon Steven vooraf een lopenzaad land geven en niet het slechtste deel en zulks om redenenen haar daartoe moverende. Verder moet haar zoon Andries de 75 gulden met de rente betalen die hij van Jan van Hout in zijn nood heeft gehad. Verder vermaakt ze aan Neesken zijnde de vrouw van haar zoon haar beste zwarte rok. Verder vermaakt ze alle andere bezit aan haar kinderen en kindskinderen staaksgewijs te verdelen en ze benoemt hen daarin als haar erfgenamen. De testatrice verklaart dat dit haar testament is en wil het zo hebben uitgevoerd. Actum in het huis van de testatrice op 8 oktober 1648, getuigen Jan Niclaes Goossens en Cornelis Dirck Marijnen als schepenen. Ondertekend: dit is het merk van de testatrice, Jan Niclaes Goossens, Cornelis Dirck Marijnen, me presente P. Roeffen secretaris.
================074================
Aktennr : 074
Folio :160-r
Soort akte : testament
Datum : 17-02-1650
Voor schepenen en secretaris verschenen Dingen Aertssen, ziek in bed liggend maar wel in het bezit van haar verstand en geheugen. Ze maakt nu haar testament op en beveelt haar ziel aan bij de almachtige God en wil in gewijde grond worden begraven. Ze vermaakt aan haar dochter Cathelijn een bedrag van 50 gulden eens en ook al haar huidige meubels en huisraad etc. om haar daartoe moverende redenen. Ze wil dat de 50 gulden zullen worden betaald uit haar erfelijk bezit en na haar dood zal haar verdere bezit versterven op haar twee kinderen Cornelis en Catharijn, om in twee gelijke delen verdeeld te worden. Datum 17 februari 1650, getuigen Jan Niclaes Goossens en Peeter Seumeren, schepenen. Ondertekend : dit merk is van Dingen Aerts, Jan Niclaes Goossens, Peter Suemeren, P. Roeffen secretaris.
================075================
Aktennr : 075
Folio :162-r
Soort akte : testament
Datum : 11-08-1650
Voor ons schepenen en secretaris verschenen Willem Willems Schepens en diens vrouw Mechelt Hermens en hebben met wederzijdse instemming hun testament opgemaakt. Ze vermaken over en weer aan de langstlevende van hen beiden al hun erfelijk bezit zonder uitzondering, waarmee de langstlevende naar eigen keuze kan handelen, die dat bezit mag verkopen of belasten etc. Als ze een kind bij elkaar zouden verwekken moet de langstlevende van hen beiden als uitzet dat kind 200 gulden geven en als er meer kinderen zijn elk 150 gulden en na de dood van de laatslevende krijgt dat kind of kinderen de legitieme portie van alle bezit dat er dan zal overblijven. Als er geen kinderen worden geboren, weil de testatrice dat haar man het vruchtgebruik blijft houden van haar bezit maar dat hij aan haar zuster of familieleden daaruit 200 gulden eens moet geven en zulks is eveneens beloofd door haar man aan haar. Datum 11 augustis 1650, getuigen Cornelis Diercx Marijnen en Peeter van Hove, schepenen. Ondertekend: Willem Schepens, Mechteld Hermans, Cornelis Dirck Marijnen, Peter van den Hoiven.
================076================
Aktennr : 076
Folio :164-r
Soort akte : huwelijkse voorwaardes
Datum : 01-10-1650
Voor ons schepenen verscheen Willem Aerts als a.s. bruidegom en Margriet Ariens als a.s. bruid. Ze maken hierbij de volgende huwelijkse voorwaardes op. Als Willem als eerste zou komen te overlijden zal de bruid vooraf de koeien krijgen die ze in zal brengen met een paard, ofwel daarvoor 50 gulden. Als Margriet als eerste zou komen te overlijden, zal Willem Aerts een van de koeien behouden die door Margriet zijn ingebracht en de rest van hun overgebleven bezit gaat naar de familie waarvan het afkomstig is. Partijen verklaren deze afspraken zo na te komen. Datum 1 oktober 1650, getuigen Dominicus Schenkels en Willem van Wijck, schepenen. Ondertekend : Domicus Schenckels, Willem van Wijck, me presente P. Roeffen secretaris.
================077================
Aktennr : 077
Folio :164-v
Soort akte : huwelijkse voorwaardes
Datum : 01-10-1650
Lijst van spullen die de bruid (Margriet Ariens, zie vorige akte) heeft ingebracht : een bed, een kist, nog een bed, een ijzeren pot, een koeketel, een koperen ketel van ca. 8 kannen, een kleine ketel, een stande, een tobbe, een koets, verder stoelen, banken, een tafel, een blok, een haal, een tang, 3 tinnen schotels, twee koebakken, een schop, een spade, een riek, een trog. Actum als voor.
================078================
Aktennr : 078
Folio :166-r
Soort akte : testament
Datum : 17-03-1649
Voor schepenen verschenen Arien Henrick Everts die zijn testament heeft opgemaakt. Hij vermaakt aan zijn neef Henrick Meertens vanwege diens trouwe diensten de schuur met het deel van de tuin, waarin hij nu woont en zoals hij van zijn ouders heeft geerfd, mits dat zijn neef aan de halfzuster van de testateur 50 gulden zal geven, als die wettig nageslacht heeft verkregen. Nog vermaakt hij aan deze Henrick de helft van het weiland in de Sorten (?), nog een koets met een bed, hoofdpeluw en twee kussens en zijn vel met nog de beste kist. Hij vermaakt verder aan het natuurlijke kind van Meriken dochter van Jan Peter Bueters puur als aalmoes 50 gulden eens om na dood van zijn broers te ontvangen. Als dat kind zonder wettige geboorte komt te overlijden vervalt dat bedrag aan de erfgenamen van de testateur. Verder vermaakt hij aan Lijsken zijnde de vrouw van Jan Peter Bueters 50 gulden eens om daarvoor veel te bidden, hij vermaakt aan het klooster van de arme Clarissen 25 guldens eens, alles om na dood van de broers van de testateurs te ontvangen. Verder wil hij dat na zijn dood aan de huisarmen te Liempde 25 guldens eens wordt uitgereikt. Alle verdere bezit na dood van zijn broers, gaat naar hun kinderen, staaksgewijs te verdelen. De testateur verklaart dat dit zijn testament is en wil het zo hebben uitgevoerd. Datum 17 maart 1649, ondertekend : Arien Hendricks, Willem Jan Gerijts, Wouter Hendrick Pauwels, P. Roeffen, secretaris.
================079================
Aktennr : 079
Folio :168-r
Soort akte : testament
Datum : 25-05-1649
Voor ons schepenen verscheen Meriken Peeters weduwe van wijlen Peter Jan Peeter Joordens, ziek in bed liggend maar wel in het bezit van haar verstand en geheugen. Ze beveelt haar ziel zodra ze is overleden aan bij de almachtige God. Ze vermaakt aan haar nicht Antonisken Henricx vanwege haar trouwe diensten 25 guldens eens. Verder vermaakt ze aan haar zoon Peter verwekt bij wijlen haar man Peter Jan Peter Joordens, de som van 100 gulden eens vanwege diens trouwe hulp en verder wil ze dat haar erfgenamen aan hem de 50 gulden zullen teruggeven die haar zoon aan haar heeft geleend gehad ter aflossing van een kapitaal van 100 gulden aan heer Gijsbert de Roij. Nog vermaakt ze aan vermelde Peter de wagen met een paard en het andere paard in plaats van hetgene dat door zijn grootmoeder was vermaakt, dat alles te krijgen boven diens uitzet zoals haar dochter al heeft gehad. Al haar verder bezit dat nog niet is vermeld vermaakt ze aan haar kinderen Peter en Peerken of aan hun kindskinderen en ze benoemt hen als haar universele erfgenamen. De testatrice verklaart dat dit haar testament is en wil het zo hebben uitgevoerd. Daarna wilde ze nog dat de helft van de oogst te velde voor haar zoon Peter is en de andere helft ervan in tweëen te delen. Datum 25 mei 1649, getuigen Jan Niclaes Goossens en Peter Cornelis Seumeren als schepenen. Ondertekend : dit merk is van de testatrice, Jan Niclaes Goossens, Peter Suemeren, me presente P. Roeffen, secretaris.
================080================
Aktennr : 080
Folio :170-r
Soort akte : testament
Datum : 18-07-1647
Voor ons verscheen vandaag 18 juli 1647 Heesken Wijtvliet, weduwe van wijlen Willem Janssen van de Wege. Ze vermaakt aan haar dochter Aleijt de meubels of zilverwerk
zoals van de Wege in diens leven aan hun beider dochter Aleijt heeft gegeven en dat vanwege de trouwe diensten die ze heeft verleend. Ze krijgt het blok (kast) voor het linnengoed met 4 deuren, nog een zilveren beker eerder afkomstig van Suzanne van de Wege, nog een schilderij van O.L. Vrouw met 2 deuren, waarop haar grootvader en grootmoeder zijn geschilderd. Nog krijgt ze een gouden ring, met een diamanten steen. Nog vermaakt Hesken haar het nieuwe linnengoed, gebleekt of ongebleekt, gesponnen garen of anderzijds. Verder krijgt ze de helft van alle huisraad te Boxtel of elders, koper, tin, houtwerk, linnen- en wollengoed etc. Verder krijgt Aleijt de koets met het beste bed. Verder vermaakt Heesken aan haar dochter Adriaentien een koets staande in de keuken en verder wil Heesken dat haar 4 kinderen de andere helft van de huisraad krijgen, ieder evenveel. Verder wil ze dat haar dochter Aleijt *de brand* zowel turf als hout etc. krijgt zoals na dood van Heesken wordt aangetroffen. Ondertekend : Heesken Wijtflijt weduwe van de Weghe, Cornelis Dirck Marijnen, Cornelis Peters van Sutven. Dit testament is door Cornelis Diercks Marijnen opgeschreven en aldus gepasseerd, hetgeen ik verklaar, P. Roeffen secretaris.
================081================
Aktennr : 081
Folio :171-r
Soort akte : testament
Datum : 00-00-16??
Testament van Metgen, weduwe Aert Franssen. Haar zoon Dirck krijgt het beste paard met de wagen en de ploeg. Haar zoon Frans en dochter Cathelijn krijgen ieder een bed met een *sarsie* met twee paar slaaplakens en een rijkleed. Genoemde Dierck, Frans en Cathelijn krijgen de *vliegende have* (het gevogelte) en de oogstgewassen te velde staande om in 3 parten gedeeld te worden, met de stande, tobbes, hoogkarren, … koperen potten, koperen melkkannen en elk van de 3 kinderen nog 2 zakken. Maar ze moeten dan wel aan de andere kinderen een zak rogge geven en de schulden moeten betalen en een behoorlijke uitvaart te laten doen. Verder moeten ze aan Frans 100 gulden teruggegeven die door hem was ingebracht. De rest gelijk op te delen. Dierck krijgt de beste kist en Cathalijn de andere. Cathalijn krijgt alle linnegoed en de kleren van de testatrice. Nog te restitueren de 150 gulden die ze heeft geleend van Erken Bastiaens, van Dirck Matijssen en van Henrick Michiels die uit haar bezit moet worden betaald. (akte is veelvuldig veranderd en niet ondertekend en niet gedateerd)
================082================
Aktennr : 082
Folio :172-r
Soort akte : testament
Datum : 17-01-1647
Voor ons schepenen en secretaris verscheen Aleijt dochter wijlen Henricx de Gruijter, inwoonster van Boxtel, gezond zijnde en in het bezit van haar verstand en geheugen. Ze overdenkt de zekerheid van de dood en de onzekerheid van de tijd waarop en wil daarom eerst haar testament hebben opgemaakt. Ze beveelt haar ziel zodra ze is komen te overlijden aan bij de almachtige God en wil in gewijde grond worden begraven. Ze vermaakt aan haar natuurlijke dochter Adriaentje verwekt bij wijlen Adriaen Mathijs Aerts, puur als aalmoes al haar roerend en onroerend bezit, waar zich dat ook bevindt en ze benoemt deze Adriaentje daarin als haar universele erfgename, die dat bezit mag verkopen of belasten etc. en voor zover Adriaentje daarvan geen beschikking heeft gemaakt of verkocht etc. en als ze zonder wettig nageslacht zou
sterven, versterft haar bezit dan alsnog of de naaste familie van de testatrice. De testatrice wil dit als zodanig hebben nagekomen als testament. Aldus opgemaakt in Boxtel op 17 januari 1647, in aanwezigheid van Henrick Janssen a Kempen en Goijaert Martens van Hees. Ondertekend : dit merk is van de testatrice, Henrick Janssen a Kempen, Goijaert Martens van Hees, mij present P. Roeffen secretaris.
================083================
Aktennr : 083
Folio :173-r
Soort akte : testament
Datum : 14-04-1650
Voor ons schepenen verscheen Aleijt dochter wijlen Henricx de Gruijter (zie voorgaand testament ook) en maakt de volgende aanvulling. Ze wil dat haar testament in alles zo zal worden nagekomen, maar wel dat haar dochter Adriaentje verplicht zal zijn om aan Willemken, Meriken en Geertruijt, zusters van de testatrice die elk na dood van haar testatrice, 20 stuivers te zullen geven en dat het geld kan vrijgemaakt worden uit het bezit van de testatrice. Actum ten huize van de testatrice op 14 april 1650, getuigen Jan Niclaes Goossens en Willem Verbeeck als schepenen. Ondertekend : Jan Niclaes Goossens, me presente P. Roeffen secretaris.
================084================
Aktennr : 084
Folio :174-r
Soort akte : testament
Datum : 00-00-16??
Voor ons schepenen verscheen Jenneken laatst weduwe van Lenaert Peeters, ziek zijnde maar wel in het bezit van haar verstand. Ze wil nu eerste haar testament opmaken. Ze vermaakt aan haar zoon Peter en aan haar jongste dochter Maria beiden verwekt bij genoemde Lenaert, haar koe, verder haar *maal* met alle spek, hoenderen, al haar vlas en garen en verder het koren dat na haar dood zal worden aangetroffen, met ook alle hooi en stroo, nog een ketel van 4 kannen, met de heeckel, pannen etc. om door hen in twee parten te worden verdeeld. Verder vermaakt ze aan Peter haar slechte kist met 3 ellen linnenwaad om na haar dood vooraf te ontvangen. Verder vermaakt ze aan Maria de jongste, haar beste kist om vooraf te ontvangen. Verder krijgen Peter en Maria elk een bed waar ze nu op slapen, alles vanwege de trouwe diensten die ze aan haar hebben verleend. Verder vermaakt ze aan Maria de oudste ook dochter van haar en van Lenaert, beide haar tobbes met de stande, verder een melkemmer. Alle verder bezit vermaakt de testatrice zodra ze is komen te overlijden aan al haar kinderen zowel verwekt in haar eerste als tweede huwelijk om hoofdelijk te delen en ze benoemt deze kinderen als haar universele erfgenamen. Maar de voorkinderen die ze heeft verwekt bij haar eerste man Peter Jan Casteren moeten aan de nakinderen van Lenaert en van haar de som van 50 gulden eens geven welk geld was besteed ter aflossing van schuld aan de voorkinderen, verder moeten ze aan haar dochter Maria de oudste een bedrag van 6 gulden 8 stuivers terugbetalen welk geld deze aan haar testatrice had geleend. Verder wil ze nog dat haar jongste dochter al haar kleding zal krijgen en verder krijgt Peter de aardkar. Ondertekend : dit merk is van de testatrice, Cornelis Dirck Marijnen, Peter van den Hove, me presente P. Roeffen, secretaris.
================085================
Aktennr : 085
Folio :176-r
Soort akte : testament
Datum : 30-08-1647
In de naam van de heer Amen. Voor ons schepenen en secretaris van Boxtel zijn verschenen Henricxken weduwe wijlen Dierck Michiels, gezond zijnde. Ze overdenkt de zekerheid van de dood en de onzekerheid van de tijd waarop en wil daarom eerst haar testament opmaken. Ze beveelt haar ziel zodra ze is komen te overlijden aan bij de almachtige God en wil in gewijde aarde worden begraven. Ze vermaakt aan de pastoor van Boxtel die dan in funktie is de som van 50 guldens eens om daarvoor zielmissen te laten doen of zelf te doen. Ze vermaakt aan Cathelijn dochter van Jan Anthonis tot Cromvoirt haar beste zwarte rok. Alle andere bezit dat ze na zal laten vermaakt ze aan haar nichten en neven, zijnde de kinderen van haar zusters en broers. waarbij de dode partij met de levende zal delen en ze benoemt hen als haar erfgenamen. De testatrice verklaart dat dit haar testament is en wil het zo hebben uitgevoerd. Datum 30 augustus 1647, getuigen Henrick Michiels van Hal en de Jan Niclaes Goossens. Ondertekend : dit merk is van de testatrice, H. van Hal, Jan Niclaes Goossens, me presente P. Roeffen secretaris. (Attentie jaartal, op de omslag staat foutief 1649, JT)
================086================
Aktennr : 086
Folio :178-r
Soort akte : testament
Datum : 30-10-1647
Voor ons schepenen verscheen Luijtgen weduwe Jan Claessen, gezond zijnde. Ze overdenkt de zekerheid van de dood en de onzekerheid van de tijd waarop en wil daarom eerst haar testament opmaken. Ze beveelt haar ziel zodra ze is komen te overlijden aan bij de almachtige God en wil in gewijde aarde worden begraven. Ze vermaakt aan haar zoon Niclaes verwekt bij wijlen haar man Jan Claessen al haar roerend bezit dat op het moment van haar overlijden wordt aangetroffen en dat in plaats van zijn uitzet en vanwege zijn trouwe diensten die hij haar heeft verleend gehad. Hij krijgt daarvan net zoveel als hetgeene dat Cornelis Jan Peters Joordens die met haar dochter is getrouwd als uitzet al heeft gehad. Alle andere bezit vermaakt ze aan haar twee kinderen, waarbij de dode partij met de levende zal delen en ze benoemt hen daarin als haar universele erfgenamen. De testatrice verklaart dat dit haar testament is en wil het zo hebben uitgevoerd. Aldus opgemaakt 30 oktober 1647, in aanwezigheid van Henrick Michiels van Hal en Adriaen Jan Jacops als schepenen. Ondertekend : dit merk is van de testatrice, H. van Hal, Adriaen Jan Jacops, me presente P. Roeffen, secretaris.
================087================
Aktennr : 087
Folio :180-r
Soort akte : testament
Datum : 15-02-1647
Voor ons schepenen verscheen Henrick Henricks van Eijndoven, ziek in bed liggend maar wel in het bezit van zijn verstand en geheugen. Hij maakt hierbij zijn testament op. Hij beveelt zijn ziel zodra hij is komen te overlijden aan bij de almachtige God en wil in gewijde aarde worden begraven. Hij vermaakt aan de kinderen van wijlen zijn broer Jan Henricks zijn deel van een stuk hooiland genoemd de Dickenbos gelegen in de heerlijkheid Getsel zoals hij heeft geerfd van wijlen Henrick Jan Everts. Verder wil
hij dat Adriaen Gerarts en diens moeder na dood van de testateur nog een jaar in het huis mogen blijven wonen en dat gebruiken met alle geriefhout etc. tot aan de *vervaerenstijd* (einde huurperiode, JT), maar hij mag het hout niet beschadigen of gebruiken. Nog vermaakt hij aan Margriet Bastiaens de beste dragende *mael* (jonge koe), ofwel 25 gulden daarvoor.Nog vermaakt hij aan Adriaen Geraerts al het geriefhout dat *schaarbaar * is. Nog vermaakt hij aan Adriaen Geraerts alle oogstgewassen op het gehuurde bezit ten tijde van zijn overlijden. Al zijn verdere bezit vermaakt hij aan zijn broer Peeter Henricks voor de ene helft en aan zijn nicht zijnde de vrouw van Tomas Henricx. voor de andere helft. Hij behoudt zich het recht voor om dit testament later te mogen wijzigen etc. en verklaart dat dit zijn testament is. Nog vermaakt hij aan de vrouw van Tomas Henricks zijn beste bed waarop de testateur slaapt met toebehoren. Aldus opgemaakt op 15 februari 1647, getuigen Jan Niclaes Goossens en Hercules van de Weghe. Ondertekend : Jan Niclaes Goossens, Hercules vander Wegen, mij present P. Roeffen secretaris.
================088================
Aktennr : 088
Folio :182-r
Soort akte : testament
Datum : 00-00-16??
Voor ons schepenen verscheen Erken dochter van Bastiaen Lamberts van den Heuvel, ziek in bed liggend, maar wel in het bezit van haar verstand en geheugen. Ze wil eerst nu haar testament opmaken. Ze beveelt haar ziel zodra ze is komen te overlijden aan bij de almachtige God en wil in gewijde aarde worden begraven. Ze wil dat na haar dood al haar inkomen zal worden gedistrueerd aan het klooster hier en aan de armen om te besteden aan zielmissen. Al haar verdere bezit vermaakt ze aan haar broer en zuster en aan de kinderen van haar zuster Diercxken en ze benoemt hen als haar universele erfgenamen. Aldus opgemaakt ten huize van de testatrice in aanwezigheid van Goijaert van Hees en Jan Niclaes Goossens. Ondertekend : Goijaert van Hees, Jan Niclaes Goossens, te ego P. Roeffen, secretaris.
================089================
Aktennr : 089
Folio :184-r
Soort akte : testament
Datum : 24-01-1648
Voor ons schepenen en secretaris verscheen Bartholomeus Thomassen en diens vrouw Meriken, dochter van Joost Matijssen, genoemde Bartholomeus ziek zijnde maar wel in het bezit van zijn verstand en geheugen. Ze willen hierbij hun testament opmaken. Ze vermaken over en weer aan de langstlevende van hen beiden al hun beider bezit waar dan ook, waarmee de langstlevende naar eigen keuze kan handelen, alsof ze beiden nog in leven waren, die dat bezit mag verkopen of belasten om daarmee de schulden te betalen. Al het bezit dat overblijft na dood van de langstlevende vermaken ze aan hun kinderen of kindskinderen om staaksgewijs te verdelen en ze benoemen hen als hun universele erfgenamen. De testateurs verklaren dat dit hun testament is en willen het als zodanig hebben uitgevoerd. Datum 24 januari 1648, in aanweigheid van Henrick Michiels van Hal en Jan Niclaes Goossens. Ondertekend : dit merk is van de testateur, Meriken Meus, H. van Hal, Jan Niclaes Goossens, me presente P. Roeffen secretaris.
================090================
Aktennr : 090
Folio :186-r
Soort akte : testament
Datum : 25-02-1647
Vandaag 25 februari 1647 verscheen voor ons schepenen van Boxtel Metken dochter wijlen Jan Michielssen van de Sande, weduwe wijlen Jan van den Pas, ziek in bed liggend maar wel in het bezit van haar verstand en geheugen. Ze maakt hierbij haar testament op. Ze beveelt haar ziel zodra ze is komen te overlijden aan bij de almachtige God en wil in gewijde aarde worden begraven. Ze wil dat Niclaes, Adriaen en Merijken zijnde haar kinderen zolang die leven zullen mogen blijven wonen in de kamer van haar huis of zolang als die dat willen, om door hen driëen te worden gebruikt met ook de tuind etc. zonder dat die daarvoor iets hoeven te betalen of zich hoeven te verantwoorden aan de kindskinderen etc. Ze vermaakt aan haar dochter Merijken het bed van de testatrice met de hoofdpeluw, de *sasije* en haar kleren. Ze vermaakt aan haar zoon Claes de kist die in het klooster staat. Alle andere bezit vermaakt ze aan haar kinderen of kindskinderen waarbij de dode partij met de levende zal delen, staaksgewijs en ze benoemt hen daarin als haar universele erfgenamen. De testatrice verklaart dat dit haar testament is en wil het zo hebben uitgevoerd. Actum ten huize van de testatrice in aanwezigheid van Henrick Michiels van Hal en Adriaen Janssen. (De akte is niet ondertekend)
================091================
Aktennr : 091
Folio :188-r
Soort akte : testament
Datum : 21-06-1647
Vandaag 21 juni 1647 verscheen voor ons schepenen en secretaris Lambert Janssen de Coninck en diens vrouw Aelken dochter wijlen Mathijs Molengraeffs. Genoemde Aelken is ziek in bed liggend en Lambert gezond van lijf en leden en beiden in het bezit van hun verstand en geheugen. Ze hebben thans hun testament opgemaakt. Ze bevelen hun zielen zodra ze zijn komen te overlijden aan bij de almachtige God en willen in gewijde grond worden begraven. Ze vermaken over en weer aan de langstlevende van hen beiden het vruchtgebruik van hun na te laten bezit dat ze nu hebben en in hun huwelijk hebben verworven. De langstlevende mag dat bezit verkopen of belasten etc. tot onderhoud van de langstlevende of voor hun wettige kinderen. De testatrice vermaakt al haar kleren aan haar dochter Heijlken en alle verdere bezit na dood van de langstlevende gaat naar hun beider wettige kinderen, waarbij de dode partij met de levende zal delen en ze benoemen hen als hun universele erfgenamen. De testateurs verklaren dat dit hun testament is en willen het zo hebben uitgevoerd. Opgemaakt ten huize van de testateurs in aanwezigheid van Jan Niclaes Goossens en Cornelis Peeters van Sutphen. Ondertekend : dit merk is van de testateur, dit merk is van de testatrice, Jan Niclaes Goossens, Cornelis van Sutven, me presente P. Roeffen secretaris.
================092================
Aktennr : 092
Folio :190-r
Soort akte : testament
Datum : 11-09-1647
Voor ons verscheen heer en meester Anthoni de Roij, priester en kanunnik te Boxtel. Hij wil dat zijn broer Gerart Adriaens na dood van de testateur aan de zoon en dochter
van Gerart Adriaens die elk honderd gulden zal uitkeren, zoals is vastgelegd in het besloten testament van de testateur, welke dochter hier in Boxtel woont. Als diens zoon komt te huwen krijgt die ook 100 gulden eens. Hij wil zoals in zijn codicil is bepaald, dat zijn testament direkt na zijn dood zal worden opengemaakt, maar niet eerder dan nadat de uitvaart heeft plaatsgevonden. Die uitvaart moet worden verzorgd door heer Willem Schellekens en de rentmeester van het kapittel. De testateur wil dat het testament als zodanig zal worden naggekomen. Datum 11 september 1647, getuigen Cornelis Marijnen en Cornelis Peters van Sutphen. Ondertekend : Cornelis Dircks Marijnen, Cornelis Peters van Sutven, me presente P. Roeffen secretaris.
================093================
Aktennr : 093
Folio :192-r
Soort akte : testament
Datum : 21-02-1646
In nomine Domine Amen. Voor ons schepenen H. van Hal en G. van Hees zijn verschenen Jan Jaspar Bressers en diens vrouw Cornelia, welke Jan gezond van lijf en leden is en Cornelia ziek zijnde maar beiden in het bezit van hun verstand en geheugen. Ze overdenken de zekerheid van de dood en de onzekerheid van de tijd waarop en willen daarom eerst hun testament opmaken. Ze vermaken over en weer aan de langstlevende van hen beiden het vruchtgebruik van al hun bezit alsof ze beiden nog in leven waren. De langstlevende mag dat bezit verkopen, belasten etc. Speciaal wat betreft een stuk akkerland gelegen in de parochie Gemonde onder Boxtel, genoemd de Crieckelaer afkomstig van Henrick Antonis Schellen. Nog hun rechten in de Gemondse beemden zijnde hooiland. Nog hun rechten in het gedeelte van een veld aan Ell gelegen genoemd Den Braexssen Campe. Idem willen de testateurs dat de ongetrouwde kinderen Gerit,Henrick en Emken ook de zelfde uitzet zullen krijgen als de andere kinderen. Ze vermaken aan hun kinderen Henrick ende Emken, ieder de nieuwe kist die ze nu gebruiken. De testatrice vermaakt aan Emken verder haar staalgrauwe rok, de beste ervan met alle linnenwaad. Nog vermaken ze aan Lijsken dochtere Michiel Willems een staalgrauwe rok. Nog krijgt hun dochter Jenneken een zwart lijfje met een zwarte rok. Als de langstlevende van hen komt te hertrouwen, houdt die wel het vruchtgebruik van alle bezit. De testateurs verklaren dat dit hun laatste wil is en willen het als zodanig hebben uitgevoerd. Als oorkonde opgemaakt op 21 februari 1646. Ondertekend : dit is het teken van de testatrice, Jan Jaspar Bressers, Henrick Michiels van Hal, Goijaert Martens van Hees, me presente C. van de Nouwland.
================094================
Aktennr : 094
Folio :194-r
Soort akte : testament
Datum : 28-02-1645
In de naam van de heer Amen. Ik, Gerit Henricx van Endthoven met instemming van mijn vrouw Heijlken dochter van Jan Huijberts en met instemming van mijn broer Henrick Henricx heb mijn testament opgemaakt. Omdat er niets zekerder is dan de dood en niets onzekerder dan de tijd waarop, maak ik nu in bezit van mijn verstand en geheugen thans mijn testament op en wil dat het als zodanig zal worden nagekomen ook al zou het op sommige punten strijdig zijn met andere recht. Ik herroep alle eerdere testamenten of codicillen en wil dat alleen dit huidig testament zal worden nagekomen. Ik beveel mijn ziel zodra ik zal komen te overlijden aan bij de almachtige
God en wil een eerlijke uitvaart en begrafenis waarvoor ik aan mijn pastoor 10 guldens vermaak met de verplichting daarvoor 30 zielmissen op te dragen, verder een mud rogge eens aan de arme Clarissen hier, nog een mud rogge aan de arme mensen te Boxtel. Verder vermaak ik aan Jenneken, dochter van Peeter Henricx van Endthoven, religieuse in Den Bosch op de Wimolenberch 10 guldens eens. Aan Margriet dochter van Bastiaen Lamberts vanwege door haar aan mij en aan mijn vrouw en mijn broer Henrick verleende diensten, de som van 50 gulden eens met een koe of daarvoor 36 gulden al naar haar keuze en verder een nieuwe tijk, een bed en 12 guldens voor de veren om in die tijk of bed te stoppen. Verder vermaak ik aan Adriaen Gerit Geritssen, zijnde de voorzoon van mijn vrouw Heijlken voor diens trouwe diensten onze paarden, karren, wagens, ploeg, eggen en alle gereedschap etc. Ik vermaak aan mijn broer Peter een *zitten* staande in ons huis en mijn broer Henrick krijgt alle bijenstokken en krijgt het vierde deel van het resterend bezit zoals in ons huis zal worden aangetroffen, nadat daaruit onze wettige schulden etc. zijn betaald geworden. De overige drie vierde delen van dat bezit zijn voor mijn vrouw Heijlken die daarvan het vruchtgebruik krijgt samen met haar voorzoon Adriaen zoals door mij werden ingebracht in het huwelijk met haar. Mijn vrouw zal voor de helkft van het bezit van ons beiden in dit huwelijk daarin de eigendom krijgen en de andere helft vermaak ik aan mijn broer Henrick en voor de andere helft ervan het vruchtgebruik en na diens dood versterft het bezit op de hierna te vermelden erfgenamen. Inzake mijn vaste bezittingen die ik samen met mijn vrouw heb verkregen, vermaak ik de helft aan haar voor de eigendom waarmee ze naar keuze kan handelen en de andere helft ervan gaat voor de helft naar mijn broer Henrick waarvan mijn vrouw het vruchtgebruik krijgt zolang ze leeft en na dood van Henrick versterft dat deel op mijn te benoemen erfgenamen. Ik vermaak aan de kinderen van Jan Henrick van Eijndhoven zijnde mijn neven of nichten, voor een helft en aan Henrick Henrick mijn broer voor de andere helft, het derde deel van een hooibeemd gelegen bij de kerk van Gemonde, genoemd de Dickenbosch, maar Heijlken behoudt daarvan wel het vruchtgebruik. Van al mijn andere erfelijk bezit van mijn ouders of van Henrick Jan Everts , krijgt mijn vrouw Heijlken het vruchtgebruik en na haar dood versterft het op mijn broer Henrick Henrick van Eijndhovem, maar als Henrick eerder dan mijn vrouw overlijdt zonder wettig nageslacht te hebben versterft diens bezit op Henrick voor een deel, op Mariken voor twee delen en op de kinderen van mijn broer Peter Henricks van Eijndhoven , verder op Adriaen voor een deel, Henrick voor een deel en Jan voor een deel als kinderen van wijlen mijn broer Jan Henricks van Eijndoven en als een van hen komt te overlijden, gaat dat erfdeel naar hun kinderen of kindskinderen en ik benoem hen als mijn universele erfgenamen. Als iemand van mijn erfgenamen niet tevreden is met dit testament en daartegen in verzet komt, sluit ik die verder uit met een oude grote eens en diens erfdeel gaat dan naar de goedwillende. Ik verklaar dat dit mijn testament is en wil het zo hebben uitgevoerd. Datum 28 februari 1645 in aanweigheid van: Henrick Jan a Kempen, Gerart van Hees, als schepenen en C. van de Nouwland als secretaris. Ondertekening : dit merk is van de testateur, dit merk is van Henrick Henricks van Eijdoven, dir merk is van Henrick Janssen a Kempen, Gerit … Goijaert Martens van Hees, C. van de Nouwland.
================095================
Aktennr : 095
Folio :197-r
Soort akte : testament
Datum : 10-03-1647
Vandaag 10 maart 1647 is dit testament geopend op verzoek van de erfgenamen van Gerit Henricx van Eijndoven in aanwezigheid van Henrick Michiels van Hal en Goijaert
Martens van Hees als schepenen van Boxtel, quod attestor P. Roeffen secretaris.
================096================
Aktennr : 096
Folio :198-r
Soort akte : testament
Datum : 14-03-1647
Vandaag 14 maart 1647 verscheen voor ons schepenen meester Engelbert Steens en diens vrouw Hillegonde, dochter wijlen Henrick Gijsberts van den Bogaert. Ze maken hier nu hun testament op. Alle roerend bezit dat ze beiden in hun huwelijk hebben bezeten en verworven, zal na dood van de langstlevende versterven op hun kind of kinderen, behoudens dat Caerlken en Marijken als voorkinderen van de testateur verwekt bij diens eerste vrouw Beelken dochter van Jan Henricks, na dood van de langstlevende elk van hen 50 gulden zal krijgen, De testateurs verklaren dat dit hun testament is en willen het als zodanig hebben uitgevoerd. Datum als voor in aanwezigheid van Henrick van Hal en Cornelis van Zutphen als schepenen. Ondertekend : H. van Hal, Cornelis van Zutphen, me presente P. Roeffen, secretaris.
================097================
Aktennr : 097
Folio :200-r
Soort akte : codicil
Datum : 08-03-1647
Voor ons schepenen en secretaris verscheen Maria weduwe van Jan Jacobs Marijnen, ziek in bed liggend maar wel in het bezit van haar verstand. Ze maakt het volgende codicil. Ze wil dat Henrick Franssen en Joachim Cornelissen Cornelissen vanaf nu a.s. Pasen en een jaar verder nog in haar huis etc. zullen mogen blijven wonen en de tuin gebruiken, mits ze daarvoor de beloofde huur zullen betalen, te weten Henrick Franssen jaarlijks 20 gulden en Joachim Cornelissen jaarlijks 14 gulden en 10 stuivers. Maria wil dat zulks zo wordt nagekomen evenals haar principaal testament. Actum ten huize van de testatrice, in aanwezigheid van Jan Niclaes Goossens en Cornelis Diercx Marijnen als schepenen, datum 8 maart 1647. Ondertekend : Jan Claes Goossens, Cornelis Dircks Marijnen, me present P. Roeffen secretaris.
================098================
Aktennr : 098
Folio :202-r
Soort akte : testament
Datum : 16-07-1647
Vandaag 16 juli 1647 verscheen voor schepenen en secretaris te Boxtel Jochaim Cornelissen (van de Heuvel) en zijn vrouw Jenneken Jaspers welke Joachim gezond van lijf en leden is, maar Jenneken ziek in bed ligt, echter beiden in het bezit van hun verstand en geheugen. Ze overdenken de zekerheid van de dood en de onzekerheid van de tijd waarop en willen daarom eerst hun testament hebben opgemaakt. Ze bevelen hun zielen zodra ze zijn komen te overlijden aan bij de almachtige God en willen in gewijde aarde worden begraven. Ze vermaken over en weer aan de langslevende van elkaar de helft van een stuk akkerland groot ca. een zesterzaad, gelegen te Boxtel ter plaatse genoemd op de Haechakker, belendend Joost Goossens, de andere helft ervan. De langstlevende mag daarmee naar eigen keuze handelen, het verkopen, belasten etc. alsof ze beiden nog in leven waren. Verder vermaken ze elkaar
al hun kleding om te gebruiken en hun kinderen mee groot te brengen. Het resterende bezit na dood van de langstlevende gaat naar hun beider kinderen en ze benoemen die als hun universele erfgenamen. De testatrice vermaakt aan haar man nog een blok en het kuipersgereedschap om daarmee hun kinderen de kost te laten winnen. De testateurs verklaren dat dit hun testament is en willen het als zodanig hebben uitgevoerd. Datum als voor in aanwezigheid van Jan Niclaes Goossens en Cornelis van Sutphen als schepen. Ondertekend : Joachim Cornelis van de Huevel, dit merk is van de testatrice, Jan Niclaes Goossens, Cornelis Peters van Sutphen, mij present P. Roeffen, secretaris.
================099================
Aktennr : 099
Folio :204-r
Soort akte : testament
Datum : 05-02-1647
Vandaag 5 februari 1647 verscheen voor schepenen en secretaris te Boxtel Willem Janssen de Visscher en diens vrouw Maria, welke Willem ziek in bed ligt en Maria gezond van lijf en leden, maar beiden in het bezit van hun verstand en geheugen. Ze keuren hierbij alsnog het testament goed d.d. 25 april 1644 zoals voor schepenen alhier is opgemaakt, behalve dat hun zoon Jan in plaats van de 550 gulden aan hun dochter Jenneken of aan haar kinderen bij overlijden, binnen een half jaar na overlijden van de laatstlevende die de som van 650 gulden moet betalen. Verder vermaken ze aan hun dochter Jenneken een stuk akkerland gelegen te Boxtel, belendend de kinderen van Peter van Zutphen, Peter Claessen, joffrouw Isselsteijn, de gemeenschappelijke straat. Op die som mag Jenneken een bedrag van 150 gulden in mindering brengen. Verder bepalen ze dat hun kinderen als die hun bezit zouden willen verkopen dat ze dat niet mogen doen zolang zijn kinderen beiden in leven zijn (?). De testateurs verklaren dat dit hun testament is en willen het zo hebben uitgevoerd. Aldus gedaan ten woonhuize van de testateurs in aanwezigheid van Jan Niclaes Goossens en Arien Jan Jacobs.Ondertekend : dit merk is van de testatrice, Jan Niclaes Goossens, Adriaen Jan Jacops, mij present P. Roeffen, secretaris.
================100================
Aktennr : 100
Folio :205-r
Soort akte : testament
Datum : 20-10-1650
Vandaag 20 oktober 1650 hebben genoemde testateurs deze toevoeging gemaakt. (Willem Jans de Visscher en diens vrouw Maria.). Ze willen dat deze bepaling als onderdeel van hun eerder testament zal gelden. Ze willen dat hun neef Adriaen Adriaens van Dijck,hun koeketel krijgt met een kist en dat deze Adriaen na dood van van zijn moeder Jenneken en haar man Anthonis Willems in het bezit dat die van de testateurs zal erven, evenveel zal erven dan hun andere kinderen. Verder vermaken de testateurs aan hun nicht Marijke dochter van hun zoon Jan, een zilveren lepel met een voetje. Actum als voor in aanwezigheid van Cornelis Marijnen en Dominicus Schenckels. Ondertekend : Cornelis Dircx Marijnen, Dominicus Schenckels, P. Roeffen, secretaris.
================101================
Aktennr : 101
Folio :208-r
Soort akte : testament
Datum : 06-09-1678
Wij, Hendrick Huijgens en Joost van de Weege, schepenen te Boxtel verklaren dat voor ons is verschenen Jan Janssen van Tuijl in het bezit van zijn verstand en geheugen. Hij maakt nu zijn testament op. Hij vermaakt aan zijn zusters Meriken en Anneken dochters van Jan van Tuijl ieder 3 gulden 3 stuivers eens, aan de kinderen van Wouter Corstens verwekt bij wijlen Heijlken Janssen van Tuijl zijnde Heijlken de zuster van de testateur ook 3 gulden 3 stuivers eens om onder hen gedeeld te worden. Verder vermaakt hij aan zijn neef Laureijs Andriessen verwekt bij wijlen Jenneken Jansen van Tuijll zijnde de zuster van de testateur eveneens 3 gulden 3 stuivers en alle andere bezit dat hij zal nalaten vermaakt hij Willemken Adriaen Leijten, weduwe van wijlen Willem Jansen van Tuijll, zijnde zijn overleden broer, die daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar kinderen verwekt bij Willem van Thuijl daarvan het erfrecht en hij benoemt hen allen daarin als zijn universele erfgenamen. De testateur verklaart dat dit zijn testament is en wil het zo hebben uitgevoerd. Datum 6 september 1678, Ondertekend : Jan Janssen van Tuijl, A. Huijgens, Joost van de Weghe, J. Huigens,
================102================
Aktennr : 102
Folio :210-r
Soort akte : afstand van vruchtgebruik
Datum : 07-09-1648
Iken weduwe van Peeter Smiths doet afstand van het vruchtgebruik in het zesde gedeelte van de goederen van haar overleden man ten behoeve van haar zoon Eijmbert Peeter Smiths. Iken belooft de overdracht gestand te doen en alle lasten af te handelen. Datum 7 september 1648, getuigen Jan Niclaes Goossens en Cornelis Dircks Marijnen.
================103================
Aktennr : 103
Folio :210-r
Soort akte : testament
Datum : 07-09-1648
Voor ons schepenen en secretaris verscheen Eijmbert Peter Smiths, enigermate ziek zijnde maar wel in het bezit van zijn verstand en geheugen. Hij maakt hierbij zijn testament op. Eerstens belooft hij aan zijn broers en zusters de som van 200 guldens eens te betalen en al zijn ander bezit draagt hij over aan zijn moeder Iken als weduwe van Peter Smithgs en de testateur benoemt haar als zijn universele erfgename. De testateur verklaart dat dit zijn testament is en wil het zo hebben nagekomen ook al zou het niet aan alle voorschriften voldoen. Datum 7 september 1648, getuigen Jan Niclaes Goossens en Cornelis Diercx Marijnen. Ondertekend : Eijmbert Peters, Jan Niclaes Goossens, Cornelis Dirck Marijnen, me presente P. Roeffen secretaris.
================104================
Aktennr : 104
Folio :212-r
Soort akte : testament
Datum : 09-02-1648
Arien Henricx Lathouder en diens vrouw Cathelijn Arien Daniels vermaken over en
weer aan de langstlevende van hen beiden al hun beider bezit, dat de langstlevende mag verkopen, belasten etc. alsof ze beiden nog in leven waren. Ze benoemen elkaar daarin als shun universele erfgenaam. De testatrice schenkt haar slechte rok en lijfken aan haar nicht Lijneken Cornelis, waarvoor ze haar man Arien belast dat te regelen. Datum 9 februari 1648, getuigen Henrick ter Aa en Jacob van de Sande als schepenen.Ondertekend : Hendrick Jans ter Aa, Jacop van de Sande, me presente P. Roeffen secretaris.
================105================
Aktennr : 105
Folio :213-r
Soort akte : testament
Datum : 01-07-1647
Handrick Flipssen maakt hierbij zijn testament op. Hij vermaakt zijn bezit waar dat ook bevonden mag worden aan zijn zusters en broers, waarbij de dode partij met de levende zal delen. Verder vermaakt hij aan de zoon van zijn broer zijnde Goossen Ariens een moespot die Goosen direkt na het overlijden van Handrick Flipsen in ontvangst kan nemen. Verder geeft de testateur kwijting aan zijn neef Goossen Ariens voor hetgeen die aan hem schuldig is. Nog vermaakt de testateur aan Jan de natuurlijke zoon van Goijaert Dircx verwekt bij Jenneken dochter van Jan Meus, de som van 15 gulden eens, direkt na dood van de testateur te ontvangen. Datum 1 juli 1647. Ondertekend : dit is het merk van Handrick Flipsen, Cornelis Dirck Marijnen, Cornelis van Sutven.
================106================
Aktennr : 106
Folio :215-r
Soort akte : testament
Datum : 14-11-1648
Voor schepenen en secretaris verscheen Meriken weduwe Jan Adriaen Niclaessen en wil thans haar testament opmaken. Ze wil dat haar erfgenamen aan Peter Lambrechts een bedrag van 48 gulden teruggeven zoals zij testatrice dat geld had geleend om een rente af te lossen. Verder wil ze dat haar kleinkind Jenneke dochter van wijlen haar zoon Claes zolang niet zal meeparten in de erfenis totdat ieder van haar erfgenamen 50 guldens eens heeft gehad en die 50 gulden had de testatrice afgelost en daarin heeft Claes dus meer gehad dan de anderen. Verder geeft ze kwijting aan haar kinderen voor de huur tot aan a.s. Pinksteren en verklaard daarvoor te zijn betaald. Nog vermaakt ze aan haar dochter Deliken al haar linnengoed, werkkleren en het deksel (sprei of dekens?) van haar bed. Verder wil ze dat haar 4 kinderen al hetgene delen dat in haar huis wordt aangetroffen. Alle verdere bezit zullen haar kinderen en kindskinderen gelijk delen ieder evenveel, staaksgewijs en ze benoemt hen daarin als haar universele erfgenamen, maar die moeten haar wel een behoorlijke uitvaart verzorgen. Actum ten huize van de testatrice in aanwezigheid van Goijaert van Hees en Jan Niclaes Goossens als getuigen. Datum 24 november 1648. Ondertekend : dit merk is van de testatrice, Goijaert Martens van Hees, Jan Niclaes Goossens, me presente P. Roeffen, secretaris.
================107================
Aktennr : 107
Folio :216-r
Soort akte : testament
Datum : 11-12-1650
Voor ons schepenen verscheen Meriken weduwe Jan Adriaen Niclaessen en maakt een aanvulling op haar eerdere testament. Ze wil dat het eerdere testament zo wordt uitgevoerd, behalve dat Jenneken dochter van haar zoon Claes de vermelde 50 gulden niet zal hoeven in te brengen in de erfenis, maar zal gewoon meeparten zoals de anderen. Verder wil de testatrice dat haar schoonzoon de eerste huurtermijn na dood van de testatrice niet zal hoeven te betalen en die krijgt ook het koren in de schuur en zulks vanwege de aan haar verrichte diensten. Datum 11 december 1650, getuigen Dominicus Schenckels en Willem van Wijck als schepenen. Ondertekend : dit merk is van de testatrice, Dominicus Schenckels, Willem van Weijck, me presente P. Roeffen, secretaris.
================108================
Aktennr : 108
Folio :217-r
Soort akte : testament
Datum : 01-06-1651
Voor schepenen en secretaris verscheen Peeter Sijmen Leijten en diens vrouw Heijlken dochter wijlen Andries Cornelissen, beiden in het bezit van hun verstand en geheugen. Ze maken hierbij hun testament op. Ze vermaken over en weer aan de langstlevende van hen beiden het vruchtgebruik van al hun bezit zolang die langstlevend leeft. Verder willen ze dat hun voor- en nakinderen samen het huisje delen met aanliggend land etc. gelegen te Boxtel op het Boscheinde, belendend de kinderen van Willem Faessen, de gemeenschappelijke straat, Corst Peter Martens en ze benoemen deze kinderen daarin als hun universele erfgenamen. Verder vermaken ze aan hun dochter Geertruijt een stuk akkerland gelegen te Boxtel onder Lenneshuevel aan de Covert daar zoals ze hebben verkregen van de kinderen van Giel Martens. Dat perceel kan Geertruijt na dood van de langstlevende in bezit nemen en het geld daarvoor hadden ze verkregen door verkoop van het bezit van de testatrice. De testateurs verklaren dat dit hun testament is en willen het zo hebben uitgevoerd. Niemand van hun kinderen kan daar bezwaar tegen maken want anders sluiten ze die uit met 6 stuivers eens en zijn of haar erfdeel gaat dan naar de goedwillenden. Datum 1 juni 1651, getuigen C. D. Marijnen en Dominicus Schenckels als schepenen. Ondertekend : dit is het teken van de testateur, dit merk is van de testatrice, Cornelis Dircks Marijnen, Domincus Schenckels, A. Huigens.
================109================
Aktennr : 109
Folio :219-r
Soort akte : testament
Datum : 15-03-1647
Vandaag 15 maart 1647 verschenen voor ons schepenen en secretaris Adriaen, Niclaes en Marijken kinderen van wijlen Jan Henricx van de Pas door deze Jan verwekt bij diens vrouw Metgen dochtere Jan Michiels van de Sande, allen gezond zijnde en in het bezit van hun verstand en geheugen. Ze overdenken de zekerheid van de dood en de onzekerheid van de tijd waarop en willen daarom eerst hun testament opmaken. Ze bevelen hun zielen zodra ze zijn komen te overlijden aan bij de almachtige God en willen in gewijde aarde worden begraven. Zij benoemen elkaar over en weer als universeel erfgenaam inzake al hun bezit. De testateurs verklaren dat dit hun testament is en willen het als zodanig hebben uitgevoerd. Opgemaakt in aanwezigheid
van Henrick Michiels van Hal en Cornelis van Sutphen als schepenen. Ondertekend : dit merk is van Adriaen, dit merk is van Niclaes, dit merk is van Mariken, H. van Hal, Cornelis Peters van Sutven, mij present P. Roeffen, secretaris.
================110================
Aktennr : 110
Folio :221-r
Soort akte : huwelijkse voorwaardes
Datum : 09-01-1648
Voor ons schepenen en secretaris verschenen Wouter Henricx a.s. bruidegom ter ener zijde en Iken Lambert Goijaerts, als a.s. bruid ter andere zijde, geassisteerd door haar broer Henrick Lamberts (Goijaerts). Ze hebben de volgende huwelijkse voorwaardes gemaakt. Ze brengen van beide kanten al hun roerend bezit in en ook hun kontant geld etc. willen dat de voorkinderen van hen beiden en de kinderen die ze samen nog zullen verwekken, na hun beider dood allen daarvan evenveel zullen erven, alsof ze kinderen van een en hetzelfde huwelijk waren. Het bezit dat Iken van haar ouders heeft geerfd is alleen bestemd voor de kinderen van de a.s. bruid die ze al heeft of nog zal verwekken. Ze beloven elkaar dat als de voorkinderen van de bruid en die van de bruidegom komen te trouwen, die een uitzet zullen krijgen al naar hun mogelijkheden alsof het kinderen uit een en hetzelfde huwelijk waren. Ze verklaren dat ze deze afspraken zo na zullen komen. Datum 9 januari 1648, getuigen Jan Niclaes Goossens en Peter Cornelis Seumeren. (akte is niet ondertekend, dus mogelijk niet gepasseerd)
================111================
Aktennr : 111
Folio :223-r
Soort akte : testament
Datum : 16-05-1633
In de naam van de heer Amen. Vandaag 16 mei 1633 te Boxtel onder Breuekelen zijn voor ons Hendrick Janssen ter Aa en Jan Hendrick Schellekens als schepenen verschenen Jan Corstiaens Smits en diens vrouw Wilhelma (zij is Wilhelma Dirck Brants, JT). Genoemde Jan is ziek in in bed liggend maar wel in het bezit van zijn verstand en geheugen en zijn vrouw is gezond. Ze beseffen de broosheid van het menselijk bestaan en willen daarom eerst hun testament hebben opgemaakt en willen het als zodanig hebben uitgevoerd, ook al zou het op sommige punten strijdig zijn met ander recht. Ze willen beiden dat na dood van de langstlevende aan de huisarmen van Boxtel een vierdel koren wordt gebakken en uitgereikt. Verder vermaken ze aan de St. Peterskerk te Boxtel ter erkenning van hun patroonsheilige 12 stuivers eens. Verder vermaken de testateurs elkaar over en weer aan de langstlevende van hen beiden al hun bezit, roerend en onroerend, waar zich dat bezit ook bevindt, waarmee de langstlevende naar eigen keuze mag handelen, het verkopen of belasten etc. zoals de laatstlevende zal goeddunken. De testateurs behouden zich het recht voor om dit testament te mogen wijzigen etc. zo vaak ze willen. Ze willen dat dit testament door hun kinderen en erfgenamen zal worden nagekomen en degene die het er niet mee eens is zal worden uitgesloten met een oude grote eens of 3 stuivers daarvoor en dat kindsdeel versterft dan op de andere kinderen. Ze benoemen hun kinderen daarin als hun universele erfgenamen. Als oorkonde opgemaakt etc. Ondertekend : bij mij Jan Corstens, Hendrick Janssen ter Aa, Willem Dierck Brants, H. Schellekens, C. van de Nouwland, secretaris.
================112================
Aktennr : 112
Folio :225-r
Soort akte : testament
Datum : 16-05-1648
In de naam van de heer Amen. Vandaag is voor ons schepenen en secretaris verschenen Metgen weduwe Aert Franssen, die haar testament heeft opgemaakt. Ze vermaakt aan haar zoon Dierck haar beste paard met de wagen en ploeg. Verder vermaakt ze aan deze Dierck en aan haar dochter Cathelijn ieder van hen een bed met een *sarsie* (sprei) en twee paar slaaplakens en een rijkleed. Nog vermaakt ze aan Dierck, Frans en Cathelijnen alle *vliegende have* en de oogst te velde staande tot a.s. oogst om in 3 gelijke parten te delen met de stande, tobben, vuelgers, hoogkar, aardkar, ketels, koperen potten, melkkannen etc. en elk kind krijgt ook 2 zakken en zij moeten aan elk van de andere kinderen 1 zak rogge geven en de schulden en uitvaart betalen. Maar de 150 gulden die zij testatrice heeft geleend van Erken Bastiaens, van Dierck Matijssen en van Henrick Michiels van Hal, zullen alle kinderen samen betalen en ook de 100 gulden die ze van haar zoon Frans heeft geleend zullen haar kinderen samen moeten betalen.Verder krijgt haar dochter Cathelijn al haar linnengoed en haar kleren en de beste kist op een na. Genoemde Diercken krijgt haar beste kist en zulks vanwege betoonde trouwe diensten aan haar. Al haar verdere bezit vermaakt ze aan al haar kinderen samen om gelijkelijk te delen en ze benoemt hen daarin als haar iuniversele erfgenamen. Datum 16 mei 1648 in aanwezigheid van Goijaert van Hees en Jan Niclaes Goossens schepenen. Ondertekend : Goijaert Martens van Hees, Jan Niclaes Goossens. J. Roeffen, secretaris 1648.
================113================
Aktennr : 113
Folio :227-r
Soort akte : testament
Datum : 24-01-1648
Voor ons schepenen verscheen Judith Everts, weduwe van Henrick Goijaerts van den Biegelaer, inwoonster van Boxtel die haar testament opmaakt. Ze beveelt haar ziel zodra ze is komen te overlijden aan bij de almachtige God en wil in gewijde aarde worden begraven. Ze vermaakt aan haar broers en hun kinderen, waarbij de dode partij staaksgewijs zal delen, al haar bezit, om gelijkelijk gedeeld te worden en ze benoemt hen daarin als haar erfgenamen. Verder vermaakt ze hen 100 rijksdaalders die ze met wijlen met haar man heeft ingebracht en waarin haar man haar volmacht heeft gegeven om het geld te gebruiken voor het herbouwen van de schuur erc. waar ze woonde. Verder geeft ze kwijting aan haar neef Jacop Janssen als pachter van haar bezit voor hetgeen ze van hem had te vorderen en hij mag zolang hij leeft in het huis wonen zolang de testatrice zal leven zonder daarvoor enige huur te hoeven betalen en zulks vanwege de diensten die aan haar zijn verleend en nog zal verlenen tot aan haar sterfdag toe. Verder vermaakt ze aan haar nicht Emken Jacobs haar huik ook voor bewezen diensten. De testatrice verklaart dat dit haar testament is en wil het zo hebben uitgevoerd. Actum 24 januari 1648, getuigen Henrick Michiels van Hal en Jan Niclaes Goossens als schepenen. Ondertekend : dit merk is van de testatrice, H. van Hal, Jan Niclaes Goossens, P. Roeffen secretaris.
================114================
Aktennr : 114
Folio :229-r
Soort akte : testament
Datum : 05-09-1646
Vandaag 15 september 1646 is voor ons verschenen Peter Adriaens de Bever, gezond zijnde en Elisabeth dochter van Jan Gerit Goossens die ziek is, maar wel in het bezit van haar verstand en geheugen. Ze overdenken de broosheid van het menselijk bestaan, de zekerheid van de dood en de onzekerheid van de tijd waarop en willen daarom eerst hun testament hebben opgemaakt en willen dat het als zodanig zal worden uitgevoerd, ook al zou er daarbij niet aan alle voorschriften zijn voldaan. Ze herroepen alle eerdere testamenten, codicillen etc. en willen dat alleen dit huidige testament wordt nagekomen. Ze bevelen hun zielen zodra ze zijn komen te overlijden aan bij de almachtige God en willen een christelijke begrafenis. Ze verklaren dat ze jaren geleden een huis met tuin hebben gekocht te Boxtel aan de Strijpt welk bezit met veel schulden is belast zonder dat ze die schulden hebben kunnen aflossen. Omdat het voor de langstlevende niet profijtelijk is om dat huis met schulden te behouden, geven ze elkaar over en weer de bevoegdheid om het huis te verkopen, te belasten etc. alsof ze beiden nog in leven zouden zijn en om daarmee naar keuze te handelen. Verder vermaken ze elkaar over en weer al hun bezit waarmee de langstlevende wel de schulden moet betalen en hun kinderen hun legitieme portie moet geven en benoemen hun kinderen daarin als universele erfgenamen. De testateurs verklaren dat dit hun testament is en willen het zo hebben uitgevoerd. Aldus opgemaakt ten woonhuize van de testateurs aan de Strijpt in aanwezigheid van Henrick Michiels van Hal, Jan Niclaes Goossen als schepenen. Ondertekend : Lijsken Janssen, Peter Adriaens de Bever, Henrick Michiels van Hal, Jan Claes Goossens, C. van Nouwland, secretaris 1646.
================115================
Aktennr : 115
Folio :231-r
Soort akte : testament
Datum : 10-02-1647
Voor ons schepenen verscheen Lijsken weduwe van Jan Geraert Goossens, ziek zijnde maar wel in het bezit van haar geheugen en verstand. Ze maakt hierbij de volgende toevoeging aan haar testament. Haar dienstmeid Lijsken Laureijssen krijgt haar beste zwarte grauwe rok, nog 2 hemden, verder nog 2 hemden en haar erfgenamen moeten aan haar dienstmeid de volle huur betalen ten dage van het overlijden van de testatrice die dan is ingegaan. Verder vermaakt de testatrice aan haar zoons Marcelis en Nicolaes alle hooi, stroo en koren te velde staande, verder de koeien of het vee dat ze zal nalaten om in twee gelijke parten te worden verdeeld, maar Marcelis en Niclaes moeten wel haar uitvaart betalen en de kerkerechten voldoen. Verder wil ze dat het hout wat op de zolder van het huis ligt tot de vliering toe tot het huis zal blijven behoren (?). Verder zal Marcelis de oogst krijgen die op de akker van Marcelis door de testatrice al is ingezaaid en de poortkamer zal bij het huis moeten blijven zoals eerder was afgesproken en ze wil dat haar zoon Marcelis daar mag blijven wonen. Verder moeten Marcelis en Niclaes aan de arme Clarissen hier uit het koren op de zolder een zak rogge en een zak boekwijt geven. Verder wil ze dat Marcelis en Niclaes na de uitvaart al het spek krijgen, de boter en het vlees dat in haar huuis wordt gevonden. Verder vermaakt ze aan Maeijken zijnde de dochter van haar zoon Marcelis het bed waar waar ze op ligt. De testatrice verklaart dat dit haar testament is en wil wil het zo hebben uitgevoerd. Datum 10 februari 1647, getuigen Henrick Michiels van Hal en Cornelis van Sutven als schepenen. Ondertekend : dit merk is van de testatrice, Henrick Michiels van Hal, Cornelis Peters van Sutven, me presente P. Roeffen, secretaris.
================116================
Aktennr : 116
Folio :233-r
Soort akte : testament
Datum : 05-04-1637
In de naam van de heer Amen. Vandaag 5 april 1637 verscheen voor Hendrick van Hal en Jan Niclaes Goossens als schepenen van Boxtel Tomas Thomassen en diens vrouw Jenneken dochter van Hendrick Hulssen, welke Thomas ziek in bed ligt maar wel in het bezit van zijn verstand en geheugen en genoemde Jenneken gezond van lijf en leden. Ze overdenken de broosheid van het menselijk bestaan , dat er niets zekerder is dan de dood en niets onzekerder dan de tijd waarop en willen daarom eerst hun testament opmaken. Ze bevelen hun zielen zodra ze zijn komen te overlijden aan bij de almachtige God en willen in gewijde aarde worden begraven. Ze herroepen alle eerdere testamenten hetzij als testament, codicil, huwelijkse voorwaarde etc. opgemaakt. Als de testateur als eerste zou sterven vermaakt hij aan zijn vrouw een bedrag van 280 gulden en 2 mud rogge uit de meest courante bezittingen te verkrijgen, het ene mud een jaar na dood van de testateur en het andere mud twee jaar na dood van de testateur en verder de kleren van de testatrice, het linnegoed, de wol, haar kist, een bed, een paar slaaplakens om daarmee naar eigen keuze te mogen handelen. Nog willen de testateurs dat dat als de testatrice als eerste komt te sterven haar fanilie alleen de kleren van de testatrice zal krijgen maar geen verder bezit van de testateur of diens familie en het vermelde legaat van 280 gulden en de 2 mud rogge zullen dan versterven op de testateur of diens erfgenamen. De testateurs benoemen elkaar als hun erfgenamen en na het overlijden van de testateurs hun beider kindere, waarbij de dode partij mijt de levende zal delen. De testateurs verklaren dat dit hun testament is en willen het zo hebben uitgevoerd. Actum als voor, lager stond, signum van de testateur etc., nog als getuigen Hendrick Michiels van Hal en Jan Niclaes Goossens, coram C. v. Nouwland secretaris te Boxtel. (is een afschrift, veel later gemaakt dan het jaar 1647, zie volgende)
================117================
Aktennr : 117
Folio :235-v
Soort akte : testament
Datum : 12-07-1647
Vandaag 12 juli 1647 hebben de testateurs uit de vorige akte (Thomas Thomassen en diens vrouw Jenneken) de volgende toevoeging gemaakt. Als de testatrice als eerste komt te overlijden zal de langstlevende zolang die ongehuwd blijft op de kamer mogen blijven wonen in hun huis te Breukelen en mag 2 roedes land gebruiken in de tuin en hiermee hebben Jan en Niclaes als zoons van de testateurs ingestemd. Actum als voor in aanwezigheid van Michiel van Hal en Cornelis Peters van Sutphen als schepenen. Ondertekend : H. van Hal, Cornelis Peters van Sutphen, P. Roeffen secretaris. (accordeert met het origineel, P. Roeffen secretaris Boxtel 1647)
================118================
Aktennr : 118
Folio :237-r
Soort akte : testament
Datum : 00-00-16??
Voor schepenen en secretaris verscheen Adriaen Peters en diens vrouw Maeijken Jan Gijsberts, welke Adriaen ziek in bed ligt maar beiden wel in het bezit van hun verstand en geheugen. Ze hebben hierbij hun testament opgemaakt. Ze bevelen hun zielen zodra ze zijn overleden aan bij de almachtige God en willen in gewijde aarde worden begraven. Ze willen dat zowel de voorkinderen van de testatrice die zijn verwekt bij haar eerste man Jan Jacobs als ook de kinderen uit dit huwelijk in het bezit van de testateurs zullen delen, na dood van de langstlevende, mits dat de voorkinderen dan een stuk land zullen inbrengen gelegen te Boxtel ter plaatse genoemd aan de Roont, belendend meester Balthasaer Geerlincks, Peter Peters, de Laerbeemd daar, de gemeijnte van Kempen. Als die kinderen dat niet in wensen te brengen, zullen die kinderen niet meeparten maar zal het bezit van de testateurs versterven op de nakinderen. Verder hebben ze elkaar over en weer als langstlevende de bevoegheid gegeven om hun bezit na dood van de eerstoverlijdende te mogen verkopen, belasten etc. (akte is niet afgemaakt of er ontbreekt elders een vervolg, JT)
================119================
Aktennr : 119
Folio :238-r
Soort akte : machtiging
Datum : 03-10-1647
Voor ons Goijaert Martens van Hees en Jan Niclaes Goossens, schepenen van Boxtel verscheen de heer Anthoni de Lange, ambtman van het land van Ditz, als voogd over Aghatius Fredrick, minderjarige zoon van wijlen heer Sebert van Essch, in zijn leven ritmeester ten dienste van de keizer en machtigt hierbij Henrick Corstiaen Marcus van Erfort om namens hem tot deling te komen met de erfgenamen van Maeijken Conincx inzake haar nagelaten bezit, dat te verkopen en daarin alles te doen wat nodig is en zoals de opdrachtgever dat zelf voor ogen gehad zou hebben. De opdrachtgever belooft alles na te komen wat de gemachtigde daarin zal doen behalve dat die er wel verantwoording over af moet leggen. Datum 3 october 1647.
================120================
Aktennr : 120
Folio :238-v
Soort akte : dienstaantekening
Datum : 00-00-16??
Het huis met aanliggend erf en heesterveld 1250 gulden; de Coppenhof 1250 gulden; het houtveld te Casteren 1400 gulden. (zou kunnen horen als bijlage bij de voorgaande akte van Anthoni de Lange vanwege het bezit)
================121================
Aktennr : 121
Folio :240-r
Soort akte : testament
Datum : 27-04-1646
Voor ons schepenen verschenen Jan Jan Goijaerts en diens vrouw Iken dochter van Lambert Goijaerts, welke Jan ziek in bed ligt en Iken gezond zijnde, maar beiden in het bezit van hun verstand en geheugen. Ze hebben hierbij hun testament opgemaakt. Ze bevelen hun zielen zodra ze zijn komen te overlijden aan bij de almachtige God en willen in gewijde aarde worden begraven. Ze geven over en weer aan de langstlevende van hen beide de volmacht over hun bezit om dat te mogen verkopen, belasten etc. en
naar eigen keuze daarmee te mogen handelen alsof ze beiden nog in leven zouden zijn. Al het bezit dat na dood van de langstlevende resteert vermaken ze aan hun beider kinderen en benoemen hen daarin als hun universele erfgenamen. De testateurs verklaren dat dit hun testament is en willen het zo hebben uitgevoerd. Aldus gedaan op 27 april 1646, in aanwezigheid van Henrick Michielssen van Hal en Jan Bressers. Ondertekend : Henrick Michiels van Hal, dit merk is van Jan Bressers, quod attestor P. Roeffen, secretaris.
================122================
Aktennr : 122
Folio :245-r
Soort akte : testament
Datum : 07-12-1669
Voor ons schepenen verscheen Wouter Jan Jaspars en diens vrouw Jenneken dochter van Willem Jan Joordens, beiden in het bezit van hun verstand en geheugen. Ze willen nu hun testament opmaken. Ze geven elkaar over en weer aan de langstlevende van hen beiden de volmacht over hun bezit, om daarmee naar eigen keuze te mogen handelen alsof ze beiden nog in leven waren, voor zolang de laatstlevende ongehuwd blijft. Het bezit dat na dood van de langstlevende overblijft vermaken ze aan hun beider kinderen. De testateurs verklaren dat dit hun testament is en willen het zo hebben uitgevoerd. Aldus opgemaakt op 7 december 1669, getuigen G.Verbeeck en P.v.Dijck. Ondertekend : Gijsbert ter Beeck en P.A.V.D., me presente A. Huigens.
================123================
Aktennr : 123
Folio :246-r
Soort akte : huwelijksafkondigingen
Datum : 00-00-16??
Frans zoon van Guiliam Groesdonck en Jenneken dochter van Jan Mathijssen verzoeken om de zondagse afkondigingen voor hun a.s. huwelijk en verklaren dat ze geen bloedverwanten zijn en daarom zijn hun *roepen* toegestaan. Getuigen Verbeeck en van Dijck als schepenen. (geen datering vermeld)
================124================
Aktennr : 124
Folio :247-r
Soort akte : testament
Datum : 27-01-1647
Vandaag 27 januari 1647 ziijn voor ons Henrick a Kempen en Henrick Willems als schepenen verschenen Aelbert Janssen, ziek zijnde maar wel in het bezit van zijn verstand en geheugen. Hij wil hierbij zijn testament opmaken. Hij vermaakt aan zijn wettige dochter Anneken twee koeien en alle *voijeraie* van hooi, stroo en alle *groenwaer* hetzij kool etc. en verder alle koren, brood vlees en spek dat na dood van hem in huis wordt aangetroffen. Nog vermaakt hij aan Anneken het bed waar hij nu op ligt, alle gesponnen garen en het vlas, gesponnen of ongesponnen, verder het linnegoed, alle brandhout, turf en dat vanwege haar trouwe diensten en verder omdat ze onbekwaam is de kost te kunnen verdienen. Alle andere bezit vermaakt hij aan alle kinderen en hij benoemt hen als zijn universele erfgenamen. De testateur verklaart dat dit zijn testament is en wil het zo hebben uitgevoerd. Datum en getuigen als boven. Ondertekend : dit merk is van de testateur, Hendrick Janssen a Kempen, dit merk is
van Henrick Willems als schepen, P. Roeffen secretaris.
================125================
Aktennr : 125
Folio :249-r
Soort akte : testament
Datum : 11-02-1648
Voor ons schepenen en secretaris van Boxtel verschenen Cornelis Diercx Marijnen en diens vrouw Maria Reijniers. Ze maken hierbij hun testament op. Ze herroepen alle eerdere testamenten en bevelen hun zielen na overlijden aan zoals gebruikelijk. De testateur vermaakt aan zijn vrouw een jaarlijkse rente van 30 gulden en dat in plaats van het roerend bezit en het vruchtgebruik van bezit, welke rente door zijn kinderen direkt na zijn dood zal moeten worden betaald of daarvoor geld te lenen, voordat ze tot deling van bezit kunnen overgaan. De testatrice van haar kant vermaakt aan de testateur het vruchtgebruik van een rente die ze ontvangt te Rotterdam van Stijntjen Reijniers, maar na dood van de testateur versterft de rente weer op de familie van de testatrice. Verder wil de testateur dat na zijn dood zijn kinderen uit het roerend bezit etc. aan de testatrice de som van 150 gulden zullen betalen. Verder zal de testatrice zolang ze leeft op de opkamer mogen blijven wonen van hun huis en een roede van de tuin mogen gebruiken, maar de testatrice mag dat bezit niet aan anderen verhuren. Verder vermaakt de testateur aan zijn vrouw voor het vruchtgebruik ervan een haal, een tang, de tafel in de keuken, drie stoelen, een spiegel, twee paar slaaplakens en de beste oorfluwijnen, nog de kist, bed en de kleren van testatrice met hetgeen verder dat ze bij huwelijk heeft ingebracht met nog een *baeijlaecken*. Verder wil de testateur dat zijn kinderen en zijn vrouw alle eetwaar van vlees, koren etc. in vier parten zullen delen of samen opeten, maar ze moeten ook alle schulden samen betalen en de inkomsten delen vanwege de studenten die ze in de kost hebben. Alle verdere bezit vermaken ze aan hun beider kinderen, direkt na dood van de testateur te aanvaarden en ze benoemen hen daarin als hun erfgenamen. Verder vermaakt de testateur aan zijn zoon Andries alle schoengereedschap met zijn kleren en het roer (geweer) en daarvoor krijgen de zusters van Andries elk 40 gulden eens. Als voogden over zijn kinderen benoemt hij Goijaert Timmermans, secretaris in Esch en zijn broer Ruth Diercx (Marijnen, JT). De testateurs willen dat dit testament zo zal worden uitgevoerd. Aldus opgemaakt ten huize van de testateurs op 11 februari 1648 in aanwezigheid van Joost Goossens en Jacob van de Sande, schepenen. Ondertekend : Cornelis Dircx Marijnen, dit merk is van de testatrice, Joost Goessen Handricks, Jacop Jansen van de Sanden, me presente, P. Roeffen, secretaris.
================126================
Aktennr : 126
Folio :251-r
Soort akte : verkoop van een huis etc.
Datum : 23-10-1630
Gijsbert Denis Hansmakers verkoopt hierbij aan Jan Janssen van Poppel een huis, hofstad en tuin, gelegen te Boxtel aan de Corte Steenstraat, belendend Ariaen Eijmberts, Jan Gerit Goossens, de Corte Steenstraat. De inboedel zal Gijsbert uit het huis halen tussen nu en a.s. beloken Pasen. De verkoper belooft alle lasten af te handelen behalve een gulden per jaar aan de weduwe van meester Dirck van der Ameijden, nog 14 stuivers aan het kapittel te Boxtel, twee chijnshoenderen aan de heer van Boxtel. Datum 23 oktober 1630, getuigen Goossens en Frans Janssen.
================127================
Aktennr : 127
Folio :251-r
Soort akte : verkoop van een huis etc.
Datum : 00-00-16??
Henrick zoon van Wolfaerts Cruijs door deze Wolfaert verwekt bij diens vrouw Marijken dochter van Henrick Hermans, welke Henrick nu 23 jaar oud is, daarin met advies van zijn vader Wolfaert ook, verkoopt aan Gijsbert Denis Hansmakers, het derde deel van een huis, hofstad en tuin etc., gelegen te Boxtel binnen de bruggen, belendend de dorpsgracht, de gemeenschappelijke straat. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve het derde deel van 3 gulden 10 stuivers per jaar aan de kinderen van Dirck van Haren en het derde deel van een pond was aan de heer van Boxtel. Actum als voor.
================128================
Aktennr : 128
Folio :252-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 00-00-16??
Aert Jan Rijckaerts belooft aan Cornelis Diercx Marijnen ten behoeve van Simon minderjarige zoon van Jan Simons die per heden datum over twee jaar, de som van 59 gulden te betalen met onderwijl een rente van 2 gulden 10 stuivers per jaar. Daarvoor verbindt hij zijn persoon en bezit. Als de som dan niet wordt betaald zal de rente blijven doorlopen totdat de hoofdsom is voldaan. Getuigen van de Sande en van Duijsel. (geen datering)
================129================
Aktennr : 129
Folio :253-r
Soort akte : verklaring over een hek
Datum : 02-08-1630
Verklaring over een hek aan het einde van een pad naast de akker genoemd de Derpschen Akker ten behoeve van Willem Jaspars, Peter zoon van Dirck Gerits en andere omwonenden van de herdgangen Roent en Tongeren. Jan Peeter Gerit Avengoens, oud ca. 89 jaar daartoe opgeroepen zijnde en ondervraagd, verklaart dat hij weet dat vele jaren geleden toen er hier oorlog was aan het einde van een bepaald paadje gelegen te Boxtel aan de Voerstraet, naast de akker van Peeter Henrick van Eijndhoven als man van Dimpna genaempt den Derpschen Akker, een hek placht te hangen en dat paadje was gemeijntegrond en dat het hek placht te hangen richting die akker nabij een bepaalde eikenboom die daar stond. En door dat hek liep een gemeenschappelijke rijweg waardoor eenieder doorgang had zonder molestatie van iemand. En destijds bij het begin van die oorlog was het hek beschadigd en afgeworpen en daarna is er een ander hek opgehangen naast dat pad daar tegen deze akker aan. Het is hem bekend dat de lijkwagens van de herdgang Luijcel en alle ander wagens etc. steeds daar doorgang hadden. Datum 2 augustus 1630, getuigen Goossens en Frans Janssen, schepenen. Ondertekend : dit merk is van Jan Peter Gerits Avengoens.
================130================
Aktennr : 130
Folio :253-r
Soort akte : verklaring over een hek
Datum : 02-08-1630
Verklaring over een hek aan het einde van een pad naast de akker genoemd de Derpschen Akker ten behoeve van Willem Jaspars, Peter zoon van Dirck Gerits en andere omwonenden van de herdgangen Roent en Tongeren. Joost Gerits, oud ca. 64 jaar, gedaagde en daarvoor ondervraagd verklaart dat toen hij nog een jong kind was, dat hij toen nabij dat paadje bij deze Derpschen Akker daar met Jan Corsten speelde, zijnde de vader van Jenneken die nu is getrouwd met Geerling Anthonis en dat er toen een hek hing, waarvan de achterste hekpost aan de Roontsche kant stond dus oostelijk en dat was een open hek, ongesloten. Daar kwam toen de vrouw van de oude Kiespenninck en hij opende dan voor haar dat hek, zodat hij weet dat het toen een doorgaande weg was. Getuigen als voor. Ondertekend : dit merk is van Joest Gerits.
================131================
Aktennr : 131
Folio :253-v
Soort akte : verklaring over een hek
Datum : 02-08-1630
Verklaring over een hek aan het einde van een pad naast de akker genoemd de Derpschen Akker ten behoeve van Willem Jaspars, Peter zoon van Dirck Gerits en andere omwonenden van de herdgangen Roent en Tongeren. Willem Gerits, oud ca. 66 jaar, daarvoor opgeroepen nen ondervraagd zijnde, verklaart dat hij ongeveer 30 jaar geleden, *gezworene* voor de gemeijnte Kempinne is geweest en dat hij daarin problemen heeft gehad over dat hek en die weg daar en dat hij daarom alle oude mensen die daar kennis van hadden had gevraagd hoe het daarin zat. Die mensen hebben toen verklaard dat het paadje dat naast die Derpschen akker lag, van de gemeijnte was en dat er eerder nabij een bepaalde eikenbvoom die daar nu staat een hek placht te hangen en dat was een openbare rijweg. Actum als voor. Ondertekend : dit merk is van Willem Gerits.
================132================
Aktennr : 132
Folio :254-r
Soort akte : verklaring over een hek
Datum : 02-08-1630
Verklaring over een hek aan het einde van een pad naast de akker genoemd de Derpschen Akker ten behoeve van Willem Jaspars, Peter zoon van Dirck Gerits en andere omwonenden van de herdgangen Roent en Tongeren. Lenaert Willems, oud ca. 70 jaar, daarvoor opgeroepen en ondervraagd, verklaart dat ongeveer 27 of 28 jaar geleden Jan genoemd de Raeijmaker die toen in herdgang Tongeren woonde, tegen hem had gezegd dat het paadje naast die Derpschen Akker *gemeijnte* was en dat daar aan het einde van dat pad daar bij die akkers een hek placht te hangen en dat daar een openbare rijweg was en dat deze Jan hem toen de plaats had aangewezen waar die achterste hekpost had gestaan. Het is hem bekend dat sinds die verklaring van Jan Willems (Raeijmaker) hij weet dat naast dat paadje nabij de akker van Peter Henricx waar dat hek heeft gehangen iedereen daar steeds zonder molestatie toegang heeft gehad tot onlangs toe. Actum als voor. Ondertekend: dit merk is van Lenaert Willems. Verder ondertekend : J. Goossens en Frans Janssen, me present H. Leermakers, secretaris.
================133================
Aktennr : 133
Folio :255-r
Soort akte : boedeldeling
Datum : 15-06-1628
Willem Henricx Louwen, Jacob Henricx Louwen en Jan Henricx Michiels als voogden over Henrick, Dirck, Jan en Engelken, minderjarige kinderen van Willem Henricx de Louwe door deze Willem verwekt bij diens vrouw Meriken dochter van Jan Peter Gerits Avenioens wier moeder was Engelken dochter van Jan Peeters de Jonghe, samen daarin voor de helft van het erfrecht, verder Herbert Henricx als man van Margriet, dochter van Jan Peeter Geraerts Avenioens daarin voor de andere helft voor het erfrecht, hebben verklaard met Henrick Leermaeckers, secretaris te Boxtel daarin gemachtigd door Willem Janssen van de Weghe, stadhouder namens de heer van Boxtel, een deling van bezit te hebben gemaakt. Genoemde Willem Henricks de Louw en de voogden krijgen samen een huis, hofstad, schuur, schop, bakhuis etc. genoemd * de Bocht* gelegen te Boxtel in herdgang de Roont, belendend de weduwe van Jan Elias, Lambrecht Joris, de gemeenschappelijke straat genoemd de Hoertsche Heije (?). Nog krijgen ze een stuk weiland gelegen in de herdgang van Luijcel, belendend Geraert Willems van de Loo, Joostgen Gerits, Barbara Andriessen, de gemeenschappelijke straat daar. Nog krijgen ze een stuk akkerland genoemd de Roontakker gelegen in herdgang de Roont, belendend Adriaen Servaessen (?), de gemeenschappelijke weg daar, Willem Henricks. Nog krijgen ze een stuk weiland genoemd het Roentgen gelegen in herdgang de Roont, belendend de weduwe van Goossen Henricks, de Roontakker daar, Geraert Willems van de Loo, de mestweg. Nog krijgen ze een stuk akkerland genoemd de Braeckhoeve, gelegen in herdgang de Roont, belendend de weduwe van Adriaen de Bresser, de gemeijnte van Kempen, de weduwe van Geraert Henrick Avenions. Nog krijgen ze een stuk akkerland en een beemdje gelegen in de Tongerse akkers aan de Loovoort, belendend Willem van de Weghe en meer anderen, Jan Jan Antonissen, de mestweg, de rivier de Aa. Nog krijgen ze een stuk akkerland, genoemd de Truijenakker gelegen te Boxtel ter plaatse genoemd het Cleijn Vierdel, belenden Dirck … Peter Peter Geraert Avenions, de mestweg, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgen ze de helft van een stuk akkerland genoemd de Cleijnen Truijenakker, gelegen te Boxtel ter zelfder plaatse, belendend de Grote Truijenakker, de weduwe van Goossen Henricks, Willem Henricks de Louw. Nog krijgen ze een stuk akkerland genoemd het Hoeckakkerken ter zelfder plaatse als voor, belendend Willem Henricks, de weduwe van Goossen Henricks. Nog krijgen ze een stuk hooiland genoemd de Eijndenbeemd gelegen in herdgang Tongeren, belendend Gijsbert Janssen van der Asdonck, de rivier de Cleijne Aa. Nog krijgen ze een een stuk beemd genoemd de Braghbeemd (?) gelegen in herdgang de Roont, belendend de Cleijne Aa, de weduwe van Jan Adriaens, Gerit Antonissen, de mestweg daar. Nog krijgen ze een stuk akkerland genoemd de Groote Weeten, gelegen te Boxtel aan de Geestvonder, belendend de weduwe van Jan Michiels, de andere helft ervan afgedeeld, de mestweg. Nog krijgen ze de helft van hun aanspraken in een ven gelegen onder Lennesheuvel genoemd het Locxven. Nog de helft van hun rechten in de gemeijnte van Kempen. Nog de helft van de rechten in de vennen genoemd de Erfvennen gelegen in de gemeijnte van Kempen. Uit dit bezit moet men een rente van 1 gulden jaarlijks betalen aan meester Rochus Lemnius en verder de grondchijns, nog de helft van een rente van 2 gulden per jaar aan Cornelis van Roij. Verder moet men overpad aan anderen verlenen. Genoemde Herbert Henricks krijgt een huis, hofstad, schuur, schop, akkerland etc. gelegen te Boxtel in herdgang de Roont. Nog krijgt hij een akker met een beemdje genoemd de Donder, gelegen te Boxtel in deTongerse akkers, belendend
Adriaen Corstiaens, Jan Joost Rossums, Willem Jaspaers, de rivier de Cleijne Aa. Nog krijgt hij de helft van een stuk akkerland genoemd de Oort, gelegen in herdgang Tongeren, belendend Jan Janssen van de Bichelaer, Michiel Henrick Michiels cum suis, de weduwe van Gerart Jan Antonis, de gemeenschappelijke pad, met recht van te wegen zoals van oudsher. Nog krijgt hij een stuk akkerland genoemd de Eeckeren, gelegen in herdgang de Roont, belendend heer Erbert van de Bichelaer, de erfgenamen van Marrten Wouters, Willem Henricks de Louw, Jan Henricks van de Zande. Nog krijgt hij een stuk akkerland genoemd de Donckschen Heuvel, gelegen in herdgang de Roont, belendend Willem Henricks Louw, heer Erbert van de Bichelaer, de kinderen van Merten Wouters. Nog krijgt hij een stuk hooiland genoemd de Donck gelegen aan de Roont, belendend Willem Henricks de Louw, heer Erbert van de Bichelaer, Anchem Janssen van Tuijl. Nog krijgt hij de helft van een stuk akkerland aan de Geestvonder, belendend de weduwe van Marten Wouters, de andere helf ervan, Ansem van Tuijl, de mestweg daar. Nog krijgt hij een heiveld genoemd de Grote Heije, gelegen in herdgang Luijcel, belendend het klooster van St. Elisabethdaal te Boxtel, de weduwe van Geraert Henrick Geraert Avenions, Rochus Lemnius, Peter Henricks van Eijndoven. Nog krijgt hij de helft van een heiveld genoemd het Heij akkerken, gelegen in de Tongercampen, belendend Michiel Henrick Michiels, de weduwe van Jan Claessen en meer anderen, Michiel Michiel alias Koijman, monsieur Kiespenninck. Nog krijgt hij een deel van een hooiveldje in de Tongercampen, ter plaatse genoemd achter de Berch, belendend meester Rochus Lemnius, monsieur Kiespennincck, de weduwe van jonker Muijkens, de rivier daar. Nog krijgt hij een deel van een houtveld gelegen onder Luijcel, belendend Jan Jan Michiels en meer anderen, de pad daar, monsieur Kiespenninck, Peter Henricks van Eijndoven. Nog krijgt hij het deel van een stuk hooiland genoemd de Laerbeemd gelegen in herdgang de Roont, belendend Geerlack Antonissen, de rivier daar, Beatricks Rovers, de weduwe van Henrick Janssen. Nog de helft van de rechten in de gemeijnte van Kempen en de helft van de rechten in het Locxven, nog de helt van de rechten in de Erfvennen. Hieruit jaarlijks aan het kapittel te Boxtel 1 gulden 10 stuivers te betalen en aan de H. Geest te Boxtel 1 gulden per jaar, nog de helft van een rente van 2 gulden aan Cornelis van Roij, nog de helft van een rente van 6 gulden per jaar en de grondchijns. Verder overpad aan anderen te moeten verlenen. De delers doen over en weer afstand van aanspraken op elkaars erfdeel en beloven de deling na te komen. Als er later meer lasten op iemands bezit blijken te drukken zullen ze die samen betalen, ieder de helft. Datum 15 juni 1628, getuigen Jan Roeffen, Hoppenbrouwers, Marijnen en Peter Geraerts.
================134================
Aktennr : 134
Folio :259-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 25-09-1628
Elias Handrick Herberts en Jan Handrick Michielsen als voogden over de 8 minderjarige kinderen van wijlen Herbert Henrick Herberts bij de zelfde Herberden en bij wijlen diesn vrouw Margareta dochter van Jan Peter Gerits Avenioens verwekt, daarin gemachtichd zijnde door heren schepenen in Boxtel d.d. 6 september 1628, verkopen aan Willem Huijbrechts van Thuijl de helft van een stuk akkerland samen groot ca. vier en een half lopenzaad gelegen te Boxtel, ter plaatse genoemd Tongeren zijnde het voorste stuck akkerland genoemd de Doort, belendend Michiel en Jan zoons wijlen Handrick Michiels, Jan Janssen van den Bichelaer, de pad daar, Geritgen weduwe wijlen Geraert Jan Anthonissen en Peter Andries Salen. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve de helft van ca. vier stuivers grondchijns aan den heer van Boxtel, nog de helft van zes gulden jaarlijks aan een vrouw van Den
Bosch. Datum 25 september 1628 getuigen Roelof Andries Santegodts, Geraert Roijmans en Steven Marijnen, schepenen in Boxtel.
================135================
Aktennr : 135
Folio :259-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 25-09-1628
De genoemde voogden (Elias Erberts en Jan Michiels) daarin gemachtigd zijnde verkopen aan Jan Gerit Avenioens de helft van een heiveld gelegen te Boxtel ter plaatse genoemd Luijcel, belendend Michiel Handricx en Jan Handricx, Willem Jaspers met meer anderen, Sijmon Janssen, Michiel Michiels, de weduwe van jonker Borgaert Endevoets. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. Actum als voor.
================136================
Aktennr : 136
Folio :259-v
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 25-09-1628
De genoemde voogden (Elias Erberts en Jan Michiels) in hun hoedanigheid, verder met Willem Handricx als vader en voogd van zijn minderjarige kinderen verwekt bij Mariken dochter van Jan Peter Gerit Avenioens, verkopen aan Jan Aert Janssen een stuk akkerland zoals Jan Peter Gerit Avenioens aan deze voogden en aan Willem Hendricks
op 6 september j.l. had overgedragen om daarmee de schulden van Jan Peter Gerit Avenioens te betalen zoals blijkt uit de brieven van Boxtel. Het stuk land is gelegen te Boxtel onder Tongeren en genoemd de Raephoff, groot ca. twee lopenzaad, belendend de kinderen van Maurus Joosten, Simon Vos en meer anderen, Willem Huijberts van Thuijl, de mestweg. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. Actum als voor.
================137================
Aktennr : 137
Folio :259-v
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 25-09-1628
De genoemde voogden (Elias Erberts en Jan Michiels) verkopen aan Gregoris Willemssen en aan Michielen Dirck Gerarts een stuk heide groot ca. 5 lopenzaad, gelegen te Boxtel ter plaatse genoemd op Loo, belendend het klooster van de Arme Clarissen te Boxtel, meester Rochus Lemnius, rentmeester voor Boxtel, met meer anderen, Peter Hendricx van Eijndoven. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. Actum als voor.
================138================
Aktennr : 138
Folio :260-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 25-09-1628
De genoemde voogden (Elias Erberts en Jan Michiels) verkopen aan Michielen en
Jannen broers en zoons wijlen Handrick Michiels, het zesde en het twaalfde deel van een hooiveld, groot ca. 2 dagmaten gelegen te Boxtel ter plaatse genoemd in de Tongercampen, belendend de kinderen van jonker Bartholl Muijcus (=Muijkens), meester Rochus Lemnius, de rivier, zoals jaarlijks wordt gewisseld met Michiel en Jannen als zoons van wijlen Handrick Michiels en met jonker Jan Joost Rossums. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. Actum als voor.
================139================
Aktennr : 139
Folio :260-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 25-09-1628
De genoemde voogden (Elias Erberts en Jan Michiels) in hun hoedanigheid verkopen aan Michiel en Jan broers en zoons wijlen Handrick Michiels het negende deel van een stuk houtwas gelegen te Boxtel onder Luijcel achter de hoeve genoempt de *Uijlsbroeck*, belendend jonker Godefroij Kiespenninck, een pad daar, Peter Hanricx van Eijndoven. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. Actum als voor.
================140================
Aktennr : 140
Folio :260-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 00-00-16??
Michiel Dirick Gerarts belooft aan Marten Jans van den Venne een jaarlijkse rente van 6 karolusguldens en 5 stuivers, steeds te betalen met Allerheiligen en voor de eerste per a.s. Allerheiligen over een jaar, vrij van alle lasten op onderpand van het vierde deel van een stuk hooiland, in totaal ca. 4 dagmaten te Boxtel onder Luijcel, belendend Michiel Dirick Gerits met meer anderen, de rivier aldaar, de kinderen van Handrick Meussen, de kinderen van Jan Mathijssen. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de rente. De rente is aflosbaar tegen betaling van 125 gulden samen met de achterstallige termijnen, mits er een half jaar vooraf is opgezegd. Actum als voor. (in de marge: doorgehaald met instemming van Willem zoon Marten Jans van de Ven, P. Roeffen, secretaris 1649)
================141================
Aktennr : 141
Folio :261-r
Soort akte : boedeldeling
Datum : 00-00-1647
Boedeldeling door de kinderen van Elias Handricx verwekt bij diens vrouw Ariken, delers zijn zoon Handrick, zoon Gerit en Giel Lamberts als man van Mariken, dochter van genoemde Elias Handricx en Ariken. Genoemde Henrick krijgt een weiland gelegen te Boxtel onder de Roont, belendend Herman Peter Denis, Giel Lamberts, Arien Daniels, de gemeijnte van Kempen. Hieruit jaarlijks een stuiver 10 deniers als grondchijns aan de heer van Boxtel te betalen. Genoemde Gerit krijgt een stuk akkerland genoemd den Sluijsakker, gelegen te Boxtel in herdgang de Roont, belendend Cornelis Ariemn Meussen, Jan Herberts, Giel Hendricks over de Aa, Jan Rossums. Nog krijgt hij een stuk akkerland genoemd de Weeten ter zelfder plaatse gelegen, belendend Jan Herberts, de kinderen van Adriaen Geerlincks, Willem
Hendricks de Louw, de gemeenschappelijke straat. Hieruit aan Hendrick en Gielen elk 34 guldens eens te betalen. Genoemde Giel Lamberts krijgt de helft van een weiland gelegen te Boxtel in herdsgang de Roont, belendend Henrick Willems van den Broeck en meer anderen, Hendrick Elias, Anneken weduwe van Jan Lamberts, de gemeijnte van Kempen. Daaruit jaarlijks een stuiver 10 deniers als grondchijns aan de heer van Boxtel te betalen. Datum 15 juni (op de omslag is onduidelijk welk jaar, mogelijk 1647 maar is onzeker), getuigen Marijnen en Schalcken.
================142================
Aktennr : 142
Folio :261-v
Soort akte : verkoop van een huis etc.
Datum : 00-00-16??
Hendrick Elias en Giel Lamberts als man van Mariken, verkopen aan Gerit Elias een huis, tuin etc. gelegen te Boxtel in herdgang de Roont, belendend Lambert Aelberts cum suis, de gemeenschappelijke straat daar. Nog een stuk akkerland genoemd de Roonakker, ter zelfder plaatse gelegen, belendend Cornelis Arien Meussen, Jan Gerarts de jonge, Jan Herberts de oude, de straat daar. De verkopers beloven alle lasten af te handelen, behalve 4 lopen rogge per jaar aan de kinderen van Hans de Moij, de grondchijns en hetgene men aan het kapittel te Boxtel moet betalen, verder aan Jenneken weduwe van Geerlinck Antonis, nog jaarlijkse 3 gulden 5 stuivers aan de erfgenamen van Jacques Doijenbraeck, nog 3 gulden jaarlijks aan Handrick Michiels van Hal. Actum als voor (zie vorige opmerking over onzeker jaartal, JT).
================143================
Aktennr : 143
Folio :263-r
Soort akte : verkoop van een huis etc.
Datum : 29-01-1631
Marten Quintijn Aerts verkoopt aan Gijsbert Janssen van der Asdonck en aan Marten Lenaerts zijn woonhuis, hofstad en tuin etc. gelegen te Boxtel op de Borchakker, belendend Catarina weduwe van Lenaert Martens, heer Antonie Witfelt, Jenneken weduwe van Dirck van Haren, Henrick Goijaerts en meer anderen, de rivier de Dommel, de weg daar. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve ca. een stuiver 10 deniers als grondchijns aan de heer van Boxtel. Datum 29 januari 1631, getuigen Roijmans en Verbeeck.
================144================
Aktennr : 144
Folio :263-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 30-01-1631
Jan Goijaerts van Eecsell (Ecxel, Eersel?), als vader van zijn kinderen, daarin gemachtigd door schepenen van Boxtel d.d. 28 januari 1631, verder met hem Heijlken, Henricksken en Govaert zijn kinderen verwekt bij zijn eerste vrouw Lijsken dochter van Henrick van de Marselaer, welke Heijlken nog minderjarig is, genoemde Henrixken 23 jaar oud en Goijaert ca. 19 jaar oud, verkopen hierbij aan Peeter Henricx van Eijndhoven een jaarlijkse rente van 4 gulden 10 stuivers, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag anno 1631, op onderpand van een stuk akkerland groot ca. een zesterzaad gelegen te Boxtel in
herdgang Cleijnder Liempde, belendend Jan Cornelis van Roij, Laurens Janssen Ketelbuters, Peeter Henricx van Eijndhoven. De schuldenaars beloven het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. De rente is aflosbaar tegen 75 gulden. Datum 30 januari 1631, getuigen Roijmans en Goossens.
================145================
Aktennr : 145
Folio :268-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 02-05-1641
Gerit Wouter Gerits verkoopt aan zijn broer Niclaes Wouters een stuk akkerland genoemd de Hofstadt, groot ca. 2 lopenzaad gelegen te Boxtel in herdgang Munsel, belendend Jan Corstiaen Michiels, Gerit Goossens, de gemeenschappelijke straat, Goijaert Martens, joffrouw Anna de Borchgrave weduwe van jonker Chaerles van Vlierden. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve 1 stuiver een oort als grondchijns aan de heer van Boxtel. Datum 2 mei 1641, getuigen Goijaert Martens en van de Sande, schepenen.
================146================
Aktennr : 146
Folio :268-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 02-05-1641
Niclaes Wouter Gerits belooft aan Willem Jans van de Weghe ten behoeve van diens broer Jan van de Weghe, doctor in de medicijnen, een jaarlijkse rente van 5 gulden, steeds te betalen op 5 april en voor de eerste keer op 5 april 1642, op onderpand van het stuk akkerland genoemd de Hofstadt uit de vorige akte in herdgang Munsel, belendend Jan Corstiaen Michiels, Gerit Goossen Henricks, de gemeenschappelijke straat, Goijaert Martens, joffrouw Anna de Borchgrave weduwe van jonker Richaert van Vlierden. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. De rente is aflosbaar met 100 guldens mits er een half jaar vooraf wordt opgezegd. Actum als voor.
================147================
Aktennr : 147
Folio :269-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 02-05-1641
Aert Janssen als man van Marijken dochter van Hanrick Ariens van Dessel (Oeffel?), verkoopt Gerit Wouter Gerits een stuk akkerland, genoemd de Steenoven, groot ca. een zesterzaad gelegen te Boxtel ter plaatse genoemd Onroede, belendend Heijlwig Henricks waarvan is afgedeeld, Maria weduwe van Peter Conincks, Roelof Goijaerts, de gemeijnte van Ell. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Actum als voor.
================148================
Aktennr : 148
Folio :269-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 02-05-1641
Willem Michiels Verbeeck belooft aan heer en meester Antonie de Roij, priester en kanunnik te Boxtel ten behoeve van het beneficie van het altaar van de Drie Koningen in de kerk van Boxtel een rente van 5 gulden 14 stuivers, steeds te betalen op St. Jan Baptistdag en voor de eerste keer anno 1642, vrij van alle lasten, op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen te Boxtel in de Lange Steenstraat, belendend Jan Gerits van de Berge, Maria en Jenneken minderjarige kinderen van Jan Jan Franssen, de heer van Boxtel, de dorpsgracht daar. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden en alle lasten darvoor af te handelen behalve een jaarlijkse rente van 15 gulden aan Lambert Potteij in Den Bosch aflosbaar met 300 gulden, nog de helft van 7 stuivers per jaar aan het kapittel te Boxtel. De rente is aflosbaar met 114 gulden samen met de achterstallige termijnen, mits er een half jaar vooraf wordt opgezegd. Actum als voor.
================149================
Aktennr : 149
Folio :270-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 02-05-1641
Niclaes zoon Goossen Henricx daarin gemachtigd door Joest Adriaens van Bochoven als man van Elisabeth dochter van Goossen Hanricx volgens brief d.d. 25 april 1641 opgemaakt voor een notaris in Den Bosch, verkoopt aan Cornelis Adriaen Bartholomeus met diens drie zusters Janneken, Geertruijt en Heijlken, een stuk akkerland, gelegen binnen Boxtel ter plaatse genoemd in het Cleijn Vierdel over de Twee Stappen, groot ca. 2 lopenzaad, belendend Jan Hanrick Michiels, Peter Dirck Gerits en meer anderen, Peter Gerit Sanders, Willem Henricx Louwen, Dirck Arien Bressers. De verkoper belooft alle lasten af te handelen, maar de kopers moeten wel overpad verlenen aan Jan Henrick Michiels, Jan Aerts en aan Michiel Henrick Michiels met een rad (een wiel op het ene erf en het andere wiel op het andere erf), elk jaar jaar tot Allerheiligen toe of 8 of 10 dagen erna maar verder niet. Verder moet de koper het hek mee onderhouden. Datum 2 mei 1641. Getuigen a Kempen en van de Zanden.
================150================
Aktennr : 150
Folio :271-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 06-11-1630
Willem Janssen van de Weghe belooft aan heer en de meester Anthonij de Roij, priester en kanunnik te Boxtel, ten behoeve van het kapittel vanwege het jaargetijde voor heer Jan zoon van Willem Jans van de Weghe in diens leven kanunnik te Boxtel, een jaarlijks rente van 1 gulden 1 stuivers, steeds te betalen op 17 november en voor de eerste keer per a.s. 17 november, vrij van alle lasten, op onderpand van een huis, hofstadt etc. gelegen te Boxtel binnen de bruggen aan de Corte Steenstraat, belendend Willem Janssen de Visser, Niclaes Lodewijcx, de rivier de Dommel, de Corte Steenstraet. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de rente etc. De rente is aflosbaar met 21 gulden mits er een half jaar vooraf is opgezegd. Datum 6 november 1630, getuigen Hercules van de Weghe en Frans Janssen als schepenen.
================151================
Aktennr : 151
Folio :271-v
Soort akte : verkoop van een huis etc.
Datum : 00-00-16??
Joost en Cornelis, gebroeders en zoons wijlen Jan Breeckelmans door deze Jan verwekt bij diens vrouw Peterken dochter van wijlen Jan Claes Henricx, verder Adriaen Mateussen als man van Maeijken dochter van wijlen Jan Breeckelmans en Peterken, Niclaes en Jenneken, broer en zuster, beiden kinderen van wijlen Adriaen zoon van wijlen Jan Claes Henricx, zijnde allen familie van de moederlijke kant van wijlen Seris en Henrick Jan Jacops, verkopen aan de 3 kinderen van Marten Jan Eevers, een huis, hofstad, tuin etc. gelegen te Boxtel onder Tongeren op Nerghenae, belendend Willem Janssen van de Weghe, Jan Vrancken, de gemeijnte, de kinderen van Jan Henrick Meulegraefs. Maar de verkopers behouden zelf wel de schuur die daar nog staat en alles wat niet nagelvast is in het huis, met nog het *schoor* en de gemerkte bomen, nog 2 berkenbomen en een klaterboom met een elsenboompje, en dat alles zal tussen nu en (vervolg zie folio 381-r) a.s. Pinksteren te worden opgeruimd. De verkopers beloven verder alle lasten van hun kant af te handelen. Datum als voor, getuigen Hercules van de Weghe, ter Aa en Frans Jansen als schepenen.
================152================
Aktennr : 152
Folio :275-r
Soort akte : inspectie van de korenmolen te Boxtel
Datum : 19-10-1630
Hercules van de Weghe en Frans Janssen, schepenen hebben op 19 oktober 1630 de rijn (molenijzer aan de bovenste molensteen, JT) van de lege korenmolen hier geinspecteerd en de *hals* (gedeelte van de bovenas rustend op het lager, JT) en hebben bevonden dat deze *rijn* gebroken is en de hals geheel versleten.
================153================
Aktennr : 153
Folio :276-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 11-09-1630
Jan Corstiaens Rademaker belooft op onderpand van zijn persoon en bezit om aan Lucassen Lamberts van Roij per heden datum over een jaer de som van 12 pattacons te betalen en daarbij 7 gulden 6 stuivers 1 oort vanwege geleend geld. Datum 11 september 1630, getuigen Goossens en Frans Janssen, schepenen.
================154================
Aktennr : 154
Folio :277-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 08-11-1630
Henrick zoon wijlen Anthonis Bartholomeussen als man van Mariken dochter wijlen Gerit Hericx Avenions verkoopt (=belooft) aan heer Egbert van den Bichelaer een jaarlijkse rente van drie gulden, steeds te betalen op Simon en Judasdag en voor de eerse keer per a.s. Simon en Judasdag, op onderpand van de helft van een stuk weiland, groot een dagmaat gelegen onder Luijcell, belendend Thomas Abrahams, Peter Henricks van Eijndoven, meester Rochus Lemnius, de andere helft ervan. De
schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden. De rente is aflosbaar met 20 pattacons of rijksdaalders samen met de achterstallige termijnen. Datum 8 november 1630, getuigen Goossens en Frans Janssen als schepenen.
================155================
Aktennr : 155
Folio :279-r
Soort akte : boedeldeling
Datum : 19-01-1630
Boedeldeling tussen Henrick, Frans, Jacop en Jan. (geen verdere aanduiding van namen). Genoemde Henrick krijgt de schuur aan het Gepel, met de zijhoek ervan en het weilandje tegen de grote akker aan met de Smisakker en de Martensakker (ca. 2 stuivers en 3 hoenderen chijns aan de heer van Boxtel). Frans krijgt het huis aan de Gepel met de halve akker zoals is afgetekend onder Cleijnder Liempde met de halve weide in de Ploeg die naar de Richtpad loopt met de halve Sweelder daar en het akkertje van Willems van de Wege. (3 en een half chijnshoen aan de heer van Boxtel). Genoemde Jacop krijgt het kleine huisje met de halve akker aan de Gepel, verder het achterste stuk met de halve akker te Cleijnder Liempde en de Sweelder met het halve kleine vierkante beemdje aan de Ploeg en de halve weide in de Ploeg. Dit zal wegen over het erf van Schalck Janssen en over Peter Simons. (3 hoenderen aan de heer van Boxtel). Genoemde Jan krijgt de schuur in de Ploeg met twee stukken aan de kant van de Mulder en de Maersakker met het heesterveld en de weide, maar de heesters moeten worden opgeruimd en omdat die weide beter is moet dit lot 100 gulden aan de anderen geven. (men zal aanwijzen waarop de chijns zal komen te drukken van 4 stuivers aan de heer van Boxtel). Datum 19 januari 1630.
================156================
Aktennr : 156
Folio :280-r
Soort akte : verkoop van een huis etc.
Datum : 25-09-1630
Wouter, Gerit en Willem broers en zoons wijlen Jans van den Loo en Margreta hun zuster ook dochter wijlen Jans van den Loo, verder Jan Peters Michiels en genoemde Wouter Jans van den Loo als voogden over Jenneken minderjarige dochter van Willem van den Loo verwekt bij wijlen diens vrouw Antonia dochter van Antonis Goijaert Geraert Mutsaerts, die samen voor elkaar optreden zoals is vastgelegd in de machtiging opgemaakt voor Balthasaer Janssen van den Hovel, openbaar notaris met Henrick Antonissen Couwenberch en Jan Janssen als getuigen d.d. 4 september 1630, verkopen aan meester Rochus Lemnus, kastelein en rentmeester voor Boxtel een *stede* land, zijnde een huis, schuur, schop, boomgaard, hooi- en akkerland, weiland, heide etc. alles zoals thans in gebruik is bij Henrick Janssen alias van Cuijcken, gelegen te Boxtel ter plaatse genoemd Luijcel, belendend de gemeijnte van Kempen, de koper zelf, Willem Henrick Louw, de gemeenschappelijke straat. Nog een stuk weiland ter zelfder plaatse gelegen, belendend Jan Michiels tot Gestel, Adriaen Roeloffs cum suis, Elias Michiell Huijberts. Nog een hooiveld dat jaarlijks wordt gewisseld met Jan Peter Huijberts en de weduwe Lambert Jacobs van de Venne, belendend het klooster van de begijnen te Oisterwijk, Dielis Dielissen te Helvoirt, het Luijcels water, de pastorie van de kruisbroeders. Nog een heiveld gelegen ter zelfder plaatse in het grote heiveld achter de hoeve genoemd de *Honsberch* met nog ca. een lopenzaad heide ter zelfder plaatse, belendend Jan Lamberts, Huijbert Peters, Neesken weduwe Jan Mathijssen. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen behalve
de chijns aan de heer van Boxtel. Datum 25 september 1630, getuigen Roijmans en Goossens als schepenen.
================157================
Aktennr : 157
Folio :282-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 19-01-1630
Jan Janssen van den Bichelaer als man van Lijsken dochter van Arien Ariens verkoopt aan Dirck Willem Geraerts een stuk akkerland gelegen te Boxtel in herdgang Tongeren, belendend de tafel van de H. Geest, Maria (?) Gommers, Peter Henrick Marijnen(?), de mestweg daar. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve de grondchijns. Datum 19 januari 1630, getuigen Frans Janssen en Schellekens als schepenen.
================158================
Aktennr : 158
Folio :283-r
Soort akte : boedeldeling
Datum : 04-12-1629
Deling van een hooiveld tussen Gijsbert Janssen van der Asdonck en Jan van Tuijl. Genoemde Gijsbert krijgt een stuk hooiland gelegen te Boxtel ter plaatse genoemd de Tongercampen, belendend Lodewijk Dircks, de erfgenamen van Dirck Geraerts, de rivier daar, het heiveld van de weduwe van Adriaen de Bresser. Genoemde Jan Janssen van Tuijl die ook nog handelt voor Jan Henrick Schellekens, krijgt een stuk hooiland genoemd de Wers, ter zelfder plaatse als voor gelegen, belendend meester Rochus Lemnius, Jan Anthonissen, Jan Joost Rossums, de weduwe van Willem Elias (?). De delers doen over en weer afstand van aanspraken op elkaar bezit. Datum 4 december 1629, getuigen van de Weghe en Limborch.
================159================
Aktennr : 159
Folio :283-v
Soort akte : boedeldeling
Datum : 04-12-1629
Deling tussen Huijbert, Aert en Jan, broers en zoons wijlen Peter Huijbrechts van Tuijl door deze Peter verwekt bij diens vrouw Lijsken dochter van Aert Henricx elk voor een derde deel. Genoemde Huijbert krijgt het vierde deel van een een stuk hooiland genoemd de Roeijen gelegen te Boxtel onder Hoelt, belendend de weduwe van Henrick Schellekens. Nog krijgt hij het derde deel van een stuk hooiland genoemd de Derdelstreep gelegen in de Gemontsche beemden, belendend Peter Adriaen Pauwels en meer anderen. Adriaen Rijckaerts de jonge, Jan Peter Huijberts van Tuijl. Nog krijgt hij het derde deel van een stukje hooiland genoemd het Hoecxken en het derde deel van een hooiland genoemd het Veltghen, gelegen in de Gemontsche beemden. Nog krijgt hij het deel van een stuk hooiland genoemd het Roubroeck, gelegen in de heerlijkheid Liempde, ter plaatse genoemd de Wechmanssteegde, belendend Aert Wouters van Tuijl, de weduwe van Segher Adriaens en meer anderen, Arien Jan Sleutgens, Henrick Joorden Swolfs. Genoemde Aerden krijgt een stuk hooiland genoemd de Tuijerdries gelegen in de Gemontsche beemden, met de kuil daarin, belendend het groot gasthuis van Den Bosch, Jan Peters van Tuijl, de rivier de Dommel. Nog krijgt hij het vierde
deel van een stuk hooiland genoemd de Strepen, gelegen in de Gemontsche beemden. Nog krijgt hij een stukje hooiland genoemd het Werthghen, gelegen in de Gemontsche beemden, belendend het andere stuk ervan afgedeeld van Huibert Peters. Nog krijgt hij de helft van een stukje hooiland ter zelfder plaatse gelegen voor de Elsakker dat ermee wordt gewisseld, belendend het grote gasthuis van Den Bosch. Nog krijgt hij het vierde deel van een stuk hooiland gelegen in de Gemontsche beemden waarvan de de helft eigendom is van het kind van Aert Dirck Aerts. Nog krijgt hij het achtste deel van een stuk hooiland ter zelfder plaatse gelegen in de Oterschotel (?) waarvan het genoemde kind het vierde deel heeft. Genoemde Jan Peter Huiberts van Tuijl krijgt het deel van een stuk hooiland genoemd de Schetter, gelegen in herdgang Hoelt, belendend de rivier de Dommel, Daem Peters, de kinderen van jonker Roelof van Eijck. Nog krijgt hij het vierde part van het perceel zoals dat aan Aert Peters is bedeeld. Nog het vierde part van twee stukken hooiland gelegen in de Gemontsche beemden, aan het einde vande Langakkers, belendend de rivier de Dommel, jonker N. van Vladeracken, Aert Peters en meer anderen. De delers doen over en weer afstand van aanspraken op elkaars bezit en beloven de deling gestand te doen. Als er op iemands bezit meer lasten blijken te drukken zullen ze die samen betalen, ieder voor een derde part. Datum 4 december 1629, getuigen Roijmans en Jan Niclaes Goossens als schepenen.
================160================
Aktennr : 160
Folio :286-r
Soort akte : boedeldeling
Datum : 00-00-16??
Eerder is er een deling van bezit geweest tussen de de kinderen van Peter Huiberts van Thuijl en daarbij was afgesproken dat als er iemand minder zou hebben dan de andere van een stuk land genoemd de Schaeve, dat zulks dan door de anderen gecompenseerd zou moeten worden. Er is nu bevonden dat het deel van Jan Peters groter is dan dat van de twee anderen en daarom doet Jan afstand van dat meerdere deel ten behoeve van zijn twee broers en nog inzake 28 roedes land in een stuk land genoemd de Elsakker ten behoeve van Huijbert en inzake 23 roedes ten behoeve van genoemde Aert. Actum als voor.
================161================
Aktennr : 161
Folio :291-r
Soort akte : boedeldeling
Datum : 12-02-1630
Boedeldeling tussen de 2 zoons van Henrick Michiels door deze Henrick verwekt bij diens vrouw Peterken dochter van Jan de Jonghe, zijnde Michiel en Jan. Genoemde Michiel krijgt een stuk akkerland genoemd de Pas gelegen in herdgang Tongeren, belendend de kinderen van Dirck Gerits, Andries Wouters, Goris Willems, de Voertstraet daar. Nog krijgt hij een akker genoemd de Leeghen Vlastuijn, ter zelfder plaatse gelegen, belendend Peter Henrick van Eijndhoven, Henrick Goijaerts, Goris Willems, de mestweg. Nog een stuk akkerland genoemd de Huijsakker, ter zelder plaatse als voor, belendend Henrick Jans van Gestel,Jan Henricx Michiels dat ervan is afgedeeld, de kinderen van Dirck Gerits, de Voertstraat. Nog krijgt hij een stuk akkerland genoemd de Willichstuck, ter zelfder plaatse gelegen, belendend de kinderen van Dirck Gerits, Jan Henrick Michielsen, Simon Janssen, de mestweg daar. Nog een stuk akkerland genoemd den Erttuijn, ter zelfder plaatse als voor gelegen, belendend
Anthonis Henricks, Jan Wouter Mertens, Willem Gerits, de weg daar. Nog een stuk akkerland genoemd de Wildakker, ter zelfder plaatse gelegen, belendend Jan Henrick Michiels, de kinderen van Goris Henricx. Nog krijgt hij een stuk akkerland genoempd de Stapakker, ter zelfder plaatse als voor gelegen, belendend de straat daar, Daendel zoon van Peter Avenions, Jenneken Mertens, de straat. Nog krijgt hij een stuk akkerland genoemd het Hoefken, ter zelfder plaatse als voor gelegen, belendend Peter Driessen, de kinderen van Michiel Koijmans (?), Jan Henricx van de Braecken, een mestweg. Nog krijgt hij een deel van een stuk hooiland genoemd Achter den Berg, gelegen in de Tongercampen, belendend meester Rochus Lemnius, Thomas Abrahams met meer anderen, de weduwe van jonker Muijkens, de rivier de grote Aa. Nog krijgt hij een stuk hooiland genoemd ‘s Heeren Buender, gelegen in de heerlijkheid Liempde, belendend Arien Mertens, Henrick de Gruijter, Truijken weduwe van Jan Matijssen, de kinderen van Peter Janssen op te Hoeve. Nog krijgt hij een stuk akkerland gelegen tot Rode en Olland, belendend Jan Henricx Michiels waarvan is afgedeeld, de gemeenschappelijke straat, Denis Pauwels, Gerit Henricks. Hieruit de helft van 3 chijnshoenderen te betalen aan de heer van Boxtel, nog 5 stuivers min een negenmenneken als grondchijns aan de heer van Boxtel en tien stuivers 3 oort chijns aan de Broederschap van O.L. Vrouw in Den Bosch. Genoemde Jan krijgt een stuk akkerland genoemd de Konrij (?) gelegen te Boxtel onder Tongeren, belendend Joost Jans Teunis, Maeijken van Esch, Simon Janssen. Nog krijgt hij een stuk akkerland genoemd de Vlastuijn, ter zelfder plaatse als voor, belendend Henrick Geraerts, Gerit Henricx van Eijndoven, Goris Willems, de mestweg. Nog een stuk akkerland genoemd de Huijsakker ter zelfder plaatse als voor, belendend Jenneken Evers, Michiel Henricks waarvan is afgedeeld, de weduwe van Seris Jacops, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij een stuk akkerland genoemd de Willichstuck, gelegen ter plaatse als voor, belendend Antonis Henricks, Michiel Henricks, Peter Gerits in Den Bosch, een metweg. Nog krijgt hij een stuk akkerland genoempd de Wildakker, ter plaatse als voor, belendend de kinderen van Dirck Gerits, Jan Michiel Henricks waarvan is afgedeeld, de kinderen van Gorissen Henricx, Henrick Moij en anderen. Nog een stuk akkerland genoemd de Veldakker terz elfder plaatse als voor, belendend Michiel Michiels, de weduwe van Merten Huijbers, de mestweg. Nog krijgt hij een stuk akkerland genoemd den Oisterakker, gelegen ter zelfder plaatse, belendend Gerit Willems, de kinderen van Michiel Coijmans, jonker Kiespenninck, de mestweg. Nog krijgt hij een stuk weiland genoemd de Ossenweij, gelegen ter zelfder plaatse, belendend Matijs Huijbers met meer anderen, de weduwe Merten Huijbers, de gemeenschappelijke straat etc. Nog een stuk akkerland gelegen te St.Oedenrode in herdgang Olland, belendend Denis Pauwels, Michiel Henricx, Gerit Henricx. Nog krijgt hij een jaarlijkse rente van 2 gulden 10 stuivers te ontvangen van de kinderen van Mattijs Franssen. Nog krijgt hij de helft van een beemd gelegen in de Tongercampen, genoemd het Schaubroeck, belendend Jan Gerits Avenions, de rivier de Aa, de weduwe Jan Jans Matijssen. Nog krijgt hij een deel in een busselken gelegen in herdgang Luijcel, belendend Peter Henricx van Eijndoven, Thomas Abrahams, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij een jaarlijkse pacht van een malder rogge te ontvangen van Jan Henricks van Rijssingen uit bezit onder Gemonde. Uit dit erfdeel jaarlijks een malder rogge te betalen aan Everaert Aerts, verder de helft van drie chijnshoenderen per jaar en 2 stuivers 2 oort als grondchijns en nog 3 oort als grondchijns aan de heer van Boxtel. De delers doen over en weer afstand van aanspraken op elkaars bezit etc. Datum 12 februari 1630. Getuigen Roijmans en Jan Claessen.
================162================
Aktennr : 162
Folio :293-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 00-00-16??
Pauwels zoon van Cornelis Pauwels belooft aan Jan Janssen van Hout een jaarlijkse rente van 5 gulden, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag anno 1631, op onderpand van het derde deel van een stuk hooiland genoemd de Scheepdonck, gelegen te Boxtel onder Lennesheuvel, belendend Cornelis van Roij, de kinderen van Gerit Gerits, de gemeijnte. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden en alle lasten daarin af te handelen, behalve het derde deel van 17 stuivers 2 oort per jaar aan de H. Geest van Oisterwijk. De rente is aflosbaar tegen 100 gulden. Actum als voor. (in marge : Dierck Willems Louwe verklaart het geld te hebben ontvangen met instemming van zijn schoonvader Jan van Hout, datum 21 maart 1649)
================163================
Aktennr : 163
Folio :293-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 00-00-16??
Dirck Henricks als man van Jenneken belooft aan Lucas Lamberts die per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 105 gulden te betalen vanwege geleend geld. Actum als voor. (in marge : doorgehaald op 20 januari 1631).
================164================
Aktennr : 164
Folio :295-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 06-09-1628
Jan Peeter Geraerts Avenions verkoopt aan Willem Henricks die daarvan het vruchtgebruik krijgt en waarvan diens kinderen verwekt bij wijlen zijn vrouw Mariken, voor een helft en de voogden van de minderjarige kinderen van Herbert Henricks verwekt bij diens vrouw Engelken, beiden als dochters van Jan Peter Geraert Avenions voor de andere helft het erfrecht krijgen, zijn rechten in de Locht en ook in een stuk akkerland genoemd de Raephof, gelegen te Boxtel onder Tongeren, belendend de gemeenschappelijke straat, de kinderen van Merten Wouters met meer anderen, Ancem Janssen van Tuijll. De verkoper belooft alle lasten af te handelen. Voorwaarde is dat Willem Henricks en de voogden dat als die het land hebben afgelost en weer verkocht, ze het geld zullen gebruiken ter aflossing van de schulden die Willem en diens kinderen achterstallig zijn te betalen aan genoemde beheerder. (van de H. Geest?). Datum 6 september 1628, getuigen Santegoets, Roijmans, Hoppenbrouwers en Marijnen.
================165================
Aktennr : 165
Folio :295-v
Soort akte : borgstelling
Datum : 10-09-1628
Henrick Michiels heeft zich garant gesteld voor Jan zoon van Lenaert Willems vanwege Willem Janssen van de Weghe als stadhouder van Boxtel. Het gaat over de aanspraken die de stadhouder meent te hebben op Jan Lenaerts omdat Jan de dochter van Aert
Vos tot Esch geslagen zou hebben zoals van de Weghe aanvoert. Getuigen Hoppenbrouwers en Marijnen, datum 10 september 1628.
================166================
Aktennr : 166
Folio :297-r
Soort akte : afstand van vruchtgebruik
Datum : 05-04-1629
Martijntgen weduwe van Vranck Daniels doet afstand van haar recht van vruchtgebruik ten behoeve van haar 3 kinderen Jan, Elias en Marijke. Dat betreft al haar bezit zowel huizen, akker- en hooiland etc. gelegen te Boxtel onder Tongeren. Martijntgen belooft dit na te komen en alle lasten af te handelen. Datum 5 april 1629, getuigen Roijmans en ter Aa.
================167================
Aktennr : 167
Folio :297-r
Soort akte : belofte alimentatie
Datum : 05-04-1629
Nadat zulks in de vorige akte is gebeurd zijn hier verschenen Jan, Elias en Marijke als kinderen van Vranck Daniels en beloven aan hun moeder Martijntgen vanwege het afstand doen van haar vruchtgebruik, zolang hun moeder leeft haar jaarlijks de hoeveelheid van 18 lopen rogge en 15 lopen boekweit te betalen, nog 30 pond boter, 6 dozijn eieren, 2 en een vierde ton met botermelk, 6 vamen zoete melk en nog 12 guldens in geld. Ieder van hen zal daarvan een derde part betalen en voor de eerste keer per Pinksteren anno 1630 en op dat moment zullen de kinderen het bezit kunnen aanvaarden en wel zodra Jan Vrancken volgens de ceel ervan de huur zal eindigen voor dat bezit. Voorwaarde is dat als iemand van de 3 deze jaarlijkse pacht en geld etc. niet betaalt, dat de weduwe dat deel dan weer in bezit mag nemen zonder dat daar een vonnis voor nodig is. Daarvoor verbinden de kinderen hun persoon en bezit. Martijntgen mag verder een deel van de schuur gebruiken en inwonen bij degeen die het huis krijgt toebedeeld en de kinderen moeten haar vuur en licht bezorgen. Actum als voor.
================168================
Aktennr : 168
Folio :298-r
Soort akte : boedeldeling
Datum : 05-04-1629
Jan en Elias, broers en zoons van Vranck Daniels door deze Vranck verwekt bij diens vrouw Martijntgen, verder hun zuster Marijke dochter van Vranck Daniels, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze van hun ouders hebben geerfd. Genoemde Jan krijgt de schuur met de grond en de tuin etc. gelegen te Boxtel onder Tongeren, belendend de gemeijnte van Zelissel, een berkenboom daar. Nog krijgt hij het derde deel van een stuk akkerland genoemd de Ouden Eijck, ter zelfder plaatse gelegen, belendend het genoemde hofje, het ander derde deel ervan, de gemeijnte van Zelissel, de weduwe van Seris Janssen. Nog krijgt hij een stuk akkerland genoemd de Putakker, belendend Joest Janssen, Teunis Jn Teunis, Henrick Walraven, Willem Louwen, de weduwe van Jan Henrick Jacops. Nog krijgt hij de helft van de halve … (?). ter zelfder plaatse als voor, belendend …. Dircks, de andere helft die ervan is afgedeeld. Nog
krijgt hij het voorste deel van … ter zelfder plaatse gelegen, belendend Willem van de Weghe, het stuk ervan afgedeeld. De heesters en de berkenbomen op het perceel zijn voor zijn broer etc. Verder krijgt hij een keuter turfrecht op Kempen en moet hieruit 4 lopen rogge betalen aan de Clarissen in Den Bosch. Genoemde Elias krijgt het achterhuis etc. om binnen twee jaar op te ruimen. Nog krijgt hij de helft van de tuin aldaar aan het achterste deel van de oude eikenboom, belendend genoemde Wouter, het deel dat ervan is afgedeeld, de weduwe van Henrick Janssen. Nog krijgt hij de helft van een stuk akkerland genoemd de Hooghen Akker, belendend Huijbert Jacops, de andere helft ervan afgedeeld, de Rijbeemden daar, de weduwe van Goossen ….. (?). Nog krijgt hij het Hoogstuck belendend Gerit Willems, Joost Jan Teunis, Lucas de Bresser. Nog krijgt hij een weiland genoemd het Biesveld, belendend Willem van de Wege, Simon Janssen, de gemeijnte van Assche (?). Nog krijgt hij het derde deel van een heiveld, belendend … dat ervan is afgedeeld, de binnenpad daar. Nog krijgt hij 4 eikenbomen, drie appelbomen, een mast aan de … een notenboom. Nog krijgt hij een keuter turftrecht op Kempen. Uit dit lot moet jaarlijks een malder rogge worden betaald, te voldoen met 3 gulden 2 en een halve stuiver aan de benefikanten van het altaar van …. in de kerk in Den Bosch (?). Genoemde Maeijken krijgt het voorste deel van het vermelde huis met alle grond etc. Nog krijgt ze de helft van de Hooghakker. Nog krijgt ze de helft van de Brughakker. Nog het achtste deel van de … Nog krijgt ze de helft van een keuterrecht op Kempen… Uit dit lot zoals hiervoor. De delers doen over en weer afstand van aanspraken etc. Actum als voor (uitzonderlijk slordig handschrift en verbleekte inkt zodat ontcijferen bijna onmogelijk is, JT).
================169================
Aktennr : 169
Folio :299-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 19-09-1630
Anchem Jans Goossens verkoopt aan Vranck Peters twee stukken akkerland, gelegen te Boxtel ter plaatse genoemd Munsel, belendend Catharina weduwe van Lenaert Martens, de kinderen van Aert van Horenbeeck, Niclaes Peters en meer anderen, Jan Niclaes Goossens, alles zoals Anchem had verkregen van zijn vader Jan Niclaes Goossens volgens brief van Boxtel d.d. 20 maart 1626. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen behalve dat de koper overpad moet verlenen aan het akkerland van zijn vader. Datum 19 september 1630, getuigen Peter Geerits en Goossens.
================170================
Aktennr : 170
Folio :300-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 17-06-1628
Schalk Jans de Wilde als man van Maeijken dochter van Geraerts van Duijssel verkoopt (=belooft) aan Henrick Leermakers ten behoeve van heer en meester..(onleesbaar) als deken van het kapittel een jaarlijkse rente van 5 gulden, vrij van alle lasten steeds te betalen op St. Jansdag op onderpand van een huis, schuur, tuin, boomgaard, akkerland en weiland, genoemd *de Ploeg* gelegen te Boxtel onder Lennesheuvel, belendend Peter Simon Leijten, de gemeenschappelijke straat. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente en alle lasten daarvoor af te handelen behalve de grondchijns. De rente is aflosbaar tegen 100 gulden , mits er een half jaar vooraf is opgezegd. Datum 17 juni 1628, getuigen
Hoppenbrauwer en Marijnen.
================171================
Aktennr : 171
Folio :301-r
Soort akte : onvolledige akte
Datum : 00-00-16??
half afgescheurd blad : … de heer van Bassignij, heer van Boxtel belooft een rente van 15 gulden per jaar.(niet afgemaakte akte)
================172================
Aktennr : 172
Folio :302-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 16-01-1630
Jan Henrick van Rijssinghen de oude en Wouter zoon van Anthonis Wouters van Tuijl als voogden over Anthonis, Wouter, Geertruijt, Willemken en Henricksken, alle 5 minderjarige kinderen van wijlen Anthonis Wouters van Tuijl verwekt bij diens vrouw wijlen Jenneken dochter Willem Joesten, daarin gemachtigd volgens schepenbrief d.d. 16 januari 1630, verkopen aan Marijke weduwe van Peeter Huijberts van Tuijl een stuk akkerland gelegen te Boxtel in de parochie van Gemonde, belendend Jan Henrick Schellekens, Aert Peter Huijberts van Tuijl, het gasthuis van Den Bosch, een mestweg daaa. De verkopers beloven alle lasten af te handelen. Datum 16 januari 1630, getuigen Santegoets, van de Weghe, Peter Gerits Henricx en Frans Janssen.
================173================
Aktennr : 173
Folio :303-r
Soort akte : vernadering
Datum : 30-08-1628
Charel van Vlierden heeft een stuk weiland laten vernaderen gelegen te Boxtel, zoals Ansem Janssen had gekocht van Anna de Borchgrave, zijnde de moeder van Charel van Vlierden en zoals in schepenbrieven wordt vermeld. Charel van Vlierden heeft goud en zilver gedeponeerd onder schepenen om de koopsom te voldoen. Hij belooft dat als het meer is dat hij zal bijbetalen etc. Datum 30 augustus 1628, getuigen Santegoets en Marijnen.
================174================
Aktennr : 174
Folio :305-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 17-02-1631
Henrick Michiels, voormalig borgemeester van Boxtel belooft aan Jan, zoon van wijlen Geraert Franssen 53 gulden te betalen per heden datum over een jaar, nog ook 3 gulden aan Henrick Schalcks om daarmee de dorpslasten te betalen. Datum 17 februari 1631, Goossens en Frans Janssen, schepenen.
================175================
Aktennr : 175
Folio :305-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 17-02-1631
Jan zoon van wijlen Jan Jan Peeters, als man van Heijlken dochter van wijlen Geraert Henrick Avenions verkoopt aan Jan Peeter Joordens ten behoeve van diens vader Jan Peter Joordens het vierde deel van vijf zesde deel van een stuk hooiland, gelegen te Boxtel onder Lennesheuvel, ter plaatse genoemd in de Grote Oetendonck, belendend de gemeijnte van Oetendonck, Jan Janssen van de Bichelaer en meer anderen. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Datum 17 februari 1631, getuigen Roijmans en Henrick Jans ter Aa.
================176================
Aktennr : 176
Folio :309-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 06-04-1629
Niclaes zoon wijlen Willem Eliassen verkoopt aan Thomas Abrahams het zesde deel van een bussel of houtveld gelegen te Boxtel onder Luijcel, belendend Thomas Abrahams cum suis, Jan Henrick Michiels, welk zesde deel hij eerder aan monsieur Godefroij Kiespenninck had verkocht zoals Niclaes verklaart en Kiespenninck weer had overgedragen aan Thomas volgens de brief d.d. 20 november 1628. De verkoper belooft alle lasten af te handelen. Datum 6 april 1629, getuigen Limborch en van Breughel.
================177================
Aktennr : 177
Folio :309-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 06-04-1629
Iken en Dimpna dochters wijlen Geraert Geraerts, door deze Geraerd verwekt bij diens vrouw Willemken, verkopen aan Michiel zoon Merthen Gilissen een deel van een stuk hooiland zoals hen in de deling van bezit van hun ouders was toebedeeld, gelegen te Boxtel onder Lennesheuvel ter plaatse genoemd in de Smaelbroecken, belendend Jan Arien Claessen, de weduwe Seger Adriaens, de erfgenamen van Aelken als weduwe van Jan Michiels van de Zande. De verkoopsters beloven alle lasten af te handelen behalve dat de koper overpad aan anderen moet verlenen. Datum 6 april 1629, getuigen Roijmans en van de Weghe.
================178================
Aktennr : 178
Folio :309-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 06-04-1629
Michiel zoon van Merten Gilissen belooft op onderpand van zijn persoon en bezit om aan Iken dochter van Geraert Geraerts als hernieuwde schuld de som van 40 gulden met een rente van 5 % te betalen, per heden datum over een jaar. Als onderpand geldt de helft van het perceel van hiervoor. Actum als voor.
================179================
Aktennr : 179
Folio :311-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 18-04-1629
Willem Janssen als voogd over Adriaen en Goijaert, minderjarige zoons van wijlen Geraert Pauwels verwekt bij diens vrouw Oeijken, daarin gemachtigd d.d. 17 april 1629, verkoopt aan Pauwel en aan Dielis, beide zoons van Cornelis Pauwels,
aan Willem Niclaessen als man van Heijlken en aan Dirck Henrickx als man van Jenneken, beiden dochters van Cornelis Pauwels, twee stukken land, gelegen te Boxtel. Het ene stuk is ca. een lopenzaad groot, gelegen te Boxtel onder Cleijnder Liempde, belendend de kinderen van wijlen Cornelis Pauwels, Cornelis Janssen van Roij, de rivier de Dommel, Matheus Michiels van Erp. Nog een stuk akkerland groot ca. 44 roedes ter zelfder plaatse gelegen, belendend de Heerstraat daar, de kinderen van Cornelis Pauwels, Peter Henricks van Eijndoven. De verkoper belooft alle lasten af te handelen, behalve een stuiver en een penning als grondchijns aan de broederschap van O.L. Vrouw in Den Bosch, nog een stuiver een denier grondchijns aan de heer van Boxtel, nog 2 lopen en een vierde vat rogge aan de H. Geest te Boxtel, nog 21 stuivers en 6 penningen in een grotere rente in Dinther. Verder overpad aan anderen te moeten verlenen. Datum 18 april 1629, getuigen Roijmans en van Limborch.
================180================
Aktennr : 180
Folio :311-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 18-04-1629
De kopers uit de vorige akte beloven aan de verkopers als hernieuwde schuld de som van 101 gulden te betalen per a.s. St. Jansdag van dit jaar 1629 als koopsom uit de vorige akte. Actum als voor.
================181================
Aktennr : 181
Folio :313-r
Soort akte : minnelijke overeenkomst
Datum : 03-10-1631
Eerder was er een kwestie ontstaan tussen Jan en zijn zuster Emken, beiden kinderen van wijlen Sijmon Janssen en diens vrouw Jenneken dochter wijlen Henrick Janssen ter ener zijde en Henrick Jan Henricks en Adriaen Marten Wouters als voogden over Simon en Mechtelt als nakinderen van wijlen Merten Wouters en genoemde Jenneken ter andere zijde. Het konflikt gaat over het feit dat Jan en Emken pretenties hebben op de nakinderen volgens het kontrakt zoals eerder tussen de voor- en de nakinderen was gemaakt op 22 november 1623. Maar de voogden eisen bepaald huwelijks bezit op dat Jan Sijmons heeft genoten gehad van diens moeder Jenneken en hij beweert dat hij aan zijn moeder 50 gulden had gegeven die hem waren gelegateerd door wijlen zijn oudoom, waarvan Emken het inkomen heeft gehad en nog heeft. Voor schepenen zijn daarom genoemde Jan en Emken verschenen, verder de vermelde voogden en hebben door bemiddeling van goede mannen zijnde meester Gerart Roijmans als president Boxtel, het volgende afgesproken. De voogden over de twee minderjarige kinderen zullen aan Jan en Emken de som van 50 gulden betalen en de meubels zijn voor degeen zoals ze zijn verkocht en partijen zullen elkaar helpen de achterstallige pachten etc. te betalen tot aan een lopende en een vervallen termijn toe. Partijen verklaren
over en weer de afspraken na te komen. Datum 3 oktober 1631, getuigen Roijmans en Goossens als schepenen.
================182================
Aktennr : 182
Folio :315-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 30-90-1630
Lambert zoon Marten Gilissen belooft op onderpand van zijn persoon en bezit om aan Aerden Ansem Hoppenbrouwers die per heden datum over een jaar de som van 52 gulden 10 stuivers te betalen vanwege geleend geld. Datum 30 september 1630, getuigen van de Weghe en Frans Janssen.
================183================
Aktennr : 183
Folio :315-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 00-00-16??
Lambert zoon Marten Gilissen belooft op onderpand van zijn persoon en bezit om aan Aerden Ansem Hoppenbrouwers die per a.s. 10 mei over twee jaar de som van 115 gulden te betalen vanwege geleend geld. Actum als voor.
================184================
Aktennr : 184
Folio :317-r
Soort akte : verkoop van een huis etc.
Datum : 19-01-1630
Willem zoon Niclaes Willems Scheijmakers als man van Heijlken dochter van Cornelis Pauwels door deze Cornelis verwekt bij diens vrouw Cuentgen verkoopt aan Pauwels en Gielis, broers en aan Dirck Henrick Cornelis als man van Jenneken, alle drie kinderen van Cornelis Pauwels, het vierde deel van een huis, tuin, boomgaard etc. gelegen te Boxtel onder Cleijnder Liempde, belendend Jan Cornelis van Roij, de gemeenschappelijke straat, jonker (?) … (?). Nog het derde deel van een andere stede daar tegenover, belendend de weduwe van Adriaen Andriessen, Peter Henricks van Eijndoven. Nog het vierde deel van een stuk akkerland groot ca. 4 lopenzaad ter zelfder plaatse gelegen, belendend Cornelis van Rooij, de rivier de Dommel, Matheus van Erp. Nog het vierde deel van een weiland genoemd het Scheependonck, ter zelfder plaatse gelegen, belendend Gerit Gerits, Cornelis Janssen van Rooij, de gemeijnte. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. behalve het vierde deel van een aflosbare rente van 6 gulden, nog het vierde deel van een rente van 10 stuivers als grondchijns aan de heer van Boxtel, nog het vierde deel van anderhalf hoen als grondchijns aan de heer van Boxtel, nog het vierde deel van een stuiver 2 deniers aan de zelfde heer van Boxtel, nog het vierde deel van een losrente van 5 gulden, nog het vierde dele van een zester rogge aan de H. Geest te Boxtel, nog het vierde deel van een malder rogge aan de H. Geest alhier, nog het vierde deel van ca. 23 stuivers cijns, nog het vierde deel van 18 stuivers aan de H. Geest te Oisterwijk. Datum 19 januari 1630, getuigen Roijmans, van Breugel en Frans Janssen.
================185================
Aktennr : 185
Folio :318-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 19-01-1630
Marijken weduwe van Niclaes Willems Scheijmakers, daarin gemachtigd volgens het testament met wijlen haar man, verkoopt aan aan Matheus Ariens van de Berendonck en Matheus Michiels van Erp haar *stede* met alle rechten etc. gelegen te Boxtel onder Cleijnder Liemde, belendend Peter Gerit Gerits, Jan Henrick Erfven, Peter de Jonge, de gemeijnte daar. De verkoopster belooft alle lasten af te handelen behalve 8 lopen rogge per jaar aan Catharina weduwe van Jan van Boxtel in Den Bosch, nog een lopen rogge aan de weduwe van jonker Bartholt Muijkens. Actum als voor.
================186================
Aktennr : 186
Folio :319-r
Soort akte : boedeldeling
Datum : 23-12-1630
Deling tussen de erfgenamen wijlen Pauwels Henricx en diens vrouw Lijsken. Daarbij treden op Matheus Adriaens van den Berendonck als man van Jenneken dochter wijlen Pauwels Henricx verwekt bij Lijsken dochter van wijlen Herbert Janssen daarin voor een helft, verder Laurens Janssen als man van Heijlken dochter wijlen Pauwels Henricx en Lijsken voor de andere helft. Genoemde Matheus krijgt een huis, schuur, grond etc. gelegen te Boxtel onder Cleijnder Liempde, belendend Laurens Janssen dat ervan is afgedeeld, de gemeenschappelijke straat, Dirck Michiels. Nog krijgt hij een stuk akkerland genoemd de Greef (?), ter zelfder plaatse gelegen, belendend de weduwe van Andries Andriessen, Laurens Janssen waarvan is afgedeeld, de gemeenschappelijke straat, Dirck Michiels. Dit perceel zal een voet breder zijn dan het andere. Nog krijgt hij de helft van een stuk akkerland genoemd het zesterzaad ter zelfder plaatse gelegen, belendend Laureijs Janssen, Matheus Adriaens van Berendonck, Peter Henricks van Eijndoven. Nog de helft van een stuk erf genoemd de Cuijlen gelegen ter zelfder plaatse als voor, belendend Laureijs Janssen, Jan Lamberts, Jan Peters ten Asch en meer anderen, Laureijs Arien Pennincks, de gemeijnte van Mosven. Nog de helft van een stuk akkerland ter plaatse genoemd aan de St. Gregoriskapel, belendend de weduwe van Willem Meussen, de gemeenschappelijke straat, genoemde Matheus, de erfgenamen van Cornelis Janssen van Roij. Nog een hooibeemd ter zelfder plaatse als voor, belendend de rivier de Dommel, Laureijs Janssen, Gerit van de Bergh (?) en meer anderen, de erfgenamen van Cornelis Janssen van Roij. Nog een stuk land deels hooiland en deels houtwas te Oirschot ter plaatse genoemd de Swertvoirten, belendend Gielis Sutricks, de gemeijnte daar. Uit dit lot de helft van een mud rogge te betalen aan het Daems Gasthuis, nog de helft van 25 stuivers per jaar in Den Bosch, nog een stuiver gebuurchijns aan de heer van Boxtel en een stuiver grondchijns aan de zelfde heer. Genoemde Laureijs Janssen krijgt een stuk akkerland gelegen te Boxtel onder Cleijnder Liempde, belendend genoemde Matheus Adriaens, Peter Gerit Gerits, de gemeenschappelijke straat, Mathijs Michiels van Erp. Nog de helft van een stuk akkerland genoemd de Streep, ter zelfder plaatse gelegen, belendend de andere helft ervan, de heren Carthuijzers, Dirck Michiels. Deze helft is een voet smaller dan de andere helft. Nog krijgt hij de helft van een zesterzaad land ter zelfder plaatse als voor, belendend de andere helft, Jan Govaerts van Dessel (of Ecxel?), Peter Henricks van Eijndoven. Nog krijgt hij de helft van een stuk land genoemd de Cuijlen, ter zelfder plaatse als voor gelegen, belendend de andere helft ervan, de heren Cartuijzers te Vught, Laureijs Adriaen Pennincks, de gemeijnte van Mosven. Nog de helft van een stuk akkerland ter zelfder plaatse als voor genoemd aan
de St. Gregoriskapel, belendend de andere helft ervan, Matteus Adriaens van Berendonck, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij een beemdje ter zelfder plaatse als voor, belendend de rivier de Dommel, Jan Lamberts, Matteus Adriaens. Nog krijgt hij een stukje land ter plaatse genoemd in de Brui… (?) belendend de erfgenamen van Cornelis van Roij, de weduwe van Meus Jan Evers, de gemeenschappelijke weg daar. Hieruit jaarlijks .. te moeten betalen en hij zal ook mee …helpen onderhouden…… Genoemde delers beloven dat ze elkaar overpad zullen verlenen etc. Datum 23 december 1630, getuigen Goossens en Frans Janssen.
================187================
Aktennr : 187
Folio :320-v
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 00-00-16??
Matheus Adriaens van Berendonck verkoopt aan Laureijs Janssen uit de vorige akte de helft van een stukje weiland gelegen te Boxtel onder Cleijnder Liempde, ter plaatse genoemd aan de .. straat, belendend de gemeijnte daar, de straat, Jan Henrick van de Zande, waarvan de koper de andere helft al heeft. De verkoper belooft alle lasten af te handelen behalve anderhalf lopen rogge aan de baanderheer van Boxtel, nog een gulden 10 stuivers in Den Bosch, nog …. aan monsieur Swe… als drossaard te Bokhoven. Actum als voor.
================188================
Aktennr : 188
Folio :321-r
Soort akte : verkoop van een jaarlijkse rente
Datum : 04-05-1629
Eerder had Willem Peter Bueters als man van Anneken dochter van wijlen Jan Laureijssen, aan meester Gerard Roijmans chirurgijn en secretaris te Liempde, een jaarlijkse rente verkocht (beloofd) van 10 karolusguldens, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer met Maria Lichtmisdag anno 1630, op onderpand van een dagmaat hooiland in twee dagmaten gelegen in de heerlijkheid Liempde, ter plaatse genoemd in de Audtschelsche (?) beemden waarvan de kinderen van Jan Herberts van de Venne de andere helft hebben, belendend Laureijs Henrick Hessels, de vloet of loop daar, de Hoefschen beemd, alles volgens de brief van Liempde d.d. 10 februari 1629. Voor ons is nu verschenen deze meester Gerard Roijmans en verkoopt deze rente van 10 gulden nu aan meester Rochus Lemnius, rentmeester van Boxtel etc. de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Datum 4 mei 1629, getuigen Hercules van de Weghe en Peter Gerit Handricks, schepenen.
================189================
Aktennr : 189
Folio :321-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 05-05-1629
Marten zoon Jacop Willems Verbeeck en diens zuster Catharina verkopen aan meester Geraert Roijmans een jaarlijkse rente van tien gulden, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag, vrij van alle lasten etc. op onderpand van een huis, tuin en erf gelegen te Boxtel binnen de bruggen, belendend eerder Adam Willems, Jan Hanssen, de dorpsgracht daar, de Strijpt. De
schuldenaars beloven het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. De rente is aflosbaar met 200 gulden, mits er een half jaar vooraf is opgezegd. Datum 5 mei 1629, getuigen van de Weghe en van Breugel.
================190================
Aktennr : 190
Folio :321-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 05-05-1629
Genoemde Merten Jacop Willems belooft aan meester Geraert Roijmans per a.s. Pasen anno 1630, die de som van 30 gulden te betalen maar moet in ieder geval voor Boxtel marktdag zijn betaald. Actum als voor.
================191================
Aktennr : 191
Folio :322-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 23-01-1631
Niclaes Janssen van de Bichelaer als man van Anneken dochter wijlen Henrick Mertens verkoopt aan Matijssen Huijberts een stuk akkerland genoempt den Beucom gelegen te Boxtel in herdgang Onrooij, belendend de erfgenamen van meester Rochus Lemnius, Jan Peter Scheutgens, Laurens Janssen. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Afspraak is dat men het perceel binnen de komende 4 jaar mag aflossen gerekend vanaf oogst tijd anno 1630 tegen betaling van 136 guldens, mits de aflossing een half jaar vooraf is opgezegd. Datum 23 januari 1631, getuigen Roijmans, Peter Gerits en Frans Janssen als schepenen.
================192================
Aktennr : 192
Folio :324-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 28-01-1631
Adam Adams belooft aan Servaes zoon wijlen Henrick Servaessen een jaarlijkse rente van zes gulden, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer anno 1632, op onderpand van een stuk akkerland genoempd den Hamsdonck, gelegen te Lennisheuvel, belendend Jan de Hoevenaar, de gemeenschappelijke straat daar, Luijtgen weduwe van Anthonis Meussen. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. De rente is aflosbaar met 100 gulden. Datum 28 januari 1631, getuigen Roijmans en Goossens als schepenen.
================193================
Aktennr : 193
Folio :324-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 00-00-16??
Genoemde Adam Adams heeft belooft aan zijn broer Adriaen Adams die daarvan het vruchtgebruik krijgt en diens nakinderen verwekt bij zijn tweede vrouw het erfrecht, een rente van 3 gulden, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag en de eerste keer Maria Lichtmisdag anno 1631, vrij van alle lasten etc. op onderpand van een stuk
hooiland etc. genoemd den Rouwen Buender, gelegen in herdgang Lennisheuvel, belendend de heer van Boxtel, de weduwe van Adam Dircks, Adriaen Jan Henricks, Henrick Geraerts en meer anderen. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de rente. De rente is aflosbaar met 50 gulden. Actum als voor.
================194================
Aktennr : 194
Folio :325-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 00-00-16??
Jan zoon wijlen Adriaen Wouters belooft op onderpand van zijn persoon en bezit om aan Adriaen zoone wijlen Adriaen van den Berendonck die per heden datum over een jaar de som van 60 pattacons of kruisdaalders te betalen en nog 8 gulden als rente, vawege geleend geld. Actum als voor.
================195================
Aktennr : 195
Folio :326-r
Soort akte : boedeldeling
Datum : 22-12-1629
Deling van bepaalde rentes door de kinderen Dierck Jacops van Haren. Jacop van Haren krijgt een rente van twee gulden tien stuivers, aflosbaar tegen 50 gulden als kapitaal, uit een grotere rente van 25 gulden in twee rentes uit onderpanden van Jan Ariens te Hal. Nog een rente van 2 gulden uit onderpanden van Aert Santegoets uit onderpanden te Onrode af te lossen met 32 gulden. Idem een rente van 3 gulden uit onderpand tot Cleijnder Liempde af te lossen met 45 gulden. Nog twee loten, eerstens een in een rente van 7 en een halve gulden uit onderpand op de Bickelkamp aflosbaar met 150 gulden kapitaal. Nog een rente van twee gulden 13 stuivers uit onderpanden tot Gemonden aflosbaar met 32 gulden. Nog een rente van 3 gulden 10 stuivers uit onderpanden tot Boxtel binnen bruggen aflosbaar met 50 gulden. Nog een rente van 3 gulden uit onderpanden te Luijssel aflosbaar met 50 gulden. Nog een rente van twee gulden uut onderpanden tot Celissel af te lossen met 32 gulden. Nog een rente van 30 stuivers uit onderpanden tot Lennisheuvel af te lossen met 25 gulden. Dit laatste lot moet aan de twee andere loten 8 gulden betalen. Het tweede lot is toebedeeld aan Jan als broer en Maeijke als zuster, zijnde minderjarige kinderen, waarvan Willem van de Weeghe alleen vier brieven zal ontvangen, welke brieven alleen een rente van 7 en een halve gulden betreffen. Hierbij was ook Willem de Visscher aanwezig als voogd en heeft daarvoor de eed afgelegd aan de presidentschepen te Boxtel. Jenneken van Haren krijgt een rente van een daalder uit onderpanden tot Boxtel binnen bruggen af te lossen met 25 gulden. Datum 22 december 1629. Getuigen Peter Gerits en Jan Niclaes Goossens. (er zijn 4 kinderen, er ontbreekt dus minimaal een lot meer uit deze verdeling)
================196================
Aktennr : 196
Folio :327-r
Soort akte : vrijwaring
Datum : 22-12-1629
Eerder was Willem van de Weghe aangesteld als voogd over de 4 kinderen van Dirck Jacops van Haren, zonder dat hij echter daarvan enige ontvangsten tot aan vandaag
de dag toe heeft gehad. Er is nu de belofte waarbij meester Jacop en diens zuster Jenneken, beide mondige kinderen, verder Jan zijnde 22 jaar oud en Maeijken zijnde 19 jaar oud, allen kinderen van Dirck Jacops van Haren en diens vrouw Maria aan hun voogd Willem van de Weghe beloven die te vrijwaren voor diens voogdijschap over de voorbije tijd en zullen daarvan geen afrekening opeisen. Actum als voor. (22 december 1629)
================197================
Aktennr : 197
Folio :327-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 00-00-16??
Niclaes Lodewijcx heeft aan Jan Niclaes Goossens ten behoeve van Cornelis en Margriet, beiden minderjarige kinderen van Peter Niclaessen van Zutphen verwekt bij diens vrouw Anneken dochter van Joris Janssen, een rente van 5 gulden beloofd, steeds te betalen met Kerstmis en voor de eerste keer met Kerstmis anno 1630, op onderpand van een huis, tuin, land etc. te Boxtel binnen de bruggen, belendend Willem van de Weghe en Steven Marijnen. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de rente en alle lasten af te handelen, behalve de grondchijns aan de heer van Boxtel. De rente is aflosbaar tegen 100 gulden. Testes Jan Peter Gerits en Willem Janssen van de Wege.
================198================
Aktennr : 198
Folio :328-r
Soort akte : boedeldeling
Datum : 09-02-1645
Memorie van de deling tussen Gerit ende Goijaert als broers en kinderen van Jan Gerit Wouters van Beeck. Opgesteld door Jan Janssen Spierincx als landmeter.Er is een stuk akkerland gemeten genoemd den Hondersten gelegen onder Hoog Gemonde in twee delen, elk de helft, belendend het deel van Gerit Janssen, de gemeenschappelijke straat, Goijaert Janssen als broer, samen groot 3 lopenzaad en 23 roedes. De andere helft die aan Goijaert Janssen is toebedeeld is 3 lopenzaad en 23 roedes, belendend de gemeenschappelijke straat, de erfgenamen van Jan Scheffers, Goijaert Janssen en diens broer Gerit. Aldus opgemaakt op 9 februari 1645. Ondertekend : Jan Janssen Spierincks als landmeter.
================199================
Aktennr : 199
Folio :329-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 17-10-1628
Elisabeth dochter van wijlen Dirck Lambrechts verwekt door deze Dirck bij diens vrouw Margareta verkoopt aan Jan Handrickx Hoevenaer en aan Marieken weduwe wijlen Peter Jan Peters Joordens een stuk akkerland genoemd de Laedonck, gelegen te Boxtel ter plaatse genoemd de Mijlestraat, belendend Ariken weduwe van Adriaen Dircks de Bresser, Jan Lambrechts, Coenraert Adams, Peter Jan Dircks. De verkoopster belooft alle lasten af te handelen, behalve ca. een braspenning chijns aan het kapittel van Oirschot. Datum 17 oktober 1628, getuigen Roeloff Andries Santegoets, Roijmans en Marijnen.
================200================
Aktennr : 200
Folio :329-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 17-10-1628
Genoemde verkoopster ( Elisabeth Lambrechts) verkoopt aan Herman Peter Denis een stuk hooiland gelegen te Boxtel onder Lennesheuvel aan de nieuwe brug daar, belendend Adriaen Corstiaens van Schijndel, Ansem Janssen van Tuijl, de rivier daar, de molenwal. De verkoopster belooft alle lasten af te handelen. Actum als voor.
================201================
Aktennr : 201
Folio :329-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 17-10-1628
Genoemde verkoopster ( Elisabeth Lambrechts) verkoopt aan Jan Lambrechts en aan Dirck Michiels van de Zande een stuk heide genoemd de Scheepdonck, gelegen te Boxtel onder Lennesheuvel, belendend Peter Gerit Handricks, de gemeenschappelijke pad daar, de gemeijnte genoemd de Braken, Matheeus Michiels van Erp, Adriaen Corstiaens van Schijndel. De verkoopster belooft alle lasten af te handelen behalve 11 en een halve penning als grondchijns aan de heer van Boxtel. Actum als voor.
================202================
Aktennr : 202
Folio :331-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 05-08-1630
Jan Wouters als man van Geertruijen dochter wijlen Aert Dircx van Lille verkoopt aan Jacob zoon wijlen Geraert Franssen een stuk akkerland gelegen te Boxtel onder Lennesheuvel, belendend ….. (?) Goossens, heer Aelbert Brants, de Berckstraat. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve 2 stuivers grondchijns aan de heer van Boxtel. Datum 5 augustus 1630, getuigen Goossens en Frans Janssen als schepenen.
================203================
Aktennr : 203
Folio :333-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 02-01-1609
Jan Henricx van de Amer voor een vierde part, verder Mathijs en Peter zoons van Jans Santegoets samen voor een vierde part, Dierick Goijaert Bernaerts vanwege diens vrouw Willemken voor een vierde part en Willem Michiels voor een vierde part, hebben aan Peter Simons beloofd die 28 gulden te betalen per heden datum over een jaar, met de rente ten behoeve van de kapel te Lenneshovel om daarmee de diensten te doen, in plaats van een lopenzaad land af te staan dat men meent te kunnen eisen, dat door Henrick Peter Heijmans aan deze kapel vermaakt zou zijn. Als blijkt dat er te weinig is betaald zal men dat naar rato bijbetalen en is het teveel dan mag de kapel dat behouden. Datum 2 januari 1609, getuigen Jan Alarts, Willem van de Weghe en
Jan Gerits, schepenen.
================204================
Aktennr : 204
Folio :334-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 30-01-1631
Lenaert Willems als man van Jenneken dochter wijlen Jan Goossens, verder Jan en Michiel zoons van wijlen Michiel Cornelis door deze Michiel verwekt bij diens vrouw Neelken dochter van wijlen Jan Goossens, verkopen aan Jan zoon Jan Janssen Goossens een zesde gedeelte in een stuk hooiland genoemd de Vreijbeempt gelegen in de heerlijkheid van Esch, zoals afkomstig is van Mariken dochter van … Jan Goossens, belendend Herman Janssen, Grietgen Willem Scheijmakers, de Runtsche dijk daar, de gemeijnte genoemd de Spanckaert. Het wordt als *donatie* overgedragen aan Jan zoon van Jan Janssen Goossens, door deze Jan Goossens verwekt bij diens vrouw Anneken dochter van wijlen Jan Erfven. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. Datum 30 januari 1631, getuigen Goossens en Frans Janssen, schepenen.
================205================
Aktennr : 205
Folio :334-r
Soort akte : kwitering
Datum : 18-06-1620
Jan zoon wijlen Jan Goossens verklaart van Lenaert Willems als man van Jenneken dochter van wijlen Jan Goossens, de 25 gulden te hebben ontvangen die Lenaert eerder aan Lodewijck Schalcken als man van Engelken dochter van wijlen Jan Goossens had beloofd in de deling gepasseerd op 31 december 1584, welke25 gulden Schalck zoon wijlen Lodewijck Schalcken voor zichzelf handelend en voor de andere erfgenamen had overgedragen aan genoemde Jan zoon wijlen Jan Goossens op 18 juni 1620. Jan geeft daarvoor nu kwijting. Actum als voor.
================206================
Aktennr : 206
Folio :335-r
Soort akte : dienstaantekeningen
Datum : 26-07-1630
Losse aantekeningen van de secretaris als memorieposten :
A.Ik Frans Janssen beken dat als volgt te hebben beloofd vanwege tafel van de H. Geest op 11 juli 1630.
B.Akte van transport aangaande het goed dat Margriet, weduwe Aert Peters van Tuijl, maar tegenwoordig getrouwd met Aert Arien Rijckaerts, de som van 80 gulden heeft gehad met 5 gulden per jaar op St. Jacobsdag en voor de eerste keer St. Jacob anno 1631.
C.Memorie dat Huijbert van het goed tot Luijsel heeft gekocht gehad.
D. Hans Goossens heeft aan de weduwe van Aert Peeters beloofd dat de weduwe hem zal gelden de rente van van 84 gulden met 5 gulden per jaar op St. Jacobsdag en voor het eerst op St. Jacobsdag anno1631.
E. Deze rente is afgelost door Aert Arien Rijckaerts thans man zijnde van Margriet Jan Goossens, samen met de rente
F.Cuijpers heeft op gekocht goed tot Luijsel de som van 300 gulden betaald en niet meer
G.De vier verkopers hebben Margriet, weduwe Aert Peters van Tuijl een stuk hooiland verkocht, genoemd den Cattenberch, gelegen te Boxtel, belendend de weduwe Henricx Dircx(?), de kinderen van Roelof Goossens,verder de Runne, Henrick Coenen. De verkopers beloven alle lasten af te handelen. Datum 26 juli 1630, getuigen Roijmans en Goossens, schepenen.
================207================
Aktennr : 207
Folio :336-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 30-01-1631
Vranck zoon Peeter Gerit Henricx verkoopt aan Peeter zoon wijlen Henrick Dircx de Bresser, twee stukken akkerland gelegen te Boxtel onder Munsel, die Vranck had gekocht van Anchem Jan Goossens volgens de brief van Boxtel anno 1630. De verkoper belooft alle lasten af te handelen. Datum 30 januari 1631, getuigen Peter Gerits en Goossens als schepenen.
================208================
Aktennr : 208
Folio :338-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 27-07-1643
Jan Lamberts en Peter Henricks als aangestelde voogden over de minderjarige kinderen van Adriaen Jan Lamberts, verder Corstiaen Andriessen als voogd over de kinderen van Huijbert Jan Lamberts daarin gemachtigd zijnde door schepenen van Boxtel d.d. 27 mei 1643, verkopen aan Bartholomeus Henrick Bartholomeussen, de helft in een stuk akkerland genoemd het Heijnen Land, gelegen te Boxtel ter plaatse genoemd Hal, belendend Eijmbert Laureijssen, Jan Janssen van Berlicom, Catarina Janssen zijnde diens zuster waarvan is afgedeeld, de weduwe van Goijaert Loef van Sloot, de gemeijnte van Selissel. De verkopers beloven alle lasten af te handelen. Datum 27 juli 1643, getuigen Goijaert Martens en Jan van Poppel als schepenen.
================209================
Aktennr : 209
Folio :338-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 27-07-1643
Genoemde voogden uit de vorige akte verkopen aan Jan Janssen van Berlecum en aan diens zuster Catharina Janssen de andere helft van het stuk akkerland genoemd het Heijnenland, belendend Bartholomeus Henricks, Jan Jans Lamberts en diens zuster, zoals in de vorige akte vermeld. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. Actum als voor.
================210================
Aktennr : 210
Folio :338-v
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 27-07-1643
Die zelfde voogden behalve vermelde Jan Lamberts verkopen aan Jan Lamberts en diens zuster een stuck akkerland genoemd de Nonnenberch groot ca. een lopenzaad gelegen te Boxtel belendend Jan Willem Scheijmaekers, de kinderen van Jan van Beerlicom, Jacop Janssen van de Zande, Marten Niclaes Vlijmincx. De verkopers beloven alle lasten af te handelen, behalve ca. twee stuivers grondchijns aan de heer van Boxtel. Actum als voor.
================211================
Aktennr : 211
Folio :338-v
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 27-07-1643
Genoemde voogden verkopen aan Hanrick Michiels van Hal het vijfde part van een dagmaat hooiland gelegen in de Huijsbeemd, ter zelfder plaatse als voor, belendend Eijmbert Laureijs en Jan Wouters Cuijper, de weduwe van Goijaert Loef van de Sloot, de rivier de Aa. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. Actum als voor.
================212================
Aktennr : 212
Folio :340-r
Soort akte : verkoop van een huis etc.
Datum : 02-12-1643
Meester Aelbrecht zoon van Jacob Goijaerts door deze Jacob verwekt bij diens vrouw Sijken dochter wijlen Aelberts de Smith (?), verder Marijken en Geertruijt gezusters en dochters van wijlen genoemde Jacob en Sijken, verkopen aan Dircken Jans van Poppel een huis, hofstad en tuin gelegen te Boxtel ter plaatse in de Rechte Steenstraat, genoemd *De Valck* met de helft van een perceel daar langs, belendend Jan Adriaens van Berendonck, Hanrick Goijaerts, Gijsbert van de Asdonck, de Lange Steenstraat. Nog het stukje perceel tegenover dat huis, belendend Ansem Goossens, Hanrick Goijaerts, de dorpsgracht daar, de Lange Steenstraat. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. Datum 2 december 1643. Getuigen Ruijsch en van Poppel, schepenen.
================213================
Aktennr : 213
Folio :340-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 00-00-16??
Dirck Jans van Poppel belooft aan Marijken en Sijken (Sijken is daarna veranderd in Geertruijt) gezusters, een jaarlijkse rente van 18 karolus gulden, steeds te betalen met Pasen en voor de eerste keer met Pasen anno 1645, vrij van alle lasten etc., op onderpand van het huis en bezit uit de vorige akte. De schuldenaar belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de rente en alle lasten daarin af te handelen. De rente is aflosbaar tegen betaling van 400 gulden, danwel in 4 termijnen van elk 100 gulden, mits er een half jaar vooraf is opgezegd. Actum als voor.
================214================
Aktennr : 214
Folio :342-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 07-01-1643
Adriaen Gerit Hermans verder Eijmbert Hanrick Eijmberts als man van Handricxken dochter wijlen Gerit Hermans verkopen aan Jan Gerrit Hermans een stuk akkerland gelegen te Boxtel onder Munsel, groot ca. een lopenzaad, belendend Adriaen Rijckaerts, de verkoper zelf, Aert Quinteijns, de gemeenschappelijke straat. Nog verkopen ze een stuk akkerland genoemd de Schaeff, gelegen in de parochie van Gemonde onder Boxtel, belendend Adriaen Rijckaerts, Marten Dircks, Henrick N.N., Jan Adriaen Bressers. Nog verkopen ze hun rechten uit 3 percelen hooiland gelegen in de Gemontsche beemden. Nog een stuk land deels houtveld en deels hooiland genoemd de Legen Dries ter zelfder plaatse gelegen, belendend de Gemontschen Beemden, de mestweg daar, Adriaen Rijckaerts de jonge. Nog verkopen ze hun rechten in een weiland gelegen onder Munsel, belendend de verkopers zelf, Adriaen Rijckaerts de jonge, de kinderen van Lambert Simons, de gemeenschappelijke straat, alles zoals ze van hun ouders hebben geerfd. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen behalve hun aandeel van een rente van 37 gulden 10 stuivers aan Niclaes Tuelincx in Den Bosch aflosbaar met 600 gulden en nog hun deel van 33 stuivers per jaar aan de kapel van O.L. Vrouw in Boxtel, nog hun deel van 11 stuivers per jaar aan de heer van Eijndoven, nog hun deel van 7 stuivers of St. Michielschijns aan de scholaster van Roij, nog hun deel van 7 en een halve stuiver aan de hertog van Brabant, nog de twee derde delen van een chijns van 15 stuivers per jaar aan de heer van Boxtel. Alle rentes etc. over te nemen met een vervallen en de lopende termijn. Datum 7 januari 1643, getuigen van Hal, Cornelis Dircks Marijnen. (in marge : de helft hiervan heeft Jan Gerit Hermans aan zijn broer Adriaen verkocht)
================215================
Aktennr : 215
Folio :342-v
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 00-00-16??
Eijmbert Henrick Eijmberts verkoopt aan Adriaen Gerrit Hermans een stuk akkerland, gelegen te Lennisheuvel aan de Nieuwe Brugge, belendend Henrick Jan Henricks, de gemeenschappelijke straat, Mathijs Huijberts, de koper zelf. De verkoper belooft alle lasten af te handelen. Actum als voor.
================216================
Aktennr : 216
Folio :343-r
Soort akte : verkoop van een huis etc.
Datum : 00-00-16??
Adriaen en Jan als zoons van Gerit Hermans en Eijmbert Hanrick Eijmberts verkopen aan Henrick Peter Henricks van de Veken, een zestiende gedeelte in verschillende parcelen en een woonhuis gelegen onder Lennisheuvel bij den Engel, nog hun deel van een akker genoemd de Hogen akker, ter zelfder plaatse als voor gelegen, belendend de heer van Boxtel, de gemeenschappelijke straat, Luijtken weduwe van Antonis Meeus, Henrick Michiels. Nog hun zestiende deel van een stuk weiland ter zelfder plaatse gelegen, belendend Willem Jan Peters, Marten Peters, Adriaen Jan Henricks, de kinderen van Jan Peter Joordens. Nog verkopen ze hun zestiende deel van een hoefke land ter zelfder plaatse gelegen, belendend Henrick Michiels, de gemeenschappelijke
straat. Hieruit jaarlijks het zestiende deel te betalen van 3 malders rogge aan de H. Geest in Den Bosch, nog daarin de 4 gulden 1 stuiver per jaar aan Henrick Michiels, nog 3 gulden per jaar aan Sijken weduwe van Aert van Horenbeeck, nog 14 stuivers per jaar aan de H. Geest te Boxtel, nog een half pond was per jaar aan de heer van Boxtel, nog 5 en een halve stuiver chijns aan de heer van Boxtel. Actum als voor.
================217================
Aktennr : 217
Folio :343-v
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 00-00-16??
Adriaen Dirck Goijaerts als man Catarina dochter wijlen Hanrick Eijmberts verkoopt aan Eijmbert Hanrick Eijmberts een stuk akkerland met boomgaard, gelegen tot Lennisheuvel groot ca. 2 en een halve lopenzaad, belendend Willem Huijberts, de verkoper zelf, de gemeenschappelijke straat, Wouter Henrick Eijmberts, de koper zelf. De verkoper belooft alle lasten af te handelen behalve ca. 3 stuivers aan de heer van Boxtel. Actum als voor.
================218================
Aktennr : 218
Folio :343-v
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 00-00-16??
Adriaen Eijmberts verkoopt aan Adriaen Dirck Goijaerts een stuk akkerland gelegen tot Lennisheuvel, groot ca. een zesterzaad, belendend Jan Jan Quinten, de gemeenschappelijke straat, de kinderen van Franck Peter Gerits, Mattijs Jan Tijssen, de koper zelf. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Actum als voor.
================219================
Aktennr : 219
Folio :343-v
Soort akte : afstand van vruchtgebruik
Datum : 14-01-1643
Maria dochter van Goijart van Eersel (Ecxell?) doet afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake een woonhuis, hofstad en akker- en weiland genaamd *de Hoeghakker* onder Lenisheuvel. Ze doet afstand ten behoeve van Henrick Peter Henricks en Maria belooft daarin alle lasten af te handelen. Maar Henrick moet daaruit aan haar wel jaarlijks 5 gulden betalen. Datum 14 januari 1643, getuigen H.van Hal en Poppels, schepenen.
================220================
Aktennr : 220
Folio :344-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 24-11-1644
Lijsken dochter van Gerit Hendrickx, weduwe van wijlen Lambert Jan Reijnders en haar zuster Marike ook dochter van Gerit Hendrick als weduwe wijlen Jacob Handricks, verder Thomas Janssen de Ruijter met Barbara zijn zuster en Hans van der Hofstadt
als man en momboir van Margriet, dochter Jans de Ruijter samen voor een helft als erfgenamen van Wouter Peters en diens vrouw Anthonisken Janssen de Ruijter, hebben aan Gerit zoon van Mathijssen Wouter Peterssen en aan Jacob Anthonissen van der Schoot als vader van en met hem Pauwels Cornelissen en Handrick Everts als voogden van Jenneken, Marijken en Laurens, minderjarige kinderen van deze Jacob verwekt bij Heijlken dochter van Wouter Peterssen, de helft van een akker overgedragen genoemd de Hoochbraecke, in totaal groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in de parochie van Gemonde onder Boxtel, belendend Jan Willem Peters, Willem Janssen van der Merendonck, de waterloop daar genoemd de Rundraaf. Nog de helft van een stuk akkerland in totaal groot ca. anderhalf lopenzaad, ter zelfder plaatse gelegen aldaar genoemd aan de Hoijbrugge, belnendend het grote gasthuis van Den Bosch, de erfgenamen van jonker Roelof van Eijck, Jan Willem Peters, de rivier de Dommel. Daarvan heeft Gerit en de minderjarige kinderen de andere helft. De overdragers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, volgens de gemaakte overeenkomst. Datum 24 november 1644, getuigen Poppels en Schenkels.
================221================
Aktennr : 221
Folio :344-v
Soort akte : overdracht van een perceel
Datum : 00-00-16??
Gerit zoon van Mathijs Wouter Peters draagt aan Jacob Anthonissen (=van de Schoot, JT) en aan de voogden van zijn drie minderjarige kinderen de helft en alle verdere rechten over in een stuk land genoemd de Hoochbraecke zoals hiervoor al is vermeld. De verkoper belooft alle lasten af te handelen.
================222================
Aktennr : 222
Folio :344-v
Soort akte : overdracht van een perceel
Datum : 00-00-16??
Jacob Anthonissen (=van de Schoot, JT) heeft twee stukken akkerland opgedragen aan Gerit Mathijssen op grond van de overeenkomst, zijnde de helft van een stuk akkerland aan de Hoijbrugge en het vierde part van een stuk akkerland genoemd de Dooienakker, waarvan Lijsken en Meriken als dochters van Gerit Hendricks en Thomas Janssen de Ruijter en diens zuster Barbara en Hans van der Hofstad als man van Margriet dochter van Jan de Ruijter het resterende vierde part hebben, in totaal groot ca. 4 lopenzaad, gelegen te Boxtel belendend Zeger Aerts van Overbeeck, het groot gasthuis van Den Bosch, de tafel van de H. Geest te Gemonde, de mestweg daar. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.
================223================
Aktennr : 223
Folio :344-v
Soort akte : overdracht van een perceel
Datum : 00-00-16??
Geraerd zoon van Mathijs Wouter Peterssen en Jacob Anthonissen van der Schoot als vader en Pauwels Cornelissen en Handrick Evers als voogden van Jenneken, Marijken en Laurens door Jacob verwekt bij Heijlken Wouter Peters, hebben aan Adriaen Rijckers van den Oetelaer een stuk akkerland opgedragen volgens machtiging van
schepenen van Den Bosch d.d. 10 november 1644, daarin voor een helft, verder door Lijsken dochter van Gerit Hendricks als weduwe van Lambert Jan Reijnders, Meriken ook dochter van Gerit Hendricks als weduwe van Jacob Hendricks, Thomas Janssen de Ruijter en diens zuster Barbara en Hans van der Hofstadt samen als erfgenamen van wijlen Wouter Peters en diens vrouw Antonisken Janssen de Ruijter, daarin voor de andere helft, verkopen aan Adriaen Rijckers van den Oetelaer een stuk akkerland genoemd de Holenwech groot ca. 3 lopenzaad, gelegen in de parochie Gemonde onder Boxtel, ter plaatse genoemd de Hultaert, belendend Aert Quinteijns, de erfgenamen van Gerit en Catarijn Scellen, Hendrick Jan Scellekens, de H. Geest van Den Bosch. een mestweg daar. Adriaen krijgt daarvan het vruchtgebruik en diens kinderen verwekt bij diens eerste vrouw Dingen het erfrecht. De verkopers beloven alle lasten af te handelen.
================224================
Aktennr : 224
Folio :345-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 00-00-16??
De zelfde verkopers (Gerard Peters en Jacob van de Schoot etc.) dragen aan Dirck Huijbers, molenaar te Casteren een stuk akkerland over, groot ca. 2 lopenzaad, gelegen te Boxtel ter plaatse genoemd op de Hultaert, belendend Henrick Jan Scellekens, Dirck Huiberts als koper, het grote gasthuis van Den Bosch. De zelfde verkopers hebben aan Henrick Jacob Handricks nog een weiland opgedragen.
================225================
Aktennr : 225
Folio :345-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 00-00-16??
De zelfde verkopers (Gerard Peters en Jacob van de Schoot) dragen een stuk weiland over aan Henrick Jacob Henricks genoemd de Roordt (?), groot ca. 3 morgens groesland, gelegen te Boxtel, belendend de kerk van Gemonde, de gemeenschappelijke straat, het minderjarige kind van Michiel Willem Michiels. De verkopers beloven alle lasten af te handelen behalve een rente van 21 gulden per jaar aan Lijsken dochter van Jacob Jaspers van der Dussen en een een rente van 4 gulden per jaar, over te nemen met een vervallen en de lopende termijn.
================226================
Aktennr : 226
Folio :345-v
Soort akte : verkoop van een huis etc.
Datum : 00-00-16??
De zelfde verkopers (Gerard Peters en Jacob van de Schoot) verkopen aan Gerit Matijssen de helft van een huis, schuur en boomgaard, groot ca. 6 lopenzaad, gelegen te Boxtel, belendend Jan Evert Schellekens, de erfgenamen van Peter Huijberts van Thuijl, Goijaert Hanssen als koper van de andere helft, Jan Evers Scellekens, de gemeenschappelijke straat daar. De verkopers beloven alle lasten af te handelen behalve de grondchijns aan de heer van Boxtel, zijnde 2 stuivers 1 oort en een jaarlijkse rente van 24 gulden aan Peter van Heeswijck.
================227================
Aktennr : 227
Folio :345-v
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 00-00-16??
De zelfde verkopers (Gerard Peters en Jacob van de Schoot) verkopen aan Goijaert Hanssen de andere helft van de bocht land zoals vermeld in de vorige akte, belendend de straat, Gerit Matijssen. De verkopers beloven alle lasten af te handelen, behalve een rente van 9 gulden per jaar aan Jacob Hendricks, een rente van 6 gulden aan Joris de Louw ten behoeve van het godshuis van de leprozen te Hintham en een rente van 9 gulden aan de schutterij van St. Antonis te Gemonde, alles over te nemen met een vervallen en de lopende termijn.
================228================
Aktennr : 228
Folio :346-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 00-00-16??
De zelfde verkopers (Gerard Peters en Jacob van de Schoot) verkopen aan Handrick Jan Scellekens een stuk akkerland genoemd de Dorenakker groot ca. 2 lopenzaad, gelegen te Boxtel, belendend het grote gasthuis van Den Bosch, de H. Geest van Gemonde, de gemeenschappelijke mestweg daar. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. (in marge : daarna heeft Jan Henrick Schellekens het perceel verkocht aan Jan Arien Frericks en de verkoper belooft alle lasten af te handelen )
================229================
Aktennr : 229
Folio :346-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 00-00-16??
Gerit Mathijssen verkoopt aan Jan Arien Fredericx een stuk akkerland genoemd de Doorenakker groot ca. 2 lopenzaad gelegen te Boxtel, belendend Zeger Aerts van Overbeeck, Hendrick Jan Schellekens, de tafel van de H. Geest te Gemonde, de gemeenschappelijke mestweg daar. De verkoper belooft alle lasten af te handelen.
================230================
Aktennr : 230
Folio :346-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 00-00-16??
Gerit Mathijssen verkoopt aan Jan Niclaes Spierincx een stuk akkerland genoemd de Hooijbrug groot ca. anderhalf lopenzaad, gelegen te Boxtel, belendend het grote gasthuis van Den Bosch, de erfgenamen van jonker Roelof van Eijck, Jan Willem Peters, de rivier de Dommel. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.
================231================
Aktennr : 231
Folio :346-v
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 00-00-16??
Gerit Mathijssen en Jacob Anthonissen (van de Schoot, JT) met Handrik Evers en Pauwel Cornelissen als voogden hebben een stuk akkerland verkocht, genoemd de Doorenakker groot ca. 2 lopenzaad, gelegen te Boxtel, belendend het grote gasthuis van Den Bosch, de H. Geest van Gemonde, een gemeenschappelijke mestweg daar. Het bezit wordt verkocht aan Meriken en Lijsken als kinderen van Gerit Handrics en aan Thomas Janssen de Ruijter en diens zuster Barbara en aan Hans van der Hofstad als man van Margriet. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, alles volgens de overeenkomst daarvan.
================232================
Aktennr : 232
Folio :347-r
Soort akte : boedeldeling
Datum : 27-01-1644
Erfdeling tussen de erfgenamen wijlen Willem Jacops alias Coppens. Het eerste lot is voor Adam Aerts, Jan Aerts en Catalijn Aerts. Het betreft een perceel akkerland gelegen te Boxtel onder Lennesheuvel, ter plaatse genoemd aan de Coevert, belendend het stuk ervan afgedeeld, Chatarina Peters, Adriaen Bartolomeus, de gemeenschappelijke straat. Daaruit het derde deel te betalen van 150 gulden kapitaal, in twee brieven te weten aan Jan Joost Rossums 100 gulden en de andere 50 gulden in Den Bosch, verder het derde deel van een rente van 11 en een halve stuiver per jaar in Den Bosch en het derde deel van twee blanken chijns aan de heer van Boxtel. Het tweede lot is voor Marten Adriaen Michiels en diens zuster Lijsken Adriaen Michiels. Het betreft een perceel ter zelfder plaatse als voor gelegen, belendend het stuk ervan afgedeeld, Adriaen Bartolomeussen, de gemeenschappelijke straat. Hieruit jaarlijks het derde deel te betalen van de hiervoor vermelde lasten. Het derde lot is voor Lijsken Jacops met de kinderen van Jan Jacops. Het betreft een perceel akkerland ter zelfder plaatse als voor gelegen, belendend het stuk dat ervan is afgedeeld, Adriaen Willem Huijberts, Arien Bartholomeussen, de gemeenschappelijke straat. Daaruit de lasten te betalen zoals hiervoor bij de andere erfdelen. Het gemerkte hout zal door elk der partijen worden gedeeld. Datum 27 januari 1644, getuigen Ruijsch en Poppels als schepenen.
================233================
Aktennr : 233
Folio :349-r
Soort akte : minnelijke overeenkomst
Datum : 00-00-16??
Vonnis van schepenen omdat er een kwestie was ontstaan tussen Lijsken, weduwe Nicolaes Goossens ter ener zijde en de voogden van de voorkinderen van Nicolaes Goossens, zijnde Jan Geerlincx en Geraert Goossens ter andere zijde. Ze hebben nu de volgende minnelijke overeenkomt gemaakt over een verkocht heiveld gelegen te Lennesheuvel dat Claes als weduwnaar had verkocht en met het geld ervan zijnde 100 gulden had hij eem turfhuis getimmerd van 3 gebonden en 12 ribben in de grote kamer van het huis met een nieuwe zolder op de goot en in de gang. Nog een nieuwe muur gezet aan de schuur, een nieuwe *est* aan het huis, nog een nieuw afschot in het huis tussen de kelderkamer, de keuken en de stal. Nog had hij een schuur in Moergestel gekocht en daarvoor 60 gulden betaald, nog had hij van 2 oude huizen er
een gemaakt en Lijsken moest daarvoor aan de voogden vanwege de huur 30 gulden betalen, aan Cathalijn Corstiaens 18 gulden en nog 25 gulden aan Arien Damen. Voor ons zijn nu verschenen deze voogden en Lijsken en men geeft elkaar nu volledig kwijting ook al zou Lijsken nog veel geld hebben overgehouden. Getuigen Marijnen, van Wijck, van Hove en Dominicus.
================234================
Aktennr : 234
Folio :351-r
Soort akte : leenbezit
Datum : 12-03-1646
Contract tussen de kinderen van Adriaen Rijckers van den Oetelaer, met name Jan, Aert, Henrick Peeter Gerits nomine uxoris en Adriaen Herman Vaeder. Jan zoon Adriaen Roijckerts van de Oetelaer verklaart dat hij tevreden is met het erfdeel en het leengoed van zijn vader dat hij zal erven en dat door goede mannen zal worden getaxeerd. Als zijn kindsdeel daarin meer is, zal dat met de andere kinderen worden verrekend zodat ze allen evenveel hebben, alles op verzoek van hun vader Adriaen. Datum 12 maart 1646. Getuigen H. van Hal en G. van Hees.
================235================
Aktennr : 235
Folio :353-r
Soort akte : aanstelling voogden
Datum : 15-03-1649
Gerart Goossens heeft de eed afgelegd als voogd over de twee minderjarige kinderen van wijlen diens broer Claes Goossens verwekt door deze Claes bij diens vrouw Hester dochter van Geerling van Schalcken. Hij belooft aan Jan Geerlincks die later bewijs van zijn beheer te zullen overleggen. Datum 15 maart , getuigen Jan Niclaes Goossens en Sumeren.(anno 1649)
================236================
Aktennr : 236
Folio :353-r
Soort akte : aanstelling voogden
Datum : 13-04-1649
Corst Goijaerts en Aert Claessen hebben de eed afgelegd als voogden over het minderjarige kind van wijlen Wouter Claessen verwekt bij diens vrouw Anneken dochter van Corst Goijaerts. Actum 13 april 1649, getuigen van Sumeren en Jan Nicolaes Goossens.
================237================
Aktennr : 237
Folio :354-r
Soort akte : boedeldeling
Datum : 29-11-1638
Deling van bezit door de erfgenamen Jan Rijckers van den Oetelaer te weten 5 erfdelen, zijnde Aert Janssen, Rijckaert Janssen, Aert Janssen (twee keer Aert in dit gezin?), Jan Janssen en Meriken Janssen (ik veronderstel dat ze alle 5 kinderen zijn van Jan Rijckers van de Oetelaer, maar blijkt niet erg duidelijk, JT). Genoemde Aert
Janssen krijgt het huis, tuin etc. gelegen te Boxtel ter plaatse genoemd Hoog Gemonde, belendend Antonis Gerits, Willem Janssen van der Merendonck, de gemeenschappelijke straat. Het bezit is 4 lopenzaad groot. Hieruit jaarlijks aan Joost den Gelaesmaker in Den Bosch 10 gulden te betalen aflosbaar met 200 gulden, verder op St. Maartensdag aan de heer van Boxtel de grondchijns van anderhalve stuiver. De andere loten moeten de schuur en het esthuis daar ruimen voor a.s. Pinksteren. Dit lot moet binnen een jaar aan het derde lot 6 gulden betalen en vanwege de schuld moet dit lot binnen een jaar nog 14 gulden eens betalen. Genoemde Rijckert Janssen krijgt een stuk teulland ter zelfder plaatse als voor gelegen, groot ca. 4 lopenzaad, belendend de gemeenschappelijke straat. Verder een recht in een weiland onder Schijndel ter plaatse genoemd de Cuijlen, belendend Antonis Jaspers, de gemeijnte, de erfgenamen van Wouter Bastiaens en meer anderen, de erfgenamen van Jan Peter Broeren (?). Het derde lot is voor Aert Janssen, ter zelfder plaatse als voor gelegen, belendend Rijckert Janssen en Jan Janssen, Willem Janssen van der Merendonck, de gemeenschappelijke straat. Verder krijgt hij het esthuis staande op het eerste lot dat moet worden afgebroken, zonder de oven de beschadigen want die moet blijven staan. Nog krijgt hij een weiland onder Schijndel genoemd den Geer, belendend Herman Jacobs, de H. Geest van Den Bosch en meer anderen, zijnde driehoekig. Het esthuis af te breken voor a.s. Pinksteren. Hieruit jaarlijks 2 lopen rogge te betalen aan de H. Geest in Gemonde. Nog krijgt dit lot de varkenskooi op het eerste lot staande en zal van het vijfde lot 7 gulden 10 stuivers ontvangen. Het vierde lot is voor Jan Janssen, het krijgt eveneens een stuk van het akkerland ter zelfdeeplaatse als voor, belendend Lenaert Joosten de Bresser, de gemeenschappelijke straat, groot 2 loppenzaad. Nog krijgt dit lot een perceel te Boxtel, belendend de mestweg, Hendrick Jan Schalcks, Willem van de Weghe. Hieruit jaarlijks 3 lopen rogge te betalen aan de pastorie van Boxtel. Nog krijgt dit lot de helft van een weiland onder Schijndel ter plaatse genoemd in de Cuijlen. Dit lot krijgt de schuur staande op het eerst lot en moet voor a.s. Pinksteren worden afgebroken. Uit dit halve weiland nog het bier te betalen dat is verschuldigd zijnde 3 gulden en moet nog vooraf 4 gulden inbrengen. Het vijfde lot is voor Meriken Janssen. Het betreft een stuk akkerland ter zelfder plaatse als voor gelegen, belendend Willem Janssen van de Merendonck, de andere erfgenamen, totaal groot 3 lopenzaad. Nog krijgt ze een stuk akkerland onder Schijndel ter plaatse genoemd de Broekstraat, belendend Arien Henrik Diercks, Lenaert Ariens de Brouwer, de erfgenamen van Jan Ariens van Roij, Aert Peter Janssen. Dit perceel is 2 lopenzaad. Hieruit jaarlijks 2 lopen rogge te betalen aan de H. Geest te Gemonde. verder 7 gulden 10 stuivers te betalen aan het derde lot. De delers beloven de deling gestand te doen. Verder zullen ze het gemerkte hout samen delen. Getuigen Arien Rijckaerts van de Oetelaer en Jan Janssen Spierinck op 29 november 1638. Ondertekend : dit merk is van Arien Janssen, dit merk is van Meriken Janssen, dit merk is van Jan Janssen, dit merk is van Rijckaert Janssen, dit merk is van Ariaen Rijckaerts van de Oetelaer, Jan Janssen Spierincks.
================238================
Aktennr : 238
Folio :356-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 18-11-1645
Lambert Michiels en Michiel Dirck Michiels als voogd van de minderjarige kinderen van Jan Michiel Martens en Tuenis Dirck Gielen nomine uxoris, verkopen aan Hendrick Roelof Andriessen als beheerder van de tafel van de H. Geest te Boxtel, een perceel teulland gelegen te Boxtel onder Lennesheuvel, groot ca. 25 roedes, belendend de H. Geest van Boxtel, Jan Gerit Franssen, de kinderen van Mattijs Jan Zantegoets, de
gemeenschappelijke straat. De verkopers beloven alle lasten af te handelen. Datum 18 november 1645, getuigen a Kempen en Bresser, schepenen.
================239================
Aktennr : 239
Folio :358-r
Soort akte : openbare verkoop van percelen
Datum : 11-07-1643
Condities en voorwaerden van de openbare verkoop door Jan Lamberts en Peeter Henrix als voogden over de minderjarige kinderen van Adriaen Jan Lambers, verder door Corstiaen Andriessen als voogd over de kinderen van Huijbert Jan Lamberts, daarbij gemachtigd door schepenen van Boxtel d.d. 27 mei 1643, alle percelen te Boxtel onder Hal. Betreft een perceel teulland genoemd het Heijnenland groot 1 lopenzaad 24 roedes, belendend Eijmbert Laureijssen, Jan Lamberts en diens zuster Maria, de weduwe van Lof van de Sloot, de gemeijnte van Zelissel. Daarop is gemijnd door Jan Janssen van Berlecom voor 150 gulden, nog een bod door Bartholomeus Henrick Bartholomeussen. Verder een perceel land groot 1 lopenzaad genoemd de Nonnenberch, ter zelder plaatse gelegen, zoals de 4 verkopers hebben verkregen volgens akte Boxtel d.d. 18 mei 1643, belendend Jan Willem Sceijmakers, de kinderen van Jan van Bellecom, Jacop Jans van de Zande, Marten Niclaes Vlemincx. Hieruit jaarlijks 2 stuivers grondchijns aan de heer van Boxtel te betalen, is gemijnd door Adriaen Janssen voor 30 gulden, nog een bod door Jan Lammerts. Nog verkopen ze het vijfde part van een dagmaat hooiland in de Huisbeemd ter zelfder plaatse gelegen, Is gemijnd door Hendrick Michiels van Hal voor 26 gulden. Het opbod zal zijn binnen nu over 9 dagen zijnde 11 juli 1643 ten huize van de secretaris te Boxtel. Elke slag doet 2 gulden, half en half te delen. Als kosten voor elke gulden een stuiver en een halve stuiver als schrijfgeld. De chijnsen etc. af te handelen tot aan een vervallen en lopende termijn toe. Vandaag 11 juli zijn de percelen definitief verkocht, in aanwezigheid van G. van Hal en Jan van Poppel als schepenen. Ondertekend van Hal en van Poppel.
================240================
Aktennr : 240
Folio :360-r
Soort akte : boedeldeling
Datum : 04-10-1635
Deling van bezit door de kinderen van wijlen Hendrick Embers en diens vrouw Catharina. De erfgenamen zijn Eijmbert, Hendrick en Wouter, kinderen van wijlen Hendrick Embers en van Catharina, verder Dielis Jan Matijssen als man van Elisabeth, Adriaen Dirck Goijaerts als man van Catharina, Jan Antonis Bartolomeussen als man van Anna, Adriaen Jan Jacops en Embert Hendricx als voogden over Maria, Henrica en Johanna alle drie minderjarige kinderen van wijlen Jan zoon van wijlen Hendrick Embers. Genoemde voogden van de 3 minderjarige kinderen krijgen een woonhuis, bakhuis etc. gelegen te Boxtel onder Lennesheuvel, belendend noordelijk Joost Maurus Joosten, Jan Antonis dat ervan is afgedeeld, Adriaen Dirck Goijaerts, de gemeenschappelijke straat. Nog een stuk akkerland ter zelfder plaatse gelegen, genoemd de Grote Richtpad, belendend zuidelijk Jan Antonis dat ervan is afgedeeld, de Richtpad daar, Adriaen Dirck Goijaerts, Henrick de Gruijter, er is overpad over het erf van Adriaen Dirck Goijaerts. Nog krijgen ze een weilandje genoemd het Weijerken ter zelfder plaatse gelegen, belendend Dielis Jan Matijssen, Jan Antonis. Nog krijgen ze een stuk hooiland ter zelfder plaatse gelegen in de Sweelders, belendend Hendrick
Evers, Eijmbert Hendricks dat ervan is afgedeeld, Willem Huijberts van Thuijl, Adriaen Eijmberts. Nog de onverdeelde helft van ca. een zesterzaad land ter zelfder plaatse als voor in de Sweelders, belendend Adriaen Jan Hendricks, de kinderen van Hendrick Everts te Liempde, een pad daar, Niclaes Goossens. Nog krijgen ze ca. 2 lopenzaad 12 roedes heide ter zelfder plaatse gelegen, belendend de kinderen van Gerit Franssen, Jan Matijssen als deler, Adriaen Antonissen, Wouter Hendricks dat ervan is afgedeeld. Hieruit jaarlijks een zester rogge te betalen aan de H. Geest te Boxtel, verder een vastenavondhoen aan de heer van Boxtel, nog 12 stuivers een oort cijns in een grotere chijns van 1 gulden 7 stuivers een oort aan de heer van Boxtel, nog 150 gulden kapitaal aan de delers, waarvan de kinderen hun zevende deel zullen krijgen vanwege verkocht hout. Genoemde Jan Antonis Bartholomeussen krijgt een schaapskooi met land gelegen onder Lennisheuvel, belendend de minderjarige kinderen van Jan Hendrick Embers, Adriaen Dirck Goijaerts waarvan is afgedeeld, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij een stuk akkerland ter zelfder plaatse gelegen genoemd de Grote Richtpad, belendend de minderjarigen waarvan is afgedeeld, Dielis Jan Matijssen, Hendrick de Gruijter, Adriaen Dirck Goijaerts. Nog krijgt hij een weiland ter zelfder plaatse gelegen, belendend Dielis Jan Matijssen, Adriaen Dircks, de minderjarige kinderen, Jan Hendricks. Nog krijgt hij een stuk hooi- en weiland onder Lennesheuvel in de Hedingen, belendend de gemeijnte van Barnsveld, Adriaen Dirk Goijaerts, Gabriel Hendriks van Bladel. Hieruit 36 gulden eens te betalen aan de erfgenamen waarvan hij zelf het zevende deel krijgt, nog 5 stuivers jaarlijkse aan grondchijns aan de heer van Boxtel uit een grotere cijns van 1 gulden 5 stuivers. Nog de helft van 1 gulden 14 stuivers 2 en een half oort gebuurchijns aan de baanderheer van Boxtel. Genoemde Dielis Jan Matijssen krijgt de Coolhof met het zesterzaad land en de Cleijne Richtpad, alles aan elkaar gelegen onder Lennesheuvel, belendend Hendrick Hendricks, het *hol* (=hool) of de sloot daar, Jan Antonissen, Luijtgaert weduwe van Antonis Bartholomeussen, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij een perceel weiland ter zelfder plaatse gelegen in de Dorssenden, belendend Dirck Arien Stoppen, Henrick Hendricks, Sebert Gelden Brants, de gemeijnte van Oetendonck. Nog krijgt hij een perceel heide gelegen in de Sweelders, belendend de minderjarige kinderen als delers, Hendrick Hendricks, Adriaen Antonis, Wouter Hendricks als deler. Nog krijgt hij een schuur op het erf van Jan Antonissen af te breken tussen nu en a.s. maart. Hieruit aan de andere erfgenamen 75 gulden te betalen, waarvan Dielis ook zijn zevende part krijgt, nog 5 stuivers jaarlijks als grondchijns te betalen aan de heer van Boxtel in een groteer chijns van 1 gulden 14 stuivers 1 oort. Genoemde Hendrick krijgt twee stukken akkerland te Boxtel onder Lennesheuvel, genoemd de Drie en Vier Lopenzaad, belendend Dielis Jan Martens, het minderjarige kind van Philips Lamberts, Dirck Arien Stoopen, de gemeenscschappelijke straat. Nog krijgt hij twee lopenxzaad 2 roedes hooiland in de Sweelders, belendend Adriaen Emberts, Wouter Hendricks, Embert Hendriks. Nog krijgt hij een stuk weiland in de Dorsssenden, belendend Wouter Hendricks, Dielis Jan Matijssen, Sebert Gelden Brants, Willem van de Wege, de gemeijnte van Oetendonck. Nog krijgt hij een stuk heide in de Sweelders groot ca. 2 lopenzaad 12 roedes, belendend Dielis Jan Matijssen, Eijmbert Hendricks, Adriaen Antonis, Wouter Hendricks. Nog krijgt hij een keuter turfrecht op de gemeijnte van Kempen. Uit dit erfdeel jaarlijks 5 stuivers te betalen als grondchijns aan de heer van Boxtel in een grotere chijns van 1 gulden 7 stuivers, nog 1 stuiver 2 deniers grondchijns aan de heer van Boxtel. Genoemde Eijmbert krijgt een woonhuis staande te Boxtel onder Lennesheuvel met de akker daar, belendend Jenneken dochter van Claes Peters van Sutphen, Adriaen Dirck Goijaerts, de heer van Boxtel, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij een stuk land ter zelfder plaatse gelegen, belendend Wouter Hendricks als deler, Adriaen Dirck Goijaerts, Adriaen Antonissen, de heer van Boxtel. Nog krijgt hij een stuk hooiland in de Sweelders, belendend de minderjarige kinderen als delers, genoemde Wouter en Hendrick als
delers, de schouwloop daar, Adriaen Eijmberts, Willem Huijberts van Thuijl. Nog krijgt hij de helft van ca. een zesterzaad heide gelegen in de Sweelders, belendend de erfgenamen van Hendrick Evers, Adriaen Jan Hendricks, Niclaes Goossens, een pad daar. Dit loijt moet aan de andere erfgenamen 50 gulden geven waarvan dit lot zelf een zevende part krijgt. Nog jaarlijks 1 stuiver 2 en een half oort grondchijns aan de heer van Boxtel, nog 4 stuivers 2 oort grondchijns aan de zelfde heer, nog 1 stuiver 10 deniers chijns, nog 2 stuivers 2 deniers grondchijns per jaar. Genoemde Adriaen Dirck Goijaerts krijgt een akker teulland met boomgaard en een weilandje etc. genoemd het Cleijn Sweelderken, gelegen te Boxtel onder Lennesheuvel, belendend Willem Huiberts van Tuijl, genoemde Eijmbert, Hendrick Hendricks van de Laerschot, Wouter Hendricks als deler, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij ca. 3 lopenzaad teulland ter zelfder plaatse gelegen, belendend de minderjarige kinderen, Jan Antonissen, Joost Mauris, Dielis Janssen, de sloot daar. Nog krijgt hij een stuk heide en hooiland ter zelfder plaatse gelegen in de Hedingen, belendend de gemeijnte van Barnsveld, Jan Antonis Bartholomeus waarvan is afgedeeld, Gabriel Hendricks van Bladel. Nog krijgt hij een keuter turfrecht op Kempen. Er is overpad over het erf van Jan Antonissen maar men moet samen het hek onderhouden. Hieruit de helft van de gebuurchijns van 1 gulden 14 stuivers en 2 en een half oort te betalen aan de heer van Boxtel, nog de chijns van 2 stuivers 3 en een half oort aan de heer van Boxtel. Nog een hek te onderhouden tussen Adriaen Dircks en Eijmbert Hendricks, elk de helft daarin. Genoemde Wouter Hendriks krijgt een akker gelegen onder Lennesheuvel, belendend Dirck Adriaen Stoopen, Adriaen Dircks waarvan is afgedeeld, Willem Huijberts, de straat daar. Nog krijgt hij ca. 2 lopenzaad hooiland gelegen ter zelfder plaatse belendend de akker van hiervoor, Embert Hendricks, Hendrick Hendrick Willem Huijberts van Tuijl. Nog krijgt hij een perceel ter zelfder plaatse gelegen, belendend de heer van Boxtel, de andere delers, Adriaen Jans van Gruenendael, Eijmbert Hendricks. Nog krijgt hij een stuk weiland gelegen in de Dorssend, belendend de erfgenamen van Cornelis van Roij, Hendrik Hendricks dat ervan is afgedeeld, Willem van de Weghe, de gemeijnte van Oetendonck. Nog krijgt hij een keuter turfrecht op Kempen. Hieruit jaarlijks 3 stuivers 1 oort grondchijns te betalen aan de heer van Boxtel, nog 1 stuiver 2 deniers grondchijns aan de heer van Boxtel. Genoemde delers doen over en weer afstand van aanspraken op elkaars deel en beloven de deling gestand te doen. Ieder zal de lasten op het eigen erfdeel zo betalen dat de anderen ervoor zijn gevrijwaard. Als er meer lasten blijken te zijn zullen ze die samen betalen en als er verschil van mening is zal dat door Hendrick Michiels en door Adriaen Jan Jacops worden beslecht. Actum 4 oktober 1635 (?), getuigen Henrick Peter Gerits en Goijaert Martens ( is gepasseerd op 22 augustus 1641)
================241================
Aktennr : 241
Folio :364-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 12-02-1630
Marten Adriaen Michielssen als man van Geritien dochter wijlen Gerit Geritssen verkoopt aan Jacop zoon wijlen Gerit Frans Diricks een stuk land groot ca. anderhalf lopenzaad, gelegen te Boxtel onder Lennesheuvel, belendend Jan Antonissen van den Boer, de verkoper zelf, Jan Martens van Tuijl. Datum 12 februari 1630, getuigen Roijmans, Peter Gerit Handricks en Handrick Jans ter Aa.
================242================
Aktennr : 242
Folio :366-r
Soort akte : boedeldeling
Datum : 00-00-1630
Deling van bezit van Henrick Dircx de Bresser en diens vrouw Marijken dochter van wijlen Evert Jans van den Bichelaer. Erfgenamen zijn Peeter zoon wijlen Henrick Dircx de Bresser, Michiel zoon Henrick Michiels als man van Dircxken dochter van Henrick de Bresser, Roelof Andriessen Santegoets als man Agneesken, Vranck zoon van Peter Gerits als man van Gundula, Coenraet Damen en Henrick Janssen van Hees als wettige voogden over Adam en Agneesken, minderjarige kinderen van Adriaen Adams en wijlen diens vrouw Catharina, dochter van Henrick Dircks de Bresser en Mariken, verder nog Matijs Huijberts en Henrick Roeloff Santegoets als voogden over Merten, Anthonis en Jenneken, alle drie minderjarige kinderen van Jan Henrick Dircx de Bresser. De deling is gedaan met meester Peter van Limborch als stadhouder (vanwege de schout) alhier en namens de heer van Boxtel. Genoemde Peter Henricks de Bresser en Michiel zoon van Henrick Michiels krijgen de helft van alle bezit te Best aflomstig van Aelken dochter van Jan Leenmans, zijnde de tante van de erfgenamen en waarvan de andere helft toekomt aan Willem Michiels van de Broeck cum suis. Nog krijgen ze een derde deel van een dagmaat hooiland in een beemd genoemd de Vonderbeemd, gelegen te Boxtel onder Munsel in het Elsbroeck, belendend Jan zoon Dirck de Bresser, Roelof Andries Santegoets. Nog krijgen ze een rente van 5 gulden 10 stuivers per jaar te ontvangen van de weduwe van Lenaert Lamberts te Liempde. Nog een kapitaal van 150 gulden door de voogden te betalen, nog de som van 50 gulden te ontvangen van Roelof Andriessen Santegoets en van Vranck Peters en van de zelfde Roelof en Vranck nog 200 gulden te ontvangen in geld of in hout. Uit dit erfdeel ca. 3 gulden per jaar etc. te voldoen. Genoemde Roelof Andriessen Santegoets en Vranck Peters krijgen een huis, tuin, hofstad etc. met akkers gelegen te Boxtel onder Munsel, ter plaatse genoemd in Elsbroeck, belendend heer en meester Peter de Bresser, Jan Henrick Santegoets, de gemeenschappelijke straat daar, de minderjarigen waarvan is afgedeeld. Nog krijgen ze een stuk land genoemd de Hoeck, ter zelfder plaatse gelegen, belendend Hendrick Jans van Hees en de zijnen, de weduwe van Lenaert Martens van Duijsel en meer anderen, de kinderen van Jan Hendricks de Bresser. Nog krijgen ze een stuk land ter zelfder plaatse gelegen, belendend de rivier de Dommel, Jan Henrick Santegoets, Jasper Dircks de Bresser. Nog krijgen ze een turfrecht op de gemeijnte van Barnsveld en Oetendonck. Hieruit jaarlijks een rente te betalen van 5 gulden aan de blok op de Orthen in Den Bosch, nog een rente van 5 gulden aan het grote begijnhof in Den Bosch, nog 4 chijnshoenderen aan de heer van Boxtel, nog een vastenavondhoen aan de zelfde heer, nog een gulden en een halve stuiver aan de zelfd heer, nog 50 gulden eens aan Peter, Henrick en aan Michiel, nog 200 gulden aan de zelfde Peter, ofwel in hout of in geld. Genoemde 4 voogden ten behoeve van de kinderen krijgen een hooibeemd gelegen te Boxtel onder Munsel, ter plaatse in het Elsbroeck, belendend heer en meester Peter de Bresser, …. van Horenbeeck, Willem Michiels van Hal, Roelof Andriessen. Nog krijgen ze een groesveldje genoemd de Ristep (?) ter zelfder plaatse gelegen, belendend de gemeenschappelijke straat, Jan Henrick Santegoets, Roelof Andriessen Santegoets. Nog een stukje land genoemd het Hoofken, gelegen ter zelfder plaatse, belendend Jan Dircks de Bresser, meester Geraert en Aert van Horenbeeck, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgen ze een stukje akkerland genoemd de Boogaert ter zelfder plaatse gelegen, belendend Jasper Dircks de Bresser, Jan Henrick Santegoets. Idem een stukje land genoemd de Benakker ter zelfder plaatse gelegen, belendend Jan Janssen Verheijden, Jasper Dircks de Bresser, Roelof Santegoets. Nog krijgen ze een schuur staande op het erf van Roelof en vermelde Vrancken. Hieruit 4 kapoenen te betalen als grondschijns aan de heer van Boxtel, nog een braspenning grondchijns aan de zelfde heer, verder aan Peter en Michiel de som van 150 gulden te moeten betalen. De delers doen over en weer afstand van
aanspraken op elkaars bezit en beloven de deling gestand te doen. Als er op iemands deel meer lasten drukken zullen ze die samen betalen. Ieder zal de lasten zelf betalen etc. Datum …. 1630, getuigen Roijmans, Limborch en Goossens.
================243================
Aktennr : 243
Folio :368-r
Soort akte : dienstaantekeningen
Datum : 00-00-16??
Aantekeningen over een aantal parcelen betreffende de chijnsen die er op drukken (niet erg van belang zolang we niet weten welke familie het betreft) A. De eerste percelen gelegen nabij Jan Goossens, elk perceel zijnde 4 lopenzaad en 11 roedes (elk een oude grote als gebuurchijns, overgedragen op … Dircks ten behoeve van Jan Dircks)
B. Het perceel aen de schuur en aan de …. gemeten voor tien en een halve roede (de chijns is een oort), is overgedragen
C. Naast hetgeen aan Jan Willem Michiels opnieuw gemeten … lopen en 6 roedes (de chijns is een halve oude grote), overgedragen ten behoeve van Willem ….
D. Bij het huis van Willem Michiels op het voorhoofd is gemeten 6 en een halve roede en een vierde voet.(de chijns is een denierpenning)
E. Een parceel tussen het erf van Metghen weduwe Lambert Jacops, groot 3 lopens en …. gevest en overgedragen op de dag van het opbod aan Cuijperen Arien Ariens.
F. Naast de kinderen Jan Michielen een lopenzaad gemeten (de chijns is 2 oort)
G. Aen de weij van Jan Cuijpers gemeten twee loopenzaad met een boom staande ..(de chijns is een halve oude grote)
================244================
Aktennr : 244
Folio :371-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 08-02-1628
Ik Martijn Quintijns beken aan heer en meester Peeter Bressers, deken te Boxtel de som van honderd gulden schuldig te zijn, vanwege geleend geld. Ik beloof die som aan hem terug te betalen of op onderpand van mijn bezit een rente van vijf gulden jaarlijks te betalen en ik verbindt hiervoor mijn persoon en al mijn bezit, hebbend of nog te verkrijgen. Datum te Boxtel op 8 februari 1628 in aanwezigheid van Simon Henricx Vos en meester Henrick Leermaeckers notaris en secretaris van Boxtel. Ondertekend : Maertijn Quintijn Aerts, H. Leermakers, secretaris en notaris, Sijmon Handrick Vos.
================245================
Aktennr : 245
Folio :371-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 19-06-1628
Merten Quintijns (Aerts) belooft aan de heer deken ten behoeve van de *spijnde* voor de weduwe van Adriaen Elias de rente en ten behoeve van de kinderen van de weduwe Adriaen Elias een rente van 5 gulden zoals ind e vorige akte bstaat vermeld, op onderpand van een huis net tuin etc. te Boxtel binnen de bruggen op de Borchakker, belendend de weduwe van Lenaert Mertens van Duijsel, Dirck Jacops van Haeren met meer anderen, de gemeenschappelijke straat, de rivier de Dommel. De schuldenaar
belooft het onderpand in goede staat te houden en alle lasten daarin af te handelen, behalve een halve stuiver als grondchijns aan de heer van Boxtel. De rente is aflosbaar met 100 gulden. Actum 19 juni 1628, getuigen Hoppenbrouwer en Marijnen.
================246================
Aktennr : 246
Folio :373-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 11-01-1629
Jan Jansen van den Bichelaer als man Lijsken dochter wijlen Arien Ariens verkoopt aan Henrick zoon wijlen Geraert Franssen een stuk akkerland gelegen te Boxtel onder Tongeren, belendend Willem Huijbrechts, de weduwe van Marten Huijberts, Lenaert Willems, Jan van Roij en meer anderen. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve een rente van 3 gulden per jaar over te nemen met een vervallen en de lopende termijn aan de kerk van Boxtel, nog de helft van ca. 4 stuivers grondchijns aan de heer van Boxtel. Datum 11 januari 1629, getuigen Roijmans en van Limborch.
================247================
Aktennr : 247
Folio :373-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 11-01-1629
Genoemde koper (Franssen ) belooft aan de verkoper (van de Bichelaer) die per a.s. mei de som van 295 gulden te betalen vanwege de aankoop van het bezit uit de vorige akte. Actum als voor.
================248================
Aktennr : 248
Folio :374-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 04-02-1630
Dielis Cornelis Pauwels belooft op onderpand van zijn persoon en bezit om aan Adriaen Adriaens van de Berendonck die per heden datum over twee jaar de some van 111 gulden te betalen vanwege geleend geld. Datum 4 februari 1630, getuigen Peter Geraerts Henricks en Jan Niclaes Goossens, schepenen.
================249================
Aktennr : 249
Folio :374-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 04-02-1630
Peeter zoon Adriaen Lamberts verkoopt aan Niclaes Willems ten behoeve van Henricxken als minderjarige dochter wijlen Laurens Elias een stuk akkerland, genoemd ‘t Rullen gelegen te Boxtel onder Tongeren, belendend Marten Huijberts, de gemeenschappelijke mestweg, Geerling Antonissen. De overdracht is als *donatie* (gift). Peter belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Als Henriksken zonder wettig negeslacht komt te sterven gaat het perceel terug naar de familie van Peter zonder dat iemand daar bezwaar tegen kan maken. Datum als voor, getuigen
Goossens en Frans Janssen.
================250================
Aktennr : 250
Folio :375-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 28-01-1630
Meester Jan van de Venne, secretaris te Vught verkoopt aan Michiel zoon wijlen Willem Michiels een stuk akkerland genoemd de Sparakker, groot ca. drie lopenzaad gelegen in de parochie van Gemonde, jurisdictie van Boxtel ter plaatse op Hoochgemonde, belendend Henrick Schellekens, de H. Geest van Den Bosch, Antonis Wouters en nog een stuk akkerlans genoemd de Schomberch, groot ca. een zesterzaad en gelegen ter zelfder plaatse belendend Aert Wouters, Peter zoon Aert Peters van Overbeeck, zoals hij had verkregen van Michiel zoon Willem Michiels volgens de brief d.d. 10 september 1629. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Datum 28 januari 1630, getuigen Roijmans en Goossens.
================251================
Aktennr : 251
Folio :375-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 28-01-1630
De koper uit de vorige akte (Michiel Willem Michiels) belooft aan de verkoper ( van de Venne) een jaarlijkse rente van 6 gulden, steeds te betalen op 28 januari en voor de eerste keer op 28 januari 1631, op onderpand van het bezit uit de vorige akte. De schuldenaar belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de rente. De rente is aflosbaar tegen betaling van 100 gulden samen met de achterstallige termijn, mits er een half jaar vooraf is opgezegd. Actum als voor.
================252================
Aktennr : 252
Folio :377-r
Soort akte : overdracht vruchtgebruik
Datum : 09-11-1630
Henrick Michielsen als man van Geertruijt dochter wijlen Jan Henrickx van den Amer (?) weduwe van wijlen Dirck Aerts van Lille, met hem ook deze Geertruit draagt aan meester Henrick Leermakers secretaris alhier, ten behoeve van Dirck zoon wijlen Dirck Aerts van Lille het vruchtgebruik over van een stuk akkerland genoemd de Hooghen Dries, groot ca. 9 lopenzaad, gelegen te Boxtel onder Lennisheuvel, belendend Sebert Geldens Brants en meer anderen, de kinderen van Goossen Henricks, Henrick Michiels, de Mijlenstraat. Henrick en Geertruit beloven alle lasten af te handelen. Datum 9 november 1630, getuigen Goossens en Frans Janssen als schepenen.
================253================
Aktennr : 253
Folio :379-r
Soort akte : overdracht van een perceel (ruil)
Datum : 09-11-1630
Jan, Wouter en Reintghen Maessen broers en zuster en alle drie kinderen van wijlen
Adriaen Wouter Maessen dragen in de vorm van een ruil aan Jan Jansen als man van Lijsken dochter van genoemde Adriaen Wouter Maessen, de drie achtste delen van een stuk akkerland over genoemd de Eeusel gelegen te Boxtel onder Lennesheuvel, belendend de Stumkenshof (?), Lijsken weduwe van Dirck Gijsberts, Henrick de Gruijter, de watergracht daar. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve de 3 achtste delen van vijf vierdevat rogge aan de H. Geest te Boxtel en van 3 en een halve stuiver grondchijns aan de heer van Boxtel. Actum als voor.
================254================
Aktennr : 254
Folio :379-v
Soort akte : verkoop van een huis etc.
Datum : 09-11-1630
Jan en Reintghen, beiden broers respectievelijk zuster uit de vorige akte (Maessen) verkopen aan Adam Adams een huis, hofstad en tuin etc. gelegen te Boxtel onder Lennesheuvel, belendend de gemeenschappelijke straat, Wouter Adriaens, Lijsken weduwe van Dirck Geraerts. De verkopers beloven alle lasten af te handelen, behalve 2 denier grondchijns aan de heer van Boxtel. Actum als voor.
================255================
Aktennr : 255
Folio :381-r
Soort akte : onvolledige akte
Datum : 00-00-16??
het einde van een onvolledige akte: … beloven alle lasten daarin van hun kant af te handelen, maar men moet wel overpad verlenen aan het eeuwsel van Jan Janssen.
Actum als voor. (het voorstuk van de akte ontbreekt)
================256================
Aktennr : 256
Folio :381-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 31-10-1630
Genoemde verkopers met name Cornelis zoon wijlen Jan Breeckelmans door deze Jan verwekrt bij diens vrouw Peeteren dochter van wijlen Jannen Niclaes Henricks, ook namens hun broers en zusters etc. zijnde allen kinderen van wijlen Jan Brekelmans en genoemde Peeterken die ook nog handelen voor Niclaes ende Jenneken beiden kinderen van wijlen Adriaen als zoon van wijlen Jan Niclaessen, verkopen aan Aert Jan Cornelissen een stuk akkerland, genoempd de Binnenakker, groot ca. vijf lopenzaad, gelegen te Boxtel ter zelfder plaatse als voor, belendend Marijken als vrouw van Adriaen Henrick Leermakers, Willem Janssen van de Weghe, de gemeenschappelijke pad daar. Maar de gemerkte eikenboom daar moet voor a.s. Pinksteren worden opgeruimd. De verkopers beloven alle lasten af te handelen, behalve een gulden per jaar en een stuiver aan het klooster van de zusters van Orthen. Datum einde oktober 1630, getuigen Goossens en Frans Janssen, schepenen.
================257================
Aktennr : 257
Folio :381-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 31-10-1630
Genoemde verkopers (Breeckelmans) verkopen aan Jan Henrick Schellekens een stuk hooiland genoemd den Ouden Eijck gelegen te Boxtel ter zelfder plaatse als voor, belendend de rivier daar, Jan Vrancken met de zijnen, Aert Jan Cornelis en de zijnen. De verkopers beloven alle lasten af te handelen. Actum als voor.
================258================
Aktennr : 258
Folio :381-v
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 31-10-1630
Genoemde verkopers (Breeckelmans) verkopen aan Peeter zoon wijlen Jan Dircks ten behoeve van diens zuster Aelken als weduwe Jan Henrick Jan Jacops, een stuk akkerland genoemd de Bree-eijck ofwel de Raepakker, gelegen te Boxtel ter zelfder plaatse als voor, belendend Aert Jan Cornelis met de zijnen, Adriaen Henrick Leermakers, Ariken Jan Peeters, Joost Jan Teunis. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. Actum als voor.
================259================
Aktennr : 259
Folio :381-v
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 31-10-1630
Aert Jan Cornelis als man van Maeijken verkoopt aan Neesken weduwe van Jan Jan Matijssen het deel en rechten van een stuk hooiland, genoemd de Cattenberch die wordt gewisseld met de Laerbeempt, gelegen te Boxtel onder Luijcell, belendend Jacop Peeters van Rund, Dircxken weduwe van Henrick Claes Driessen, de rivier de Aa, de erfgenamen van Henrick Goijaert Hulssen. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Actum als voor.
================260================
Aktennr : 260
Folio :382-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 31-10-1630
Jan en Dirck, zoons wijlen Adriaen Dircx de Bresser door Adriaen verwekt bij diens vrouw Ariken, verder Neesken dochter van Adriaen Dircx en genoemde Arijken, verder Henrick zoon van Geraert Franssen, als man van Henricxken, dochter van Adriaen en Arijken, verkopen aan Jan Henrick Schellekens de helft van een stuk hooiland gelegen te Boxtel onder Tongeren, belendend Jan Henrick Schellekens, Huijb Jacops. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. Actum als voor.
================261================
Aktennr : 261
Folio :383-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 19-08-1630
Joost zoon wijlen Goossen Henricx verkoopt aan Jannen Aerts in Bruenschot de Jonghe een stuk akkerland, genoemd de Vinckenberch, gelegen te Boxtel onder Tongeren, belendend Peter Jan Dircx, Jan van de Lisdoncq, de erfgenamen van Seris Jacops, Joost Jan Teunis cum suo. Er is overpad over het erf van Willem van de Weghe en van Lambert Merten Gilissen. Nog verkoopt hij een stuk akkerland, ter zelfder plaatse gelegen, belendend Michiel Henrick Michiels, Huijbert Jacops, Jan en Elias Vrancken, het Cleijn Water daar. Er is overpad over het erf van Michiel en Jan Michielsen van de Zande met een *rat* en dat van Peter Dirck Goorts en met het andere *rat* over het erf van Elisabet zijnde de zuster van de verkoper getrouwd met Joost Ariens. Datum 19 augustus 1630, getuigen Goossens en Frans Janssen, schepenen.
================262================
Aktennr : 262
Folio :383-r
Soort akte : verkoop van een huis etc.
Datum : 00-00-16??
Willem Michiels Verbeeck verkoopt aan Joost zoon Goossen Henricks, een derde deel in een huis en een tuin gelegen te Boxtel (niet afgemaakte akte)
================263================
Aktennr : 263
Folio :385-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 09-04-1631
Willem Michielssen van de Broeck belooft aan Jannen Aerts de Oude een jaarlijkse rente van 15 gulden steeds te betalen op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer met Maria Lichtmisdag anno 1632 op onderpand van een huis, hofstad, brouwhuis, tuin etc. te Boxtel in herdgang de Roont, belendend de gemeenschappelijke straat, Arien Jan Henricx en Ancem van Tuijl. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de rente en alle lasten daarin af te handelen behalve de chijns. De rente is aflosbaar in 3 termijnen van elk 100 gulden, mits er een half jaar vooraf is opgezegd. Datum 9 april 1631. Getuigen Goossens en Frans Janssen, schepenen.
================264================
Aktennr : 264
Folio :387-r
Soort akte : verkoopvan een huis etc.
Datum : 12-10-1630
Jan Bartholomeussen Glaesmaecker verkoopt aan Jan Niclaes Goossens de helft van een huis met tuin etc. gelegen te Boxtel binnen de bruggen aan De Strijpt, belendend de andere helft van Jacques de Lavigne, verder Marijken van Esch, de dorpsgracht, de Strijpt zoals hij heeft verkregen van Marcelis zoon Jans Gerits Goossens. De verkoper belooft alle lasten af te handelen, behalve 6 gulden jaarlijks aan het Beneficie van Driekoningen in de kerk van Boxtel, nog vier chijnshoenderen en ca. twee oort grondchijns aan de heer van Boxtel. Datum den 12 oktober 1630, getuigen Roijmans en van de Weghe, schepenen.
================265================
Aktennr : 265
Folio :387-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 12-10-1630
Genoemde Jan Niclaes Goossens belooft aan Jan Bartholomeus Glaesmakers een jaarlijkse rente van 35 gulden, steeds te betalen met Pasen en voor de eerste keer met Pasen anno 1632, op onderpand van de helft van het huis uit de vorige akte. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. De rente is voor de helft over 3 jaar aflosbaar en de andere helft over 6 jaar, elke termijn 350 gulden samen met de achterstallige termijnen, mits er een half jaar vooraf is opgezegd. Actum als voor.
================266================
Aktennr : 266
Folio :389-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 21-01-1630
Peeter Martens van Tuijl verkoopt aan Lambert Jan Gijsberts een stuk akkerland genaamd de Middelrat, gelegen in herdgang Lennisheuvel, belendend Jan Martens, Arien Jan Henricks, Heijmen Wouters, Jan Henrick Hoevenaer. De verkoper belooft alle lasten af te handelen. Datum 21 januari 1630, getuigen alle schepenen.
================267================
Aktennr : 267
Folio :389-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 20-05-1630
Peter Aerts als man van Regina, dochter wijlen Jans van Olmen door deze Jan verwekt bij diens vrouw wijlen Heijlken van der Schoet, verkoopt aan heer en meester Peter de Bresser, priester en deken te Boxtel, het achtste deel in een turfveld ter plaatse genoempd Luijcell, zoals de kinderen van wijlen Jan van Olmen hebben geerfd van heer en meester Peter van de Schoot, belendend de erfgenamen van Hendrick Goijaerts van de Bichelaer, Mettien weduwe van Lambert Jacops. De verkoper belooft alle lasten af te handelen. Datum 20 mei 1630, getuigen Roijmans en Frans Janssen.
================268================
Aktennr : 268
Folio :389-v
Soort akte : verkoop van een jaarrente
Datum : 20-05-1630
Niclaes Peters van Zutphen, als beheerder van het altaar van O.L. Vrouw in de kerk van Boxtel, verkoopt aan Peter Martens van Tuijl een jaarlijkse rente van 6 guldens
steeds te betalen op Sint Maartensdag op onderpand van een stuk akkerland, groot ca. vier lopenzaad met de boomgaard en schuur, gelegen te Boxtel onder Lennisheuvel ter plaatse genoemd Luttelaer, belendend Jans Mertens van Tuijl, de minderjarige kinderen van Henrick Bartholomeus, verder Willemkens W… Matijs Avenions tot Jan Martens, welke rente Peter Mertens verkocht had (beloofd) aan Peter Matijs Avenions tot behoef van het altaar van O.L. Vrouw te Boxtel alles volgens de schepenbrief van Boxtel d.d.18 december 1606. De verkoper belooft alle lasten af te handelen. Actum als voor.
================269================
Aktennr : 269
Folio :393-r
Soort akte : inventaris van inboedel
Datum : 00-00-1635
Inventaris van bezit van Meriken weduwe van haar eerste man Michiel Michiels, thans vrouw zijnde van Adriaen Leonaert Willems. Datum Boxtel 18 mei 1635., getuigen Jan van Hout en Peter Henriuck Janssen. Betreft : een tieken bed met een hoofdpeluw, een sargie , twee slaaplakens, nog een bed van tijk gevuld met *tuijl*, een tieken hoofdpeluw gevuld met veren, een paar slaaplakens, twee oorkussens van tijk met linnen overtrekken en gevuld met veren, twee halve lakens, 4 linnen zakken, een houten trog, een stande, een volger, een melktobbe, een houten renneke, een koperen koeketel, een koperen handketel, een koperen zuipketel, een koperen moespot, een wateremmer, een koebak, een kannetje, 4 of 5 el linnen laken, een snijbak, een grote tinnen schotel en een kleine, een kist….(?), twee koperen luchters, een ijzeren struifpan, een tafel, een gekleurde wollen broek, twee zwarte broeken van wollen lakenstof, een zwart wollen rokje. Ondertekend : dit merk is van Jan van Houdt, dit merk is van Peter Hendrick Janssen, C. van de Nouwland, secretaris Boxtel 1635.
================270================
Aktennr : 270
Folio :395-r
Soort akte : verkoop van een huis etc.
Datum : 29-12-1629
Peter zoon van Adriaen Lamberts door deze Adriaen verwekt bij diens vrouw wijlen Catharina dochter van Laurens Elias verkoopt aan Jan Peters van de Venne, de twee derde delen van een huis, hof, land en aanliggend erf etc. gelegen in de herdgang van Tongeren, ter plaatse genoemd aan de Calfshovel, zoals hij van zijn grootvader Laurens Elias heeft geerfd en van Elias Laurens zijnde zijn overgrootvader. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Datum 29 december 1629, getuigen van de Weghe en Jan Niclaes Goossens als schepenen.
================271================
Aktennr : 271
Folio :395-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 00-00-16??
Jan zoon wijlen Henrick Santegoets belooft aan Henrick Gijsbers de som van 155 gulden en 5 stuivers te betalen, waarin 36 pattacons zijn begrepen….. van 48 stuivers (?). Het betreft geleend geld. Actum als voor.
================272================
Aktennr : 272
Folio :395-v
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 00-00-16??
Jenneken weduwe van Bartholomeus Janssen, daarin gemachtigd zijnde door schepenen van Boxtel d.d. 30 december 1629, verkoopt aan Lambert Henrick Moij en aan Peter Adriaens het vijfde gedeelt van een stuk akkerland genoemd de Donck,
gelegen te Boxtel onder Lennisheuvel in de Pinxtelaers, belennend de H. Geest. De verkoopster belooft alle lasten af te handelen, behalve het vijfde deel van de grondchijns. Datum als voor, getuigen Roijmans en Goossens.
================273================
Aktennr : 273
Folio :395-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 00-00-16??
Peter Adams belooft aan Lambert Henrickx Moij ten behoeve van Barbara, weduwe Michiel Jans een jaarlijkse rente van drie gulden, waarvan zij het vruchtgebruik krijgt en haar 4 kinderen van Michiel het erfrecht, steeds te betalen op St. Mattijsdag en voor de eerste keer per a.s. St. Mattijsdag op onderpand van zijn deel van een stuk land uit de vorige akte. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. Actum als voor.
================274================
Aktennr : 274
Folio :397-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 07-09-1630
Aert Henriks en Willem Antonissen als voogden over Aert zoon van Aert Henricks als weduwnaar van Jenneken dochter van Geraert Jan Conincks en als voogden over Jenneken minderjarige dochter van genoemde Aert Aerts en vermelde Jenneken, en met hen genoemde Aert Aerts die thans 22 jaar oud is, daarin gemachtigd zijnde door schepenen van Boxtel d.d. 7 juni 1630, verkopen aan Jacop Peters van Rund een stuk akkerland, gelegen te Boxtel onder Lennesheuvel aan de Coevoert, belendend Jacop Willems Lemmens (?), Marten Arien Michiels, Jan Michiels van de Zande. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve 10 stuivers aan de weduwe van Matthijs (?) Huibrechts per jaar en een stuiver 2 oort grondchijns aan de heer van Boxtel. Datum 7 september 1630, getuigen Roijmans, van de Weghe, Goossens en Frans Janssen.
================275================
Aktennr : 275
Folio :398-r
Soort akte : boedeldeling
Datum : 05-01-1629
Henrick, Joest, Claes en Gerit allen zoons van Goossen Henricx verwekt bij diens vrouw Anneken dochter van wijlen Henrick .. (?), elk daarin voor een zesde deel, verder Jan Janssen Marijnen (soms ook Jan Jans Jacobs genoemd) als man van Aelken, nog Steven Marijnen als handelend voor Joest Ariens als man van Lijsbeth, beiden dochters van genoemde Goossen en Anneken, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze van hun ouders hebben geerfd. Genoemde Henrick krijgt de helft van de hofstad gelegen te Boxtel onder Breukelen, belendend Sebert Gelden Brants, de gemeeenschappelijke straat, Goijaert Goijaerts van de Bichelaer. Nog de helft van een zesterzaad land gelegen te Boxtel binnen de bruggen, belendend Michiel Willems, Joorden Gerits, de Strijpt, de dorpsgracht. Nog krijgt hij 4 lopenzaad land maat van Boxtel, van ….. (zeer verbleekte inkt), belendend de rest van de akker die ervan is afgedeeld, de gemeenschappelijke straat, nog de helft van de rest van de zelfde
haverdries. Nog krijgt hij een stuk akkerland genoemd aan het Hecken, gelegen in herdgang Tongeren in het Cleijn Vierdel, belendend Peter Peters Avenioens, de mestweg daar, de gemeenschappelijke straat, Jan Peter Avenioens. Nog krijgt hij de helft van van een stuk akkerland genoemd het Busselen gelegen onder Lennisheuvel, belendend Henrick Goijaerts, het erf genoemd het Hemelrijck, Claes Gerit Goossens waarvan is afgedeeld. Nog krijgt hij een stukje land genoemd het Ijken Colckakkerken gelegen onder Lennisheuvel, belendend Claes Gerit Goossens, de weduwe van Aert Janssen, de H. Geest daar, de kinderen van Arien Lamberts. Nog krijgt hij het derde deel van een stuk heide genoemd de Biesbel (?) gelegen in herdgang de Roont, belendend het smal water daar, Jan Michiels, Peter Henricks van Eijndoven. Nog te ontvangen van het lot genoemd de Braken van Jan Michiels de som van 40 gulden, van het lot aan de Hogebrugge de helft van 25 gulden, Nog krijgt hij uit het lot aan de brug van Breukelen de helft van 75 gulden van Jan Claessen. Nog van Gerit ….. de helft van 100 gulden. Hieruit de helft te betalen van de grondchijns aan de heer van Boxtel, nog 1 stuiver 3 oort als grondchijns aan de heer van Boxtel. Genoemde Joost zoon van Goossen Henricks krijgt de helft van een tuin etc. gelegen binnen de bruggen aan de Lange Steenweg, belendend westelijk de Steenstraat, oostelijk Adam Willems, de dorpsgracht aan de zuidkant en Dirck Rutten noordelijk. Er moet overpad worden verleend aan Dirck Rutten. Nog krijgt hij een stuk akkerland te Tongeren aan de Twee Stappen daar, belendend Evert Aerts, jonker Jan Joost Rossums. Nog krijgt hij de helft van een stuk land deels heide en akker etc. gelegen aan de Roont genoemd de .. land, belenden Ansem van Tuijl, .., Henrick de Leuw, de gemeenschappelijke mestweg. Nog krijgt hij een stuk akkerland genoemd de Kerckbraeck gelegen te .., belendend Arien Willem …., Wouter van …. (verbleekte inkt)de kerkpad daar, Henrick Goijaerts van de Bichelaer. Dit lot moet aan aan Henrick en Jan Gerit Goossens 15 gulden geven en uit dit lot de helft van 3 stuivers 2 denarii grondchijns te betalen aan de heer van Boxtel met nog 5 chijnshoenderen aan de heer van Boxtel. Genoemde Claes Goossens krijgt de helft van de hofstad aan de brug te Breukelen, belendend de molengracht, de gemeenschappelijke weg, Gerart Goossens. Nog een stuk akkerland groot 2 en een half lopenzaad gelegen in het Cleijn Vierdel, belendend Jan Jan Jacobs, Gerard Goossens, de gemeenschappelijke weg. Nog de helft van een weiland gelegen onder Lennisheuvel, belendend Willem Huijbrechts, de H. Geest alhier, Peter Andriessen, Jan Erven, Jan Jan Jacobs en Henrick Goossens. Nog krijgt hij het lange stuk in de Braeck onder Tongeren, belendend Jan Jan Jacobs, Gijsbert Maessen, .. van Zelissel, Marten Huijbrechts. Hieruit jaarlijks 2 chijnshoenderen te betalen aan de heer van Boxtel, verder aan Henrick Goossens en aan Jan Jan Jacobs de helft van 100 gulden, nog de helft van 4 stuivers chijns, nog de helft van een stuiver 2 oort aan de heer van Boxtel, verder de helft van 40 gulden aan Henrick Goossens, nog 5 gulden aan Joest Adriaens. Genoemde Gerard Goossens krijgt de helft van de hofstad, belendend Michiel Willems, Joorden Gerarts, de dorpsgracht, de Strijpt daar. Nog krijgt hij een stuk akker groot 2 lopen en 18 roedes met een dries eraan gelegen onder Tongeren, ter plaatse genoemd in het Cleijn Vierdel, belendend Claes Goossens, de gemeenschappelijke straat, de rivier de Aa, de mestweg. Nog krijgt hij een stuk akkerland groot 4 lopenzaad gelegen onder Tongeren genoemd in de Tongerse akkers in het Groot Vierdeel aan de Twee Stappen, belendend Willem Jaspers en meer anderen, de mestweg, Adriaen Corsten. Nog krijgt hij de helft van een stuk akkerland groot 2 lopenzaad en een roede gelegen onder Breukelen in de Grote Hofstad, belendend de molengracht, de gemeenschappelijke straat, Goijaert Goijaerts de jonge, Claes Goessens waarvan is afgedeeld. Nog de helft van een weiland gelegen onder Lennisheuvel, genoemd het Hemelrijck, belendend Willem Huijbrechts, de H. Geest, Peter Andries, Jan Erven, Henrick Goossens, Jan Jan Jacobs. Nog krijgt hij van Joost Adriaens en van Joest Goossens de helft van 50 gulden eens, van Jan Jan Jacobs en van Claes Goossens de helft van 75 gulden. Hieruit een stuiver en 3 en een half oort grondchijns te betalen
aan de heer van Boxtel en nog een oorstuiver aan de heer, nog de helft van 4 hoenderen en nog 3 oort aan de heer van Boxtel. Verder aan Joost Adriaens de som van 25 gulden, aan Jan Jan Jacobs en aan Henrick Goossens de helft van 100 gulden. Genoemde Jan Jan Jacobs als man van Alit krijgt een stuk akkerland gelegen onder Tongeren in het Cleijn Vierdeel, groot 2 en een half lopenzaad, belendend de kinderen van Dierck Geraerts, Niclaes Goossens, de mestweg, Henrick Moij en de zijnen. Nog krihgt hij een stuk akkerland genoemd de Corte Braeck, belendend Peter Pettelaers, Simon Henrick Vos, Evert Aerts. Nog krijgt hij een stukje land groot 28 roedes in de Braeck belendend Claes Goossens, Simon Henrick Vos, Peter Pettelaers, de gemeijnte van Selissel. Nog krijgt hij de helft van de hofstad onder Breukelen genoemd de *Rode Leuwe*, belendend de Molengracht daar, de gemeenschappelijke straat, Gerart Goossens. Nog krijgt de helft van een stuk land genoemd het Busselen, gelegen onder Lennisheuvel, belendend Henrick Goossens, Gerart Goossens, Henrick Goijaerts. Nog krijgt hij het vierde deel van een hooiveld gelegen aan de Roont genoemd het Bieshoel, belendend het smal water daar, de weduwe van Jan Michiels, Peter Henricks van Eijnoven, Nog krijgt hij een dries groot ca. 2 lopenzaad, gelegen onder Lennesheuvel in de Haverdries, belendend Henrick Goossens, de kerk van Boxtel, Henrick Michiels, de gemeenschappelijke straat. Verder krijgt hij van Claes en Geraert als broers de helft van 100 gulden. Hieruit de helft van 4 stuivers 2 oort chijns te betalen aan de heer van Boxtel, nog 1 stuiver 2 oort chijns, verder aan Henrick Goosens de helft te betalen van 40 gulden, aan Joost Adriaens 50 gulden en aan Henrick en Gerard als broers de helft van 75 gulden. Genoemde Joost Adriaens krijgt de helft van het huis aan de Hoge Brugge. Nog de helft van een stuk land genoemd het Neu Land gelegen aan de Roent, deels zaailand en deels heide en houtveld, belendend de Kerkakker, Ansem van Thuijl, Willem Henrick Louwen. Nog ene stuk land genoemd de Hoeckakker, gelegen in het Cleijn Vierdeel onder Tongeren, belendend Evert Aert Willems, Dierck Geraerts, Aert Jan Henricks, de weg daar. Nog krijgt hij een stuk akkerland genoemd de Collackcker gelegen onder Lennisheuvel, belendend Jutgen Marten Everts (?), Anthonis Diercks, Marten Huijbrechts, de tafel van de H. Geest. Verder krijgt hij van Gerart Goossens 25 gulden, van Claes Goossens en van Jan Jan Jacobs de som van 10 gulden; hieruit jaarlijks 4 chijnshoenderen aan de heer van Boxtel te betalen, verder aan Henrick en Gerard als broers de helft van 50 gulden. De delers doen over en weer afstand van aanspraken op elkaar erfdeel en beloven de deling gestand te doen. Als er op iemands erfdeel meer lasten blijken te drukken zullen ze die samen betalen, elk voor een zesde deel. Datum 5 januari 1629, getuigen G. Roijmans en van Breugel.
================276================
Aktennr : 276
Folio :402-r
Soort akte : verkoop van een huis etc.
Datum : 05-01-1629
De genoemde delers (de kinderen van Goossen Henricks etc.) verkopen aan Henrick Goossens het huis, tuin, schuur, boomgaard en akkerland gelegen onder Breukelen groot ca. 4 lopenzaad, belendend …. , Jacop Peters van Rund. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. Datum en getuigen als voor.
================277================
Aktennr : 277
Folio :402-v
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 05-01-1629
Jonker Jan Joost Rossums verkoopt aan Joost Goossens het derde part van een tuin etc. gelegen te Boxtel alhier achter de *Doelen*, belendend Willem Michiels van de Broeck, Aert Martens van Tuijl, de doelen daar. De verkoper belooft alle lasten af te handelen. Datum en getuigen als voor.
================278================
Aktennr : 278
Folio :403-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 05-01-1629
De genoemde delers (de kinderen van Goossen Henricks) verkopen aan Geerling Anthonissen een stuk land gelegen in de Tongerse akkers in het Groot Vierdeel, belendend Peter Henricks van Eijndoven, de weduwe van Jan Michiels van de Zande, de gemeenschappelijke mestweg. De verkopers beloven alle lasten af te handelen. Datum en getuigen als voor.
================279================
Aktennr : 279
Folio :403-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 05-01-1629
De genoemde delers (de kinderen van Goossen Henricks) verkopen aan Joost Goossens een stuk land gelegen te Tongeren in het Cleijn Vierdeel, belendend Jan Corstens, Joost Jan Denis (?), Aert Janssen, Joost Rossums. De verkopers beloven alle lasten af te handelen. Datum en getuigen als voor.
================280================
Aktennr : 280
Folio :403-v
Soort akte : verkoop van een huis etc.
Datum : 05-01-1629
Jan Janssen Marijnen als man van Aelken, dochter wijlen Goossen Henricx Goossens verkoopt aan Niclaes Goossens de helft van een hofstad, hoff, schuur, brouwhuis en alle toebehoren gelegen tot Breukelen, belendend de molengracht daar, Peter … (?), Gerit Gerits. De verkoper belooft alle lasten af te handelen. Datum en getuigen als voor.
================281================
Aktennr : 281
Folio :404-r
Soort akte : verkoop van een huis etc.
Datum : 17-12-1630
Handrick zoon wijlen Albert Willems van de Camp verkoopt aan Jan Adriaen Wauters voor de twee derde delen en aan zijn zuster Cuentjen voor een derde deel, een hofstad met akkerland, gelegen te Boxtel onder Lennisheuvel aan de draaiboom daar, belendend Jacop Joordens, de heer van Boxtel, Dirck Adriaen Stoepen, de gemeenschappelijke straat, de H. Geest te Boxtel. Nog een stuk akkerland aldaar ook gelegen genoemd den Aa-akker, belendend Jacop Joordens, de gemeijnte van
Oetendonck, de tafel van de H. Geest. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve 12 stuivers grondchijns aan de heer van Boxtel, nog een rente van 6 gulden aan de zusters van Orthen in Den Bosch, nog 3 gulden 5 stuivers per jaar aan heer Rochus Lemnius kastelein te Boxtel, nog een rente van 3 gulden aan Luijtgen weduwe van Anthonis Bartolomeussen, nog een rente van 4 gulden en … stuivers te betalen aan Cornelis Meeussen wonend in Haren, nog een rente van 2 gulden aan Jan Wouters die te Herlaer woont, nog 1 gulden 10 stuivers per jaar aan de weduwe van Herman Hermans in Den Bosch. Verder overpad aan anderen te moeten verlenen. Datum 17 december 1630, getuigen Roijmans en Handrick Jans ter Aa, schepenen in Boxtel.
================282================
Aktennr : 282
Folio :404-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 17-12-1630
Jan Adriaen Wouters belooft aan Henrick Aelberts van de Camp als verkoper de de som van 1350 gulden, voor de helft te betalen per a.s. Kerstmis en de andere helft met Maria Lichtmis erna. Datum en getuigen als voor.
================283================
Aktennr : 283
Folio :405-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 22-03-1631
Henrick zoon wijlen Goossen Henricx verkoopt aan Henrick Eeverts ten behoeve van zijn zuster Judith als weduwe wijlen Henrick Goijaerts van den Bichelaer een stuk land, gelegen te Boxtel ter plaatse genoemd Vranckenbraeck, onder Tongeren, belendend Marten Peters van de Ven, Evert Aerts, Willem Gerits (?). De verkoper belooft alle lasten af te handelen, behalve 3 stuivers chijns aan de heer van Boxtel, verder overpad te moeten verlenen aan Marten Peters. Datum 22 maart 1631, getuigen Goossens en Frans Janssen, schepenen.
================284================
Aktennr : 284
Folio :405-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 22-03-1631
Henrick zoon wijlen Goossen Henricx verkoopt aan Jan, Marten en Marijken, alle drie kinderen wijlen Adam Jans een stuk land genoemd de Colckbeke (?) gelegen te Boxtel onder Tongeren, belendend de kinderen van Adam Janssen, Adriaen Hendrick Janssen, de H. Geest van Boxtel, de kinderen van Merten Wouters. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Datum en getuigen als voor.
================285================
Aktennr : 285
Folio :407-r
Soort akte : verkoop van een perceel
Datum : 24-07-1628
Jan Henrick Hoevenaer als man van Henricxken dochter van wijlen Peter Wouters, door deze Peter verwekt bij diens vrouw wijlen Jenneken voor een helft daarin, verder Marieken weduwe wijlen Peeter Janssen, ook dochter van genoemde Peter Wouters en van genoemde Jenneken daarin voor de andere helft, verkopen aan Willem zoon Jan Peeter Jordens, een stuk akkerland met de houtwas daar gelegen te Boxtel in herdgang Onroij ter plaatse genoempt in den Beucoms, belendend de weduwe Jan Gijsbrechts,Adriaen Eijmbers, Jan Jaspars cum suis. Er is overpad over het erf van de genoemde weduwe Jan Gijsbrechts. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve 14 stuivers jaarlijks aan het convent van de … tot Boxtel en negen oort … als chijns aan de heer van Boxtel. Datum 24 juli 1628, getuigen Roijmans en Hoppenbrouwers.
================286================
Aktennr : 286
Folio :409-r
Soort akte : minnelijke overeenkomst
Datum : 26-01-1630
Eerder was er een kwestie onstaan over het geerfd bezit van Jenneken dochter van Henrick Lathouwers, tussen Jan zoon Peeter Henricx Lathouwers, Clement Tilemans als man van Engelken als dochter van Niclaes Eijmbers verwekt bij Agatha dochter van Jan Schalcx, en verder Marten Janssen van Olmen als man van Jenneken, dochter van genoemde Niclaes en Agatha ter ener zijde en Willem en Henrick, broers en kinderen van wijlen Arien Willems en Neesken dochter Henrick Lathouwers ter andere zijde, welk geschil was ontstaan na het overlijden van Agneesken als dochter van wijlen Jan Adriaen Willems en Engelken dochter wijlen Adraien Willems, van welk bezit elk een zevende deel toekomt. Om verdere processen te vermijden is de zaak voorgelegd aan Willem Janssen van de Weghe en Roelof Andriessen Santegoets als president om daarover door arbiters een uitspraak te laten doen. De uitspraak is als volgt. Het reeds gedeelde bezit te Liempde en het hout te Onroij dat is verkocht, zal gedeeld blijven zoals het was verdeeld in 5 parten waarvan de twee zoons van Adriaen Willems twee delen krijgen. Het resterend bezit te Boxtel zal in 6 delen worden verdeeld, waarvan de twee zoons van Adriaen Willems 3 delen zullen krijgen. Verder krijgen Jan zoon van Peter Henricks, Clement Tielemans en Marten Janssen van Olmen elk een derde deel. Verschenen zijn nu Jan zoon van Peter Henrick Lathouwers oud 18 of 19 jaar en diens vader Peter Henricks, verder Clement Tielmans en Marten Jans van Olmen ter ener zijde en Willem en Henrick als zoons van Adriaen Willems ter andere zijde en beloven deze uitspraak zo na te komen. Datum 26 januari 1630, getuigen Roijmans en van de Weghe.
================287================
Aktennr : 287
Folio :411-r
Soort akte : civiele rechtspraak Boxtel
Datum : 10-04-1683
Advies aan de schepenen van Boxtel in de zaak tussen Jan en Pereijntje Geerlincx, Peter Willems van de Bichgelaer, Jan Gijsberts en Thomas Bernaerts als getrouwd zijnde met Jenneken Willems van den Bichelaer, vertegenwoordigd door eertijds wijlen Jan Brants en nu door Johan van de Sande en Hendrick van Hoeij, procureurs, als eisende partij ter ener zijde en N. van der Aa deurwaarder, señor Willem van Grimsbergen, Anthonis de Lavigne en alle andere gedaagden ter andere zijde. Het geschil handelt over de brieven van *beneficie* (het recht om dat dokument te mogen
eisen) van de inventaris over de boedel van Agatha, laatst weduwe zijnde van Wouter Verbeeck en eerder weduwe van Peeter van Hoeff. De zaak is op de rol van Boxtel gekomen d.d. 27 februari 1680. Henrick van Hoeij is *practizijn* te Boxtel en St. Oedenrode en heeft machtigingsbrieven d.d. 20 augustus 1680 en december 1681. Verder is de zaak daarna op de rol van 19 januari 1682 geplaatst en er was bepaald dat er eerst advies van rechtsgeleerden zou moeten komen. Uit de opbrengst van de boedel zijnde 873 gulden en 12 stuivers krijgt señor Johan Leermakers en Peter van Hove die handelt namens Henrick van Hoof als universeel erfgenaam van Peter van Hoof die was getrouwd met genoemde Agate nu de som van 61 gulden 4 stuivers. De gemachtigden zullen volgens hun berekeningen 246 gulden 7 stuivers krijgen, Anthonie van Thuijl krijgt 28 gulden 12 stuivers volgens diens overlegde specificatie als zijnde voor doodsschuld mits hij het restant huishuur betaalt. Anthonie Thobij als deurwarder krijgt 5 gulden 11 stuivers van de boedel. Meester Coenraet als chirurg krijgt 2 gulden 2 stuivers voor diensten aan Agathe in haar ziekte, Anthonie de Bresser krijgt 1 gulden 11 stuivers 8 penningen voor het bewaren van de huisraad, Gerit Crijns als borgemeester van het jaar 1677 krijgt 2 gulden 4 stuivers 8 penningen, Jan Kemps als borgemeester voor het jaar 1679 krijgt 5 gulden 4 stuivers 8 penningen. Jan Jan Driessen krijgt voor de verpondingen van 1678 1 gulden 11 stuivers 5 penningen, Laureijs Henricks Verbeeck krijgt voor de verpondingen van 1678 2 gulden, Gijsbert Joosten krijgt vanwege de verpondingen van het jaar 1678 4 gulden 8 penningen, Claes de Lavignie krijgt van de verpondingen voor het jaar 1677 2 gulden 3 stuivers, de schepenen, secretaris etc. voor hun moeite krijgen 67 gulden 8 stuivers, van het kapitaal van Anthonie de Lavignie van 275 gulden krijgt die 41 gulden 8 stuivers voor 3 jaar rente zoals is gepasseerd op 5 juli 1665, señor Willem van Grimbergen vanwege een schepenobligatie op 7 juni 1678 gepasseerd voor schepenen van Den Bosch krijgt de som van 40 gulden 10 stuivers 7 penningen. Het restant van het bedrag van 878 gulden 12 stuivers is voor de andere crediteuren samen die hun aanspraken kunnen proberen vergoed te krijgen en speciaal daarin de erfgenamen van wijlen señor Aert Leijten die bij een tekort verder verhaal kunnen halen, behoudens dat señor Grimbergen diens vordering onder ede zal moeten bevestigen. (advies van ondergetekenden is dat de schepenen sententie (vonnis) mogen wijzen op die wijze. Actum Den Bosch 10 april 1683, ondertekend : P. Verster, Cornelis Coenen (?)
================288================
Aktennr : 288
Folio :411-r
Soort akte : dienstaantekening
Datum : 00-00-16??
los briefje :
A.Willem Henricks de Louw zal uit zijn helft van 5 lopenzaad 12 roedes, 3 gulden 2 denarii betalen.
B. Peter Gerits zal van zijn helft 3 stuivers 2 denarii betalen
C. Jan Willems zal van zijn goed anderhalve groten betalen
================289================
Aktennr : 289
Folio :413-r
Soort akte : civiele rechtspraak Boxtel
Datum : 06-06-1682
Advies aan de schepenen van Boxtel in de beroepszaak tussen de heer Philip Adolph Baijaerts gecommitteerde van zijne excellentie de heer prins van Hornes, graaf van
Bassignij, eiser ter ener zijde en Pieternella van der Asdonck, weduwe van Jan Mutsaerts, als gedaagde ter andere zijde. Er is op 19 januari 1682 vonnis gewezen, mede gezien het verzoek dat na deze datum door de eiser is ingediend bij schepenen en gezien ook de andere schriftelijke stukken ervan, dient in het vonnis te worden vastgelegd dat bij de *delatie* (overdracht) inzake de artikelen nummer 12 en 13 waarop het vonnis is afgegeven, men schuldig is onder ede te verklaren dat de posten van 349 gulden en de 25 zakken rogge niet schuldig zijn gebleven, omdat het geld en de rogge inderdaad aan de eisende partij werden voldaan, resp. dat de eiser onder ede verklaart dat er aan hem niet werd betaald. De kosten worden later vastgesteld. Aldus geadviseerd in Den Bosch 6 juni 1682, ondertekend : F. van Dunne, L. ….. (?)
================290================
Aktennr : 290
Folio :415-r
Soort akte : civiele rechtspraak Boxtel
Datum : 26-08-1676
Advies aan de schepenen van Boxtel in het proces tussen Willem van den Broek als man van Anneken Joosten van Helmont, suppliant (indiener, eiser) ter ener zijde en Peter Rossums, geintimeerde (gedaagde) ter andere zijde. Na indiening van de dupliek en gelet op alles en na ingewonnen advies van rechtsgeleerden is er bepaald dat partijen hun feiten binnen 14 dagen zullen moeten aantonen. De kosten worden later bepaald. Aldus uitgesproken op 26 augustus 1676. (ons advies is dat de heren schepenen aldus mogen appoincteren). Aldus geadviseerd in Den Bosch 18 augustus 1676, ondertekend : P. van Mill en Cornelis … (?)
================291================
Aktennr : 291
Folio :417-r
Soort akte : civiele rechtspraak Boxtel
Datum : 03-08-1684
Advies aan de schepenen van Boxtel in de zaak tussen de weledele heer Philip Adolf Baijhart als gecommiteerde van zijne excellentie de heer Prince de Hornes, baron van Boxtel en Jan van Gulick. Er is overleg geweest middels de vorster van Boxtel op 8 mei 1684 en vervolgens 19 juni 1684 en het verslag van de vorster is van 20 juni daarover en daarop heeft van Gulick op 3 juli daarna geantwoord dat hij binnen 8 dagen *ontvangbaar* zou zijn. Daarna is er op 24 juli een verzoek geweest aan van Gulick dat hij binnen 3 dagen op de secretarie zijn verweer moest overleggen of dat er anders volgens de kopie recht zou worden gesproken en vervolgens heeft van Gulick daar niet aan voldaan. Hij is daarop bij verstek veroordeeld waarbij van Gulick aan de heer Philip Baijaert de som van 125 gulden moet betalen voor het verkochte koppel paarden en de 146 el van de *tiend*linnewaad moet teruggeven danwel daarvoor 70 gulden moet betalen samen met de rente daarover die nog zal vervallen tot aan de volledige betaling van de sommen. Daarop in mindering de 37 gulden die al op het koppel paarden is betaald. Verder wordt van Gulick veroordeeld in de kosten. Aldus uitgesproken in de schepenbankvergadering van 3 augustus 1684.
================292================
Aktennr : 292
Folio :418-r
Soort akte : civiele rechtspraak Boxtel
Datum : 10-09-1686
Uitspraak door de heren schepenen van Boxtel in de zaak van de kinderen en de erfgenamen van Francis Beijharts, erfridder van het Roomsche Rijk, eisende partij tegen wijlen Johan van Rossum, oorspronkelijke gedaagde en diens kinderen en erfgenamen. Gezien de ingediende stukken en het advies van onpartijdige rechtsgeleerden is de uitspraak dat de gedaagde partij daarin als niet *gefundeerd* of *ontvangbaar* (ontvankelijk) wordt beschouwd. De kosten van het geschil zullen door elk der partijen gedragen dienen te worden. Datum 10 september 1686, in aanwezigheid van Duijsel, Schellekens, van de Sande, van Hout, en van de Morselaer. (de rechtsgeleerden zijn van mening dat de schepenen het vonnis als zodanig mogen opleggen. Actum in Den Bosch d.d. 6 september 1686, ondertekend : H. Copes en P. Zijberts, 1686)
================293================
Aktennr : 293
Folio :420-r
Soort akte : civiele rechtspraak Boxtel
Datum : 02-04-1686
Uitspraak door heren schepenen van Boxtel in het proces tussen Maijcken weduwe van Gijsbert Verbeeck, inwoonster alhier eisende partij ter ener zijde en Hendrick van Hoeij, notaris en de procureur voor deze rechtbank ter andere zijde. Wegens de eisende partij is er repliek geweest volgens de rol en daarbij zijn in aanmerking genomen de appoinctementen d.d. 26 november 1685 en van afgelopen 21 januari. Er is daarover verder advies van rechtsgeleerden geweest over die appointementen en er is besloten dat de comparanten hun aanspraken te neder zullen leggen danwel dat er later alnog definitief recht zal worden gesproken. Het surplus boven de aanspraken dient te worden voldaan en wordt gesteld op 190 gulden en 16 stuivers. De gedaagde moet die som voldoen voordat de procedure kan worden voortgezet en wij veroordelen de gedaagde daarin volgens het eerdere appoinctement. De gedaagde wordt verder veroordeeld tot de kosten. Actum 2 april 1686, getuigen van Duijsel, Schellekens, van de Sande, van Abeelen als schepen. (de ondergetekende rechtsgeleerden zijn van mening dat de schepenen deze veroordeling mogen uitspreken. Actum 1 april 1686, getekend : P. Zijberts en H. van … ? )
================294================
Aktennr : 294
Folio :422-r
Soort akte : civiele rechtspraak Boxtel
Datum : 30-01-1687
Er is een proces ontstaan tussen Henrick van Hoeij, notaris en procureur die voor zichzelf handelt en als gemachtigde contra Maeijken weduwe van Gijsbert Verbeeck als gedaagde, en er is *dupliek* geweest en verslag ervan etc. Daarop gelet hebbend en na advies van onpartijdige rechtsgeleerden, hebben wij schepenen bij vonnis bepaald dat de eiser ten opzichte van de gedaagde niet *gefundeerd* en niet ontvankelijk wordt verklaard, behoudens dat de gedaagde als koopster van meubels wel dient te betalen. Wij veroordelen de eisende partij in de kosten. Actum 30 januari 1687, getuigen van Duijsel, Schellekens, van de Sande, van Houtum en van de Morselaer. (het advies van ondergetekende rechtsgeleerden is dat de heren schepenen alsnu dienen te veroordelen. Actum Den Bosch 16 december 1686, ondertekend : J.L. van Cattenburch en Gaspar Copes)
================295================
Aktennr : 295
Folio :424-r
Soort akte : civiele rechtspraak Boxtel
Datum : 17-12-1685
Advies voor de heren schepenen van Boxtel in de zaak tussen Joost Rossums, Peeter Rossums en Hendrick van Hoij, als man van Maria, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Joost Rossums, tegen Aert Gijsberts van der Asdonck, als gedaagde.
Gezien de *altricatien* en deductien (uiteenzettingen) die wederzijds zijn ingediend en verder op alles gelet zijnde en na advies van rechtsgeleerden, appoincteren heren schepenen dat gedaagde definitief moet antwoorden. Uitgesproken 17 december 1685, coram G. van Duijsel, Jan Hendrick Schellekens, Joost van de Wege, Goossens, (ons advies is dat de heren schepenen aldus appoincteren, actum Den Bosch 15 december 1685, ondertekend : ..Verster.)
================296================
Aktennr : 296
Folio :426-r
Soort akte : civiele rechtspraak Boxtel
Datum : 08-03-1687
In de zaak voor de heeren schepenen van Boxtel tussen Maeijken, weduwe Gijsbert Verbeeck, inwoonster van Boxtel eiseres ter ener zijde en Hendrick van Hoeij, notaris en procureur ter andere zijde is er repliek geweest met de *deductie* ervan. Gelet op het apppoinctement van 2 april 1686 en verder gelet op de *altricatien* tussen partijen hinc iude gevoerd op de rol van 10 september 1686, met nog daarbij de deductie of inscriptis van de kant van de eiseres en ook nadat er advies van rechtsgeleerden is ingewonnen, wordt vanwege het niet indienen van haar bescheiden, bij appoinctement bepaald dat de gedaagde partij op de a.s. rolzitting definitief dupliek moet geven of dat er anders vonnis wordt gewezen. We veroordelen de gedaagde in de kosten tot dusver sinds 24 september 1686. Datum 1 maart 1687, in aanwezigheid van Schellekens, van de Sande, van de Wege, van Houtum en van de Morselaer. (het advies van de rechtsgeleerden is dat de heren schepenen aldus vonnis zullen uitspreken. Actum Den Bosch 8 maart 1687, ondertekend : H. Copes, Evert Crollius.)
================297================
Aktennr : 297
Folio :428-r
Soort akte : civiele rechtspraak Boxtel
Datum : 03-02-1690
Advies voor schepenen van Boxtel in het proces op de criminele rol tussen de heer Arent van Duijnen, drossaard ter ener zijde en Bartel Gijsbert Verbeeck, gedaagde ter andere zijde. Vanwege de non-comparitie (het niet zelf verschijnen) van de gedaagde, zoals vastgelegd is in de akte van 8 augustus 1689 tot 22 september erna, is er een bevel tot arrestatie uitgemaakt op 18 juli 1689, met ook de vereiste 3 aankondigingen daarin door de heer eiser, alles volgens het appoinctement d.d. 22 september. Verder gelet op alles wat in de zaak van belang is, en na verkregen advies van rechtsgeleerden, waarbij de schepenen in aanmerking nemen dat de voorbereidingen in de zaak zoals dat bij criminele rechtspraak behoort, niet behoorlijk was gedaan, appoincteren we dat de de eiser alsnog de zaken op de juiste wijze voorbereidt etc. Aangekondigd op 3 februari 1690 in aanwezigheid van Smits, Huigens, Mulders en
Peters als schepenen. (dit is het advies van ondergetekenden d.d. 28 januari 1689, ondertekend Copes, P. H. van de Lee)
================298================
Aktennr : 298
Folio :430-r
Soort akte : civiele rechtspraak Boxtel
Datum :29-07-1690
Advies voor schepenen van Boxtel in het proces op de criminele rol tusschen de heer Arent van Duijnen, drossaard te Boxtel ter ener zijde en Bartel Gijsbert Verbeeck, als gedaagde ter andere zijde, zoals is vastgelegd in de akte van 3 april 1690, met het tussentijds appoinctement d.d. 3 februari 1690. Gezien verder de *toon* (bewijs of getuigenverklaringen) en de andere notulen etc. waarin de eiser is de zaak is gehouden, verder gezien het appoinctement d.d. 3 april 1690, waarbij de eiser werd opgedragen tot het overleggen van dokumenten, mede gelet op het advies van onpartijdige rechtsgeleerden, appoincteren (uitspraak) wij dat de ieder binnen 14 dagen op de secretarie alhier de stukken dient te overleggen en bij gebreke of te laat indienen zullen de stukken worden beschouwd als *gefourneert* (ingediend) en dan zal er worden beoordeeld over de ingediende stukken, zoals bij goede rechtspraak dient te gebeuren. (de heren schepenen te Boxtel dienen als zodanig zulks te appoincteren. Actum Den Bosch d.d. 29 juli 1690, ondertekend C. Copes.)
================299================
Aktennr : 299
Folio :432-r
Soort akte : civiele rechtspraak Boxtel
Datum : 23-11-1691
Advies door ondergetekende rechtsgeleerden over de zaak tussen Jan Janssen van Haren als eisende partij en Antonie van Tuijl als gedaagde. Verder in de zaak tussen Adriaen Henricks a Kempen als producent samen met Nicolaes Janssen van de Pas als geexcipieerde (eiser) contra Jan Janssen van Haren als excipient (gedaagde). Het dunkt ons in de zaak van Jan Janssen van Haren etc. gezien de eis die is ingediend, het antwoord daarop, de repliek etc., verder vanwege het extract uit de rol van alle notulen dienaangaande volgens de overlegde inventaris, na advies daarover van onpartijdige rechtsgeleerden, dat de eiser ten opzichte van de gedaagde niet ontvankelijk dient te worden verklaard en veroordelen de eiser in de kosten van dit geding ter bepaling door schepenen. Maar de eiser kan wel in beroep gaan als hij dat wil. In de zaak van Adriaen van Kempen etc. als geexcipieerde (eiser) contra Jan Janssen van Haren als excipient (gedaagde) gelet op de eis, de uitzondering, de dupliek etc. en het uitreksel uit de rol en de stukken volgens de inventaris, na ingewonnen advies van rechtsgeleerden, verwerpen wij de voorgestelde uitzondering daarin en dragen de gedaagde op te antwoorden en veroordelen de gedaagde in de kosten ter beoordeling verder ook door schepenen. Aldus geadviseerd te Heusden op 23 november 1691. Ondertekend : Justus Beelaerts en C.J. van Haven.
================300================
Aktennr : 300
Folio :434-r
Soort akte : civiele rechtspraak Boxtel
Datum : 00-11-1691
Declaratie van kosten door advokaat Belaerts en van der Have over de onbesliste zaak tussen Jan Janssen van Haren als eisende partij en Antonie van Tuijl als gedaagde. Verder in de zaak tussen Adriaen Henricks a Kempen als producent en geexcipieerde (eiser) contra Jan Janssen van Haren als excipient (gedaagde) Op 22 en 23 november 1691 zijn ze over deze zaak ongeveer 9 of 10 uur bezig geweest en komt elke advokaat minstens per uur een gulden toe, dus 20 gulden. Voor het zegel ervan zijnde 12 stuivers met de 10e verhoging maakt 14 stuivers, totaal 20 gulden 14 stuivers. Deze declaratie is aan ons voldaan. Ondertekend : Justus Beelaerts en C.J. van Haven.
================301================
Aktennr : 301
Folio :438-r
Soort akte : civiele rechtspraak Boxtel
Datum : 22-09-1664
In de zaak tussen Laurens Eijmberts van de Morsselaer als voogd over Jan Gijsberts van de Morselaer, indiener van de eis en Jenneken Janssen van Thuijl weduwe van Gijsbert Eijmerts van de Morselaer als erfgenamen van haar zoon Jan Gijsberts van de Morselaer en met haar Geraert Maurus Slegers als voogd over genoemde Jan Gijsberts die handelt namens deze Gijsbert Lamberts, als gedaagde partij, is er tot met de dupliek doorgeprocedeerd. Gezien ook het advies van rechtsgeleerden bepalen wij mede gelet op de verklaring van de secretaris van Boxtel, als schepenen bij appoinctement d.d. 9 november j.l. dat partijen moeten *dupliceren* (dupliek of verweer indienen). De kosten later te bepalen. (Het advies is aldus het bovenstaande. Actum Den Bosch 22 september 1664, getuigen J. van Eesteren(?) en Reijnerus Tempelaer.)
================302================
Aktennr : 302
Folio :440-r
Soort akte : civiele rechtspraak Boxtel
Datum : 11-07-1679
In de zaak van het proces tussen Willem van de Broeck als man van Anneken dochter van Joosten van Helmont als *suppliant* (indiener van de eis) tegen Peter Rossums als gedaagde is er dupliek geweest en gezien het appoinctement van 26 augustus 1676 werd er daarbij bewijs overlegd en de wederzijdse antwoorden daarop zijn ontvangen. Op alles gelet zijnde is er na advies van rechtsgeleerden uitgesproken dat de gedaagde schuldig is om aan de eisende partij de som van 200 gulden te voldoen volgens de obligatie van 29 juli 1670 gedaan door diens vrouw Jenneken. Beide partijen worden veroordeeld tot betaling van de kosten. Actum 11 juli 1679. (Het advies van de ondergetekende rechtsgeleerden is dat de heren schepenen dienen te veroordelen, datum 24 juni 1679, ondertekend : J. van Affoirden en Rolandus van Niel)
=========================================
Einde protocol.
Jan Toirkens, Chili 15 november 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

achttien − tien =